Voorbeeld bezwaarschrift Waternet

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,  ……………. 2008
Betreft: onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vecht (AGV)

Belastingjaar: 2008
Aanslagnummer:……………….
Subjectnummer: ………………….
Dagtekening: …………………..2008
BEZWAARSCHRIFT
Geachte heer/mevrouw,

De reden van mijn bezwaar is de volgende: Per brief is medio februari 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk. Als gevolg van het Besluit van aanwijzing ontvang ik vanaf 2001 een verontreinigingsheffing Rijkswateren die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.
 
Het Zijkanaal I valt dus sinds 1 juni 2000 niet meer onder het beheergebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en/of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de verontreinigingsheffing heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2008 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:
Bijlage: 1 Kopie aanslag