Tijdelijke verplaatsing woonschepen Durgerdam

Rijkswaterstaat wil de steiger in Durgerdam vernieuwen. Het idee was de 11 woonboten tijdelijk aan de zuidkant van het Buiten IJ bij de oostpunt van Zeeburg neer te leggen. De afgelopen jaren hadden daar al tijdelijk 26 woonboten gelegen, afkomstig uit het kommetje tussen de Amsterdamsebrug en Zeeburg.

Toen Rijkswaterstaat hiervoor vergunning aanvroeg bij de gemeente, bleek dat één bewoonster die verhuizing naar zo’n 7 kilometer verderop helemaal niet zag zitten. Volgens de Amsterdamse ambtelijke uitvoerder moest dit daarom ook echt beter geregeld worden. Tenslotte is het Protocol Tijdelijke Verplaatsingen in 2023 niet voor niets bestuurlijk bekrachtigd. Dus werd het stadsdeelbestuur Noord erbij betrokken om een betere oplossing te zoeken. Lees verder “Tijdelijke verplaatsing woonschepen Durgerdam”

Olie of diesel in Zijkanaal I

Op 15 december 2023 keken diverse bewoners van het Zijkanaal I verbaasd naar het water. Er was veel (echt heel veel) vervuiling door olie of diesel. Diverse bewoners hebben na het zien direct melding gedaan bij Rijkswaterstaat en/of Waternet. Rijkswaterstaat heeft de melding zeer serieus genomen en er zijn medewerkers komen kijken. In de donkere avond werden diverse absorptie worsten neergelegd. Deze absorberende worsten zijn enkele dagen blijven liggen en tussentijds is er nog een uitgebreide controle gedaan.

Verantwoordelijke
– Rijkswaterstaat is de juiste partij om contact mee op te nemen, zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en oppervlakte vervuiling Maar meer ook niet.
– Gemeente is voor het baggeren verantwoordelijk. Tot op heden houdt de gemeente zich nog altijd afzijdig.
– Waternet heeft als verlengstuk van zowel de gemeente als Hoogheemraadschap Amstel-Gooi-Vecht geen verantwoordelijkheden op het water in Amsterdam Noord.

Wat te doen
Mocht je olie of diesel in grote hoeveelheden op het water zien, dan is het advies van Rijkswaterstaat:
Neem bij ernstige oppervlakte vervuiling in Amsterdam Noord van alle kanalen die uitkomen op het IJ contact op via de Landelijke infolijn Rijkswaterstaat
Tel.nr. 0800 8002
Zijn die gesloten, bel dan naar de Meldkamer Schellingwoude
Tel.nr. 088 797 34 66

Buiten IJ, ingetrokken regelingen

De volgende vijf regelingen van stadsdeel Noord voor woonboten op het Buiten IJ zijn in november 2023 ingetrokken. Hiermee is eindelijk een einde gekomen aan een onrechtmatige situatie:

  1. Nadere regeling woonboten 07 juli 1998
  2. Plan van aanpak handhaving woonboten en andere vaartuigen 27 april 2004. Deze regelingen stammen uit de tijd van ambtelijke pogingen de bewoning van toen nog 112 woonschepen op het Buiten IJ te ontmoedigen. Na de grenswijziging 1997 tussen Zeeburg en Noord naar midden vaarwater werden meer dan 55 woonschepen op het Buiten IJ door Noord ongewenst verklaard. Daarmee was het voor de bewoner onmogelijk zich op het woonschip in te schrijven of elektriciteit geleverd te krijgen. Daarbij kwam de poging om alle woonschepen in het Buiten IJ te concentreren tussen de brug en de tunnel (naast de A10). Verplichte bijdrage voor 45 íllegaal verklaarde woonschepen ƒ 143.000,- per stuk; voor door Noord wel erkende woonschepen ƒ 28.000,-.Merkwaardig was dat het bij het stadsdeel onbekend bleek dat daar een hogedruk gasleiding loopt en -nog erger- het water van het Rijk was, niet van de gemeente.Na zeven jaar ruzie tussen bootbewoners en medewerkers van het stadsdeel is pas in 2009 van dit wanbeleid afgestapt. Pas toen hebben de woonschepen ieder een eigen adres gekregen.
  3. Notitie woonboten Buiten-IJ 19 december 2007
  4. Uitvoeringsnotitie ligplaatsen Buiten-IJ 18 maart 2008
  5. Uitvoeringsnotitie objecten bij woonboten in Buiten-IJ 1 februari 2010. Dit betrof niet afdwingbare welstandseisen.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht geworden. De omgevingswet voegt 26 wetten, welke vallen onder de ruimtelijke ordening, milieu en gemeentelijke regelingen, samen. Over deze omgevingswet is elf jaar gediscussieerd. Tevens is de invoering zes keer uitgesteld. De wet is bedoeld om digitaal het plaatselijk geldige bestemmingsplan te kunnen inzien en ook om de bouwvergunning aanvragen voor een woonwijk, windmolenpark of dakkapel digitaal te kunnen indienen. De belofte is dat het hele proces eenvoudiger zal verlopen dan tot voor kort.

Helaas is het zo dat de landelijke databank DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) nog steeds niet optimaal werkt. In veel gemeentes werd er nog niet eens mee gewerkt. Bij een interne presentatie door DSO voor professionals zoals architecten en bouw voorbereiders   in oktober 2022 verdween de helft van de aanvragen of werden aanvragen om onverklaarbare reden niet valide verklaard. Te vaak was de gevraagde informatie niet eens op te vragen. ICT-bouwers waarschuwden er al vaker voor dat dit project van ongeveer € 2.000 miljoen veel te omvangrijk is om in één keer in te voeren. Eerdere stelselwijzigingen bij de overheid met meerdere doelen tegelijkertijd, opgehangen aan digitalisering zijn al precies hierom mislukt. Lees verder “Omgevingswet”

Bezoek aan boord?

Het kan zijn dat er in 2024 een ambtenaar langskomt om te vragen naar de toestand van je woonboot. Niet schrikken. Het gaat hierbij niet om vervolging, maar om het oplossen van administratieve verschillen, onduidelijkheden of andere opgekomen vragen.

Tot een paar jaar terug werd er bij de ‘nulmeting’ alleen gekeken naar onterecht gebruik van een boot of ligplaats. Niet altijd bleken de gemeentelijke dossiers op orde. Eventuele afwijkingen op initiatief van de bootbewoner werden voor zover mogelijk alsnog ingepast als veroorloofde situatie voor zover het bestemmingsplan dat toeliet.

Bij wat ooit begon als ‘nulmeting’ bleek dat geconstateerd achterstallig onderhoud maar al te vaak oorzaak vindt in een slechte gezondheid of sociale problemen van de bewoner. Daarom is de ‘nulmeting’ twee jaar geleden aangevuld met een programma waarbij ook van vergunde woonboten èn de kwaliteit als woning èn eventuele problematische woonsituaties van de bewoners werden betrokken. Bedoeld om in onderlinge samenwerking tot verbetering voor de bootbewoner te komen. Zo zijn er elders in de stad al meerdere Amsterdamse bootbewoners uit een, ook door henzelf, ongewenste situatie verder geholpen. Eigenlijk komt dit neer op het repareren van jarenlang verwaarloosd sociaal beleid vanuit de gemeente. Lees verder “Bezoek aan boord?”

Baggeren

In een stuk van de gemeentelijke projectleiding gedateerd 11 april 2023 worden selectief vragen van bewoners over de gemeentelijke aanpak bij de woonbotenhaven Zijkanaal I beantwoord, zoals die op 20 december 2022 waren gesteld. Toegevoegd is een ongedateerd juridisch memo, dat ingaat op het baggeren. Dit memo is de kern van de pilot. Het doel van de ambtelijke projectgroep is hiermee nieuw beleid te maken. Als hun pilot slaagt, moet ook verder in Zijkanaal I en in heel Amsterdam gaan gelden dat de gemeente niet zal baggeren.

Met dit memo is er geen oplossing gerichte opstelling ingenomen, maar opzettelijke juridische klemrijderij van het soort ‘we zijn het niet verplicht en daarom doen we lekker niks’. Want de gemeentelijke jurist stelt dat er geen waterbeheerder is aangesteld en dan houdt het voor hem op. Zeven jaar geleden kwam hij daar ook al mee en heeft dat zo gelaten.

Lees verder “Baggeren”

Klaprozenbuurt

In april 2023 was bekend dat bij de Buiksloterdijk 401 tot en met 409 de schoeiing zou worden vernieuwd en het water op diepte zou worden gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat de werkzaamheden in de tweede week van september aanvangen en door lopen tot in november van dit jaar. Er worden huurcontracten aangeboden voor de tuinen. Maar, ook als bewoners zo’n huurcontract weigeren, gaat dit herstelwerk toch door, omdat het gaat om hun veiligheid.

Formeel moet dan wel de tuin ontruimd worden, maar dat is alleen bedoeld om weer eens vast te leggen dat de grond van de gemeente is en niet van de bootbewoner. Het heeft ook geen zin daar tegenin te gaan, herhaaldelijk is de gemeente hierover door de rechter in het gelijk gesteld. Vele bootbewoners op andere plekken hebben jaren geleden ook al eens zo’n aanzegging tot ontruiming gekregen, waarna er niets meer is gebeurd.

Lees verder “Klaprozenbuurt”

De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.

In 2020 kwam de gemeente met het plan iets aan de woonboten te gaan doen op Klaprozenweg 74 tot en met 154 en Buiksloterdijk 401 tot en met 439. Alles in het kader van de grootse woningbouwplannen in het aangrenzend gebied.

Al sinds 2014 dringt WBK herhaaldelijk bij het stadsdeel aan op herstel van de schoeiingen bij de nummers Buiksloterdijk 401 tot en met 411. Woonboten liggen daar scheef of ze stoten op de ondergrond met het gevaar dat zo’n bak scheurt. Publiekrechtelijk is de gemeente simpelweg verplicht om te baggeren.

De pilot Klaprozenbuurt is erop gericht bootbewoners zo gek te krijgen dat de koppeling tuinhuur aan onderhoud schoeiing en waterdiepte geaccepteerd wordt voor heel Noord en vervolgens op alle gemeentewater in Amsterdam. Lukt dat laatste, dan is daarmee het precedent geschapen dat door de gemeente wordt aangegrepen als bewijs voor gerechtvaardigde en geaccepteerde koppeling van privaatrechtelijke tuinhuur aan publiekrechtelijke onderhoudsplicht voor de waterdiepte en schoeiing. Daarom moeten wij ons hier tegen verzetten.

Lees verder “De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.”

Ligplaatskosten: waarom het WBK niet aan precariobelasting wil tornen

De WVA wil af van precariobelasting als betaling voor de publiekrechtelijke ligplaats. De LWO draagt bij aan de juridische procedure om dat te bewerkstelligen.

De Woonboot Vereniging Amsterdam (WVA) en de Landelijke Waterwoon Organisatie (LWO) gaan, na een eerdere rechtszaak tegen de gemeente verloren te hebben, door met het juridisch aanvechten van precariobelasting als vergoeding voor de ligplaats van woonboten in Amsterdam. Het WBK vindt dit zorgelijk (zie eerdere artikelen ) en is meerdere keren hierover in gesprek gegaan met beide partijen.

Waarom vindt het WBK dit geen goede koers?

Lees verder “Ligplaatskosten: waarom het WBK niet aan precariobelasting wil tornen”