Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost

Door Jeroen Snel en Saskia van den Heuvel van bewonersinitiatief De Groene Draak.

Aan:
Dagelijks Bestuur Amsterdam Noord

 Cc:
Leden van de stadsdeelcommissie
Projectteam plangebied Klaprozenweg Noordoost
Dhr. A. Zieleman, waarnemend gebiedsmanager

Van:
Bewonersinitiatief De Groene Draak
t.a.v. J.G. Snel (secr. / correspondentie)
Buiksloterbreek 98
1034 XE Amsterdam

 Betreft:
Het openbaar maken van de oevers van Zijkanaal I
Amsterdam 19 december 2018

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Bewonersinitiatief De Groene Draak stuurt u deze brief n.a.v. ontwerpbijeenkomst dd. 11-dec-2018 t.b.v. het plangebied Klaprozenweg Noordoost en de vergadering van het DB met de stadsdeelcommissie dd. 12-dec-2018 tijdens welke de concept projectnota voor het plangebied is besproken. Bij deze vergadering is tevens door ons gebruik gemaakt van inspraak op de concept projectnota van het plangebied.

“Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost” verder lezen

Nota varen deel I

Voor inspraak vrijgegeven is een nota over het recreatief en bedrijfsmatig varen op Amsterdams water, uitgezonderd de doorgaande routes. Te vinden op de gemeentelijke site als: nota_varen_deel_1_toegankelijk.

Deze nota is vooral van belang voor de bootbewoners in Centrum, die al jaren veel overlast ervaren. De enorme drukte binnen de grachtengordel komt niet alleen door de ‘wilde’ commerciële sloepentochten van naar schatting 80 tot 300 gelegenheidsschippers. Er zijn de afgelopen jaren wel erg veel extra exploitatievergunningen voor beroepsmatige rondvaart afgegeven. In 2014 waren dat er 300, in 2018 al 471. Een groot deel daarvan moet contractueel vers ingevlogen ‘Europa in 6 dagen’ toeristen binnen anderhalf uur weer afleveren voor hun aansluitende bustocht naar Marken of hun transfer naar Brugge. Ook de te lange rondvaartboten tot aan 23 meter lengte, die niet in één keer de bochten kunnen nemen, zorgen voor verstoppingen en aanvaringen.

Enkele voorgestelde maatregelen zijn:

  • een niet overdraagbare vergunning voor beroepsmatige passagiersvaart
  • een vaarverbod buiten de doorgaande scheepvaartroutes van 23.00 uur tot 7.00 uur
  • een beperking aan het aantal af te geven dagvergunningen
  • een verbod om met meer dan 12 niet betalende ‘familieleden’ te varen
  • als extra mogelijkheid het invoeren van een Amsterdams vaarbewijs.

Vaartbeperkingen op de grachtengordel zullen ongetwijfeld leiden tot verplaatsing van de overlast naar West en Oost. Die verschuiving is al ingezet met het beleid zoals geformuleerd in het Waterplan, waarbij opstapplaatsen en ligplaatsen voor de rondvaart buiten het centrum komen te liggen. Als WBK schatten we in dat uitgezonderd het IJ zelf, er niet veel rondvaart mogelijkheden binnen Noord zijn. Maar iedereen die daar anders over denkt raden we aan vóór 23 januari 2019 een zienswijze in te dienen.

Om de handhaving te financieren zouden volgens de nota de jaarvignetten voor pleziervaart in prijs moeten verdubbelen. De dagprijs om door Amsterdam te mogen varen ligt in 2018 op € 20,-. De doorgaande scheepvaartroutes zoals bijvoorbeeld Amsterdam Rijnkanaal en Buiten IJ – Binnen IJ – Noordzeekanaal; Oosterdok – Amstel en de Houthavens – Kostverlorenvaart – Nieuwe Meer vallen buiten de Amsterdamse regelgeving. Het aanvullend deel II Varen ‘Vergunningsstelsel Passagiersvaart’ komt tegen de zomer 2019 in de inspraak.

Huisvestigingsverordening 2020

De gemeente heeft het voornemen om woonboten in 2020 onder de Huisvestingsverordening te brengen. In de loop van 2019 komt dat voorstel in de inspraak. Bedoeld om verdere woningonttrekking te voorkomen, daaronder uitbreiding van de permanente hotel exploitatie zoals nu van 30 tot 40 woonboten in de binnenstad.

Dit gaat betekenen dat er extra regels gaan komen voor toeristische verhuur, de B&B’s waarvoor straks vergunning nodig is, meldplicht vakantieverhuur, regelingen voor kamerverhuur, 2e woning, splitsing van de woning en onttrekking van woonruimte. Voor één en ander in werking kan gaan, moet de basisadministratie van de gemeente (BAG) wel eerst geschoond worden en dat is nog een hele klus.

Gebruikelijk is dat de gelijkstelling van wonen op het water aan wonen op de wal alleen meer verplichtingen voor wonen op het water oplevert. Dus moeten we zelf opletten dat daar ook gelijke rechten tegenover horen te staan. Zoals huurbescherming voor huurders van woonboten, iets dat nu nog is uitgesloten. Net zoals dat zulke huurders huurprijskwesties aan de huurcommissie kunnen voorleggen, ook al word je de laatste jaren minder vrolijk van die procedure. Pas op, de huur van ligplaatsen is een heel ander verhaal!

Bovendien moeten alle woonboten in de relevante bestemmingsplannen zijn opgenomen. In Noord is dat nu zo, maar voor andere delen van de stad is dat nog niet altijd duidelijk. En dan: de bescherming van een woongebied tegen bijvoorbeeld fijnstof en geluidsoverlast, geldt nog steeds niet voor de ligplaatsen van woonboten.

Onder andere wat we hier verder van gaan vinden staat ter discussie op de vergadering van 15 januari 2019.

De Huisvestingsverordening 2016 (let vooral op beleidsregel 12) is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/regels-verordeningen/amsterdam-2016/

Zijkanaal H

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving in de nieuwsbrief maart 2018, is de verplaatsing van de cruiseterminal naar de Coenhaven nog niet zeker. De gemeente gaat nogmaals kijken naar de locatie, dit heeft mede te maken met de plannen voor de vele woningbouw de komende jaren.

Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons

Op 8 mei heeft B&W ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen op de nota Welstand op het Water.

Inbreng bootbewoners niet gewenst

Uit de 41 pagina’s blijkt dat de ambtenaren van mening blijven dat zij zonder inbreng van bootbewoners beter af zijn. Dit begon al bij de samenstelling van de ambtelijke werkgroep met mensen vanuit erfgoed, welstand en stedenbouw, binnenwaterbeheer en beroepsmatige nota producenten. Een eerste opzet werd voorgelegd aan zelf benoemde deskundigen en instellingen. Dat bleken te zijn de Bond Heemschut, Platform Erfgoedhavens, een scheepsbouwer, LWO, een aankoopmakelaar van woonboten, een architect die ooit een voormalig beroepsschip had bezeten, het Scheepvaartmuseum en de redactie van een lifestyle blad. Maar geen enkele Amsterdamse bootbewoner. Dus uitgerekend niet de ervaringsdeskundigen. “Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons” verder lezen

zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken

Gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. Directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam 

zienswijze
op bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken in ontwerp
namens WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
                sekretariaat Grasweg 16A, 1031 HW Amsterdam
voor deze Geert Lewis, mevr. T. Kolbjornsen,

“zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken” verder lezen

Inspraak bootbewoners Willem III / Sixhaven

Amsterdam, 7 maart 2018

Geachte Commissieleden,

Mijn naam is Dennis van Marle en ik spreek in namens de Vereniging Woonbootbewoners Willem III-sluis en Sixhaven.

Wij zijn heel erg boos. Voortdurend wordt gesteld dat aan ons is aangekondigd, dat wij moeten worden verplaatst – ook door het DB stadsdeel Noord, zie hun adviesbrief.

Nooit is dit ons aangekondigd!!! Wij willen die perceptie graag uit de wereld hebben!!!

Daarbij komt: wij gaan niet weg. Slepen staat gelijk aan slopen. “Inspraak bootbewoners Willem III / Sixhaven” verder lezen

De Principenota Sixhavengebied e.o en de woonboten

Op 6 maart heeft het College van B&W de zogenaamde Principenota Sixhavengebied en omgeving vastgesteld. Behalve dat deze nota veel onrust deed ontstaan bij bewoners van de Van der Pekbuurt en het IJ plein lijkt deze nota ook consequenties te hebben voor 21 woonboten in het Sixhavengebied. Als de gemeenteraad straks deze principenota ook aanneemt kunnen verdere plannen uitgewerkt worden voor het gebied (gedacht wordt o.m. de ontwikkeling van het metrostation Sixhaven, nieuwe woningbouw en verdere verstening in het gebied, parkeergarages en andere); plannen waarbij geen rekening wordt gehouden met de positie en de ligplaatsen van de woonbootbewoners. “De Principenota Sixhavengebied e.o en de woonboten” verder lezen

precario verhoging 2019

Aandachtspunten voor gesprek met kandidaat gemeenteraadsleden

De Dienst Vastgoed heeft het plan klaar om de grondslag voor berekening van de liggeld precario te wijzigen. Bedoeld voor een hogere opbrengst voor de gemeente.

Daarvoor wordt uitgegaan van de grondwaarde zoals ook gebruikt voor de berekening bij erfpacht. Beweerd wordt dat dit marktconform zou zijn. Indien het nivo van de huur op Rijkswater als maat wordt genomen, betekent het dat het liggeld in Amsterdam 3 keer zo hoog gaat worden.

Oorspronkelijk was deze verhoging gepland voor 2018. Maar de politiek wou geen problemen zo kort voor de verkiezingen en laat het besluit over aan de nieuwe gemeenteraad.

Het is handig in aanloop naar de verkiezingen alvast kennis te maken met de mensen die straks moeten beslissen over de precario verhoging. Niet dat het nu al zin heeft alle details aan te kaarten. Dat komt wel bij de behandeling na de zomer 2018. Nu gaat het erom bij gemeenteraadsleden onze zorgen kenbaar te maken, zodat we daar later bij de fracties op terug kunnen komen.

Voor wie bij verkiezingsbijeenkomsten in gesprek wil gaan met de kandidaat gemeenteraadsleden, volgen hieronder enkele argumenten die daarbij naar wens gebruikt kunnen worden. Net zoals het uitkomt. “precario verhoging 2019” verder lezen