Baggeren

In een stuk van de gemeentelijke projectleiding gedateerd 11 april 2023 worden selectief vragen van bewoners over de gemeentelijke aanpak bij de woonbotenhaven Zijkanaal I beantwoord, zoals die op 20 december 2022 waren gesteld. Toegevoegd is een ongedateerd juridisch memo, dat ingaat op het baggeren. Dit memo is de kern van de pilot. Het doel van de ambtelijke projectgroep is hiermee nieuw beleid te maken. Als hun pilot slaagt, moet ook verder in Zijkanaal I en in heel Amsterdam gaan gelden dat de gemeente niet zal baggeren.

Met dit memo is er geen oplossing gerichte opstelling ingenomen, maar opzettelijke juridische klemrijderij van het soort ‘we zijn het niet verplicht en daarom doen we lekker niks’. Want de gemeentelijke jurist stelt dat er geen waterbeheerder is aangesteld en dan houdt het voor hem op. Zeven jaar geleden kwam hij daar ook al mee en heeft dat zo gelaten.

Lees verder “Baggeren”

Klaprozenbuurt

In april 2023 was bekend dat bij de Buiksloterdijk 401 tot en met 409 de schoeiing zou worden vernieuwd en het water op diepte zou worden gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat de werkzaamheden in de tweede week van september aanvangen en door lopen tot in november van dit jaar. Er worden huurcontracten aangeboden voor de tuinen. Maar, ook als bewoners zo’n huurcontract weigeren, gaat dit herstelwerk toch door, omdat het gaat om hun veiligheid.

Formeel moet dan wel de tuin ontruimd worden, maar dat is alleen bedoeld om weer eens vast te leggen dat de grond van de gemeente is en niet van de bootbewoner. Het heeft ook geen zin daar tegenin te gaan, herhaaldelijk is de gemeente hierover door de rechter in het gelijk gesteld. Vele bootbewoners op andere plekken hebben jaren geleden ook al eens zo’n aanzegging tot ontruiming gekregen, waarna er niets meer is gebeurd.

Lees verder “Klaprozenbuurt”

De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.

In 2020 kwam de gemeente met het plan iets aan de woonboten te gaan doen op Klaprozenweg 74 tot en met 154 en Buiksloterdijk 401 tot en met 439. Alles in het kader van de grootse woningbouwplannen in het aangrenzend gebied.

Al sinds 2014 dringt WBK herhaaldelijk bij het stadsdeel aan op herstel van de schoeiingen bij de nummers Buiksloterdijk 401 tot en met 411. Woonboten liggen daar scheef of ze stoten op de ondergrond met het gevaar dat zo’n bak scheurt. Publiekrechtelijk is de gemeente simpelweg verplicht om te baggeren.

De pilot Klaprozenbuurt is erop gericht bootbewoners zo gek te krijgen dat de koppeling tuinhuur aan onderhoud schoeiing en waterdiepte geaccepteerd wordt voor heel Noord en vervolgens op alle gemeentewater in Amsterdam. Lukt dat laatste, dan is daarmee het precedent geschapen dat door de gemeente wordt aangegrepen als bewijs voor gerechtvaardigde en geaccepteerde koppeling van privaatrechtelijke tuinhuur aan publiekrechtelijke onderhoudsplicht voor de waterdiepte en schoeiing. Daarom moeten wij ons hier tegen verzetten.

Lees verder “De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.”

Ligplaatskosten: waarom het WBK niet aan precariobelasting wil tornen

De WVA wil af van precariobelasting als betaling voor de publiekrechtelijke ligplaats. De LWO draagt bij aan de juridische procedure om dat te bewerkstelligen.

De Woonboot Vereniging Amsterdam (WVA) en de Landelijke Waterwoon Organisatie (LWO) gaan, na een eerdere rechtszaak tegen de gemeente verloren te hebben, door met het juridisch aanvechten van precariobelasting als vergoeding voor de ligplaats van woonboten in Amsterdam. Het WBK vindt dit zorgelijk (zie eerdere artikelen ) en is meerdere keren hierover in gesprek gegaan met beide partijen.

Waarom vindt het WBK dit geen goede koers?

Lees verder “Ligplaatskosten: waarom het WBK niet aan precariobelasting wil tornen”

Baggeren Zijkanaal I

Amsterdam,
19 december 2022

Aan: J.den Hartogh,

Onderwerp: pilot besluit College

Hierbij bericht ik u dat ik helaas verhinderd ben voor de bewonersbijeenkomst op 20 december a.s. Daarom wil ik via deze weg reageren op het besluit van het pilot van het College.

De woonboten zijn opgenomen in het bestemmingsplan, hebben een permanente ligplaatsvergunning en betalen liggeld voor woonschepen (precariobelasting). De precariobelasting gaat naar de algemene middelen.

De gemeente Amsterdam heeft de plicht dat bootbewoners veilig van de woonboot/ark of schip naar de wal kunnen er dient dan ook een goede beschoeiing aanwezig te zijn.

Lees verder “Baggeren Zijkanaal I”

Rechtszaken

In woonbotenland lopen er de laatste tijd enorm veel rechtszaken. Het lijkt mode te zijn geworden om bij verschil van mening met een uitvoerende dienst van de gemeente het al in een vroeg stadium op een rechtszaak te laten aankomen. Voorkom als het enigszins kan zo lang mogelijk rechtszaken. Schat altijd eerst zelf in of er veel kans is dat je ooit gelijk krijgt. Je weet ook nooit of er in de uitspraak bij een rechtszaak bijkomende schade zal zijn. Ga met de overheid in overleg in plaats van in een vroeg stadium naar de rechter te stappen. Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie en gaat niet af op welk indrukwekkend verhaal dan ook over het onrecht een bootbewoner aangedaan.
Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie. Veel jurisprudentie is ook voor leken makkelijk terug te lezen op het internet. Doe dat dus altijd eerst. Lees verder “Rechtszaken”

Vernieuwing kades en bruggen

In het programma vernieuwing van kademuren en bruggen in Amsterdam moeten er in totaal 1.700 woonboten verplaatst worden. Het hele projekt gaat daardoor nog minstens 20 jaar voortduren. Voor grote complicaties in de uitvoering zijn al alternatieven aangedragen. Zo kan de vaarweg geheel afgesloten worden, zijn bootbewoners -tijdelijk- elders te huisvesten of de woonbooteigenaar moet uitgekocht worden.

In het geval dat over de verplaatsingen en het terugkomen daarvan rechtszaken aangedragen worden door een groep bootbewoners met dezelfde belangen, is de gemeente bereid daar financieel aan bij te dragen. Maar niet bij door individuen aangespannen juridische procedures.

De gemeente zal op de definitieve ligplaatsen op haar kosten nieuwe elektra /water /gaskasten plaatsen die per stuk meer dan € 20.000,– gaan kosten.

RVB Rijksvastgoedbedrijf

Met de nieuwe huurwet op ligplaatsen blijven vermoedelijk de vervelendste clausules in de huurcontracten met RVB van kracht. Dat zijn:

  • de mogelijkheid om eens in de 3 jaar een nieuw huurprijs voorstel te doen door òf de verhuurder òf de huurder als private partijen.
  • de te volgen taxatie procedure met drie taxateurs na onenigheid over een voorstel tot ‘aanpassing’ van de huur.

RVB als dienst is van het Ministerie van Financiën over geheveld naar Binnenlandse Zaken. In 2023 vervalt weer de driejaarlijkse termijn voor eventuele verhoging van de huur. Waarschijnlijk laat RVB het deze keer zitten -na in werking treden van de wet op ligplaatshuur- om een prijsverhoging te verlangen.

Bescherming ligplaatshuur

De Wet huurbescherming van de ligplaats van woonboten is per 1 juli 2022 in werking getreden. Opzegging van ligplaatshuur is gelijkgetrokken aan de wettelijke termijn: 3 tot 6 maanden; Net zoals bij opzegging van een woning in de vrije sector en de ligplaatscontracten op Rijkswater.
Komende twee jaar is de huurverhoging maximaal dezelfde als die is vastgesteld voor de vrije sector.
De huurbescherming zelf gaat pas in per 1 juli 2024.
Ligplaatshuur valt onder privaat recht, dus inclusief de naar eigen inzicht door de verhuurder te bepalen voorwaarden. Een verhuurder heeft geen plicht een huurder te accepteren. Voor een huurder betekent dat ‘graag of niet’. Lees verder “Bescherming ligplaatshuur”

Update nulmeting

De aanvankelijke bedoeling van de nulmeting was om na opheffing van de stadsdelen een inventarisatie te maken en controle te houden op afmetingen, status en welstand van de woonboten in Amsterdam. Het werd uiteindelijk het oplossen van sociale problemen, van illegaliteit, van onvergunde zaken en van veiligheidskwesties.

Onder de 2.800 woonboten zaten er 400 probleem gevallen, daarvan zo’n 80 excessen. In veel gevallen is handhaving uitgelopen op kort gedingen. De gemeente gebruikt de Woningwet en zorgplicht als instrumenten. maar laat de beoordeling van de zaak over aan een extern bureau. In meerdere situaties zijn Zorg & Wonen en de GGD ingeschakeld. Aan de beoordeling van welstand wordt niet meer toegekomen.

Ook in Noord zijn er een paar schrijnend situaties opgemerkt. Soms was er een nieuwe woonboot nodig. Andere keren waren de schulden zo hoog opgelopen dat voor vervangende woonruimte op de kant is gezorgd. Voor dit laatste heeft zich ook de afdeling van Rijkswaterstaat, die toezicht houdt op de waterkwaliteit, ingezet als er nog steeds niet was aangesloten op het riool.