Alternatief WBK Zijkanaal I voor 2e fietsbrug over Zijkanaal I

Fietsplan (CONCEPT)
Alternatief WBK Zijkanaal I voor 2e fietsbrug over Zijkanaal I
WBK, werkgroep De Bongerd
Concept 260605

aanleiding
-de 2e fietsbrug is in eerder stadium in het bestemmingsplan De Bongerd door de raad van state na advies extern juridisch deskundige niet als noodzakelijk aangetoond en is toen nietig verklaard
(advies stichting advisering rechtspraak opgesteld 8 juni 2001, STAB kenmerk 35052/H)
-direct na deze uitspraak is de 2e fietsbrug door het stadsdeel steeds opnieuw ingetekend als noodzakelijk ondanks deze uitspraak
-de gemeente werkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor De Bongerd, hierbij worden nieuwe fietsroutes in en langs De Bongerd aangegeven in noord-zuid richting aan de westzijde van Zijkanaal I, die een 2e fietsbrug niet noodzakelijk maken
-de 2e fietsbrug wordt steeds op andere plekken over bestaande te handhaven woonboten ingetekend, door de gemeente aangegeven als “indicatief”, hierdoor is door het WBK dan wel voor individuele betrokkenen geen gelegenheid om hier tegen bezwaar te maken, de brug verplaatst zich over het kanaal als rusisch roulette.
-doel om na vier jaar na de bovengenoemde uitspraak duidelijkheid te krijgen over de status van de steeds wijzigende plannen van de gemeente over de voorstellen voor een 2e fietsbrug
-hiermee rechtszekerheid te bieden aan bestaande woonbootbewoners over de status van deze plannen en daarmee hun woonsituatie
-doel is om vanuit het WBK zijkanaal I de bezwaren tegen deze plannen voor een 2e fietsbrug te motiveren en constructieve voorstellen te doen voor alternatieve ingrepen in het fietspadenplan

plannen gemeente  1e fietsbrug over Zijkanaal I De Bongerd
-het  WBK kijkt positief naar een extra fiets verbinding via een brug over het Zijkanaal I, deze verbindt de De Bongerd en daarmee ook buurten als Tuindorp Oostzaan direct via doorgaande fietspaden met bijvoorbeeld De Banne en het Buikslotermeerplein
-de voorgestelde 1e fietsbrug is helaas niet beweegbaar (alleen uitneembaar) en heeft een beperkte doorvaarthoogte (3 meter?), deze beperken het gebruik van de vaarroute voor onderhoud van de woonboten en voor het recreatieve gebruik van het water, hiertegen is al eerder bezwaar gemaakt
-zorgen zijn er bij deze brug over de aanlanding aan de Buiksloterdijk, deze heeft een beperkte breedte en hier gaat doorgaand verkeer (bus en auto) zonder vrijliggende fietspaden

voorstellen gemeente 2e fietsbrug over Zijkanaal I
een 2e fietsbrug tussen de voorgestelde 1e nieuwe brug en de bestaande fietsroute over de brug ter plaatse van de Klaprozenweg heeft voor het WBK een aantal onoverkomelijke bezwaren zonder dat deze structurele problemen in het fietsnetwerk oplost:
1-op de schaal van noord zijn twee doorgaande bestaande en nieuwe fietsroutes in oost-west richting: van Tuindorp Oostzaan/De Bongerd naar de Banne en het Buikslotermeerplein én een fietsroute via de Klaprozenweg naar de ponten (NDSM en Buiksloterveer).
Een mogelijke 3e route hiertussen wordt geblokkeerd door het Noord Hollands Kanaal met aan de westoever de Buiksloterkerk, het BovenIJ ziekenhuis en het Sportpark Buikslotermeer. De 2e fietsbrug en een mogelijke nieuwe 3e fietsroute loopt hier dan ook dood.
2-op de schaal van de Bongerd en omgeving zijn geen directe aanleidingen om op 400 meter ! afstand van elkaar twee nieuwe fietsbruggen aan te leggen, er zijn aan weerszijde fietsroutes in noord-zuid richting mogelijk langs het kanaal waardoor één fietsbrug voldoende mogelijkheden biedt.
3-de voorgestelde 2e fietsbrug gaat minimaal ten koste van 2 woningen van woonbootbewoners, de vraag is welke , daarnaast zal een fietsbrug op hoogte direct naast de overige bestaande woonboten voor aantasting van de privacy en geluidsoverlast zorgen (scooters)
4-de 2e fietsbrug is zoals door de gemeente voorgesteld beweegbaar om voldoende gebruik te kunnen maken van het recreatief water en onderhoud aan alle woonboten te kunnen plegen
5-de aanlanding van deze 2e brug aan de Buiksloterdijk is qua verkeersveiligheid zeer moeizaam te regelen, de brug komt vanaf hoogte aflopend loodrecht aan op de dijk waardoor fietsers de weg op zullen schieten zonder dat hier ruimte is om te stoppen.

Alternatief WBK
Het WBK stelt voor om een beperkt deel van de middelen die de gemeente heeft voor de aanleg van een 2e beweegbare fietsbrug op een andere manier in te zetten zodat hetzelfde doel wordt bereikt: het verbeteren van de fietsverbindingen tussen Oostzaan/De Bongerd met De Banne en het Buiksloterplein:

1-vanaf de 1e fietsbrug kan op een eenvoudige manier een extra fietspad gemaakt worden vanaf de Buiksloterdijk langs de zuidkant van het gemaal bij Kadoelen dat uitkomt bij het bestaande fietspad langs de IJdoornlaan naar De Banne en het Buikslotermeerplein. Hierdoor hoeft er niet meer omgefietst te worden via de Buiksloterdijk maar ontstaat er een directe recreatieve route langs Kadoeler Breek. Voor deze fietsroute kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de bestaande toerit tot het gemaal, er moet slechts een klein stukje nieuw fietspad aangelegd worden (circa 80 meter).
2-een doorgaande fietsroute langs De Bongerd aan de groene westoever van het Zijkanaal I (zit in de huidige indicatieve plannen van de gemeente)

3-het doortrekken van de fietsroute over het noordelijk deel van de Buiksloterdijk (vrijliggende/afgebakende fietspaden)
4-het verbeteren van de fietsroute over de Klaprozenweg door de aanleg van een 2 richtingen fietspad aan de noordzijde van de bestaande brug, hierdoor hoeven fietsers de Klaprozenweg niet over te steken om naar de pont te gaan (wordt in de praktijk al zo gebruikt maar is verkeersonveilig)
5-het beweegbaar maken van de geplande 1e fietsbrug zodat een duurzaam en recreatief gebruik van heel het Zijkanaal I mogelijk blijft.