Zijkanaal H

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving in de nieuwsbrief maart 2018, is de verplaatsing van de cruiseterminal naar de Coenhaven nog niet zeker. De gemeente gaat nogmaals kijken naar de locatie, dit heeft mede te maken met de plannen voor de vele woningbouw de komende jaren.

Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons

Op 8 mei heeft B&W ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen op de nota Welstand op het Water.

Inbreng bootbewoners niet gewenst

Uit de 41 pagina’s blijkt dat de ambtenaren van mening blijven dat zij zonder inbreng van bootbewoners beter af zijn. Dit begon al bij de samenstelling van de ambtelijke werkgroep met mensen vanuit erfgoed, welstand en stedenbouw, binnenwaterbeheer en beroepsmatige nota producenten. Een eerste opzet werd voorgelegd aan zelf benoemde deskundigen en instellingen. Dat bleken te zijn de Bond Heemschut, Platform Erfgoedhavens, een scheepsbouwer, LWO, een aankoopmakelaar van woonboten, een architect die ooit een voormalig beroepsschip had bezeten, het Scheepvaartmuseum en de redactie van een lifestyle blad. Maar geen enkele Amsterdamse bootbewoner. Dus uitgerekend niet de ervaringsdeskundigen. “Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons” verder lezen

zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken

Gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. Directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam 

zienswijze
op bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken in ontwerp
namens WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
                sekretariaat Grasweg 16A, 1031 HW Amsterdam
voor deze Geert Lewis, mevr. T. Kolbjornsen,

“zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken” verder lezen

Inspraak bootbewoners Willem III / Sixhaven

Amsterdam, 7 maart 2018

Geachte Commissieleden,

Mijn naam is Dennis van Marle en ik spreek in namens de Vereniging Woonbootbewoners Willem III-sluis en Sixhaven.

Wij zijn heel erg boos. Voortdurend wordt gesteld dat aan ons is aangekondigd, dat wij moeten worden verplaatst – ook door het DB stadsdeel Noord, zie hun adviesbrief.

Nooit is dit ons aangekondigd!!! Wij willen die perceptie graag uit de wereld hebben!!!

Daarbij komt: wij gaan niet weg. Slepen staat gelijk aan slopen. “Inspraak bootbewoners Willem III / Sixhaven” verder lezen

De Principenota Sixhavengebied e.o en de woonboten

Op 6 maart heeft het College van B&W de zogenaamde Principenota Sixhavengebied en omgeving vastgesteld. Behalve dat deze nota veel onrust deed ontstaan bij bewoners van de Van der Pekbuurt en het IJ plein lijkt deze nota ook consequenties te hebben voor 21 woonboten in het Sixhavengebied. Als de gemeenteraad straks deze principenota ook aanneemt kunnen verdere plannen uitgewerkt worden voor het gebied (gedacht wordt o.m. de ontwikkeling van het metrostation Sixhaven, nieuwe woningbouw en verdere verstening in het gebied, parkeergarages en andere); plannen waarbij geen rekening wordt gehouden met de positie en de ligplaatsen van de woonbootbewoners. “De Principenota Sixhavengebied e.o en de woonboten” verder lezen

precario verhoging 2019

Aandachtspunten voor gesprek met kandidaat gemeenteraadsleden

De Dienst Vastgoed heeft het plan klaar om de grondslag voor berekening van de liggeld precario te wijzigen. Bedoeld voor een hogere opbrengst voor de gemeente.

Daarvoor wordt uitgegaan van de grondwaarde zoals ook gebruikt voor de berekening bij erfpacht. Beweerd wordt dat dit marktconform zou zijn. Indien het nivo van de huur op Rijkswater als maat wordt genomen, betekent het dat het liggeld in Amsterdam 3 keer zo hoog gaat worden.

Oorspronkelijk was deze verhoging gepland voor 2018. Maar de politiek wou geen problemen zo kort voor de verkiezingen en laat het besluit over aan de nieuwe gemeenteraad.

Het is handig in aanloop naar de verkiezingen alvast kennis te maken met de mensen die straks moeten beslissen over de precario verhoging. Niet dat het nu al zin heeft alle details aan te kaarten. Dat komt wel bij de behandeling na de zomer 2018. Nu gaat het erom bij gemeenteraadsleden onze zorgen kenbaar te maken, zodat we daar later bij de fracties op terug kunnen komen.

Voor wie bij verkiezingsbijeenkomsten in gesprek wil gaan met de kandidaat gemeenteraadsleden, volgen hieronder enkele argumenten die daarbij naar wens gebruikt kunnen worden. Net zoals het uitkomt. “precario verhoging 2019” verder lezen

ligplaatsvergunningen

Tot ongeveer 2014 zijn door het stadsdeel ligplaatsvergunningen uitgegeven met bepalingen die daar niet in thuishoren. Nooit bekrachtigd door de deelraad, maar willekeurig van het internet geplukt.
In een ligplaatsvergunning voor een woonboot in Noord -afgegeven tot nu toe- moet alleen staan:
• datum van afgifte
• naam van de eigenaar / bewoner
• naam van de woonboot
• adres van de woonboot
• afmetingen van de woonboot
• ligplaatsvergunning geldig voor onbepaalde tijd
En niets meer. Dus ook niet dat bijvoorbeeld het water onder de woonboot door de bewoner zelf op diepte gehouden moet worden. “ligplaatsvergunningen” verder lezen

Oproep

Het WBK heeft een nieuw postadres nodig

We zoeken iemand die bereid is post en e-mail voor het WBK
te ontvangen en die intern verder door te sturen.

Bedoeld is een formeel adres dat kan fungeren als contactpunt voor bootbewoners en anderen die het WBK zoeken, los van de ingang via deze website. Inhoudelijke vragen handelen de bestuursleden verder zelf af.

Als het kan, zou het mooi zijn als ook zo’n 5 keer per jaar een mailing namens het WBK kan uitgaan voor de openbare WBK vergadering voor bootbewoners in Noord. Alle stukken en adressen daarvoor worden aangeleverd.

Heb je hier de mogelijkheden voor?
Graag een berichtje naar Mieke Sterk sterkmieke@g.mail.com
of Geert Lewis lewis32@zonnet.nl

Interessante links voor woonbootbewoners

Op gezette tijden verandert er wat in woonbotenland.
Hieronder een paar interessante linkjes voor wie het een en ander na wil lezen.

1. De VOB, verordening op het binnenwater van de gemeente Amsterdam is
aangepast aan de wetgeving die vermoedelijk per 1 januari 2018 ingaat, waarbij woonboten zijn ingevoegd als bouwwerk. De aanvullingen zijn hier te vinden.

2. Het ministerie heeft de folder drijvende bouwwerken uitgegeven. Hierin hoe woonboten zijn ingepast in het bouwbesluit 2012. Een publieksversie, waaraan geen rechten zijn te ontlenen staat hier. Let wel, alle bestaande woonboten worden geacht al te voldoen aan deze vereisten, ook al is dat in de praktijk onmogelijk. Deze regelgeving is alleen van toepassing op alle nieuwbouw en op ingrijpende verbouwingen.

3. Een stukje uit de voordracht voor de begroting 2018 van de gemeente Amsterdam (pagina 421)

WAT VOLGT IS NIET ONZE TEKST
Liggeld
Voor een ligplaats in openbaar gemeentewater heffen we precariobelasting. Voor woonboten is de precariobelasting € 6,69 per m2, voor bedrijfsvaartuigen € 6,72 per m2 (exclusief btw).
De tarieven liggeld voor woonboten en bedrijfsvaartuigen zijn in 2017 geharmoniseerd. Eén tarief voor woonboten en aanhorigheden en één tarief voor bedrijfsvaartuigen voor de gehele stad. Het college wil een marktconforme beprijzing van land en water. Daarom verwachten we dat de tarieven liggeld de komende jaren zullen stijgen. Dit omdat de tarieven liggeld sinds 1995 nagenoeg niet zijn gestegen in relatie tot de waarde van de gemeentegrond.
Het onderzoek naar marktconforme tarieven liggeld waarbij we aansluiten bij een tariefstelling gekoppeld aan erfpacht is nog niet afgerond. Dit komt onder andere door de uitgestelde besluitvorming rond de overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen. Daarom zijn er rond liggeld geen wijzigingen in de verordening en de daarbij horende tarieven.

4. Precario voordracht aan de gemeenteraad, begin november 2017

5. De leges tarieven in 2018

6. Als aanrader voor wie de stukjes van Cor Goudriaan over de juridische wirwar in woonbotenland wil volgen, bezoek eens zijn website.