baggeren

Baggeren aan de Buiksloterdijk

Al tientallen jaren liggen de woonboten aan de Buiksloterdijk in de woonschepenhaven scheef. En dat wordt steeds erger. Jaren geleden zou er wat aan gedaan worden, maar dat is plotseling gestopt. Nooit meer wat van gehoord. Behalve dan dat bootbewoners steeds van het kastje naar de muur werden gestuurd.

Met de zuiging door scheepvaart op het Binnen IJ wordt slib naar de kanten gespoeld. De beschoeiing aan de wallekant is verdwenen, als die er al ooit was, waardoor de grond wegloopt, het water in. Met snel wisselende waterstand, vooral bij doorkomen van de Amerikaanse cruiseschepen, stoten de arken op de grond. Dan bestaat het gevaar dat de betonnen bak van zo’n ark kan scheuren. “baggeren” verder lezen

ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord

Minder ligplaatsen in Noord

Op dit moment, eind 2017, zijn met de diverse gemeentelijke plannen de ligplaatsen van 61 woonboten in Amsterdam Noord op het spel gezet. Veel erger is dat daarmee voor 61 huishoudens de zekerheid over hun woonplek achteloos geschrapt is. En dat ze jarenlang niet meer zullen weten waar ze aan toe zijn. Met mensen in huur- en koophuizen wordt zo niet omgegaan. Tegenover bootbewoners permitteert de overheid zich dit echter wel.

Plannenmakers en projectleiders verschaffen bootbewoners geen enkele duidelijkheid. Alleen dat hun woonboot niet meer gewenst is. Vaak moesten de betrokken bewoners hier toevallig achter komen, want uitnodigingen voor informatieavonden worden niet altijd bezorgd op de woonbootadressen. Projectleiders gaan er aan voorbij dat bootbewoners burgerrechten hebben. Hoezo betrouwbare overheid?  “ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord” verder lezen

precario 2018 en 2019

Precario tarief

Het precario tarief voor een ligplaats blijft in 2018 gelijk aan dat voor 2017. De dienst Vastgoed wil echter vanaf 2019 een veel hoger tarief incasseren. Daartoe wordt geprobeerd de precario gelijk te stellen aan de marktconforme grondwaarde.

Hoe deze constructie eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Om geen stemmen te verliezen is de presentatie en behandeling uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2018. “precario 2018 en 2019” verder lezen

leges 2018

Hoeveel leges voor woonbootbewoners in 2018?

Vermoedelijk vanaf begin 2018 wordt de wet van kracht die de aanpassing van woonboten aan de WABO regelt.
De leges voor woonboten bij nieuwbouw komen daarmee aanzienlijk hoger uit dan dat bootbewoners tot nu toe gewend waren. Bootbewoners die de afgelopen drie jaar een nieuwe woonboot lieten bouwen, hebben al meegemaakt dat er ambtelijk vooruit werd gelopen op deze wetsaanpassing.

Volgens het Gemeenteblad van 26 oktober 2017 gelden de volgende tarieven:

Voor de omgevingsvergunning voor bouwen:

bij bouwkosten tussen € 0 tot € 50.000 2,96%
€ 50.000 tot € 500.000 3,88%

Voor afwijken van het bestemmingsplan:

over bouwkosten van € 0 tot € 50.000 € 350,-
€ 50.000 tot € 500.000 € 750,-
Bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan bestaat er uiteraard geen afwijking van het bestemmingsplan. Maar let daar wel op, vergissingen bij het uitschrijven van leges worden makkelijk gemaakt!

Ligplaatsvergunning voor een woonboot volgens VOB 2010:

bij verbouwen en vervangen € 563,-

Welstand op het water

ontwerp welstandsnota

De gemeente heeft een ontwerp welstandsnota vrij gegeven voor inspraak.  De bedoeling is dat deze voorzet ertoe leidt dat per april 2018, als de stadsdelen zijn verdwenen, deze nota de diverse tot nu bestaande welstandseisen vervangt.

Een lijvig boekwerk van 73 pagina’s. Vóór 26 november kon daarop worden ingesproken. Namens WBK is de volgende inspraak opgestuurd:

WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord

inspraak op ontwerp welstandnota
Welstand op het Water
gemeente Amsterdam 2017
inspraak.welstandopwater@amsterdam.nl

algemeen

De ontwerpnota is op meerdere punten inhoudelijk onevenwichtig. Onnodig dik gemaakt door herhalingen en triviale betogen. Hoe dikker een nota is, hoe minder bruikbare inhoud.

De uitleg over vormgeving is gekopieerd uit inleidingen op de architectuur met alle gebruikelijke vaagheid en hoogdravende lege woorden.
De poging een ideaalbeeld in juridiserende termen te beschrijven, levert een nota op die is losgezongen van de steeds veranderende werkelijkheid. “Welstand op het water” verder lezen

Nulmeting

De nulmeting van woonboten heeft plaats in de hele stad. Ook alle woonboten en arken in Noord. Een ploeg uit Stadsdeel Oost heeft opdracht gekregen van de centrale stad de metingen uit te voeren.

De achtergrond is dat de administratie van woonboten bij meerdere stadsdelen niet deugt. De afmetingen van diverse woonboten staan verkeerd genoteerd. Er komen ook meer woonbootadressen voor dan ooit afgegeven vergunningen. Daarnaast zijn er uiteraard bootbewoners die een en ander aan hun woonboot veranderd hebben zonder daar ooit een vergunning voor aan te vragen.

Omdat de stadsdelen per maart 2018 verdwijnen, wil de centrale stad een geactualiseerd overzicht hebben van wat er nu aan woonboten ligt.

Wat betreft de ligplaatsvergunningen voor woonboten: tot 2009 moesten die in Amsterdam Noord om de 3 jaar vernieuwd worden. Vanaf 2009 zijn de ligplaatsvergunningen geldig voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat de vergunning pas vernieuwd hoeft te worden bij vervanging of na verkoop. Natuurlijk moest iedere bootbewoner wel zelf die ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd zelf aanvragen. Wie dat niet deed, kan dat alsnog doen.
Daarnaast zijn alle woonboten opgenomen in de diverse bestemmingsplannen, verwijderen of andere maatregelen zijn niet aan de orde zolang er niet illegaal aangelegd is.

De nulmeting heeft al plaats gevonden op diverse plekken in Noord. Als je een afspraak maakt, kan je ter plaatse controleren of hun opmeting klopt met wat je zelf weet van lengte, hoogte en breedte van je woonboot.

De jaarlijkse precario heffing en roerende ruimte belasting is soms gebaseerd op kleinere, inmiddels allang vervangen woonboten. In zulke gevallen kunnen de bewoners voortaan een hogere aanslag verwachten. Hetzelfde valt te verwachten bij nooit opgegeven uitbreidingen van het oppervlak boven water.

Principenota Klaprozenweg Noordoost september 2017

Op 27 september jl. stond het principebesluit van de bestuurscommissie Noord gepland over het advies dat zij aan het college van burgemeester en wethouders geven over de principenota Klaprozenweg Noordoost. Bewoners die onder deze planvorming vallen en die ingrijpende gevolgen kunnen hebben op hun woon en leefmilieu, zijn niet door middel van een bewonersbrief van het Stadsdeel Noord geïnformeerd. Buren die daar wel van op de hoogte waren, omdat ze op 11 juli jl. op een inloopavond aanwezig waren, hebben via facebook laten weten dat er ingesproken kon worden. Het betekende dat sommige bewoners slecht 1 of 2 dagen de tijd hebben gehad om de nota door te nemen en een reactie te maken om in te spreken. Bij het inspreken is dat ook meegedeeld, dat het niet informeren van de bootbewoners een zeer kwalijke zaak is en dat in de toekomst er op toegezien moet worden dat zij wel worden uitgenodigd. “Principenota Klaprozenweg Noordoost september 2017” verder lezen