Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost

Door Jeroen Snel en Saskia van den Heuvel van bewonersinitiatief De Groene Draak.

Aan:
Dagelijks Bestuur Amsterdam Noord

 Cc:
Leden van de stadsdeelcommissie
Projectteam plangebied Klaprozenweg Noordoost
Dhr. A. Zieleman, waarnemend gebiedsmanager

Van:
Bewonersinitiatief De Groene Draak
t.a.v. J.G. Snel (secr. / correspondentie)
Buiksloterbreek 98
1034 XE Amsterdam

 Betreft:
Het openbaar maken van de oevers van Zijkanaal I
Amsterdam 19 december 2018

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Bewonersinitiatief De Groene Draak stuurt u deze brief n.a.v. ontwerpbijeenkomst dd. 11-dec-2018 t.b.v. het plangebied Klaprozenweg Noordoost en de vergadering van het DB met de stadsdeelcommissie dd. 12-dec-2018 tijdens welke de concept projectnota voor het plangebied is besproken. Bij deze vergadering is tevens door ons gebruik gemaakt van inspraak op de concept projectnota van het plangebied.

“Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost” verder lezen

Nota varen deel I

Voor inspraak vrijgegeven is een nota over het recreatief en bedrijfsmatig varen op Amsterdams water, uitgezonderd de doorgaande routes. Te vinden op de gemeentelijke site als: nota_varen_deel_1_toegankelijk.

Deze nota is vooral van belang voor de bootbewoners in Centrum, die al jaren veel overlast ervaren. De enorme drukte binnen de grachtengordel komt niet alleen door de ‘wilde’ commerciële sloepentochten van naar schatting 80 tot 300 gelegenheidsschippers. Er zijn de afgelopen jaren wel erg veel extra exploitatievergunningen voor beroepsmatige rondvaart afgegeven. In 2014 waren dat er 300, in 2018 al 471. Een groot deel daarvan moet contractueel vers ingevlogen ‘Europa in 6 dagen’ toeristen binnen anderhalf uur weer afleveren voor hun aansluitende bustocht naar Marken of hun transfer naar Brugge. Ook de te lange rondvaartboten tot aan 23 meter lengte, die niet in één keer de bochten kunnen nemen, zorgen voor verstoppingen en aanvaringen.

Enkele voorgestelde maatregelen zijn:

  • een niet overdraagbare vergunning voor beroepsmatige passagiersvaart
  • een vaarverbod buiten de doorgaande scheepvaartroutes van 23.00 uur tot 7.00 uur
  • een beperking aan het aantal af te geven dagvergunningen
  • een verbod om met meer dan 12 niet betalende ‘familieleden’ te varen
  • als extra mogelijkheid het invoeren van een Amsterdams vaarbewijs.

Vaartbeperkingen op de grachtengordel zullen ongetwijfeld leiden tot verplaatsing van de overlast naar West en Oost. Die verschuiving is al ingezet met het beleid zoals geformuleerd in het Waterplan, waarbij opstapplaatsen en ligplaatsen voor de rondvaart buiten het centrum komen te liggen. Als WBK schatten we in dat uitgezonderd het IJ zelf, er niet veel rondvaart mogelijkheden binnen Noord zijn. Maar iedereen die daar anders over denkt raden we aan vóór 23 januari 2019 een zienswijze in te dienen.

Om de handhaving te financieren zouden volgens de nota de jaarvignetten voor pleziervaart in prijs moeten verdubbelen. De dagprijs om door Amsterdam te mogen varen ligt in 2018 op € 20,-. De doorgaande scheepvaartroutes zoals bijvoorbeeld Amsterdam Rijnkanaal en Buiten IJ – Binnen IJ – Noordzeekanaal; Oosterdok – Amstel en de Houthavens – Kostverlorenvaart – Nieuwe Meer vallen buiten de Amsterdamse regelgeving. Het aanvullend deel II Varen ‘Vergunningsstelsel Passagiersvaart’ komt tegen de zomer 2019 in de inspraak.

Huisvestigingsverordening 2020

De gemeente heeft het voornemen om woonboten in 2020 onder de Huisvestingsverordening te brengen. In de loop van 2019 komt dat voorstel in de inspraak. Bedoeld om verdere woningonttrekking te voorkomen, daaronder uitbreiding van de permanente hotel exploitatie zoals nu van 30 tot 40 woonboten in de binnenstad.

Dit gaat betekenen dat er extra regels gaan komen voor toeristische verhuur, de B&B’s waarvoor straks vergunning nodig is, meldplicht vakantieverhuur, regelingen voor kamerverhuur, 2e woning, splitsing van de woning en onttrekking van woonruimte. Voor één en ander in werking kan gaan, moet de basisadministratie van de gemeente (BAG) wel eerst geschoond worden en dat is nog een hele klus.

Gebruikelijk is dat de gelijkstelling van wonen op het water aan wonen op de wal alleen meer verplichtingen voor wonen op het water oplevert. Dus moeten we zelf opletten dat daar ook gelijke rechten tegenover horen te staan. Zoals huurbescherming voor huurders van woonboten, iets dat nu nog is uitgesloten. Net zoals dat zulke huurders huurprijskwesties aan de huurcommissie kunnen voorleggen, ook al word je de laatste jaren minder vrolijk van die procedure. Pas op, de huur van ligplaatsen is een heel ander verhaal!

Bovendien moeten alle woonboten in de relevante bestemmingsplannen zijn opgenomen. In Noord is dat nu zo, maar voor andere delen van de stad is dat nog niet altijd duidelijk. En dan: de bescherming van een woongebied tegen bijvoorbeeld fijnstof en geluidsoverlast, geldt nog steeds niet voor de ligplaatsen van woonboten.

Onder andere wat we hier verder van gaan vinden staat ter discussie op de vergadering van 15 januari 2019.

De Huisvestingsverordening 2016 (let vooral op beleidsregel 12) is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/regels-verordeningen/amsterdam-2016/