Baggeren Zijkanaal I

Amsterdam,
19 december 2022

Aan: J.den Hartogh,

Onderwerp: pilot besluit College

Hierbij bericht ik u dat ik helaas verhinderd ben voor de bewonersbijeenkomst op 20 december a.s. Daarom wil ik via deze weg reageren op het besluit van het pilot van het College.

De woonboten zijn opgenomen in het bestemmingsplan, hebben een permanente ligplaatsvergunning en betalen liggeld voor woonschepen (precariobelasting). De precariobelasting gaat naar de algemene middelen.

De gemeente Amsterdam heeft de plicht dat bootbewoners veilig van de woonboot/ark of schip naar de wal kunnen er dient dan ook een goede beschoeiing aanwezig te zijn.

Uit oudere briefwisselingen blijkt dat de gemeente stelt dat de beschoeiing haar eigendom is en daarmee dan ook onderhoudsplichtig, dit geldt ook voor de waterbodem. Met deze zorgplicht is door de gemeente Amsterdam weinig tot niets gedaan. De gemeente heeft vanaf 2000 t/m 2008 brieven naar bewoners gestuurd met het voornemen om in het Zijkanaal I te baggeren, maar is tot op heden niet uitgevoerd.

Wel zijn er in de afgelopen jaren, enkele beschoeiingen bij de Buiksloterdijk aangelegd, maar er is tot op heden niet gebaggerd in het Zijkanaal I.
Daardoor komen er steeds meer woonarken vast te liggen op de waterbodem en kan tot schade aan de betonnen bak leiden. De gemeente is ook hier in gebreke gebleven.

Uit de van brief 2-12-2022, blijkt dat er niet genoeg geld is vrijgemaakt voor grootschalig onderhoud. Het college heeft een beslissing genomen wat ze met het beschikbare budget gaat doen, en onder welke randvoorwaarden.

Voor de 6 boten aan de Buiksloterdijk, waar de veiligheid in het geding is wordt onderhoud uitgevoerd, voorwaarde is wel dat aan deze bewoners een huurovereenkomst wordt voorgelegd, zodat de gemeente in de toekomst het onderhoud goed te kunnen regelen.

Het is alleen aan de direct betrokkenen hoe ze hier mee om gaan.

Ik ben van mening dat de gemeente vanaf 2000 niet of nauwelijks onderhoud (beschoeiing/baggeren) heeft gepleegd bij de woonboten in het Zijkaal I, en de gemeente daardoor verantwoordelijk gehouden, kan worden voor de onveilige situatie.

Dat de gemeente de onveilige situatie wil oplossen door aan deze bewoners een huurovereenkomst voor te leggen, zodat de gemeente in de toekomst het onderhoud kan regelen, wil ik het volgende opmerken:

1. Een huurcontract is privaatrecht en dient uit vrije wil aangegaan te worden, zeker wat de voorwaarden betreft. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat dit huurcontract door de gemeente dwingend wordt opgelegd.
2. Ik vraag me af of dit juridisch houdbaar is.
3. Onduidelijk is wat de plannen van de gemeente zijn, als de betrokken bewoners niet akkoord gaan met de voorwaarden in het huurcontract, hoe wordt de onveilige situatie dan opgelost?.
4. Wanneer is de gemeente van plan om aan haar onderhoudsverplichtingen te voldoen en het achterstallige onderhoud en beschoeiingen en baggeren in Zijkanaal I, op te lossen.
5 Ik ga er vanuit dat mijn punten uit deze brief meegenomen wordt in de discussie.

Met vriendelijke groet,

G. van Zelst
Buiksloterdijk 441

P.S.
Genoemde briefwisselingen zijn in mijn bezit.