Belastingen

Bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de rioolheffing 2011, hebben medio augustus jl. een afwijzende beschikking op het bezwaarschrift van de belastingdienst ontvangen. De belastingdienst heeft een standaard afwijzing gebruikt, inhoudende dat de woonboten die liggen in gemeentewater in de heffing worden betrokken. Zoals verwacht wordt niet ingegaan op de essentie van het ingediende bezwaar.

De belastingdienst gaat niet in op de argumenten dat de Verordening rioolheffing 2008 (inwerkingtreding 1-1-2011). In artikel. 2 van deze verordening wordt aangegeven dat onder de noemer rioolheffing door de gemeente een directe belasting wordt geheven. Deze belasting dient ter bestrijding van de kosten voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, alsmede voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en kosten die door de gemeente gemaakt worden voor spuien, baggeren en ander beheer.

Wij zijn echter van mening dat de gemeente Amsterdam geen kosten maakt voor spuien, baggeren en ander beheer in Zijkanaal I. De lozing vindt namelijk plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk (zorg voor kwaliteit van het water) en waarvoor door woonbooteigenaren in Zijkanaal I (en andere kanalen) aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd (zorg voor kwantiteit water) en er is in Zijkanaal I al ruim 40 jaar niet gebaggerd of enig ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Het afwijzen van de belastingdienst op het bezwaarschrift hebben wij, ter beoordeling voorgelegd aan een jurist die in deze belastingzaken is gespecialiseerd. Helaas is het advies nl. of het wel of niet juridisch haalbaar is (met een proefpersoon) om in beroep te gaan bij de belastingrechter, voor het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

Er staat bij de uitspraak op het bezwaarschrift een vastgesteld bedrag van bijv. 650,00 euro en nieuw vastgesteld bedrag is ook 650,00 euro (rioolheffing niet in mindering gebracht).

Er zijn hierover vragen bij het WBK binnengekomen maar het vastgestelde bedrag houdt bij de gecombineerde aanslag in: De AFV (afvalstoffenheffing), Rioolheffing (RIOE) en Roerende-ruimtenbelasting (RRBE) bijv. 650,- euro.

Dan wordt er aangegeven dat u na deze uitspraak voor deze aanslag bijv. nog 350, -euro verschuldigd bent. Het is dus niet zo dat dit een bedrag zou zijn voor de rioolheffing (deze is 147,93 euro) maar omdat er al een aantal termijnen betaald zijn, blijven er nog rest termijnen over waarin de 350,- wordt geïncasseerd.

De rioolheffing zorgt voor de bewoners die ook een oppervlakteverontreiniging heffing aan het Rijk betalen voor extra stijging van woonlasten.