Beschoeiingen en baggeren

In de Woonbootkrant van maart jl. heeft een oproep gestaan om uw ervaringen met het stadsdeel m.b.t. beschoeiingen en baggerwerkzaamheden aan het WBK te melden. Het blijkt dat in de afgelopen 20 jaar het stadsdeel bij woonboten in verschillende Zijkanalen beschoeiingen heeft aangelegd en gebaggerd. Omdat bij sommige bootbewoners wel een beschoeiing is aangelegd, maar om onduidelijke redenen bij bv. de naastgelegen woonboot niet en mensen soms al jaren wachten op een beschoeiing, lijkt dit sterk op het hanteren van een willekeurig beleid. Het is dus uiterst onduidelijk waarom het stadsdeel nu het standpunt inneemt dat de bewoners hier zelf voor moeten zorgen terwijl in het verleden, waar dat nodig was, wel een beschoeiing heeft aangelegd. Gelet op de reacties van bewoners hebben wij een brief naar het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel gestuurd waarin we deze problematiek aan de orde stellen. Wij vragen om op korte termijn duidelijkheid te scheppen en tot een structurele oplossing te komen.

Het vastgestelde beleid laat er namelijk geen misverstand over bestaan dat het stadsdeel (publiekrechtelijke taak) voor deze voorzieningen verantwoordelijk is. (zie brief verder in de krant).

 

Op 27 mei jl. is bij het WBK een bevestiging op onze brief van het Stadsdeel binnen gekomen. Maar niet op welke termijn het Dagelijks Bestuur denkt deze brief af te handelen. Wij blijven hierop alert.

 

 

Aan:    

Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam Noord

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam

 

per mail en per post

 

Amsterdam, 25 mei 2010

 

Onderwerp: beleid beschoeiing en baggeren bij woonschepen

 

 

Geacht bestuur,

 

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I krijgt al geruime tijd vragen van bewoners waarom bij sommige woonboten wel een beschoeiing en meerpalen worden aangelegd en soms ook wordt gebaggerd door het Stadsdeel Amsterdam Noord (SDAN) en bij andere niet. Wij kunnen deze vragen niet naar behoren beantwoorden, nu betreffende ambtenaren (daarover door ons bevraagd via de telefoon) beweren dat er geen duidelijke beleidslijnen zijn voor beschoeiingen, afmeerpalen en baggeren in Zijkanaal I (en andere zijkanalen) en dat er geen geld voor beschikbaar zou zijn.

 

Wij menen dat er wel degelijk beleid is. De beleidslijnen zouden dan ook voor de uitvoerende ambtenaren duidelijk moeten zijn. De Woonschepen Nota van 1991 geeft immers duidelijk aan dat de publieke taak van groot (en technisch- ) onderhoud door de gemeente zelf zal blijven verricht (zoals bijvoorbeeld bagger- en beschoeiingwerkzaamheden)” (zie bijlage 1).

 

Ook heeft de voormalige wethouder dhr. Van Schaik op de inspraakavond van 9 februari 2007 aangegeven dat de beschoeiingen primair onder de verantwoordelijkheid vallen van het stadsdeel en dat het DB die verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Momenteel wordt de aanpak daarvan voorbereid en vanaf mei 2007 worden de bewoners van de woonarken nabij de beschoeiingen daarvan op de hoogte gesteld (zie bijlage 2). Er kan dus geen misverstand zijn over wie verantwoordelijk is voor de beschoeiingen.

 

In het verleden ging het soms wel goed. Een voorbeeld: aan de Buiksloterdijk (2e waterkering) zijn van oudsher trappen en loopbruggen naar de woonboten door de gemeente aangelegd en onderhouden.  Vervolgens heeft het stadsdeel trappen, beschoeiingen, afmeerpalen bij woonboten aangelegd.

 

Toch ontvangt het WBK recentelijk veel klachten van bootbewoners van de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk. Onderhoud aan de loopbruggen en/of de aanvraag voor een beschoeiing wordt afgewezen, ondanks dat er bij enkele woonboten een gevaarlijke situatie bestaat, omdat de beschoeiing en loopbrug ernstig vervallen is. De bewoners worden door het stadsdeel van het kastje naar de muur verwezen en krijgen bericht dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de loopbruggen en beschoeiing en dat de kosten voor hun rekening zijn.

 

Door aanleg en onderhoud van de publieke voorzieningen te weigeren, geeft het stadsdeel blijk van het voeren van een willekeurig beleid. Zo krijgen bewoners die hun boot willen laten vervangen, regelmatig te horen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het baggeren en zelf voor de kosten moeten opdraaien. Een vervangingsvergunning wordt pas afgegeven als het water diep genoeg is bevonden voor de nieuwe woonboot en de eigenaar particulier heeft laten baggeren.

 

Ook hier verwijzen wij naar de publieke taak van de overheid (zie Woonschepennota 1991). Het kan niet zo zijn dat het stadsdeel aan de burger opdraagt om te laten baggeren.

Wanneer de nieuwe woonboot aan de maten van het bestemmingsplan voldoet, dient het stadsdeel er zorg voor te dragen dat de woonboot op zijn ligplaats afgemeerd kan worden en indien er gebaggerd moet worden, dan hoort zij deze taak uit te voeren. Dit geldt ook voor woonboten die door achterstallig onderhoud van de waterbodem vast komen te liggen in de modder.

 

Wij wijzen erop dat vanaf 2000 t/m 2008 brieven naar bewoners zijn uitgegaan over het voornemen om in Zijkanaal I te baggeren (zie bijlagen). Wij mogen toch verwachten dat het stadsdeel na 10 jaar van beloften om te gaan baggeren, deze beloften nakomt.

 

Ambtelijk wordt aangegeven dat niet duidelijk is wie er verantwoordelijk zou zijn voor beschoeiingen en het baggeren en sinds kort een werkgroep is opgericht, waaronder Waternet, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.

 

Het lijkt ons duidelijk wat in de Woonschepennota van 1991 is vastgelegd. Het stadsdeel/ de gemeente is verantwoordelijk voor haar publieke taak. Het beleid is duidelijk vastgelegd en de beleidslijnen dienen dan ook door het Dagelijks Bestuur uitgedragen te worden aan de ambtenaren die dit beleid moeten uitvoeren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een werkgroep moet worden opgericht om duidelijkheid te verkrijgen welke dienst verantwoordelijk is voor beschoeiingen, afmeerpalen en baggeren

 

Uit correspondentie van 2005 van het DWR( Waternet) en het Stadsdeel- Noord blijkt dat DWR duidelijk heeft aangegeven hoe deze bevoegdheden liggen, namelijk;

          Bevoegd gezag mbt. Profiel van de watergang – de gemeente Amsterdam

          Eigenaar van de ondergrond – de gemeente Amsterdam

          Verantwoordelijk voor de inrichting en van de beschoeiing – gemeente Amsterdam

          Uitvoerende dienst voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden ter instandhouding van het onderhoudsprofiel – DWR, Waterbeheer

 

Waterbeheer heeft aangegeven, dat DWR niet het risico wil en kan lopen op schade aan de walbescherming tijdens baggerwerkzaamheden en dat er een structurele oplossing dient te komen zodat DWR haar onderhoudswerk weer kan uitvoeren en de bewoners van de “baggerproblemen”verlost zijn.

 

De beschoeiingen dienen dan naar onze mening dan ook aangelegd of vervangen te worden, zodat baggeren geen probleem kan zijn.

 

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur dan ook haar verantwoordelijkheid nemen en tot een structurele oplossing te komen en op korte termijn voor de urgente gevallen en vooral duidelijkheid te geven naar de bewoners toe.

 

Met vriendelijke groet.

 

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

 

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris     

                                                                       

Hier onder enkele passages genoemd in de bijlagen van bovengenoemde brief: De Nota Woonschepenbeleid 1991, Bewonersbrief 2000 DWR (nu Waternet), bewonersbrief 2008 SDAN, verslag inspraakbijeenkomst 19februari 2007.  

 

Nota Woonschepenbeleid 1991: de publieke taak van groot (en technisch- ) onderhoud  zal de gemeente zelf  blijven verrichten (zoals bijvoorbeeld bagger-en beschoeiingwerkzaamheden).

 

Bewonersbrief oktober 2000; momenteel is Regio Amsterdam van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) bezig met het op onderhoudsdiepte brengen van Zijkanaal I. Dit wordt gedaan om de doorstroming en de kwaliteit van de waterbodem te verbeteren. Verder beperkt het op onderhoudsdiepte brengen het risico op bodemschade en dergelijke aan uw ark of schip.

 

In de eerste fase wordt er langs de arken en in de vaargeul gebaggerd, om goed langs de arken te baggeren verzoeken wij u om terrassen en bootjes te verwijderen.

 

Medio maart 2001z al er ook ter plekke van de arken worden gebaggerd. Om dit te kunnen doen leggen wij uw ark, uiteraard in overleg met u, gedurende een hele dag opzij, zodat de ligplaats vrij is. Uw ark ligt dus de zelfde dag weer op z’n plek.

 

Bewonersbrief SDAN 2008: In de maand april gaat het stadsdeel Amsterdam-Noord de oevers en beschoeiingen van de zijkanalen H en I inspecteren. Het gaat om het vaststellen van de technische staat van de beschoeiingen. Dit is noodzakelijk gezien de voorgenomen baggerwerkzaamheden in de beide kanalen.

 

Verslag inspraakavond Nota Groen en Water 19 februari 2007: De heer van Schaik (wethouder LO) reageert dat de beschoeiingen primair onder de verantwoordelijkheid van het stadsdeel vallen en dat het DB die verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Momenteel wordt de aanpak daarvan voorbereid en vanaf mei 2007 worden de bewoners van de woonarken nabij de beschoeiingen daarvan op de hoogte gesteld.