Bezoek aan boord?

Het kan zijn dat er in 2024 een ambtenaar langskomt om te vragen naar de toestand van je woonboot. Niet schrikken. Het gaat hierbij niet om vervolging, maar om het oplossen van administratieve verschillen, onduidelijkheden of andere opgekomen vragen.

Tot een paar jaar terug werd er bij de ‘nulmeting’ alleen gekeken naar onterecht gebruik van een boot of ligplaats. Niet altijd bleken de gemeentelijke dossiers op orde. Eventuele afwijkingen op initiatief van de bootbewoner werden voor zover mogelijk alsnog ingepast als veroorloofde situatie voor zover het bestemmingsplan dat toeliet.

Bij wat ooit begon als ‘nulmeting’ bleek dat geconstateerd achterstallig onderhoud maar al te vaak oorzaak vindt in een slechte gezondheid of sociale problemen van de bewoner. Daarom is de ‘nulmeting’ twee jaar geleden aangevuld met een programma waarbij ook van vergunde woonboten èn de kwaliteit als woning èn eventuele problematische woonsituaties van de bewoners werden betrokken. Bedoeld om in onderlinge samenwerking tot verbetering voor de bootbewoner te komen. Zo zijn er elders in de stad al meerdere Amsterdamse bootbewoners uit een, ook door henzelf, ongewenste situatie verder geholpen. Eigenlijk komt dit neer op het repareren van jarenlang verwaarloosd sociaal beleid vanuit de gemeente.

In het kader van onderzoek naar de kwaliteit als woning èn eventuele problematische woonsituaties van de bewoners worden in 2024 in Noord als laatste stadsdeel woonboten bezocht die een verwondering oproepen. Denk aan constructieve gevaren zoals gaten in de romp, zware vervuiling, een vervallen opbouw of een indrukwekkende verzameling van voorwerpen rondom. Ook de bewoning van plezierbootjes krijgt aandacht. In zo’n geval wordt in samenwerking met HVO-Querido* hulp voor onbehuisden een oplossing gezocht. Al eerder zijn in Noord schrijnende bewoningproblemen met gevaar voor de aanliggende woonboten in behandeling genomen.

De aanleiding voor de nulmeting was dat de stadsdelen werden ontheven van hun woonbotenbeleid. Daar overheen kwam de verrassende uitspraak van de Raad van State dat een woonboot voortaan juridisch als een bouwwerk moet worden behandeld. Sinds 2018 vallen daardoor woonboten onder de Woningwet, de Wabo* en de Wet verduidelijking voorschriften Woonboten die in uitvoering meegenomen wordt in de Wabo vergunning.

Vooral bij nieuwbouw of verbouwing van woonboten na 2018 worden bootbewoners met deze wetten geconfronteerd. Woonboten die al vóór 2018 vergund waren, worden in overgangsrecht geacht te voldoen, zolang er geen verbouwing volgt.
Houd er wel rekening mee dat op Amsterdams water na een Wabo vergunning niet automatisch een ligplaatsvergunning volgt. Want de ligplaats vergunning wordt apart getoetst aan de VOB (verordening op het binnenwater). Daarbij kan blijken dat de doorstroming van water te krap wordt of de overgebleven vaarweg te nauw of dat de diepgang van de woonboot onwenselijk is.

Eigenaren van woonboten kunnen de gegevens over de nulmeting van hun woonboot bij ons opvragen door een mail te sturen naar nulmetingwoonboten@amsterdam.nl. De gemeente verstrekt deze gegevens alleen aan de eigenaar of eigenaren. U ontvangt het opnameformulier nulmeting alleen als u zich kunt identificeren als de eigenaar van de woonboot.

*
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
HVO-Querido: HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en die te behouden na een periode van ontregeling. Ze bieden opvang, begeleiding en dagactiviteiten