Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost

Door Jeroen Snel en Saskia van den Heuvel van bewonersinitiatief De Groene Draak.

Aan:
Dagelijks Bestuur Amsterdam Noord

 Cc:
Leden van de stadsdeelcommissie
Projectteam plangebied Klaprozenweg Noordoost
Dhr. A. Zieleman, waarnemend gebiedsmanager

Van:
Bewonersinitiatief De Groene Draak
t.a.v. J.G. Snel (secr. / correspondentie)
Buiksloterbreek 98
1034 XE Amsterdam

 Betreft:
Het openbaar maken van de oevers van Zijkanaal I
Amsterdam 19 december 2018

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Bewonersinitiatief De Groene Draak stuurt u deze brief n.a.v. ontwerpbijeenkomst dd. 11-dec-2018 t.b.v. het plangebied Klaprozenweg Noordoost en de vergadering van het DB met de stadsdeelcommissie dd. 12-dec-2018 tijdens welke de concept projectnota voor het plangebied is besproken. Bij deze vergadering is tevens door ons gebruik gemaakt van inspraak op de concept projectnota van het plangebied.

Naar aanleiding van de ontwerpbijeenkomst en de vergadering heerst er verwarring bij het bewonersinitiatief De Groene Draak over de herinrichting van de oever ter hoogte van het zgn. ‘Landje’ bij het zijkanaal I. Langs deze oever liggen veel woonboten. Wij hopen dat u deze verwarring bij ons weg kunt nemen.

Bij de ontwerpbijeenkomst was in een presentatie van stedenbouwkundige dhr. Brouwer een schets te zien van een verlegde oever. Op deze afbeelding waren de ligplaatsen van een groot aantal (ca. 8) woonboten aanzienlijk verplaatst.

Door onze inspraak (bijdrage mw. Van den Heuvel) hebben wij daar onze zorgen over uitgesproken. Echter, op de vergadering reageerden enkele leden van de stadsdeelcommissie verbaasd over de zorg van het verleggen van de oever en de verplaatsing van woonboten. In de presentatie voorafgaand aan de vergadering (bewoners waren toen niet aanwezig), was de bestuurscommissie verzekerd dat er slechts mogelijk een voetgangersbruggetje over het zijkanaal zou komen, waarvoor enkele woonboten minimaal zouden moeten worden verplaatst.

Er is tijdens de vergadering niet bevestigd door het DB dat alleen de variant met een voetgangersbrug over Zijkanaal I onderzocht gaat worden, noch dat de getoonde schets die ontwerpbijeenkomst is getoond niet verder onderzocht gaat worden. Ook sprak de voorzitter van het DB over het mogelijk verplaatsen van enkele woonboten met 0,5 meter. Deze uitspraak lijkt het bewonersinitiatief niet realistisch.

Heel graag vernemen wij u een helder en duidelijk antwoord op de vraag:

Welke varianten worden onderzocht ten behoeve van het deels openbaar maken van de oever van Zijkanaal ter hoogte van het landje?

Voorts is ons meerdere malen door het projectteam verzekerd dat er geen woonboten worden verplaatst zonder dat de betreffende woonbootbewoners hiermee instemmen. Graag vernemen wij van u of deze belofte een juiste voorstelling van zaken is.

Bij voorbaat willen wij u bedanken voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

J.G. Snel, secr.

namens het Bewonersinitiatief De Groene Draak

Inspraak oever zijkanaal I – 12 december 2018

Goede avond,

Mijn naam is Saskia van den Heuvel en ik vertegenwoordig hier de woonbootbewoners in Zijkanaal I wiens woonboten in het projectgebied Klaprozenweg Noordoost liggen.

Ik vermoed dat ik u niets nieuws vertel als ik u zeg dat er tijdens het participatieproject nogal wat hobbels genomen moesten worden om tot de huidige bijzondere samenwerking te komen tussen alle bewoners, omwonenden en het projectteam. In het oorspronkelijke participatieproces dat begon in januari van dit jaar was slechts sprake van het ophalen van ideeën bij de deelnemers, maar niet van daadwerkelijke samenwerking

Er is een stevige vertrouwenscrisis geweest vlak voor de zomer. Die crisis, die escalatie, heeft geleid tot een vervolg van het participatieproces. Een zeer bijzonder traject waarbij bewoners, ondernemers, grondeigenaren, projectontwikkelaars en gemeente samen aan de ontwerptafel zitten en alle participanten actief meedenken en mee ontwerpen.

Iedereen weet hierbij dat we tot een compromis moeten komen in onze wensen waarbij we wel tot het optimale resultaat moeten komen voor de toekomstige nieuwe buurt. Een buurt waar wij een onderdeel vanuit willen gaan maken. We willen niet alleen buren zijn!

Er is echter een zeer gevoelig onderwerp dat deze samenwerking bedreigt. En dat betreft het streven om de oever van Zijkanaal I deels openbaar te maken zodat de toekomstige bewoners van het projectgebied hier kunnen recreëren. Uiteraard snappen wij deze wens vanuit het projectteam. Maar in dit projectgebied hebben we niet te maken met een blanco canvas dat naar believen kan worden ingevuld. De oever van Zijkanaal I is niet openbaar! Daar wonen al vele decennia mensen op woonboten. In sommige gevallen al 3, 4 en zelfs 5 generaties.

Over het openbaar maken van de oever is vaak gesproken en zijn vele emoties over tafel gedaan. Woonbootbewoners maken zich zorgen over hun ligplaatsen, over hun tuinen, over hun stekkie, dat plekje waar ze soms geboren en getogen zijn. Er was een moment begin oktober van dit jaar dat het projectteam doordrongen werd van deze angst. Men zag het en men voelde het. Daarop is de toezegging gedaan dat er geen enkele ligplaats verloren zal gaan.

Echter, inmiddels worden wij toch met diverse schetsen geconfronteerd waarbij de oever van zijkanaal I –ter hoogte van het landje- zodanig wordt aangepast dat woonboten zouden kunnen worden verlegd en er een stukje openbare oever gemaakt kan worden. Kijkt u ook naar de afbeelding in de projectnota op pagina 35. De dikke blauwe lijn, geeft die aangepaste oever weer.

Als hier een rij huizen had gestaan, was men niet eens op het idee gekomen om te proberen deze te verplaatsen. Maar omdat een boot nu eenmaal drijft wordt dit idee wel geopperd en uitgebreid onderzocht.

Het projectteam en het DB verlangt of hoopt dat woonbootbewoners mee werken aan verplaatsing van hun eigen woonboten ten behoeve van toekomstige bewoners van het projectgebied.

Vanmorgen heb ik contact gehad met 6 van de gezinnen die aan dit stukje oever wonen. Waarschijnlijk hebben de huidige schetsen effect op 7 of 8 boten. Ik kan u vertellen dat alleen de uitleg van de schetsen vandaag wederom tot grote emoties leidde. Ik heb mensen de verzekering gegeven die ik gisteravond van de projectleider heb gekregen; er gebeurt niets zonder dat de woonbootbewoners hier ook mee instemmen, maar het vervelende is dat de angst en de zorg zo groot is, dat men dit niet gelooft. Alleen al dit plan, de schetsen zoals we ze zien, zorgt wederom voor slapelozen nachten.

Ik vraag u daarom ook met klem om dit plan te laten varen. Om woonbootbewoners daadwerkelijk hetzelfde te behandelen als mensen in onverplaatsbare stenen huizen.

Dit komt niet alleen de nachtrust van de mensen die het betreft ten goede, maar dit komt het hele traject waarin wij terecht zijn gekomen ten goede.

Nu dit advies voor de opening van de oevers voorligt, wordt het goed draaiende ontwerp participatieproces verstoord en kan de uitkomst van een breed gedragen ontwerp voor het hele gebied en de totstandkoming daarvan in gevaar brengen.

Nogmaals, ik weet dat ik in herhaling val, zou ik willen onderstrepen dat we voor de ontwikkeling van het projectgebied Klaprozenweg Noord Oost in misschien wel het meest baanbrekende participatieproces terecht zijn gekomen dat de stad Amsterdam ooit heeft gezien. Met groot enthousiasme en nog grotere inzet zetten wij ons in voor een prachtige toekomst voor nieuwe bewoners en voor de oude bewoners. In de bewonersvisie waar wij maanden aan gewerkt hebben kunt u lezen dat ontmoeting en sociale cohesie zeer belangrijke waarden zijn die wij de nieuwe wijk mee willen geven. Wij zetten ons met volle overgave in voor hoogwaardige openbare ruimtes om te recreëren, te sporten, te ontmoeten en te verbinden. Voor de kwaliteit van de toekomstige wijk is het niet noodzakelijk om de leefomgeving van woonbootgezinnen te ontwrichten.