brief 11 maart 2005 – Schellingwoude

Amsterdam, 11 maart 2005

aan de dagelijks bestuurders
Stadsdeel Amsterdam Noord

Wist u dat :
Scheepsbewoners van Rijkswaterstaat ontheffing hebben voor hun ligplaatsen.
Scheepsbewoners aan Domeinen huur betalen voor de ligplaats.
Scheepsbewoners aan Verkeer en Waterstaat Verontreiniging Oppervlaktewater betalen.
Scheepsbewoners aan de Gemeente Amsterdam Roerende Ruimte Belastingen betalen,
-hetzelfde als OZB op de kant- en ook Afvalstoffenheffing.
Scheepsbewoners zelf alle voorzieningen betaald hebben en ook onderhouden.

·    Dat per abuis in de ‘Nota woonschepenbeleid 1991’ vergeten is op te nemen dat binnen
het huidig bestemmingsplan Schellingwoude het water pas sinds 1997 bij Stadsdeel Noord is gekomen, en bijgevolg de op dat moment hier liggende schepen tot het ‘huidig bestand’ woonschepen in Noord behoren, conform het gemeentelijk beleid, bevestigd door B&W getuige bericht dd. 21 oktober 1985
·    Er op het Buiten IJ volgens Rijkswaterstaat in 2002 zelfs minder woonschepen liggen dan
in de telling 1991 van het Stadsdeel voorkomen.
·    Ligplaatsvergunningen in het verleden op niet altijd eenduidige gronden zijn verleend of
afgewezen. Helaas niet gebaseerd op welk voorschrift dan ook. Er zijn ettelijke en zeer verschillende ad-hoc toezeggingen en soms halve vergunningen verleend.
·    Door het Stadsdeel op het Buiten IJ jarenlang alleen willekeurig is gehandhaafd.

Deze voorgeschiedenis maakt het niet redelijk en niet billijk om nu 35 schepen weg te schrijven, dus 35 huishoudens uit hun woning te zetten.
Dat wordt ook absoluut niet begrepen. Niet door de scheepsbewoners, niet op de scholen, niet op de verenigingen en sportclubs.
Daarin weten we ons gesteund door de vele vrienden en kennissen in de dorpsgemeenschappen van Landelijk Noord.
En door de Dorpsraden. En de andere woonbootcomité’s.
Wij verwachten ook niet dat u daar de verantwoordelijkheid voor wilt nemen.

Wij doen een beroep op u om een streep te zetten onder alle trivialiteit uit het verleden.
Ook wij willen in goed overleg en samenwerking komen tot een voor alle partijen leefbare en werkbare situatie. Met duidelijke afspraken.
De afwikkeling van het komende bestemmingsplan Schellingwoude zal daarmee gediend zijn.

Het enige wat wij daarvoor van u vragen is legalisatie van alle bewoonde schepen in de telling 2002 van Rijkswaterstaat.
Dit doorkruist geen enkel ander beleidsvoornemen.

Met vriendelijke groeten,

Comité Scheepsbewoners Buiten IJ
p/a Volharding, Schellingwouderdijk t/o 315, 1023 NM Amsterdam
comitescheepsbewonersbuiten-ij@hetnet.nl

namens deze:                Geert Lewis            George Walhof