brief Inspraak over de Tien Geboden voor de Waterlandse Zeedijk

Aan het Stadsdeel Amsterdam-Noord,                                 per e-mail en per post
t.a.v. secretariaat afd. R&EB,
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

        Amsterdam, 18 juli 2005
Betreft: Inspraak over de Tien Geboden voor de Waterlandse Zeedijk.
Geacht secretariaat,

Hierbij de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK)

In grote lijnen treffen wij in dit concept, geschreven in de bloemrijke taal van een historisch sprookje, nogal wat inconsequente en opportunistische voorstellen aan.
Aan de ene kant wordt de Dijk heilig verklaard en worden ecologische doelstellingen en privacy ondergeschikt gemaakt, aan de andere kant wordt hij gemolesteerd als er meegelift kan worden op andere plannen die deels nog niet zijn goedgekeurd.
Wij lezen in dit concept de zoveelste reeks bedreigingen voor de woonsituatie van bootbewoners in het Zijkanaal I.

Puntsgewijs:
“ De Waterlandse Zeedijk” pag. 6. De Waterlandse Zeedijk is ooit aangelegd als zeewaterkering en heeft tot de huidige dag de functie van primaire waterkering.

WBK: Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verloor de Waterlandse Zeedijk zijn zeewerende functie. De Waterlandse Zeedijk heeft daarmee een secundaire functie gekregen. Dat de Waterlandse Zeedijk tot de huidige dag een primaire functie vervult is onjuist. 

“Route voor de fiets” pag 8. “In het beleidsdocument Hoofdnet Fiets in Amsterdam-Noord is aangegeven dat op twee punten  routes op de Waterlandse Zeedijk zullen aansluiten over twee nieuwe bruggen over Zijkanaal I ter hoogte van het Barkpad en de Kadoelenweg”.

WBK:  De voorgestelde fietsbrug ter hoogte van het Barkpad is door de Raad van State nietig verklaard. Het WBK blijft van mening dat de fietsbrug ter hoogte van het Barkpad overbodig is. Wel wordt in samenwerking met de werkgroep “De Bongerd” gewerkt aan een nieuwe fietsverbinding die via de nieuwe fietsbrug bij de Kadoelen (aanlanding Landsmeerderdijk) gaat lopen van Oostzaan/ De Bongerd, naar De Banne Zuid en Buikslotermeerplein. Voor deze fietsbrug en nieuwe route hoeven geen ligplaatsen te verdwijnen.
Wij constateren dat het adviesbureau RBOI op dit punt buiten haar opdracht gaat. De fietsbruggen hebben, immers geen enkele toegevoegde waarde voor de herkenbaarheid en bruikbaarheid van de dijk.   

“Beleid, maatregelen, uitwerkingen” pag. 30. “Ten aanzien van de inrichting van de dijk wordt de volgende regie voorgesteld. – gebakken klinkers in de oude bebouwde dijklinten.”

WBK:  op gebakken klinkers is het lastig wandelen en fietsen !!

”Maatregelen”:  pag.30. “ Wie van de dijk houdt spaart de snoeischaar niet. Dat kan spanning geven met ecologische doelstellingen of wensen met betrekking tot privacy. In de afweging echter mag de wens om een herkenbare zeedijk in Amsterdam-Noord te hebben een belangrijke rol spelen”.

WBK:  dit is een merkwaardige verschuiving van prioriteiten; aan de ene kant bevlogen pleiten voor een groene scheg en een park (je) en op een andere plaats onder de dekmantel van liefde de snoeischaar niet sparen. Wat is liefde ?

Pag. 31. “ regel het parkeren van woonschepen zo, dat de auto’s niet het fietsverkeer belemmeren of hinderen (parkeerplaatsen in het talud van de dijk)”.

WBK:  wij begrijpen niet dat er gesproken wordt over het regelen van het parkeren van woonschepen zodat zij het fietsverkeer niet belemmeren of hinderen. Wij gaan ervan uit dat dit een foutieve zinsnede is, zoniet willen wij graag vernemen wat er wel bedoeld wordt.  

“Tien uitwerkingen” pag. 37. ”Tussen de Kadoelerbreek en de Metaalbewerkerweg worden aan landzijde van de Buiksloterdijk moderne dijkwoningen gebouwd”.

WBK:  wij wijzen er op dat op deze plaats langs de dijk nooit huizen hebben gestaan. De geplande huizen voegen niets toe aan de karakteristieke herkenbaarheid van de dijk, integendeel. Ook doen zij afbreuk aan de zichtlijnen binnen de groene scheg. Wij vermoeden dat de ware redenen om deze huizen te bouwen nl. financiering van (een deel)van dit project, verstopt zijn onder termen als ‘enscenering van een uitzicht over de tuinen van de woonschepen’ en ‘de groene ruimte aan de binnenzijde van de dijk’.
Met die huizen blijft er van de groene ruimte op dat gedeelte van de dijk niet veel meer over en moeten wij gaan snoeien in onze tuinen om zichtlijnen te creëren?

Afgezien van deze punten is het vooral de vraag of het bevoegd gezag van de dijk, het Hoogheemraadschap toestemming zal geven voor woningbouw. Recentelijk is hiervoor geen toestemming verleend voor Marjoleinterrein.

 “Acties” pag. 37.“Gericht snoeien van de dichtgegroeide visuele relaties tussen dijk en Zijkanaal I”.
“Ontwikkeling van de oeverlanden in Zijkanaal I tot groene en transparante gebieden, waarin het reliëf en beloop van de dijk zichtbaar is, en visuele relatie met het Zijkanaal mogelijk maken”.

WBK:  er liggen nogal wat woonschepen aan weerszijden van het kanaal. Wij zien weinig ruimte om oeverlanden te ontwikkelen etc. zonder dat ook daar wellicht ligplaatsen moeten verdwijnen ?
Uiteraard is dat voor ons onacceptabel.

Wij vinden ook dat er vreemde afwegingen worden gemaakt omdat er wel gesproken wordt over het belang van een visuele relatie met het Zijkanaal en het creëren van zichtlijnen bij de woonboten maar niet bij de woonbebouwing (aan weerszijden) op de Landsmeerderdijk.  

“Acties” pag. 39. “1. snoeien van het struikgewas op het dijklichaam langs de Metaalbewerkerweg om de glooiing van het talud zichtbaar te maken. 2. herinrichting van het fietspad tussen de Metaalbewerkerweg en de Buiksloterdijk bij de Kamperfoelieweg”.

WBK:  Gezien de gewenste continuïteit van de fietsroute over de dijk, verbaast het ons zeer dat de fietsroute de dijk verlaat en beneden langs de Metaalbewerkerweg loopt. Hier wordt geen probleem
gemaakt om de route niet over het historische dijktracé te laten lopen, met het argument dat de route achter de dijk net zoveel vertelt als de route op de dijk.  Wordt hier wel rekening gehouden met iemand’s privacy?

Hoogachtend,

Namens de werkgroep Waterlandse Zeedijk van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Mw. G. van Zelst.