Buiten IJ: riool, gas en ligplaats veranderen

riool
18 mei is er een voorlichtingsavond door Schoonschip belegd over de voortgang van de rioolaanleg. Vanwege vertraging in de aanleg is de verplichting om op het riool aan te sluiten verlaat naar 1 juli 2016. Met uitzondering steiger 1 in Schellingwoude. Die steiger moet eerst vervangen worden. Dat beweert Rijkswaterstaat in de loop van 2016 te laten gebeuren, maar daar komt nog bericht over. Wel moet per 1 januari 2017 aangesloten worden op het riool.
Schoonschip weigert botweg het moment van aansluiting te versoepelen zodat het kan samengaan met een reguliere werfbeurt.

Komisch was dat werd volgehouden dat het systeem dat nu aangelegd wordt, zich op andere locaties uitstekend heeft bewezen. De aanwezigen werd bijvoorbeeld voorgehouden dat in zijkanaal H het rioolsysteem al volledig functioneert, terwijl de bewoners daar heel iets anders over melden.

Voor degenen die de investering in aansluiting echt niet binnen het jaar kunnen opbrengen, is het zaak een regeling te treffen met degenen bij Schoonschip die over de handhaving gaan.

gas
Liander wil wel gasleidingen aanleggen naar de woonboten aan de Schellingwouderdijk, al was het maar omdat zij een leveringsplicht hebben. Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier werkt echter tegen, men meent daar dat de dijk teveel verzwakt zal worden. Heel misselijk, want er ligt al een lagedruk gasleiding ter hoogte van steiger 1 tot 2 in de Schellingerwouderdijk, bij 3 en 4 in de straat achter de dijk. En waarom zou een gasleiding wel ondermijnen en een rioolleiding niet?

Voor de Durgerdammerdijk ligt de situatie helaas nog anders. Omdat het een buitengebied heet te zijn, heeft Liander daar geen leveringsplicht. Bovendien ligt daar alleen een hogedruk gasleiding, van waaruit geen gas gedistribueerd kan worden naar kleingebruikers. Toch wordt nog wel bekeken of de aanleg van een lagedruk leiding voor de tot nu toe 7 aanvragers technisch mogelijk is.

ligplaatsen veranderen
Niet alleen bootbewoners, ook betrokken ambtenaren bij de uitvoerende bedrijven zetten als persoon zo hun vraagtekens bij de noodzaak tot verplichte rioolaansluiting op het Buiten IJ. Maar om dan te stellen dat een andere dienst de bewoners tegemoet moet komen is wel heel vrijblijvend. Nooit bepalend voor het beleid.

Toch zijn daarmee enkele bootbewoners op het verkeerde been gezet. Zij denken nu gratis verbetering van de ligplaatsen aan de steigers te kunnen verkrijgen. Ondanks eerdere heftige diskussies hierover in 2014. Dat de ligplaatsen te verbeteren zijn, staat buiten diskussie. Het probleem is wie voor de kosten moet opdraaien.

Daar komt bij dat op het Buiten IJ door huurbaas RVB aan de steigers het zogenoemde lage tarief in rekening wordt gebracht, al dicht bij het hoogste in Amsterdam. Iedere verbetering van de ligplaatsen kan aangegrepen worden om het -nagenoeg dubbele- hoge tarief te eisen, zoals dat in de rest van het land al is afgedwongen op Rijkswater.

Nog maar een paar jaar geleden is er veel werk in gestoken om die commerciële oriëntatie van het RVB te bestrijden. De voorstanders van nieuwe ligplaatsen moeten zich dus afvragen of ze zelf graag de allerhoogste ligplaatshuur in Amsterdam gaan betalen. En weten ze wel zeker dat ze hun buren daar een plezier mee doen?

Ook wordt weer herschikking van de schepen voorgesteld. Zo’n herschikking kan alleen met onderling goedvinden van echt alle betrokken buren. Want iedere bootbewoner heeft op basis van de ligplaatsvergunning uitsluitend recht op de plek die in de vergunning is aangewezen, kan dus geen enkel recht laten gelden op een andere plek. Andersom kan iedereen op ieder moment zijn toegewezen plek weer terug eisen.