Baggeren

In een stuk van de gemeentelijke projectleiding gedateerd 11 april 2023 worden selectief vragen van bewoners over de gemeentelijke aanpak bij de woonbotenhaven Zijkanaal I beantwoord, zoals die op 20 december 2022 waren gesteld. Toegevoegd is een ongedateerd juridisch memo, dat ingaat op het baggeren. Dit memo is de kern van de pilot. Het doel van de ambtelijke projectgroep is hiermee nieuw beleid te maken. Als hun pilot slaagt, moet ook verder in Zijkanaal I en in heel Amsterdam gaan gelden dat de gemeente niet zal baggeren.

Met dit memo is er geen oplossing gerichte opstelling ingenomen, maar opzettelijke juridische klemrijderij van het soort ‘we zijn het niet verplicht en daarom doen we lekker niks’. Want de gemeentelijke jurist stelt dat er geen waterbeheerder is aangesteld en dan houdt het voor hem op. Zeven jaar geleden kwam hij daar ook al mee en heeft dat zo gelaten.

Lees verder “Baggeren”

Klaprozenbuurt

In april 2023 was bekend dat bij de Buiksloterdijk 401 tot en met 409 de schoeiing zou worden vernieuwd en het water op diepte zou worden gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat de werkzaamheden in de tweede week van september aanvangen en door lopen tot in november van dit jaar. Er worden huurcontracten aangeboden voor de tuinen. Maar, ook als bewoners zo’n huurcontract weigeren, gaat dit herstelwerk toch door, omdat het gaat om hun veiligheid.

Formeel moet dan wel de tuin ontruimd worden, maar dat is alleen bedoeld om weer eens vast te leggen dat de grond van de gemeente is en niet van de bootbewoner. Het heeft ook geen zin daar tegenin te gaan, herhaaldelijk is de gemeente hierover door de rechter in het gelijk gesteld. Vele bootbewoners op andere plekken hebben jaren geleden ook al eens zo’n aanzegging tot ontruiming gekregen, waarna er niets meer is gebeurd.

Lees verder “Klaprozenbuurt”

De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.

In 2020 kwam de gemeente met het plan iets aan de woonboten te gaan doen op Klaprozenweg 74 tot en met 154 en Buiksloterdijk 401 tot en met 439. Alles in het kader van de grootse woningbouwplannen in het aangrenzend gebied.

Al sinds 2014 dringt WBK herhaaldelijk bij het stadsdeel aan op herstel van de schoeiingen bij de nummers Buiksloterdijk 401 tot en met 411. Woonboten liggen daar scheef of ze stoten op de ondergrond met het gevaar dat zo’n bak scheurt. Publiekrechtelijk is de gemeente simpelweg verplicht om te baggeren.

De pilot Klaprozenbuurt is erop gericht bootbewoners zo gek te krijgen dat de koppeling tuinhuur aan onderhoud schoeiing en waterdiepte geaccepteerd wordt voor heel Noord en vervolgens op alle gemeentewater in Amsterdam. Lukt dat laatste, dan is daarmee het precedent geschapen dat door de gemeente wordt aangegrepen als bewijs voor gerechtvaardigde en geaccepteerde koppeling van privaatrechtelijke tuinhuur aan publiekrechtelijke onderhoudsplicht voor de waterdiepte en schoeiing. Daarom moeten wij ons hier tegen verzetten.

Lees verder “De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.”

Baggeren Zijkanaal I

Amsterdam,
19 december 2022

Aan: J.den Hartogh,

Onderwerp: pilot besluit College

Hierbij bericht ik u dat ik helaas verhinderd ben voor de bewonersbijeenkomst op 20 december a.s. Daarom wil ik via deze weg reageren op het besluit van het pilot van het College.

De woonboten zijn opgenomen in het bestemmingsplan, hebben een permanente ligplaatsvergunning en betalen liggeld voor woonschepen (precariobelasting). De precariobelasting gaat naar de algemene middelen.

De gemeente Amsterdam heeft de plicht dat bootbewoners veilig van de woonboot/ark of schip naar de wal kunnen er dient dan ook een goede beschoeiing aanwezig te zijn.

Lees verder “Baggeren Zijkanaal I”

Baggeren

Klaprozenbuurt

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Klaprozenbuurt kan er gebaggerd gaan worden bij de steigers Klaprozenweg 74 t/m 154 en de woonboten Buiksloterdijk 401 t/m 439A. Technisch bureau Nijhuis heeft de opdracht gekregen dat voor te bereiden. Dit is voor de bootbewoners de kans om het baggeren en herstel van de schoeiing voor elkaar te krijgen.
Uiteraard gebeurt een en ander alleen als alle bewoners dat willen, het toestaan en hun medewerking verlenen. Want woonboten zullen tijdelijk verplaats moeten worden, wel zo dicht mogelijk in de buurt.
In ieder geval wordt eindelijk het scheefliggen van Buiksloterdijk 411 na al meer dan 10 jaar verholpen. Lees verder “Baggeren”

Baggeren Zijkanaal I

Er is een onderzoek gestart naar de noodzaak en de bijbehorende kosten voor het baggeren en waar nodig herstel van de schoeiing aan de Buiksloterdijk 74 tot en met 439. Dat is de woonschepenhaven en een stukje het Zijkanaal I in. Tijhuis Ingenieursbureau heeft hiervoor opdracht gekregen van de gemeente. De problemen zoals met scheefhangen bij de nummers 401 tot en met 413 zijn al onderkend.
Overleg met de bewoners is ingepland. Want voor het baggeren moeten de arken afwisselend tijdelijk verplaatst worden. Dat kan betekenen tot misschien wel een half jaar naar een wisselplek dicht in de buurt. Het baggeren kan alleen doorgaan als alle bootbewoners hieraan willen meewerken.
Voor bootbewoners die tuinen in gebruik hebben kunnen alles laten staan, zolang er maar aan de schoeiing gewerkt kan worden waar dat nodig is. Na de werkzaamheden kunnen bewoners hun tuin behouden. Maar daarvoor moeten zij wel een huurovereenkomst voor de grond aangaan met de gemeente.
Onmiskenbaar is dit project onderdeel van de nieuwbouwplannen voor de Klaprozenbuurt. Het hele gedoe met baggeren kan bij elkaar zo’n drie jaar gaan duren. Er wordt nog nagegaan of er explosieven uit WOII liggen voordat er begonnen wordt.

baggeren

Baggeren aan de Buiksloterdijk

Al tientallen jaren liggen de woonboten aan de Buiksloterdijk in de woonschepenhaven scheef. En dat wordt steeds erger. Jaren geleden zou er wat aan gedaan worden, maar dat is plotseling gestopt. Nooit meer wat van gehoord. Behalve dan dat bootbewoners steeds van het kastje naar de muur werden gestuurd.

Met de zuiging door scheepvaart op het Binnen IJ wordt slib naar de kanten gespoeld. De beschoeiing aan de wallekant is verdwenen, als die er al ooit was, waardoor de grond wegloopt, het water in. Met snel wisselende waterstand, vooral bij doorkomen van de Amerikaanse cruiseschepen, stoten de arken op de grond. Dan bestaat het gevaar dat de betonnen bak van zo’n ark kan scheuren. Lees verder “baggeren”

Baggeren

Een paar inspreekbeurten en anderhalf jaar overleg met de bestuurscommissie van het voormalig stadsdeel heeft resultaat opgeleverd. Dat de woonboten aan de Buiksloterdijk 403 tot en met 411 al heel lang gevaarlijk scheef liggen in de blubber is erkend. Ondanks de niet sluitende regelgeving en vrij interpreteerbare verantwoordelijkheden tussen de diverse overheden, heeft de bestuurscommissie haar verantwoordelijkheid genomen.
Bij aannemers is inmiddels voor deze ligplaatsen een offerte gevraagd om dit probleem op te lossen. Het betekent nog niet dat onmiddellijk gewerkt gaat worden, de details moeten nog uitgewerkt. Maar toch. We hopen op een goede afloop.

Baggeren en oeverbescherming

Het gemeenteblad is echt niet saai, er staan soms zelfs heel leuke dingen in. Bijvoorbeeld staat er in het nummer van 1 februari 2017 een takenlijst voor de bestuurcommissies. Wat vinden we daar onder Waterbeheer?

1. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de secundaire wateren voor zover deze bevoegdheden niet bij een waterschap liggen.
2. Er moet met alle andere waterbeheerders een tienjarig baggerplan worden opgesteld.
3. Onderhouden en aanbrengen van de oeverbescherming: is ook al aan de bestuurscommissie.
4. Onderhouden van de onderwateroevers en duikers: ook.

Wie voor zijn woonboot precario betaalt aan de gemeente, weet dat hij op gemeentewater ligt. Want precario is een belasting en deze (ligplaats) belasting heffen mag de gemeente alleen op water dat ook van de gemeente is.

Wat een ellende hebben sommige bootbewoners de afgelopen 15, 20 jaar niet gehad om dit onderhoud gedaan te krijgen via het stadsdeel. Tot nog toe zijn bootbewoners zelfs weggestuurd met de opdracht dit soort onderhoud op eigen kosten te doen. Lees verder “Baggeren en oeverbescherming”

Baggeren

Als het gaat om achterstallig onderhoud van beschoeiingen en op diepte houden van het water, sturen ambtenaren bootbewoners graag van het kastje naar de muur. Daarvoor worden de meest fantastische smoezen gebruikt. Zoals dat het water van Rijkswaterstaat zou zijn en dat die het dus moet doen; of dat je daarvoor Waternet moet bellen; of dat je verplicht bent zelf zorg te dragen dat er 50 cm water onder de woonboot staat, en de vervuilde grond voor eigen kosten moet laten afvoeren naar een speciaal depot. Ook is op schrift gesteld dat ingestorte beschoeiingen die door de bootbewoner van ellende zelf zijn gerepareerd, nooit meer voor verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen vallen. Allemaal onzin en alleen maar het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid. Uit domheid of onwil.

Precario
Op alle water in de Buiksloterham en Nieuwendammerham is de gemeente beheerder en ook verstrekker van de omgevingsvergunning.
De gemeente heft voor de ligplaatsen precario. Dat is geen huur, maar een belasting. Belasting kan alleen geheven worden over eigendom. Dus omgekeerd: zolang je voor je ligplaats precario betaalt en het dus gemeentewater betreft, heeft de gemeente -of namens haar het stadsdeel- de plicht tot onderhoud.

Rijkswaterstaat beheert alleen de hoofdvaarweg -en het water tot aan de oevers- van Amsterdam Rijnkanaal, Binnen IJ, Buiten IJ en Noordzeekanaal.

De verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor het water dat uitmondt op Noordzeekanaal en Binnen IJ gaat niet verder dan de waterkwaliteit. Het water op het Buiten IJ blijft in beheer bij Rijkswaterstaat en is niet van de gemeente. De ligplaatshuur wordt geheven door het Rijksvastgoedbedrijf, alleen afgifte van de omgevingsvergunning is aan de gemeente.

Waternet is slechts een uitvoeringsorganisatie van de gemeente, samen met het hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek AGV. Hoofdtaak is drinkwater voorziening en rioolafvoer. Later is Binnenhavenbeheer Amsterdam BBA daaraan toegevoegd, het voormalige SBH. Sommige stadsdelen hebben een lopend contract met deze afdeling van Waternet voor de uitvoering van het woonboten- en vergunningenbeleid. Stadsdeel Noord heeft dat niet.

Hoogheemraadschap AGV heeft het buitendijks aangeplempte land van Buiksloterham en Nieuwendammerham in beheer, maar heeft dat deels weer overgedragen aan het stadsdeel: grofweg de Van der Pekbuurt en Rimboe met de industrieterreinen en Vogelwijk met de industrieterreinen.

Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en provincie hebben zeggenschap over de dijken en wateren ten noorden van die dijken en Willemssluizen.

Zelf baggeren
Het stadsdeel mag niemand verplichten zelf te baggeren. De vervuilde grond onder de woonboot is namelijk geen eigendom van de bootbewoner. Alleen degenen die een erfpachtcontract hebben getekend, hebben zichzelf daartoe contractueel verplicht. Dan gaat het over 30 cm onder de boot. Hopelijk hebben deze bootbewoners wel eerst een schone grond verklaring geëist.

Doorbraak
Verheugend is dat Saskia Groenewoud als DB lid van de bestuurscommissie opdracht heeft gegeven om alle instanties en belanghebbenden rond het baggerprobleem -daaronder ook het WBK- bij elkaar te halen.

Maar verrassend genoeg circuleren er op het stadsdeel verschillende versies over de precieze inhoud van die opdracht. Gaan we uitzoeken.
Wordt vervolgd.