De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.

In 2020 kwam de gemeente met het plan iets aan de woonboten te gaan doen op Klaprozenweg 74 tot en met 154 en Buiksloterdijk 401 tot en met 439. Alles in het kader van de grootse woningbouwplannen in het aangrenzend gebied.

Al sinds 2014 dringt WBK herhaaldelijk bij het stadsdeel aan op herstel van de schoeiingen bij de nummers Buiksloterdijk 401 tot en met 411. Woonboten liggen daar scheef of ze stoten op de ondergrond met het gevaar dat zo’n bak scheurt. Publiekrechtelijk is de gemeente simpelweg verplicht om te baggeren.

De pilot Klaprozenbuurt is erop gericht bootbewoners zo gek te krijgen dat de koppeling tuinhuur aan onderhoud schoeiing en waterdiepte geaccepteerd wordt voor heel Noord en vervolgens op alle gemeentewater in Amsterdam. Lukt dat laatste, dan is daarmee het precedent geschapen dat door de gemeente wordt aangegrepen als bewijs voor gerechtvaardigde en geaccepteerde koppeling van privaatrechtelijke tuinhuur aan publiekrechtelijke onderhoudsplicht voor de waterdiepte en schoeiing. Daarom moeten wij ons hier tegen verzetten.

Lees verder “De Klaprozenbuurt gaat op de schop; gevolgen voor bootbewoners.”

Baggeren Zijkanaal I

Amsterdam,
19 december 2022

Aan: J.den Hartogh,

Onderwerp: pilot besluit College

Hierbij bericht ik u dat ik helaas verhinderd ben voor de bewonersbijeenkomst op 20 december a.s. Daarom wil ik via deze weg reageren op het besluit van het pilot van het College.

De woonboten zijn opgenomen in het bestemmingsplan, hebben een permanente ligplaatsvergunning en betalen liggeld voor woonschepen (precariobelasting). De precariobelasting gaat naar de algemene middelen.

De gemeente Amsterdam heeft de plicht dat bootbewoners veilig van de woonboot/ark of schip naar de wal kunnen er dient dan ook een goede beschoeiing aanwezig te zijn.

Lees verder “Baggeren Zijkanaal I”

Baggeren

Klaprozenbuurt

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Klaprozenbuurt kan er gebaggerd gaan worden bij de steigers Klaprozenweg 74 t/m 154 en de woonboten Buiksloterdijk 401 t/m 439A. Technisch bureau Nijhuis heeft de opdracht gekregen dat voor te bereiden. Dit is voor de bootbewoners de kans om het baggeren en herstel van de schoeiing voor elkaar te krijgen.
Uiteraard gebeurt een en ander alleen als alle bewoners dat willen, het toestaan en hun medewerking verlenen. Want woonboten zullen tijdelijk verplaats moeten worden, wel zo dicht mogelijk in de buurt.
In ieder geval wordt eindelijk het scheefliggen van Buiksloterdijk 411 na al meer dan 10 jaar verholpen. Lees verder “Baggeren”

Baggeren Zijkanaal I

Er is een onderzoek gestart naar de noodzaak en de bijbehorende kosten voor het baggeren en waar nodig herstel van de schoeiing aan de Buiksloterdijk 74 tot en met 439. Dat is de woonschepenhaven en een stukje het Zijkanaal I in. Tijhuis Ingenieursbureau heeft hiervoor opdracht gekregen van de gemeente. De problemen zoals met scheefhangen bij de nummers 401 tot en met 413 zijn al onderkend.
Overleg met de bewoners is ingepland. Want voor het baggeren moeten de arken afwisselend tijdelijk verplaatst worden. Dat kan betekenen tot misschien wel een half jaar naar een wisselplek dicht in de buurt. Het baggeren kan alleen doorgaan als alle bootbewoners hieraan willen meewerken.
Voor bootbewoners die tuinen in gebruik hebben kunnen alles laten staan, zolang er maar aan de schoeiing gewerkt kan worden waar dat nodig is. Na de werkzaamheden kunnen bewoners hun tuin behouden. Maar daarvoor moeten zij wel een huurovereenkomst voor de grond aangaan met de gemeente.
Onmiskenbaar is dit project onderdeel van de nieuwbouwplannen voor de Klaprozenbuurt. Het hele gedoe met baggeren kan bij elkaar zo’n drie jaar gaan duren. Er wordt nog nagegaan of er explosieven uit WOII liggen voordat er begonnen wordt.

baggeren

Baggeren aan de Buiksloterdijk

Al tientallen jaren liggen de woonboten aan de Buiksloterdijk in de woonschepenhaven scheef. En dat wordt steeds erger. Jaren geleden zou er wat aan gedaan worden, maar dat is plotseling gestopt. Nooit meer wat van gehoord. Behalve dan dat bootbewoners steeds van het kastje naar de muur werden gestuurd.

Met de zuiging door scheepvaart op het Binnen IJ wordt slib naar de kanten gespoeld. De beschoeiing aan de wallekant is verdwenen, als die er al ooit was, waardoor de grond wegloopt, het water in. Met snel wisselende waterstand, vooral bij doorkomen van de Amerikaanse cruiseschepen, stoten de arken op de grond. Dan bestaat het gevaar dat de betonnen bak van zo’n ark kan scheuren. Lees verder “baggeren”

Baggeren

Een paar inspreekbeurten en anderhalf jaar overleg met de bestuurscommissie van het voormalig stadsdeel heeft resultaat opgeleverd. Dat de woonboten aan de Buiksloterdijk 403 tot en met 411 al heel lang gevaarlijk scheef liggen in de blubber is erkend. Ondanks de niet sluitende regelgeving en vrij interpreteerbare verantwoordelijkheden tussen de diverse overheden, heeft de bestuurscommissie haar verantwoordelijkheid genomen.
Bij aannemers is inmiddels voor deze ligplaatsen een offerte gevraagd om dit probleem op te lossen. Het betekent nog niet dat onmiddellijk gewerkt gaat worden, de details moeten nog uitgewerkt. Maar toch. We hopen op een goede afloop.

Baggeren en oeverbescherming

Het gemeenteblad is echt niet saai, er staan soms zelfs heel leuke dingen in. Bijvoorbeeld staat er in het nummer van 1 februari 2017 een takenlijst voor de bestuurcommissies. Wat vinden we daar onder Waterbeheer?

1. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de secundaire wateren voor zover deze bevoegdheden niet bij een waterschap liggen.
2. Er moet met alle andere waterbeheerders een tienjarig baggerplan worden opgesteld.
3. Onderhouden en aanbrengen van de oeverbescherming: is ook al aan de bestuurscommissie.
4. Onderhouden van de onderwateroevers en duikers: ook.

Wie voor zijn woonboot precario betaalt aan de gemeente, weet dat hij op gemeentewater ligt. Want precario is een belasting en deze (ligplaats) belasting heffen mag de gemeente alleen op water dat ook van de gemeente is.

Wat een ellende hebben sommige bootbewoners de afgelopen 15, 20 jaar niet gehad om dit onderhoud gedaan te krijgen via het stadsdeel. Tot nog toe zijn bootbewoners zelfs weggestuurd met de opdracht dit soort onderhoud op eigen kosten te doen. Lees verder “Baggeren en oeverbescherming”

Baggeren

Als het gaat om achterstallig onderhoud van beschoeiingen en op diepte houden van het water, sturen ambtenaren bootbewoners graag van het kastje naar de muur. Daarvoor worden de meest fantastische smoezen gebruikt. Zoals dat het water van Rijkswaterstaat zou zijn en dat die het dus moet doen; of dat je daarvoor Waternet moet bellen; of dat je verplicht bent zelf zorg te dragen dat er 50 cm water onder de woonboot staat, en de vervuilde grond voor eigen kosten moet laten afvoeren naar een speciaal depot. Ook is op schrift gesteld dat ingestorte beschoeiingen die door de bootbewoner van ellende zelf zijn gerepareerd, nooit meer voor verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen vallen. Allemaal onzin en alleen maar het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid. Uit domheid of onwil.

Precario
Op alle water in de Buiksloterham en Nieuwendammerham is de gemeente beheerder en ook verstrekker van de omgevingsvergunning.
De gemeente heft voor de ligplaatsen precario. Dat is geen huur, maar een belasting. Belasting kan alleen geheven worden over eigendom. Dus omgekeerd: zolang je voor je ligplaats precario betaalt en het dus gemeentewater betreft, heeft de gemeente -of namens haar het stadsdeel- de plicht tot onderhoud.

Rijkswaterstaat beheert alleen de hoofdvaarweg -en het water tot aan de oevers- van Amsterdam Rijnkanaal, Binnen IJ, Buiten IJ en Noordzeekanaal.

De verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor het water dat uitmondt op Noordzeekanaal en Binnen IJ gaat niet verder dan de waterkwaliteit. Het water op het Buiten IJ blijft in beheer bij Rijkswaterstaat en is niet van de gemeente. De ligplaatshuur wordt geheven door het Rijksvastgoedbedrijf, alleen afgifte van de omgevingsvergunning is aan de gemeente.

Waternet is slechts een uitvoeringsorganisatie van de gemeente, samen met het hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek AGV. Hoofdtaak is drinkwater voorziening en rioolafvoer. Later is Binnenhavenbeheer Amsterdam BBA daaraan toegevoegd, het voormalige SBH. Sommige stadsdelen hebben een lopend contract met deze afdeling van Waternet voor de uitvoering van het woonboten- en vergunningenbeleid. Stadsdeel Noord heeft dat niet.

Hoogheemraadschap AGV heeft het buitendijks aangeplempte land van Buiksloterham en Nieuwendammerham in beheer, maar heeft dat deels weer overgedragen aan het stadsdeel: grofweg de Van der Pekbuurt en Rimboe met de industrieterreinen en Vogelwijk met de industrieterreinen.

Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en provincie hebben zeggenschap over de dijken en wateren ten noorden van die dijken en Willemssluizen.

Zelf baggeren
Het stadsdeel mag niemand verplichten zelf te baggeren. De vervuilde grond onder de woonboot is namelijk geen eigendom van de bootbewoner. Alleen degenen die een erfpachtcontract hebben getekend, hebben zichzelf daartoe contractueel verplicht. Dan gaat het over 30 cm onder de boot. Hopelijk hebben deze bootbewoners wel eerst een schone grond verklaring geëist.

Doorbraak
Verheugend is dat Saskia Groenewoud als DB lid van de bestuurscommissie opdracht heeft gegeven om alle instanties en belanghebbenden rond het baggerprobleem -daaronder ook het WBK- bij elkaar te halen.

Maar verrassend genoeg circuleren er op het stadsdeel verschillende versies over de precieze inhoud van die opdracht. Gaan we uitzoeken.
Wordt vervolgd.

Stadsdeel blijft weigeren te baggeren

Het stadsdeel is als beheerder van het water in zijkanaal I, aan Ranonkelkade, Tolhuiskanaal, Hasseltkanaal, Papaverkanaal en andere gemeentewateren in Noord verplicht dat water op diepte te houden en de oevers in stand te houden.  Verbazend zijn de smoezen, uitvluchten en verzinsels waarmee ambtenaren van het stadsdeel proberen onder die verplichting uit te komen. In de afgelopen jaren is het slechts in enkele gevallen voorgekomen dat er gebaggerd werd.

Eén van de gebruikte uitvluchten is dat de bootbewoner er zelf voor moet zorgen dat er altijd 30 cm. water onder het vlak van de woonboot staat. Zo’n voorschrift is in geen enkel bekrachtigd beleidstuk terug te vinden. Kan ook niet, want daarvoor had het stadsdeel de bootbewoner op z’n minst eerst een schone grond verklaring moeten overleggen.

Zoals we allemaal weten is de bodem van de kanalen in Amsterdam Noord zwaar vervuild met industrieel afval en nooit systematisch schoongemaakt, zoals bijvoorbeeld gedurende de laatste 3 jaar wel is gebeurd in de Vecht vanaf Utrecht tot in Muiden. Het gevolg is dat alle bagger in de kanalen in Noord, zodra die boven water komt, terecht als zwaar vervuild wordt aangemerkt en tegen hoge kosten afgevoerd moet worden naar het IJsseloog in het Keteldiep.

Mogelijk zijn enkele ambtenaren in Noord in de war met de voorwaarden waaronder waterkavels in erfpacht worden uitgegeven. Die bootbewoners hebben ervoor getekend het water zelf op diepte te moeten houden. Of zij daarbij ook die schone grond verklaring hebben verkregen is de vraag.

Blijft dat bootbewoners met woonboten in gemeentewater op basis van een ligplaatsvergunning en waarover de gemeente jaarlijks precario heft, niet zelf mogen baggeren. Er zijn tot anderhalf jaar geleden wel enkele nieuwe bewoners met die verplichting in hun ligplaatsvergunning opgezadeld, maar met de bestuurscommissie en betrokken ambtenaren is het WBK overeengekomen dat dit een fout is geweest, die niet kan en mag worden afgedwongen in de ligplaatsvergunning.

Inmiddels blijft het stadsdeel haar bagger- en onderhoud verplichting ontlopen en schuift die af op de individuele bootbewoner. Willen we het stadsdeel toch aan zijn verplichtingen houden, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Is een woonboot bij vervanging vastgelopen nog vóór die op de ligplaats ligt, gewoon in de weg laten liggen. Niet zelf oplossen, maar het stadsdeel bellen, lokale en Amsterdamse kranten, RTV-NH en AT5 bellen, in interviews de wanprestatie van het stadsdeel breed uitmeten.
2. Als de overlast veel groter wordt voor veel bootbewoners en daar genoeg draagvlak voor is, is het mogelijk een weigeringsactie -vergelijkbaar met een huurweigeringsactie- op te zetten voor de mogelijke verhoging van de jaarlijkse precario om op die manier de gemeente op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Uiteraard ook begeleid door de nodige media aandacht.

N.a.v. het Raadsadres van 14 februari 2014

Op uitnodiging van stadsdeelbestuurder Mw. Saskia van Groenewoud hebben namens het WBK Geert Lewis, Gerda van Zelst en Mieke sterk op 1 september jl. een kennismaking gesprek gehad. Aanleiding daartoe was het Raadsadres van 14 februari 2014 m.b.t. het baggeren en beschoeiingen. Ambtenaar dhr. R. Dreijer, afdelingsmanager Stadsdeelbeheer was daarbij aanwezig.

Belangrijke punten van bespreking waren rechten, plichten en verantwoordelijkheden m.b.t. het baggeren en de beschoeiing. Gerda had een dossier samengesteld van de brieven die er niet om logen: allerlei toezeggingen die niet geëffectueerd werden, ambtenaren die niet gehinderd door enige kennis van zaken beweringen deden die niet in overeenstemming waren met het door de politiek gefiatteerde beleid.

De nieuwe portefeuillehouder S. Groenewoud kan niet alles meteen, maar geeft wel aan helderheid trachten te verschaffen. Ze maakte een open indruk en leek zeer bereid om het een en ander uit te zoeken en bevoegdheden in kaart te brengen. Ze beloofde in ieder geval schriftelijk te reageren op ons Raadsadres van 14 februari jl.
Ook over de z.g.n watervergunning van het Hoogheemraadschap NHNK zou ze haar licht laten schijnen.

Ten aanzien van de gedoogbeschikking en de stand van zaken van de op handen zijnde nieuwe regelgeving m.b.t. de consequenties bij nieuwbouw, vervanging en nieuwe ligplaatsvergunningen voor 2 jaar, zou in afwachting van nieuwe regelgeving geen leges van 600,– geïnd moeten worden maar zou gratis moeten zijn. Met betrekking tot de gedoogbeschikking zal de portefeuillehouder de centrale stad benaderen.

Ze heeft aangegeven een nieuwe afspraak te willen en dan graag op locatie om in een ontspannen sfeer met elkaar te kunnen praten. Afgesproken is om op de boot van Mieke bijeen te komen. Wij zullen haar na het gesprek uitnodigen voor een boottripje langs meerdere locaties en zo al varende het een en ander nog eens specifiek onder haar aandacht te brengen. Omdat Daniël Peters raadslid voor de SP in de centrale stad en woonboten(beleid) in zijn portefeuille heeft zullen wij dit verslag ook naar hem mailen. Zo houden we elkaar op de hoogte.