Baggeren brief

Van: Bewonerscommissie Woonboothaven Zijkanaal I
p/a Klaprozenweg 116
1032 KX Amsterdam
Aan: Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. Wethouder dhr W. Paquay (commissie Leefomgeving)
Wethouder dhr K. Diepeveen (commissie Ruimtelijke Ontwikkeling)

CC aan: Voorzitter Stadsdeel dhr R. Post
Burgemeester van Amsterdam dhr E. van der Laan
Waternet
t.a.v. dhr P. Rooijmans en dhr R. Kruize

Datum: 16 augustus 2013
Betreft: woonboothaven Zijkanaal I

Geachte wethouders,

Wij richten ons tot u omdat er een acuut probleem is ontstaan doordat de waterdiepte in onze woonboothaven niet op peil is. Er is sprake van jarenlang achterstallige baggerwerkzaamheden.

De waterdiepte wordt heel erg snel veel minder. Dat wordt pijnlijk duidelijk op het moment dat boten/arken van hun plaats moeten omdat er bijvoorbeeld een buurman het rak in of uit moet. Een dergelijke situatie doet zich op dit moment voor op steiger 4. Het verplaatsen van de woonarken is vrijwel onmogelijk omdat deze vastliggen in het slib.

Ook aan steiger 2 doet zich een dergelijk verhaal voor. Bewoners van de zuidkant van steiger 1 moeten gedwongen verhuizen i.v.m. de verbreding van de Klaprozenbrug. Een van deze bewoners verhuist naar steiger 2. Dit is niet mogelijk zonder dat degelijk gebaggerd wordt. Stadsdeel Noord en DIVV dragen hier zorg voor en ook de Provincie is hier bij betrokken.

Wij vragen u dan ook zeer dringend uitvoering te geven aan baggerwerkzaamheden in de gehele woonboothaven.
Het is al jaren bekend dat de woonboothaven dichtslibt en het wordt ook al jaren door verschillende instanties erkend dat baggeren noodzakelijk is. Er is derhalve sprake van grove nalatigheid. Hieronder verwijzen we naar een aantal stukken, die in de afgelopen jaren zijn opgesteld door het Stadsdeel, AGV, Waternet, al dan niet in combinatie met elkaar, waarin zeer duidelijk wordt dat zowel het stadsdeel als de andere verantwoordelijke organisaties al vele jaren op de hoogte zijn van de achterstallige baggerwerkzaamheden.

– In september 2005 staat in de nota van beantwoording Waterplan Amsterdam Noord bij Hoofdstuk Waterkwaliteit punt 12, dat er een baggerplan tussen 2005 en 2010 opgesteld wordt en ons gebied wordt daar specifiek genoemd;
– Eind 2005 wordt het Waterplan Amsterdam Noord vastgesteld. Daarin wordt bij § 2.7.1. al aangegeven dat er een achterstand met het baggeren en dat AGV de waterbeheerder is voor Zijkanaal I (zie ook schema 4a op blz 55);
– Op 11 juli 2006 is een convenant afgesloten tussen de gemeente Amsterdam als vertegenwoordiger van SDAN, AGV, NHN en de Staat der Nederlanden over de uitvoering van het Waterplan Amsterdam Noord en het Actieprogramma;
– In augustus 2007 heeft Wareco in opdracht van het SDAN het natte structuurplan voor ons betreffende gebied opgesteld;
– In 2008 is in de Programmabegroting op blz 47 opgenomen, dat baggeren in Zijkanaal I voor 2008 op de planning staat en dat SDAN een stabiliteitsgarantie voor de oevers moet afgeven. Onderzoek hierover moet in 2007 uitgebracht worden.

En er is nog steeds niet gebaggerd.

De gevolgen voor de woonboothaven zijn ondertussen zodanig dat er dus boten aan de grond liggen. En dat er niet met boten geschoven kan worden, terwijl dat voor het bestemmingsplan Klaprozenbrug en voor boten die naar de scheepswerven moeten noodzakelijk is. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Omdat er in de woonboothaven al enige tijd voorwerk voor werkzaamheden voor steigervernieuwing aan de gang zijn geweest, zijn wij in het bezit van onderzoek naar de waterdiepte gedaan door Arcadis in 2009. De dieptes die toen gemeten zijn, worden nu allang niet meer gehaald.
Zo werd in 2009 aan steiger 2 een diepte van 1.65 meter gemeten, waar nu de 1.30 meter niet gehaald wordt. Dat is een vermindering van waterdiepte met ruim 30 cm. En bij steiger 4 werd toen een diepte van 1.80 meter vastgesteld. Op diezelfde plek wordt nu ook nog geen diepte van 1.30 meter gehaald. In 5 jaar tijd is hier dus 50 cm slib bij gekomen.

Ondertussen worden er door het SDAN ligplaats- en vervangingsvergunningen verstrekt voor boten met een diepgang die overeen komt met wat de waterdiepte oorspronkelijk hoort te zijn, maar dat niet meer is. Daarnaast zijn er stalen boten, die om de zoveel jaar het water uit moeten, en die ook steeds meer moeite krijgen van hun plek te komen en er weer terug te komen.
Ook kunnen zowel de woonarken met een betonnen onderkant als de stalen boten schade oplopen doordat zij steeds vaster komen te liggen op de bodem van het kanaal. Herstel van dergelijke schade is een zeer kostbare aangelegenheid, en zal in het ergste geval zelfs niet mogelijk zijn waardoor een ark of boot vervangen zal moeten worden.

Het SDAN draagt conform de Nota Woonschepenbeleid van 1991 ( pag. 17) er verantwoording voor, dat het stadsdeel/gemeente de publieke taak van groot en technisch- onderhoud zoals bijv. bagger- en beschoeiingwerkzaamheden, zelf zal blijven verrichten.
Dit betekent, dat het SDAN verantwoordelijk is voor het baggeren bij woonboten en dus ook voor het op diepte houden van het water onder de woonboot.
De taak van waterbeheerder Waternet is te zorgen, dat het uitgevoerd wordt en dat boten dus wel verplaatst kunnen worden op het moment dat dat nodig is.

Tenslotte maken wij hier nog drie opmerkingen:
– Aan het IJsbaanpad in Amsterdam Zuid is ook een soortgelijke woonboothaven. Daar is wel gebaggerd (zuigmethode en met grijper voor te grote voorwerpen) en is de waterdiepte op 3 meter gebracht. Op deze wijze liggen alle boten voor langere tijd geheel vrij van de bodem. Hoewel de woonbotenhaven aan het IJsbaanpad in een ander stadsdeel ligt, wordt het bestuursrechtelijke gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel ten aanzien van de burgers van de gemeente Amsterdam met voeten getreden.
– Er is onomstotelijk bewijs dat het slib zwaar verontreinigd is. Dit bleek toen monsters werden genomen voor de baggerwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de gedwongen verhuizing die eerder werd beschreven.
– Daarnaast is een aantal weken geleden vooraan de woonboothaven de hoofdwaterleiding lek geraakt. Waternet is dit aan het repareren, zet hekken neer met daarop borden Giftige Stoffen Bodemverontreiniging. Dit betrof de grond in het gat dat zij gegraven hadden en dat water bevatte dat ook in onze rakken zit. Deze vastgestelde zware verontreiniging is des te meer reden de woonboothaven uit te baggeren.

De Bewonerscommissie van de Woonboothaven Zijkanaal I
– wijst u erop, dat hier sprake is van onrechtmatig handelen en grove nalatigheid door de verantwoordelijken jegens de woonbootbewoners wat kan leiden tot schadeclaims door de woonbootbewoners die in geval van grove nalatigheid hoogstwaarschijnlijk niet zullen worden gedekt door eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen van de verantwoordelijken;
– eist dat er zo spoedig mogelijk gebaggerd wordt;
– eist, dat gezien de termijnen waarin de plannen voorzagen, (met een vertraging van 5 jaar) nu in 2013 nog uitgevoerd worden;
– zal zich, indien de verantwoordelijke diensten en bedrijven niet in 2013 zorgen voor voldoende waterdiepte, beraden op juridische stappen;
– is van mening, dat alle kosten die gemaakt moeten worden om de vastliggende boten in en uit de rakken te laten gaan, door de verantwoordelijken vergoed dienen te worden.

Aandringend op een zeer spoedig antwoord, doch uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening,
met vriendelijke groet

Bewonerscommissie Woonboothaven Zijkanaal I
Erik Bos
Saskia van den Heuvel
Jolien de Graaf Bierbrauwer
René Miedema

Deze brief wordt mede ondertekend door de voorzitter van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. van Zelst

Raadsadres baggeren

Raadsadres aan de leden van het stadsdeel Noord m.b.t. bagger problemen in Zijkanaal I.

Aan de Raad van het Stadsdeel,
Amsterdam-Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

per post en per mail
Amsterdam, 29 september 2013

Onderwerp: beschoeiing en baggeren bij woonschepen in Zijkanaal I.

Raadsadres

Geachte Raad,

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) heeft in 2010 een brief aan het Dagelijks Bestuur gericht om opheldering te krijgen over het beleid van het stadsdeel m.b.t. beschoeiing en baggeren bij woonschepen in Zijkanaal I (zie bijlage 1).

Daarover is eind 2010 een keer overleg geweest met Portefeuillehouder en ambtenaren. Er zou een ambtelijke werkgroep opgericht worden om hierover duidelijkheid te scheppen. Ambtelijk heeft dit blijkbaar geen prioriteit, want er is nog steeds geen duidelijkheid, er is nog niet gebaggerd en nog steeds wordt deze overheidstaak bij de bewoners neergelegd.

Wij wijzen u er met nadruk op dat er vanaf 2000 t/m 2008 (zie bijlage 2 en bijlage 3) regelmatig brieven aan de bewoners zijn gericht dat er inspecties zouden worden uitgevoerd vanwege de voorgenomen baggerwerkzaamheden.

Hoewel het stadsdeel al jaren op de hoogte is van het feit dat er sprake is van achterstallige baggerwerkzaamheden en de waterdiepte in het hele kanaal onvoldoende is, komen steeds meer woonarken vast te liggen in de modder en kan er schade aan de betonnen bak ontstaan.

Er doen zich steeds problemen voor wanneer een nieuwe woonark niet kan afmeren op zijn ligplaats door onvoldoende waterdiepte. Vanuit het stadsdeel wordt de bewoner (s) geadviseerd om zelf te laten baggeren en die kosten voor zijn/haar rekening te nemen omdat het stadsdeel zich daarvoor niet verantwoordelijk voelt. Wij zijn van mening dat bewoners door een overheid op geen enkele manier gedwongen mogen worden om de taak van de overheid over te nemen om sterk verontreinigd baggerslib te verplaatsen of af te laten voeren.

Ook de Bewoners commissie Woonbotenhaven Zijkanaal I, heeft op 16 augustus jl. aan de portefeuillehouder en voorzitter van het Stadsdeel een brief gestuurd over de gevolgen van het jarenlang niet uitvoeren van achterstallige baggerwerkzaamheden voor de woonschepenhaven en zijn bewoners (zie bijlage 4) .

Wij wijzen u er op dat in de Woonschepennota van 1991 is vastgelegd (pag. 17) dat het stadsdeel verantwoordelijkheid draagt voor haar publieke taak van groot en technisch onderhoud, zoals bagger-en beschoeiingwerkzaamheden. Er kan dus geen misverstand bestaan over wie verantwoordelijk is voor het baggeren en de beschoeiingen. Het wordt tijd dat het stadsdeel zijn zorgverplichtingen na komt.

Het beleid is duidelijk vastgelegd en de beleidslijnen dienen dan ook door het Dagelijks Bestuur overgedragen te worden aan de ambtenaren die dit beleid moeten uitvoeren.

Wij verzoeken u dringend het Dagelijks Bestuur opdracht te geven haar verantwoordelijkheid te nemen en tot een structurele oplossing te komen. Wij verzoeken u hierbij om op korte termijn voor de urgente gevallen (woonboten die vastliggen) met een oplossing te komen en vooral duidelijkheid over het beleid te geven naar de bewoners toe.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gerda van Zelst, voorzitter

Bijlagen: 4

c.c. Dagelijks Bestuur

Baggeren en beschoeiingen

Op 25 mei 2010 is door het WBK een brief aan het Dagelijks Bestuur gericht met het verzoek om duidelijkheid te bieden, wat betreft de verantwoordelijkheid van het stadsdeel over het onderhoud van beschoeiingen en baggeren bij woonschepen.

Wethouder W. Paquay heeft in verschillende gespreken over dit onderwerp duidelijk aangegeven, dat de verantwoordelijkheid voor de publieke taak m.b.t. beschoeiing en het baggeren bij het stadsdeel ligt, maar ook dat er niet voldoende geld is en alleen in calamiteiten kan worden optreden. Hoewel de ambtenaar die dit af diende te handelen, al geruime tijd ziek is, mogen wij verwachten dat een schriftelijk antwoord op onze brief mogelijk is. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Maar de ambtenaar die dit overgenomen heeft liet per mail weten dat;

Voor de beschoeiing contact opgenomen kan worden met de heer Ruud Dreijer (hoofd afdeling Stadsdeelbeheer); hij is te bereiken op telefoonnummer (020) 634 9663. De verantwoordelijkheid voor het baggeren ligt bij Waternet; zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0900-9394.

Wij vinden dit antwoord te kort door de bocht. Er wordt immers geen inhoudelijk antwoord op onze brief gegeven en hij beperkt zich alleen tot de melding van de telefoonnummers. Het is volstrekt onduidelijk hoe de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het baggeren bij Waternet ligt, wie er dan opdracht geeft tot baggeren, het Stadsdeel of Waternet. Daarom is opnieuw aan de wethouder verzocht om schriftelijke afhandeling van onze brief.

Op7 december jl. kwam het volgende bericht van het stadsdeel binnen.

Geachte mevrouw Van Zelst,

In antwoord op uw vraag betreffende onderhoud van de trappen aan de Buiksloterdijk bericht ik u als volgt.

De heer B. Mouton (bereikbaar op telefoonnummer 020 – 635 5833) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de trappen aan de Buiksloterdijk.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.