Aanslagen waterzuiveringbelasting van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) , voor 2011, 2012 en 2013 in Zijkanaal I

Eind maart en mei jl. hebben verschillende bewoners in Zijkanaal I een aanslag voor een zuiveringsheffing ontvangen voor 2011, 2012 en 2013, door Waternet opgelegd namens Amstel Gooi en Vecht. Omdat in 2009 deze heffing ambtshalve is ingetrokken (onterechte heffing), heeft het WBK een brief naar AGV/Waternet laten uitgaan om opheldering over deze aanslagen te vragen. Daarop is een antwoord gekomen en het AGV/Waternet vindt dat er maar een bezwaarschrift ingediend moet worden (lees de brief hier).

Omdat AGV/Waternet vindt dat bewoners bezwaarschriften moeten indienen is door het WBK voor deze bewoners tijdig een bezwaarschrift gemaakt (zie bezwaarschrift 1 en 2 met en zonder aansluiting op het riool ). Helaas kan het WBK niet overzien wie wel of geen aanslag heeft ontvangen en in welk gebied.

Indien bewoners in andere gebieden/kanalen onlangs een aanslag hiervoor hebben ontvangen, kunnen de bezwaarschriften (zie bezwaarschrift 3 en 4 met en zonder aansluiting op het riool) gebruikt worden. U kunt dit zelf nog aanvullen met uw argumenten. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.

Inmiddels hebben bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend bericht van Waternet ontvangen dat de behandeling van het bezwaar enige tijd in beslag kan nemen en gewacht kan worden met betalen totdat er nader bericht van Waternet komt (het gaat om een bedrag van drie keer 163,44 euro).

Een brief van het WBK aan waternet en antwoord van Waternet daarop en bezwaarschrift 1, bezwaarschrift 2, bezwaarschrift 3 en bezwaarschrift 4 vindt u als u op de linken klikt.

Brief WBK aan AGV/ Waternet

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam, 10 april 2013

Betreft: Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte Amstel Gooi en Vecht (AGV).

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoekt het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK) de reeds verzonden aanslagen waterschapsbelasting 2011 en 2012 voor de zuiveringsheffing woonruimte AGV in te trekken.

Het verzoek omvat de volgende redenen.

In 2009 heeft het AGV aan bootbewoners in Zijkanaal I en in andere kanalen in Amsterdam-Noord een zuiveringsheffing woonruimte opgelegd. Deze heffing is ambtshalve ingetrokken omdat;

1. In 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren is meegedeeld, dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het “Besluit van aanwijzing van hoofdwateren”, overgedragen is aan het Rijk (zie bijlage). Vanaf 2001 ontvangen bewoners die geen directe aansluiting hebben op het rioleringsnet een verontreinigingsheffing Rijkswateren die jaarlijks ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

De grens van het beheergebied zoals vastgesteld door de Provincie valt buiten het beheersgebied van Amstel Gooi en Vecht (Zie: hiervoor de Keurkaart AGV 2006 regio Amsterdam). Deze grens ligt op de weg rondom het Zijkanaal I en andere kanalen, de boten liggen in het water en vallen daarom buiten het beheersgebied van AGV.

2. Eind maart 2013, ontvangen bootbewoners willekeurig een aanslag waterschapsbelasting zuiveringsheffing woonruimte voor 2011 en 2012, die een directe of een indirecte aansluiting op het riool hebben.
2.1 Er kan geen sprake van zijn dat een zuiveringsheffing woonruimte opgelegd wordt bij een woonboot die een directe aansluiting op het rioleringsnet heeft en is dan ook onterecht opgelegd.

2.2. Dit geldt ook voor woonboten in genoemde locatie(s) die een indirecte aansluiting op het riool hebben. Daarvoor heft de gemeentebelasting dienst Amsterdam rioolrecht. Deze belastingheffing geeft aan, dat er belasting wordt geheven voor het inzamelen en transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, inzameling hemelwater, evenals de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Er wordt door deze bootbewoners al betaald voor het zuiveren van het huishoudelijke afvalwater aan de gemeente Amsterdam en voor waterkwaliteitsbeheer aan de Rijksbelastingdienst. Tevens wijzen wij u erop dat het water waarin de woonboten liggen eigendom van de gemeente Amsterdam en in andere gebieden van Rijkswaterstaat is.

3. Het WBK verzoekt u hierbij dringend om de reeds uitgegane aanslagen over 2011 en 2012 in te trekken omdat deze zuiveringsheffing woonruimte voor woonboten om bovengenoemde redenen onterecht door AGV zijn opgelegd.

Het WBK verwacht binnen 10 dagen een schriftelijk antwoord op onze brief en gaan ervan uit dat bewoners geen gebruik hoeven te maken van de bezwaarprocedure.

Indien wij binnen 10 dagen geen antwoord van u op onze brief hebben ontvangen, voelen wij ons verplicht bewoners alsnog te adviseren een bezwaarschrift tegen deze heffing in te dienen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o
G. van Zelst,
Voorzitter

Bijlage: 1 Kopie: Besluit van aanwijzing van hoofdwateren Rijkswaterstaat

Beroep rioolheffing bij de belastingrechter

Op vrijdag 13 april a.s. wordt het beroep tegen de rioolheffing 2011 bij de belastingrechter behandeld.  Het beroep is voor een persoon ingesteld en wordt door het WBK betaald omdat de uitspraak ook gaat gelden voor bootbewoners in dezelfde situatie.Eric Blaauwvan de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) staat ons hierin juridisch bij. Spoedig hopen wij de uitspraak op het beroep bekend te kunnen maken.

Indien u voor dit jaar ook bezwaar wilt maken tegen de rioolheffing kunt u het bezwaar van 2011 aanpassen naar 2012 (bezwaarschrift 2011).

WOZ-Taxatie toch hoger in Amsterdam. Voor bootbewoners is dat de RRBE.

Zie: pdf krantenknipsels en als u bezwaar wilt maken raadpleeg de www.waarderingskamer.nl

Belastingen

Bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de rioolheffing 2011, hebben medio augustus jl. een afwijzende beschikking op het bezwaarschrift van de belastingdienst ontvangen. De belastingdienst heeft een standaard afwijzing gebruikt, inhoudende dat de woonboten die liggen in gemeentewater in de heffing worden betrokken. Zoals verwacht wordt niet ingegaan op de essentie van het ingediende bezwaar.

De belastingdienst gaat niet in op de argumenten dat de Verordening rioolheffing 2008 (inwerkingtreding 1-1-2011). In artikel. 2 van deze verordening wordt aangegeven dat onder de noemer rioolheffing door de gemeente een directe belasting wordt geheven. Deze belasting dient ter bestrijding van de kosten voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, alsmede voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en kosten die door de gemeente gemaakt worden voor spuien, baggeren en ander beheer.

Wij zijn echter van mening dat de gemeente Amsterdam geen kosten maakt voor spuien, baggeren en ander beheer in Zijkanaal I. De lozing vindt namelijk plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk (zorg voor kwaliteit van het water) en waarvoor door woonbooteigenaren in Zijkanaal I (en andere kanalen) aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd (zorg voor kwantiteit water) en er is in Zijkanaal I al ruim 40 jaar niet gebaggerd of enig ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Het afwijzen van de belastingdienst op het bezwaarschrift hebben wij, ter beoordeling voorgelegd aan een jurist die in deze belastingzaken is gespecialiseerd. Helaas is het advies nl. of het wel of niet juridisch haalbaar is (met een proefpersoon) om in beroep te gaan bij de belastingrechter, voor het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

Er staat bij de uitspraak op het bezwaarschrift een vastgesteld bedrag van bijv. 650,00 euro en nieuw vastgesteld bedrag is ook 650,00 euro (rioolheffing niet in mindering gebracht).

Er zijn hierover vragen bij het WBK binnengekomen maar het vastgestelde bedrag houdt bij de gecombineerde aanslag in: De AFV (afvalstoffenheffing), Rioolheffing (RIOE) en Roerende-ruimtenbelasting (RRBE) bijv. 650,- euro.

Dan wordt er aangegeven dat u na deze uitspraak voor deze aanslag bijv. nog 350, -euro verschuldigd bent. Het is dus niet zo dat dit een bedrag zou zijn voor de rioolheffing (deze is 147,93 euro) maar omdat er al een aantal termijnen betaald zijn, blijven er nog rest termijnen over waarin de 350,- wordt geïncasseerd.

De rioolheffing zorgt voor de bewoners die ook een oppervlakteverontreiniging heffing aan het Rijk betalen voor extra stijging van woonlasten.

Ingezetenenheffing AGV – Definitief gewonnen!!!!!

In een vorig blog is gemeld dat het beroep tegen de ingezetenenheffing door de rechtbank gegrond is verklaard en de aanslag is vernietigd. Na de zitting deelden de vertegenwoordigers van AGV mee dat de uitslag gerespecteerd zou worden maar het AGV ging toch in Hoger Beroep. Eric Blaauw zou ook deze taak op zich hebben genomen maar het blijkt dat het AGV het Hoger Beroep na bestudering heeft ingetrokken. Dit betekent dat bewoners geen aanslag ingezetenenheffing meer van het AGV ontvangen. Bewoners die eerder een bezwaarschrift tegen de ingezetenenheffing hebben ingediend maar een afwijzing hebben gehad, dienen nu ambtshalve hun geld terug te krijgen. Als het AGV (Waternet) dit niet doet kunt u zelf contact opnemen met Waternet (zie bijgaande brief met uitslag en telefoonnummer).

Lees de brief van het Waternet >>

Rioolheffing

De meeste bewoners in Zijkanaal I hebben weer een aanslag rioolheffing ontvangen. De belastinginspecteur vindt dat er weer rioolheffing geheven kan worden. Het bezwaarschrift dat vorig jaar in de kant is opgenomen, is afgewezen door de belastingdienst en niemand is in beroep gegaan bij de belastingrechter.

Op zich is het vreemd dat de woonboten weer in de heffing worden betrokken omdat eerder wel het bezwaar tegen de heffing is gehonoreerd en de aanslag vernietigd. Ook is een bewoner enkele jaren geleden bij de belastingrechter in het gelijk gesteld, dat er geen rioolrecht betaald diende te worden.

De heffing betekent dat de bewoners weer een dubbele belasting betalen, namelijk, aan Rijkswaterstaat een heffing voor oppervlakteverontreiniging en nu weer rioolheffing. Dat is een verhoging van de woonlasten lasten van 147,93 euro per jaar. Daarbij komt in de toekomst ook nog een aansluiting op het riool waar de bewoners nog eens tussen de zeven en tienduizend euro zelf moeten bijdragen. Bewoners die alsnog bezwaar willen maken tegen deze aanslag kunnen het bezwaarschrift van 2010 van de site downloaden en het bezwaar met eigen argumenten aanvullen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening (zie combiaanslag) bij de belastingdienst ingediend worden.

Waternet

Waternet: watersysteemheffing ingezetenen Amstel Gooi en Vecht (AGV) – het WBK gaat er vanuit dat er niet betaald dient te worden – omdat de boten in Zijkanaal I buiten de grens vallen van AGV- de grens ligt op de wal – kant Appelweg- Druivenstaat –Verstuiverstraat – Koppelingpad. De Landsmeerderdijk en Buiksloterdijk vallen onder het Hollands Noorderkwartier. Ook de Grasweg valt niet onder AGV. We wachten de uitslag van de rechter op het beroep af.

De uitspraak is net voor het sluiten van de redactie bekend. De aanslag tegen de watersysteemheffing (ingezetenenheffing) is door de rechtbank gegrond verklaard en de aanslag is vernietigd. De uitspraak van de rechtbank volgt onze argumentatie, wanneer Waternet niet in hoger beroep gaat wordt de uitspraak onherroepelijk. Er kunnen dan geen aanslagen meer opgelegd worden. Eric Blaauw heeft dit beroep tegen de heffing juridisch begeleid met een geweldig succes. In de volgende WBK krant komen we daar wat uitgebreider op terug.

Belastingen

In de voordracht aan de deelraad wordt voorgesteld de tarieven voor de precariobelasting 2011 niet te verhogen ten opzichte van de tarieven van 2010. Dat is op basis van een stedelijke afspraak. De gedachte daarachter is om de burger niet met extra lasten op te zadelen. De tarieven blijven daarom gehandhaafd op 5.70 euro per vierkante meter per jaar. De deelraad heeft de precarioverordening op 24-11-2010 vastgesteld.

Nadat de behandeling van het beroep tegen de watersysteemheffing ingezetenen van Amstel Gooi en Vecht (AGV) in februari 2010 is uitgesteld, is het beroep door de meervoudige belastingkamer op 29 oktober 2010 behandeld. Eric Blaauw heeft deze zaak voor de belastingrechter verdedigd met o.a. het argument dat je woonachtig moet zijn in het beheersgebied van het waterschap, dat is niet het geval, de grens en bevoegdheid van het AGV ligt op de wal en niet in het water. De bootbewoner woont in zijn woonboot die in het water ligt dat onder het beheersgebied van Rijkswaterstaat valt. Het AGV bevestigt ook dat de woonboot net buiten het beheersgebied van het AGV ligt maar wil toch deze aanslag voor de ingezetenen heffing door de rechter laten toetsen.

Het WBK krijgt regelmatig vragen van bewoners welke belasting aanslagen ze wel en niet moeten betalen. Hieronder een overzicht:

Wel betalen: Afvalstoffenheffing (AFV)
Roerende Ruimte Belastingen RRBE
Belasting Rijkswaterstaat: oppervlakte verontreinigheffing – voor beheer wateroppervlak

Niet betalen: Rioolheffing (RIOE) woonarken die niet aangesloten zijn op het rioolstelsel betalen voor het onderhoud van het water aan Rijkswaterstaat.

Woonboten die op het riool aangesloten zijn betalen wel rioolheffing – maar geen oppervlakte verontreiniging aan Rijkswaterstaat.