Stand van zaken AGV

Van de Rechtbank te Haarlem is onlangs bericht binnengekomen dat het beroep tegen de z.g. ingezetenen belasting op 19 februari behandeld zou worden. Maar op 11 februari j.. is bericht  (bij Eric Blaauw- die deze zaak behandelt) binnen gekomen dat het beroep is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Er is geen reden gegeven, het kan inhoudelijk zijn maar ook bijv. dat een rechter ziek is. Dus het wachten is op een nieuwe uitnodiging van de rechtbank.

Roerende Ruimte Belasting Eigenaren 2010

Veel bewoners hebben inmiddels het taxatierapport van de Roerende Ruimte Belasting Eigenaren (RRBG) ontvangen.. Via www.waarderingskamer.nl (marktontwikkelingen) woningen 2008-2009  kunt u de verhoging van 1.5% voor Amsterdam zien. Maar de belastinggids Amsterdam 2010 geeft aan dat deze verhoging voor 2008 /2009 op 1.3% is gesteld. Indien de waarde voor de woonboot hoger wordt getaxeerd dan de waarderingskamer of de belastinggids Amsterdam aangeeft, kunt u deze gegevens gebruiken om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.

 

Dit is slechts een voorbeeld en moet aan uw eigen situatie aangepast worden .

 

Gemeente Amsterdam

Dienst Belastingen

Postbus 23475

1100 DZ Amsterdam                                                    datum invullen 2010

 

 

Onderwerp: Taxatieverslag

Uw kenmerk: P………invullen

Aanslagnummer: …………….invullen

Dagtekening…….datum van ontvangst taxatieverslag invullen

 

 

                                                Bezwaarschrift 

L.S:

 

Naar aanleiding van het taxatieverslag van …….datum invullen….. betreffende de door u veronderstelde waarde van mijn woonark, maak ik bezwaar tegen de stijging t.o.v. peildatum 2009.

 

De Waarderingskamer maar ook de belastinggids Amsterdam laat zien dat de stijging niet meer mag bedragen dan 1.3% voor 2009, toch is de door u getaxeerde stijging hoger.

 

Mijn ark is in 2009 getaxeerd op een waarde van: …………..bedrag invullen   

De stijging mag  + 1.3% zijn                                 ………….  bedrag invullen    

Taxatie waarde peildatum 2009  moet zijn           ………..…  bedrag invullen.  

 

Ik verzoek u dit bedrag als grondslag voor uw heffing te gebruiken en de taxatie aan te passen. Voor de toekomstige waarde vaststellingen lijkt het mij raadzamer beter naar de percentages van de Waarderingskamer en de belastinggids Amsterdam te kijken.  

 

Ik heb er ook bewaar tegen dat de in uw taxatieverslag genoemde objecten niet vergelijkbaar (zelf nakijken- wat als voorbeeld wordt gebruikt) zijn met 2 objecten gelegen in het centrum van Amsterdam.

 

Hoogachtend,  

 

Handtekening

 

Naam, Adres, Postcode

 

Bijlage Taxatieverslag 2008 – 2009

Onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)

Bewoners die een verontreinigingsheffing Rijkswateren aan Rijkswaterstaat betalen als gevolg van de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) dienen niet aan Hoogheemraadschap/waterschap(via Waternet) nog een keer te betalen.!

 

 

Voorbeeld bezwaarschrift

 

 

Waternet

Afdeling Belastingen

Postbus 94127

1090 GC Amsterdam

 

Amsterdam,  ……………. 2010

 

 

Betreft: onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap

Amstel Gooi en Vecht (AGV)

 

Belastingjaar: 2010

Aanslagnummer:……………….

Subjectnummer: ………………….

Dagtekening: …………………..2010

 

 

BEZWAARSCHRIFT

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De reden van mijn bezwaar is de volgende: als gevolg van de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) betaal ik een verontreinigheffing Rijkswateren aan Rijkswaterstaat die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

 

Medio februari 2001 is door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren en andere zijwateren, overgedragen is aan het Rijk. Daarom val ik niet meer onder het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en/of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de verontreinigingsheffing heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2010 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

 

Hoogachtend,

 

 

Handtekening

 

Naam:

Adres:

Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag

Proefproces

In een vorig bericht meldde wij u dat het waterschap Amstel Gooi en Vecht een proefproces tot aan de Hoge Raad, met een bewoner van Zijkanaal I wil aangaan, om de watersysteemheffing ingezetenen.

 

Door een vertegenwoordiger van de Landelijk Woonschepen Overleggroep (LWO) is Beroep tegen de waterschapsbelasting ingezetenen eind juli bij de rechtbank ingediend. De vertegenwoordiger van het LWO, zal deze zaak verder ook behandelen. Het is nu afwachten wanneer het Beroep behandeld wordt. Wij raden bewoners aan tegen deze heffing bezwaar te blijven maken (wel betalen) omdat de bindende uitspraak betekent dat bewoners die bezwaar tegen deze aanslag hebben gemaakt, hun geld terug kunnen vorderen als de heffing nietig wordt verklaard.

 

Gemeentebelastingen Amstel Gooi en Vechtstreek : AGV

Op 31 maart jl. vond er een gesprek plaats met het AGV. Van het WBK waren aanwezig: Gert en Joyce van Essen, Han Pennekamp en Gerda van Zelst.
AGV ziet het probleem van te veel bezwaarschriften die te lang blijven liggen en wil dat graag oplossen. Dit gesprek met het WBK is een begin om duidelijkheid te verkrijgen. De bezwaarschriften komen vooral voort uit een verschillende opvatting m.b.t de Ingezetenenheffing. Deze heffing zou alleen betaald moeten worden door bewoners die binnen het beheergebied van AGV wonen. Althans dat is het standpunt van het WBK.
Het AGV is het hier niet mee eens. Volgens het AGV moet een Ingezetenenheffing betaald worden indien men woont binnen het beheergebied (grens)van AGV.

Het gaat dus om de discussie:”wat is de definitie van de ingezetenenheffing”.
Het AGV wil hierover wel een proefproces tot aan de Hoge Raad. Zij zullen de uitspraak bindend verklaren en laten gelden voor alle soortgelijke gebieden in Nederland. Inmiddels heeft een bewoner zich bereid verklaard om dit proefproces te gaan voeren.

Bezwaarschriften AGV

In het volgende stuk gaat Gerda van Zelst uitvoeriger op deze kwestie van AGV gemeentebelastingen in. Zij heeft voorbeelden gemaakt van bezwaarschriften die u kunt gebruiken en uiteraard aanpassen aan uw eigen situatie.

Na de bijeenkomst van 31 Maart jl. met  Amstel Gooi en Vecht (AGV) heeft een  gesprek plaatsgevonden met de bewoner die het proefproces tegen het AGV m.b.t. de Ingezetenenbelasting wil aangaan, een bestuurslid van het  WBK en een vertegenwoordiger van het  Landelijk Woonschepen Overleg . Besloten is dat wanneer het ingediende bezwaarschrift wordt afgewezen door AGV, de vertegenwoordiger van het LWO het proefproces juridisch zal  ondersteunen.

U kunt de volgende aanslagen via  Waternet ontvangen, deze voert dit namens het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) uit. 
Per 1 januari 2009 is de waterschapsbelasting veranderd door nieuwe wetgeving.
 
1. Verontreinigingsheffing voor als u direct op het oppervlaktewater loost.
2. Watersysteemheffing  Ingezetenenheffing- moet betaald worden als men woont in 
    het beheergebied van AGV.
3. Zuiveringsheffing voor als u op het riool loost i.p.v verontreinigingsheffing..

Bezwaarschriften AGV

Bewoners die via de Wet oppervlakte verontreiniging (Wvo)  betalen aan het Rijk, dienen geen heffing verontreinigingsheffing aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV te betalen. Het AGV is het met ons eens dat deze heffing zoals verwoord in het bezwaarschrift (1I) niet geheven kan worden. Dit betekent dat u, wanneer u deze aanslag wel ontvangt, hiertegen een bezwaarschrift kunt indienen. Wanneer u al een aantal jaren deze heffing betaald heeft dan dient u het bezwaarschrift aan te passen en te verzoeken voorgaande jaren van bijv. 2008,2007,2006 ambtshalve in te trekken (geldt ook voor de Grasweg en andere gebieden die aan Rijkswaterstaat oppervlakte verontreinigingsheffing betalen ).

Wij raden bewoners aan om bezwaar te maken (wel betalen) tegen de Ingezetenenheffing omdat als het proces over deze belasting in de toekomst wordt gewonnen, alleen die mensen hun geld over voorgaande jaren terug krijgen die daar bezwaar tegen gemaakt hebben. Het voorbeeld is voor Zijkanaal I gemaakt, maar ook de Grasweg en Zijkanaal H (zover wij dit kunnen beoordelen) vallen niet onder het beheergebied van AGV, dus moet het voorbeeld aangepast worden; zie bezwaarschrift 2.

De woonboten in Zijkanaal in Noord die op het riool aangesloten zijn raden wij aan om tegen deze heffing bezwaar te maken omdat de grens van het beheergebied van AGV, zoals vastgesteld door de Provincie op de weg en niet in het water van het Zijkanaal I ligt en valt daarom buiten het beheergebied van AGV; zie bezwaarschrift 3.

Laatste Nieuws AGV. !!!!

Via de mail van AGV ontvangen: op korte termijn zijn wij van zins (AGV) om de bezwaren welke ingediend zijn af te handelen. Dit betekent dat alle aanslagen verontreinigingsheffing dan wel zuiveringsheffing welke onterecht zijn opgelegd zullen worden ingetrokken. Ook de onterecht opgelegde aanslagen van mensen welke geen bezwaar hebben ingediend zullen ambtshalve door ons worden ingetrokken.

Dat is heel netjes van het AGV om dit zo af te handelen. Mocht u (kijk uw rekeningen na) wel betaald hebben en geen bericht ontvangen van het AGV, dat de opgelegde verontreinigingsheffing ambtshalve wordt ingetrokken, dan kunt u alsnog van het bezwaarschrift gebruik maken en daarbij de voorgaande jaren in vullen).

We zullen het AGV binnenkort benaderen om een afspraak te maken over een proefproces over de Ingezetenenheffing. Daarover berichten wij u in de volgende krant.

Rectificatie

In de krant van december (en dus ook op deze site!) stond dat er 3 manieren zijn waarop het stadsdeel belastingen wil innen. Dit moet zijn; er zijn 2 manieren waarop het stadsdeel geld wil innen, namelijk via privaatrecht (huurgrond) en publiekrecht (belastingheffing)
1.  Het stadsdeel wil voor tuingebruik, via de nota grond en water geld gaan innen. De nota grond en water is op 26 september 2007 door de stadsdeelraad vastgesteld.
2.  Voor het water waarin de boten liggen wordt van oudsher liggeld betaald, zoals vastgesteld in de Precarioverordening. Ook wordt voor een vlot een precarioheffing geïnd dat gelijk is aan het liggeld voor woonschepen. Een precarioheffing voor aanhorigheden (steigers) is sinds 2005 uit de Precarioverordening geschrapt. Voor de steigers, wil het stadsdeel nu huur gaan vragen. Schuurtjes vallen niet onder aanhorigheden.

Zie het artikel dat is gerectificeerd >>

Gemeentebelastingen

Hier kunt u het bezwaarschrift Roerende Ruimte Belasting Eigenaren in WORD openen en downloaden >>

Binnenkort valt weer het taxatierapport van de Roerende Ruimte Belasting Eigenaren (RRBG) in de bus. Via www.waarderingkamer.nl (marktontwikkelingen) woningen 2007-2008 kunt u de verhoging voor Amsterdam zien deze is voor 2008 op 11.3% gesteld. Indien de waarde voor de woonboot hoger wordt getaxeerd dan de waarderingkamer aangeeft, kunt u deze gegevens gebruiken om een bezwaarschrift in te dienen. 

Dit is slechts een voorbeeld en moet aan uw eigen situatie aangepast worden .
 

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam           

datum invullen 2009

Onderwerp: Taxatieverslag

Uw kenmerk: P………invullen

Aanslagnummer: …………….invullen

Dagtekening…….datum van ontvangst taxatieverslag invullen
 

Bezwaarschrift
 

L.S:
 

Naar aanleiding van het taxatieverslag van …….datum invullen….. betreffende de door u veronderstelde waarde van mijn woonark, maak ik bezwaar tegen de stijging t.o.v. peildatum 2007. De Waarderingskamer laat zien dat de stijging niet meer mag bedragen dan 11.3% voor 2008, toch is de door u getaxeerde stijging hoger.
 

Mijn ark is in 2007 getaxeerd op een waarde van: …………..bedrag invullen
De stijging van de Waarderingskamer 2008                      +   stijging   11.3%                    Taxatie
waarde peildatum 2008  moet zijn                         …bedrag invullen.

Ik verzoek u dit bedrag als grondslag voor uw heffing te gebruiken en de taxatie aan te passen. Voor de toekomstige waarde vaststellingen lijkt het mij raadzamer beter naar de percentages van de Waarderingskamer te kijken.

Ik heb er ook bewaar tegen dat de in uw taxatieverslag genoemde objecten niet vergelijkbaar (zelf nakijken- wat als voorbeeld wordt gebruikt) zijn met 2 objecten gelegen in het centrum van Amsterdam.
 

Hoogachtend,
 

Handtekening
 

Naam, Adres, Postcode
 

Bijlage Taxatieverslag 2007 – 2008

Enquête belastingen

In twee Woonbotenkranten geleden (en ook op de site!) stond ons eerste stukje geschreven over de gemeentebelastingen. In dat stukje deden wij een oproep om ons te laten weten voor welke gemeentebelastingen u bent aangeslagen voor het jaar 2008. In eerste instantie hebben wij 19 reacties ontvangen. Tijdens de WBK-vergadering in november is toen besloten om nogmaals een oproep te doen om te reageren om ons verzoek om de enquête op Internet of het formulier in de woonbotenkrant in te vullen. Dit leverde nog eens 13 reacties op, wat een totaal geeft van 32 reacties. Wat we al vermoeden, is bevestigd. Er zitten grote verschillen tussen de gemeentebelastingen die men opgelegd krijgt. Niet alleen zijn er verschillen over het gehele gebied, maar ook per straat. Als we maar één reactie hebben ontvangen van een straat, is het natuurlijk moeilijk te concluderen of er verschillen bij de aanslagen zijn in de straat. Een ander interessant gegeven is dat niet iedereen voor afvalstoffenheffing en roerende ruimtebelasting wordt aangeslagen. Dit zijn in ieder geval twee belastingen,  die iedereen zou moeten betalen. Verder kan geconcludeerd worden dat ongeveer de helft van de huishoudens die gereageerd hebben INGezetenOmslag (AGV en/of Hollands Noorderkwartier), Rioolbelasting en Wet Verontreinigingsheffing Oppervlakte Water heeft betaald voor 2008.  Maar ja, nu we dit weten hoe nu verder? We zijn in gesprek met iemand van Initiatief Betaalbaar Wonen. Mochten we hier niet verder meekomen, dan gaan we naar de ombudsman. Tevens is er een gesprek gepland met medewerkers van Waternet. Zij hebben het initiatief genomen om met ons in overleg te gaan naar aanleiding van de vele
bezwaarschriften die zij van bewoners hebben ontvangen. Afijn, we zijn er nog (lang) niet maar de eerste stappen zijn gezet. We houden u zo veel mogelijk op de hoogte.

Werkgroep gemeentebelastingen

Voorlopige resultaten: (de enquête is in zijn geheel op de site van het WBK in te zien)
totaal  32 

AFV (Afvalstoffenheffing)            29
INGO AGV (Ingezetenomslag Amstel-Gooi en Vecht)   16
INGO Hollands-Noorderkwartier (Ingezetenenomslag)   15
RIOE (Rioolbelasting)           14
RRBE (Roerende Ruimtebelasting Gemeente Amsterdam   30
WVOW (Wet Verontreinigingsheffing oppervlakte water)  14