Belastingen

Op de gecombineerde aanslag staat nu de Roerende Ruimte Belasting (RRB) en Afvalstoffenheffing. De ingezetenenomslag en verontreinigingsheffing wordt nu geheven via Waternet. En zo als te verwachten geeft dat al direct problemen. Sommige bewoners ontvangen een verzoek tot betalen van ingezetenenomslag. Andere bewoners ontvangen zowel de ingezetenenomslag en een heffing voor oppervlakte verontreiniging van een Hoogheemraadschap.

Daarover het volgende. De heffing via de gecombineerde aanslag moet betaald worden. De verontreinigingsheffing is als gevolg van het Besluit aanwijzing van hoofdwateren overgedragen aan het Rijk. De Rijksheffing wordt vanaf 2001 geheven door de Rijksbelastingdienst en niet door het Hoogheemraadschap. Het beheergebied valt dus niet onder het Hoogheemraadschap. De aanslag voor een verontreinigingsheffing van het Hoogheemraadschap dient ingetrokken te worden (zie voorbeeld bezwaarschrift). Je kunt niet twee keer voor een zelfde heffing aangeslagen worden.

Ingezetenenomslag Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en/of ingezetenenomslag Hollands Noorderkwartier (zie voorbeeld bezwaarschrift in de WBK-krant). Houdt u er rekening mee dat dit slechts voorbeelden zijn, woont u bijv. aan de Grasweg of ergens anders dan dient u het bezwaarschrift aan uw situatie aan te passen. 

Conclusie ombudsman aangewezen ligplaatsen (art. 31 WW)

Op 21 juli jl. heeft het WBK de conclusie ontvangen van de Gemeentelijke Ombudsman over de gedragingen van het Stadsdeel Amsterdam-Noord m.b.t het moeten aanvragen van een ligplaatsvergunning door bootbewoners die op een aangewezen ligplaats liggen genoemd in art. 31 van de Woonschepen Wet . Over juridische aspecten geeft de ombudsman geen oordeel, dat is aan de rechter. De conclusie van de ombudsman is dat de onderzochte gedraging van het stadsdeel naar de betrokken bewoners onzorgvuldig is geweest. Het stadsdeel dient zich actief in te zetten om de bewoners de officiële vergunning te bezorgen, want de geschiedenis laat zien dat de bewoners niet als willekeurige aanvragers beschouwd kunnen worden. Het stadsdeel zal geen kosten voor de ambtelijke handelingen in rekening brengen. Het stadsdeel realiseert zich dat de vergunningverlening niet minder rechten mag opleveren voor de bewoners. Gezien de toezegging van het stadsdeel dat er geen vergunningen voor bepaalde tijd zullen worden verleend (de vergunning is voor onbepaalde tijd), geeft de ombudsman het stadsdeel ter advisering deze lijn te intensiveren en wat betreft de vergunningverlening een actievere rol op zich te nemen om aan de belangen van de burger tegemoet te komen. Uit de conclusie blijkt dat de klacht van het WBK terecht was.

Het WBK heeft per e-mail een gesprek met de wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling aangevraagd om de conclusie te bespreken en de betrokken bewoners (voor hen die nog geen vergunning hebben) op korte termijn een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken zonder enige toevoegingen (zie voor de conclusie van de Ombudsman verder in de krant).

Ter informatie: de aangewezen ligplaatsen zijn als volgt; de westelijke oever van het Tolhuiskanaal langs de Grasweg, het Dode Gat aan de zijde van de Buiksloterweg, langs de Klaprozenkade, van het ontmoetingspunt van Zijkanaal I en het Papaverkanaal tot aan de brug van de Klaprozenweg over het Zijkanaal I, langs de Buiksloterdijk van de elektriciteitspaal 23c (nu nr. 429) tot nabij het gemaal Kadoelen.

AANSLAG ROERENDE RUIMTE BELASTINGEN (RRB)

Maak een “Pro Forma Bezwaar” en vraag om een taxatie rapport! Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Let op dat u de juiste ontvangst bevestiging krijgt, dus geen ontvangst bevestiging van bezwaarschrift, maar Pro Forma Bezwaar, anders kan u verder geen bezwaar meer maken.

Bij ontvangst van taxatie rapport:

– controleer de datum van dagtekening bij ontvangst als dit niet klopt gelijk contact opnemen met de belastingdienst, anders is de termijn van 6 weken om uw bezwaarschrift aan te vullen soms al overschreden.

-controleer de oppervlakte van de woonark, bereken dit door de binnenmaten op te meten op 1.5 mtr stahoogte. Niet meegerekend wordt de oppervlakte van trapgaten en vides al deze groter zijn dan 4 M². garages, schuren, buitenruimten zoals balkons, dakterrassen en loggias, buiten de woning gelegen bergruimten en bergruimten in de woning groter zijn dan 1.50 M².

Een gewone bergkast wordt wel meegerekend.( zie uitleg in “De Amsterdamse Belastinggids particulieren ’05)

Maak nu bezwaar binnen 6 weken na dagtekening. Vermeld aanslag /biljet nummer, en sluit een kopie bij.

Gecombineerde aanslag van de Gemeente Amsterdam

Sinds kort is de gecombineerde aanslag van de Gemeente Amsterdam weer in de bus gevallen. Let goed op het soort belasting waar u voor wordt aangeslagen. Als de WVOW (verontreinigingsheffing oppervlakte water) van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, de INGO van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en INGO van het Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier, op de aanslag is vermeld, is dat onterecht. U kunt bezwaar maken tegen deze heffingen omdat voor verontreinigingsheffing oppervlakte water al betaald wordt aan Rijkswaterstaat en men niet twee of drie keer voor dezelfde heffing aangeslagen kan worden. Deze verontreinigingsheffing wordt opgelegd door het bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren. Ook het rioolrecht hoort niet op uw aanslag te staan (afhankelijk welk gebied) omdat vanaf 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer als gevolg van het Besluit aanwijzing zijwateren van hoofdwateren overgedragen is aan het Rijk en de gemeente Amsterdam geen beheer meer heeft over bijv. Zijkanaal I en Grasweg.

bezwaarschrift I

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam

Amsterdam,  ……………2006

Betreft: onterechte aanslag gebruiker – Verontreinigingsheffing oppervlaktewater- (WVOW)
Hoogheemraadschap  Amstel Gooi en Vecht

Belastingjaar: 2006
Biljetnummer: P-…………..
Aanslagnummer-WVOW;   ………………………
Dagtekening:………………………………………

BEZWAARSCHRIFT

Geachte heer/mevrouw,

De reden van mijn bezwaar is dat per brief medio februari 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren is meegedeeld, dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk. Als gevolg van het Besluit van aanwijzing ontvang ik vanaf 2001 een verontreinigingsheffing Rijkswateren die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

Het Zijkanaal I valt niet onder het beheergebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. Het waterkwaliteitsbeheer valt dus onder het Rijk die ook het water voor Zijkanaal I onderhoud.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat ik twee keer een aanslag voor verontreinigingsheffing oppervlaktewater moet betalen. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2006 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,

Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode

Bijlage: 1 Kopie aanslag

bezwaarschrift II

Aan de Gemeentebelastingen Amsterdam
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam

Bezwaarschrift

Amsterdam,………….. 2006

Betreft: Gecombineerd aanslagbiljet 2006
Biljetnummer: P- …………………
Belastingjaar: 2006
Dagtekening: ……………………..
INGO/Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier
Aanslagnummer: …………………..
INGO/Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
Aanslagnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Op ……………. 2006 ontving ik van u als deel van een gecombineerde aanslag twee aanslagen ingezetenenomslag (INGO). Doormiddel van dit schrijven maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag omdat ik van mening ben dat de gemeente/belastingdienst niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

Per 1 juni 2000 is het waterkwaliteitsbeheer van Zijkanaal I als gevolg van het Besluit aanwijzing zijwateren van hoofdwateren overgedragen aan het Rijk. Als gevolg van dit besluit van aanwijzing ontvang ik vanaf 2001 een verontreinigingsheffing Rijkswateren die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

Het Zijkanaal I, valt daarmee onder het beheergebied van Rijkswaterstaat en niet onder het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het lijkt mij dan ook onterecht dat de gemeente/belastingdienst de INGO nog heft.

Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u dan ook de aanslag voor 2006 ambtshalve  in te trekken,  waarvoor bij voorbaat mijn dank.

Hoogachtend,

Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlage: kopie combi- aanslagbiljet  2006

Let op! Let op! Let op!

Een tweetal bewoners langs de Buiksloterdijk hebben in 2005 en in 2006 een aanslag ontvangen voor de verontreinigingsheffing oppervlaktewater van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het bedrag voor het belastingjaar 2006 bedraagt  €170,46. Het WBK heeft voor de bewoners een bezwaarschrift geschreven en verzocht om de heffing in te trekken. De gronden van dat bezwaar zijn dat er al een verontreinigingsheffing oppervlaktewater aan Rijkswaterstaat wordt betaald en er niet twee keer een verontreinigingsheffing kan worden geïnd. Inmiddels is door het Hoogheemraadschap aangegeven dat de aanslag ten onrechte is geheven en is de aanslag(en) vernietigd. Let dus op van wie u een heffing opgelegd krijgt. Hebt u toch ook een aanslag van het Hoogheemraadschap opgelegd gekregen neemt u dan contact op met het centrale contactadres van het WBK (020-6331027).

Teruggave rioolrecht

De redactie kreeg de volgende sympathieke mail (bedoeld voor publicatie in de Woonbotenkrant) binnen.

De gemeentebelastingdienst maakte het erg leuk voor ons de afgelopen weken: achter elkaar kwam het geld binnen van de teruggave rioolrecht van 2001 t/m 2003, zo’n EUR 350. Eerder dit jaar hadden we al EUR 280 teruggekregen over 2004 en 2005. Hoe was ik erachter gekomen dat ik teveel betaald had en geld terug kon vragen? Via oplettende woonboters die hun ervaringen deelden in deze krant. De woonbotenkrant is dus geld waard! Denk hieraan als je leest dat er donaties nodig zijn om onze krant in stand te houden. Als iedereen 10% zou geven van het dankzij de woonbotenkrant bespaarde bedrag, dan zijn de financiële problemen weer voor heel wat jaren opgelost.

Bart de Vries

Geld besparen????

Kijk goed op uw Combi aanslag of u niet WVOW (wet verontreiniging oppervlaktewater) betaalt aan het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht WVOW want dat heeft u al betaalt aan Rijkswaterstaat.
Kijk ook goed naar de jaarrekening van NUON of daar geen VWO bij staat, want dat betreft ook een aanslag voor oppervlakte verontreiniging en die heeft u ook al betaald aan Rijkswaterstaat.