Nieuwe omgevingswet 2021

In 2021 moet de nieuwe omgevingswet ingaan, die overheden verplicht een omgevingsvisie te hebben met daarvan afgeleide omgevingsplannen. Het is de bedoeling dat deze constructie de bestemmingsplannen gaat vervangen. De wettelijke invulling gaat gebeuren met AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur). Dus niet na parlementaire goedkeuring, maar met door de minister vastgestelde oekazes. Lees verder “Nieuwe omgevingswet 2021”

Waterschapsbelasting AVG

Sommige bewoners van Zijkanaal I hebben een aanslag mogen ontvangen betreffende waterschapsbelasting AGV voor 2016 en/of 2017. Voor de bewoners die bezwaar willen maken zijn er een tweetal bezwaarschriften gemaakt. Het bezwaarschrift voor bewoners die wonen aan de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk wonen dat is bezwaarschrift B. Het andere bezwaarschrift is voor bewoners die aan de andere kant of in de haven liggen B-1. Een eerder ingezonden bezwaarschrift voor 2015 is destijds gehonoreerd. We hopen dat deze bezwaren ook gehonoreerd worden, want betalen kunnen we altijd nog.

bezwaarschrift B (Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk)
bezwaarschrift B1 (Bongerkade, Koppelingpad, Appelweg, haven)

Watervergunning

1 loket systeem

Sinds de nieuwe Waterwet van 2009 is voor de ligplaats van een woonboot nog maar 1 watervergunning nodig. ‘Er is immers maar één bevoegd gezag voor vergunning verlening en handhaving’ staat er in de toelichting.
Daarom is 7 jaar geleden het 1 loket systeem ingesteld voor zowel burgers als bedrijven. Van de diverse bevoegde instanties werd daartoe overleg en nauwe samenwerking verwacht. Sinds april 2012 is het ook mogelijk een aanvraag of melding digitaal te doen op ‘omgevingsloket online’. De gemeente -of stadsdeel- handelt het dan verder af met andere instanties.

En toch presteren het stadsdeel Noord en Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier het om allebei een vergunning te eisen. En allebei stellen ze verschillende voorwaarden. Sinds kort heffen ze ook allebei leges.
Dit wordt echt te gek. Met het 1 loket systeem volgens de Waterwet 2009 is die extra Watervergunning overbodige bureaucratische onzin.  Lees verder “Watervergunning”

Burgerlijke machteloosheid

Ik hoorde gisteren een politica zich met enige verbazing afvragen hoe het kan dat burgers de laatste tijd zo anti-establishment zijn. Hoe kan het dat de inwoners van dit land gelijk moord en brand beginnen te schreeuwen in plaats van rustig te overleggen met de overheid? Het antwoord is simpel: burgers voelen zich machteloos tegenover een overheid die zich alleen in theorie aan dezelfde regels en wetten houdt als iedereen.

Als ik als nietsvermoedende burger een schuurtje in mijn tuin bouw zonder daar een omgevingsvergunning voor aan te vragen, dan krijg ik handhaving op mijn dak en word ik zonder pardon gesommeerd mijn bouwsel weer af te breken. Echter zodra de gemeente zelf hekken plaatst zonder daar een omgevingsvergunning voor te hebben aangevraagd zoals op het Koppelingpad en Verstuiverstraat is gebeurd, dan is de situatie natuurlijk volstrekt anders en hoeven de hekken niet meteen te worden afgebroken. Dat heet meten met twee maten. Lees verder “Burgerlijke machteloosheid”

Aanslagen waterzuiveringbelasting van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) , voor 2011, 2012 en 2013 in Zijkanaal I

Eind maart en mei jl. hebben verschillende bewoners in Zijkanaal I een aanslag voor een zuiveringsheffing ontvangen voor 2011, 2012 en 2013, door Waternet opgelegd namens Amstel Gooi en Vecht. Omdat in 2009 deze heffing ambtshalve is ingetrokken (onterechte heffing), heeft het WBK een brief naar AGV/Waternet laten uitgaan om opheldering over deze aanslagen te vragen. Daarop is een antwoord gekomen en het AGV/Waternet vindt dat er maar een bezwaarschrift ingediend moet worden (lees de brief hier).

Omdat AGV/Waternet vindt dat bewoners bezwaarschriften moeten indienen is door het WBK voor deze bewoners tijdig een bezwaarschrift gemaakt (zie bezwaarschrift 1 en 2 met en zonder aansluiting op het riool ). Helaas kan het WBK niet overzien wie wel of geen aanslag heeft ontvangen en in welk gebied.

Indien bewoners in andere gebieden/kanalen onlangs een aanslag hiervoor hebben ontvangen, kunnen de bezwaarschriften (zie bezwaarschrift 3 en 4 met en zonder aansluiting op het riool) gebruikt worden. U kunt dit zelf nog aanvullen met uw argumenten. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.

Inmiddels hebben bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend bericht van Waternet ontvangen dat de behandeling van het bezwaar enige tijd in beslag kan nemen en gewacht kan worden met betalen totdat er nader bericht van Waternet komt (het gaat om een bedrag van drie keer 163,44 euro).

Een brief van het WBK aan waternet en antwoord van Waternet daarop en bezwaarschrift 1, bezwaarschrift 2, bezwaarschrift 3 en bezwaarschrift 4 vindt u als u op de linken klikt.

Uitbreiding Jachthaven Kadoelenwerf

Op 25 oktober jl. is in het Noord – Amsterdams Nieuwsblad bekend gemaakt dat een vergunningaanvraag is gedaan voor uitbreiding van 67 naar 140 ligplaatsen voor de jachthaven Kadoelenwerf. Voor het verstrekken van deze vergunning dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Die wijzigingen in het bestemmingsplan moeten ter visie worden gelegd. Belanghebbenden kunnen als hun belang geschaad wordt daartegen bezwaar maken. Let dus goed op de bekendmaking van de wijziging in het bestemmingsplan in het Noord – Amsterdams Nieuwsblad.

Rioolheffing

De meeste bewoners in Zijkanaal I hebben weer een aanslag rioolheffing ontvangen. De belastinginspecteur vindt dat er weer rioolheffing geheven kan worden. Het bezwaarschrift dat vorig jaar in de kant is opgenomen, is afgewezen door de belastingdienst en niemand is in beroep gegaan bij de belastingrechter.

Op zich is het vreemd dat de woonboten weer in de heffing worden betrokken omdat eerder wel het bezwaar tegen de heffing is gehonoreerd en de aanslag vernietigd. Ook is een bewoner enkele jaren geleden bij de belastingrechter in het gelijk gesteld, dat er geen rioolrecht betaald diende te worden.

De heffing betekent dat de bewoners weer een dubbele belasting betalen, namelijk, aan Rijkswaterstaat een heffing voor oppervlakteverontreiniging en nu weer rioolheffing. Dat is een verhoging van de woonlasten lasten van 147,93 euro per jaar. Daarbij komt in de toekomst ook nog een aansluiting op het riool waar de bewoners nog eens tussen de zeven en tienduizend euro zelf moeten bijdragen. Bewoners die alsnog bezwaar willen maken tegen deze aanslag kunnen het bezwaarschrift van 2010 van de site downloaden en het bezwaar met eigen argumenten aanvullen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening (zie combiaanslag) bij de belastingdienst ingediend worden.

Rioolbezwaar 2011

Beste mensen, in bijgaande twee berichten vindt u het rioolbezwaar voor 2011. Het rioolbezwaar kan gebruikt worden als u het besluit over intrekking van het rioolrecht (nu rioolheffing) nog hebt, dan het biljetnummer en P- nummer en het jaartal van intrekking invullen. Het bezwaar 2001- 2 – daarvoor is een andere tekst gebruikt die gebruikt kan worden als u het intrekkingsbesluit niet meer hebt. Het bezwaar kan altijd naar eigen idee aangevuld of gewijzigd worden. Het bezwaarschrift dient wel binnen 6 weken na dagtekening bij de belastingdient te zijn.
 
Groet Gerda.  

Rioolbezwaar 2011 als u intrekkingsbesluit WEL heeft

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DP Amsterdam

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft: RIOE – rioolheffing 2011, Gecombineerd aanslagbiljet 2011
Biljetnummer:P.
Belastingjaar: 2011
Dagtekening:
Aanslagnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

In …… heeft de belastingdienst de aanslag over rioolrecht, met Biljetnummer P- .. ……. ambtshalve ingetrokken en daarmee is deze uitspraak onherroepelijk. Ik mag er vanuit gaan dat de belastingdienst destijds een zorgvuldige afweging heeft gemaakt..

In de Verordening rioolheffing 2008 (inwerkingtreding 1-1-2011) wordt in artikel. 2 aangegeven dat onder de noemer rioolheffing door de gemeente een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De heffing is mede gebaseerd op de kosten die door de gemeente gemaakt zouden worden voor spuien, baggeren en ander beheer. De gemeente Amsterdam maakt echter geen kosten voor spuien, baggeren en ander beheer in Zijkanaal I. De lozing vindt namelijk plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk (zorg voor waterkwaliteit) en waarvoor door mij als woonbooteigenaar in Zijkanaal I aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd (zorg voor waterkwantiteit) en er is in Zijkanaal I al ruim 40 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Wanneer de beheerstaken, genoemd in de verordening, wegvallen, is er geen geldige rechtsgrond voor belastingheffing. Omdat er dus geen beheerskosten door de gemeente worden gemaakt, is deze heffing onterecht en onrechtmatig.

Hoewel de Verordening rioolrecht(heffing) in essentie niet veranderd is en de belastingaanslag over genoemd jaar … reeds ingetrokken, meent de belastinginspecteur dat ik in 2011 ineens toch weer rioolheffing moet gaan betalen, nu omdat het Zijkanaal I eigendom van de gemeente) zou zijn. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond onder openbaar water. De belastinginspecteur bevestigt dat slechts de grond onder het water van Zijkanaal I eigendom van de gemeente is en niet het water zelf, maar vindt toch dat het water als bezit van de gemeente gezien moet worden omdat dit als afvoermedium wordt gebruikt en daaraan kosten voor de eigenaar/beheerder van het water zijn verbonden.

Als water geen vorm van eigendom kan zijn en het water niet beheerd wordt door de gemeente Amsterdam, is de gemeente mijns inziens niet gerechtigd om te heffen.

Tenslotte: Woonboten in Zijkanaal I, die aangesloten zijn op het riool betalen hiervoor aan de gemeente rioolheffing. Woonboten die niet zijn aangesloten op het riool, betalen al aan het Rijk voor oppervlakteverontreiniging, maar zouden nu ook nog een keer rioolheffing aan de Gemeente betalen. Daarmee is er sprake van een dubbele heffing. Ook dit dunkt mij onrechtmatig.

Op grond van alle voorgaande argumenten vind ik het dan ook onterecht dat de gemeente een rioolheffing heft. Er is mijns inziens geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Hoogachtend,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen:
1. ambtshalve intrekking aanslag rioolrecht ……
2. kopie aanslagbiljet