Rioolbezwaar 2011 als u intrekkingsbesluit NIET meer heeft

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DP Amsterdam

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft: RIOE – rioolheffing 2011, Gecombineerd aanslagbiljet 2011
Biljetnummer:P.
Belastingjaar: 2011
Dagtekening:
Aanslagnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

De belastingdienst heeft in het verleden de aanslag rioolrecht in andere bezwaarprocedures al gehonoreerd en ambtshalve ingetrokken, daarmee is de uitspraak onherroepelijk. Ik mag er vanuit gaan dat de belastingdienst destijds een zorgvuldige afweging heeft gemaakt.

In de Verordening rioolheffing 2008 (inwerkingtreding 1-1-2011) wordt in artikel. 2 aangegeven dat onder de noemer rioolheffing door de gemeente een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De heffing is mede gebaseerd op de kosten die door de gemeente gemaakt zouden worden voor spuien, baggeren en ander beheer. De gemeente Amsterdam maakt echter geen kosten voor spuien, baggeren en ander beheer in Zijkanaal I. De lozing vindt namelijk plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk (zorg voor waterkwaliteit) en waarvoor door mij als woonbooteigenaar in Zijkanaal I aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd (zorg voor waterkwantiteit) en er is in Zijkanaal I al ruim 40 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Wanneer de beheerstaken, genoemd in de verordening, wegvallen, is er geen geldige rechtsgrond voor belastingheffing. Omdat er dus geen beheerskosten door de gemeente worden gemaakt, is deze heffing onterecht en onrechtmatig.

Hoewel de Verordening rioolrecht(heffing) in essentie niet veranderd is en aanslagen eerder zijn ingetrokken, meent de belastinginspecteur dat ik in 2011 ineens toch weer rioolheffing moet gaan betalen, nu omdat het Zijkanaal I eigendom van de gemeente) zou zijn. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond onder openbaar water. De belastinginspecteur bevestigt dat slechts de grond onder het water van Zijkanaal I eigendom van de gemeente is en niet het water zelf, maar vindt toch dat het water als bezit van de gemeente gezien moet worden omdat dit als afvoermedium wordt gebruikt en daaraan kosten voor de eigenaar/beheerder van het water zijn verbonden.

Als water geen vorm van eigendom kan zijn en het water niet beheerd wordt door de gemeente Amsterdam, is de gemeente mijns inziens niet gerechtigd om te heffen.

Tenslotte: Woonboten in Zijkanaal I, die aangesloten zijn op het riool betalen hiervoor aan de gemeente rioolheffing. Woonboten die niet zijn aangesloten op het riool, betalen al aan het Rijk voor oppervlakteverontreiniging, maar zouden nu ook nog een keer rioolheffing aan de Gemeente betalen. Daarmee is er sprake van een dubbele heffing. Ook dit dunkt mij onrechtmatig.

Op grond van alle voorgaande argumenten vind ik het dan ook onterecht dat de gemeente een rioolheffing heft. Er is mijns inziens geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Hoogachtend,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen: 1. kopie aanslagbiljet

Bezwaarschrift rioolheffing

(pas onderstaande zelf aan)

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam.

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft:- Gecombineerd aanslagbiljet 2010
Biljetnummer:………..
Belastingjaar: 2010
Dagtekening:……-2010
Aanslagnummer: ………….
RIOE – rioolheffing 2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

De gemeente slaat sommige woonschepen in Zijkanaal I aan voor rioolrecht zonder daar diensten tegenover te stellen. Zij beschouwt de wateren waarop de schepen lozen, als een onderdeel van een rioolstelsel, dat er echter niet is.

De belastinginspecteur geeft daarbij als argument dat het Zijkanaal I in zijn geheel gemeentewater is m.a.w. eigendom van Amsterdam is. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond waarop zich openbaar water bevindt.

Daar komt het volgende bij: Per 1 juni 2000 is het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I overgedragen aan het Rijk, als gevolg van het Besluit Aanwijzing Zijwateren van Hoofdwateren. Als gevolg daarvan betaal ik al een verontreinigingsheffing Rijkswateren die wordt ingevorderd door de Rijksbelastingen.

Ik vind het dan ook onterecht dat de gemeente nog eens rioolrecht heft. Dit bezwaar tegen dubbele belasting is in diverse andere bezwaarprocedures al gehoneerd. De volgende argumenten zijn daarbij eerder aangevoerd: Er is geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken. Woonboten in Zijkanaal I hebben geen gemeentelijke rioolaansluiting, een dergelijke aansluiting wordt ook niet in combinatie met gemeentewater als transportmiddel gebruikt voor het afvalwater.

De lozing vindt daarentegen plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk en waarvoor aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Door de gemeente worden verder ook geen kosten gemaakt voor het spuien, baggeren en ander beheer in het Zijkanaal I, die een heffing mogelijk zouden rechtvaardigen. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd en er is al ruim 25 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Ik verzoek u dan ook de aanslag voor 2010 ambtshalve in te trekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,

Handtekening,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen: 1. kopie aanslagbiljet

Roerende Ruimte Belasting Eigenaren 2010

Veel bewoners hebben inmiddels het taxatierapport van de Roerende Ruimte Belasting Eigenaren (RRBG) ontvangen.. Via www.waarderingskamer.nl (marktontwikkelingen) woningen 2008-2009  kunt u de verhoging van 1.5% voor Amsterdam zien. Maar de belastinggids Amsterdam 2010 geeft aan dat deze verhoging voor 2008 /2009 op 1.3% is gesteld. Indien de waarde voor de woonboot hoger wordt getaxeerd dan de waarderingskamer of de belastinggids Amsterdam aangeeft, kunt u deze gegevens gebruiken om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.

 

Dit is slechts een voorbeeld en moet aan uw eigen situatie aangepast worden .

 

Gemeente Amsterdam

Dienst Belastingen

Postbus 23475

1100 DZ Amsterdam                                                    datum invullen 2010

 

 

Onderwerp: Taxatieverslag

Uw kenmerk: P………invullen

Aanslagnummer: …………….invullen

Dagtekening…….datum van ontvangst taxatieverslag invullen

 

 

                                                Bezwaarschrift 

L.S:

 

Naar aanleiding van het taxatieverslag van …….datum invullen….. betreffende de door u veronderstelde waarde van mijn woonark, maak ik bezwaar tegen de stijging t.o.v. peildatum 2009.

 

De Waarderingskamer maar ook de belastinggids Amsterdam laat zien dat de stijging niet meer mag bedragen dan 1.3% voor 2009, toch is de door u getaxeerde stijging hoger.

 

Mijn ark is in 2009 getaxeerd op een waarde van: …………..bedrag invullen   

De stijging mag  + 1.3% zijn                                 ………….  bedrag invullen    

Taxatie waarde peildatum 2009  moet zijn           ………..…  bedrag invullen.  

 

Ik verzoek u dit bedrag als grondslag voor uw heffing te gebruiken en de taxatie aan te passen. Voor de toekomstige waarde vaststellingen lijkt het mij raadzamer beter naar de percentages van de Waarderingskamer en de belastinggids Amsterdam te kijken.  

 

Ik heb er ook bewaar tegen dat de in uw taxatieverslag genoemde objecten niet vergelijkbaar (zelf nakijken- wat als voorbeeld wordt gebruikt) zijn met 2 objecten gelegen in het centrum van Amsterdam.

 

Hoogachtend,  

 

Handtekening

 

Naam, Adres, Postcode

 

Bijlage Taxatieverslag 2008 – 2009

Onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)

Bewoners die een verontreinigingsheffing Rijkswateren aan Rijkswaterstaat betalen als gevolg van de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) dienen niet aan Hoogheemraadschap/waterschap(via Waternet) nog een keer te betalen.!

 

 

Voorbeeld bezwaarschrift

 

 

Waternet

Afdeling Belastingen

Postbus 94127

1090 GC Amsterdam

 

Amsterdam,  ……………. 2010

 

 

Betreft: onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap

Amstel Gooi en Vecht (AGV)

 

Belastingjaar: 2010

Aanslagnummer:……………….

Subjectnummer: ………………….

Dagtekening: …………………..2010

 

 

BEZWAARSCHRIFT

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De reden van mijn bezwaar is de volgende: als gevolg van de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) betaal ik een verontreinigheffing Rijkswateren aan Rijkswaterstaat die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

 

Medio februari 2001 is door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren en andere zijwateren, overgedragen is aan het Rijk. Daarom val ik niet meer onder het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en/of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de verontreinigingsheffing heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2010 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

 

Hoogachtend,

 

 

Handtekening

 

Naam:

Adres:

Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag

Aanslagen Waternet

Op het  Buiten IJ zijn we geen ingezetene van welk hoogheemraadschap dan ook. Ook geen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV). Desondanks presteert Waternet het de laatste tijd om als uitvoerder namens AGV weer aanslagen op te leggen. Dit komt door de omnummering van adressen. Daardoor lijkt het in een geautomatiseerd systeem alsof er nieuwe adressen zijn bijgekomen.

Zodra zo’n aanslag binnenkomt onmiddellijk bezwaar aantekenen -in ieder geval binnen 6 weken-.    Hierbij een voorbeeld voor zo’n bezwaarschrift:

 

BEZWAARSCHRIFT

 

Waternet

pb. 94127

1090 GC Amsterdam

 

betreft             aanslagnummer  ——-

BSN  ——

                                                                                    Amsterdam, ——-

Mijne dames, heren,

 

Gedateerd ——– ontving ik van u een aanslag waterschapbelasting 2009, namens het AGV vastgesteld door een van uw ambtenaren. Helaas, dit moet op een vergissing berusten.

 

Als u de kaart van Amsterdam bekijkt, zult u begrijpen dat u geen recht hebt om deze aanslag op te leggen:

 

·        Het adres is van een woonschip dat buitendijks ligt aan de dijk van Noord-Hollands Noorderkwartier en ten oosten van de Noorder IJdijk.

·        Het onderhavige adres behoort niet tot uw beheersgebied en het water heeft daar ook nooit toe behoord.

·        Het water op het onderhavige Buiten IJ waarin het woonschip ligt is èn in eigendom èn in beheer van het Rijk, dat op grond daarvan zelf al jaren in staat blijkt aanslagen Wvo te produceren.

·        In het verleden hebt u deze vergissing vaker begaan, waarom is het niet mogelijk in uw geautomatiseerde systeem op te nemen dat deze fout niet herhaald moet worden bij de postcode 1023  NM?   (of de postcode voor de 1000 nummers aan de Durgerdammerdijk)

 

Concluderend:

Het is onterecht dat u meent op dit adres een waterschapbelasting voor ingezetenen te mogen opleggen.

Ik verzoek u dus dringend   a. per omgaand om een credit nota.

                                       b. mijn adres uit uw bestand te halen.

 

Met vriendelijke groeten,

——-

naam, adres, handtekening

Bezwaarschriften AGV

In het volgende stuk gaat Gerda van Zelst uitvoeriger op deze kwestie van AGV gemeentebelastingen in. Zij heeft voorbeelden gemaakt van bezwaarschriften die u kunt gebruiken en uiteraard aanpassen aan uw eigen situatie.

Na de bijeenkomst van 31 Maart jl. met  Amstel Gooi en Vecht (AGV) heeft een  gesprek plaatsgevonden met de bewoner die het proefproces tegen het AGV m.b.t. de Ingezetenenbelasting wil aangaan, een bestuurslid van het  WBK en een vertegenwoordiger van het  Landelijk Woonschepen Overleg . Besloten is dat wanneer het ingediende bezwaarschrift wordt afgewezen door AGV, de vertegenwoordiger van het LWO het proefproces juridisch zal  ondersteunen.

U kunt de volgende aanslagen via  Waternet ontvangen, deze voert dit namens het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) uit. 
Per 1 januari 2009 is de waterschapsbelasting veranderd door nieuwe wetgeving.
 
1. Verontreinigingsheffing voor als u direct op het oppervlaktewater loost.
2. Watersysteemheffing  Ingezetenenheffing- moet betaald worden als men woont in 
    het beheergebied van AGV.
3. Zuiveringsheffing voor als u op het riool loost i.p.v verontreinigingsheffing..

Bezwaarschriften AGV

Bewoners die via de Wet oppervlakte verontreiniging (Wvo)  betalen aan het Rijk, dienen geen heffing verontreinigingsheffing aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV te betalen. Het AGV is het met ons eens dat deze heffing zoals verwoord in het bezwaarschrift (1I) niet geheven kan worden. Dit betekent dat u, wanneer u deze aanslag wel ontvangt, hiertegen een bezwaarschrift kunt indienen. Wanneer u al een aantal jaren deze heffing betaald heeft dan dient u het bezwaarschrift aan te passen en te verzoeken voorgaande jaren van bijv. 2008,2007,2006 ambtshalve in te trekken (geldt ook voor de Grasweg en andere gebieden die aan Rijkswaterstaat oppervlakte verontreinigingsheffing betalen ).

Wij raden bewoners aan om bezwaar te maken (wel betalen) tegen de Ingezetenenheffing omdat als het proces over deze belasting in de toekomst wordt gewonnen, alleen die mensen hun geld over voorgaande jaren terug krijgen die daar bezwaar tegen gemaakt hebben. Het voorbeeld is voor Zijkanaal I gemaakt, maar ook de Grasweg en Zijkanaal H (zover wij dit kunnen beoordelen) vallen niet onder het beheergebied van AGV, dus moet het voorbeeld aangepast worden; zie bezwaarschrift 2.

De woonboten in Zijkanaal in Noord die op het riool aangesloten zijn raden wij aan om tegen deze heffing bezwaar te maken omdat de grens van het beheergebied van AGV, zoals vastgesteld door de Provincie op de weg en niet in het water van het Zijkanaal I ligt en valt daarom buiten het beheergebied van AGV; zie bezwaarschrift 3.

Bezwaarschrift (1) Onterechte aanslag verontreinigingsheffing woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV) 2009

Hier kunt u het bezwaarschrift in WORD openen en downloaden >>

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,       ………… 2009
Betreft: Onterechte aanslag verontreinigingsheffing woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV)

Belastingjaar: 2009
Aanslagnummer:……………….
BSN: ………………….
Dagtekening: …………………..2009
BEZWAARSCHRIFT

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde verontreinigingsheffing 2009.

De reden van mijn bezwaar is de volgende:
Per brief is medio februari 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk.

Als gevolg van het Besluit van aanwijzing ontvang ik jaarlijks een verontreinigingsheffing Rijkswateren die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.
 
Het Zijkanaal I valt sinds 1 juni 2000 niet meer onder het beheergebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de verontreinigingsheffing voor AGV heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2009 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag

Bezwaarschrift (2) Watersysteemheffing Ingezetenen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2009

Hier kunt u het bezwaarschrift in WORD openen en downloaden >>

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,       ……. 2009
Betreft: Watersysteemheffing Ingezetenen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Belastingjaar: 2009
Aanslagnummer:
BSN:: ……………….
Dagtekening: ………………. 2009
BEZWAARSCHRIFT
Geachte heer/mevrouw,

De reden van mijn bezwaar is de volgende:  Per brief is medio februari 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld, dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk.

Het Zijkanaal I valt dus sinds 1 juni 2000 niet meer onder het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Bovendien ligt de grens van het beheergebied van AGV, zoals vastgesteld door de Provincie op de weg en niet in het water van het Zijkanaal I en valt daarom buiten het beheergebied van AGV.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de ingezetenenomslag heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2009 ambtshalve in te trekken, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:

Adres:

Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag

Bezwaarschrift (3) Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV) 2009

Hier kunt u het bezwaarschrift in WORD openen en downloaden >>

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,       ……….. 2009
Betreft: Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte
            woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV)
Belastingjaar: 2009
Aanslagnummer:……………….
BSN: ………………….
Dagtekening: …………………..2009
BEZWAARSCHRIFT

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde zuiveringsheffing woonruimte 2009.

De reden van mijn bezwaar is de volgende:
Sinds 2001 is door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk.

De grens van het beheergebied zoals vastgesteld door de Provincie valt buiten het beheergebied van Amstel Gooi en Vecht. Deze grens ligt op de weg rondom het Zijkanaal I, mijn boot ligt in het water en valt daarom buiten het beheergebied.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet een zuiveringsheffing woonruimte aan mij oplegt. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2009 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag

Gemeentebelastingen

Hier kunt u het bezwaarschrift Roerende Ruimte Belasting Eigenaren in WORD openen en downloaden >>

Binnenkort valt weer het taxatierapport van de Roerende Ruimte Belasting Eigenaren (RRBG) in de bus. Via www.waarderingkamer.nl (marktontwikkelingen) woningen 2007-2008 kunt u de verhoging voor Amsterdam zien deze is voor 2008 op 11.3% gesteld. Indien de waarde voor de woonboot hoger wordt getaxeerd dan de waarderingkamer aangeeft, kunt u deze gegevens gebruiken om een bezwaarschrift in te dienen. 

Dit is slechts een voorbeeld en moet aan uw eigen situatie aangepast worden .
 

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam           

datum invullen 2009

Onderwerp: Taxatieverslag

Uw kenmerk: P………invullen

Aanslagnummer: …………….invullen

Dagtekening…….datum van ontvangst taxatieverslag invullen
 

Bezwaarschrift
 

L.S:
 

Naar aanleiding van het taxatieverslag van …….datum invullen….. betreffende de door u veronderstelde waarde van mijn woonark, maak ik bezwaar tegen de stijging t.o.v. peildatum 2007. De Waarderingskamer laat zien dat de stijging niet meer mag bedragen dan 11.3% voor 2008, toch is de door u getaxeerde stijging hoger.
 

Mijn ark is in 2007 getaxeerd op een waarde van: …………..bedrag invullen
De stijging van de Waarderingskamer 2008                      +   stijging   11.3%                    Taxatie
waarde peildatum 2008  moet zijn                         …bedrag invullen.

Ik verzoek u dit bedrag als grondslag voor uw heffing te gebruiken en de taxatie aan te passen. Voor de toekomstige waarde vaststellingen lijkt het mij raadzamer beter naar de percentages van de Waarderingskamer te kijken.

Ik heb er ook bewaar tegen dat de in uw taxatieverslag genoemde objecten niet vergelijkbaar (zelf nakijken- wat als voorbeeld wordt gebruikt) zijn met 2 objecten gelegen in het centrum van Amsterdam.
 

Hoogachtend,
 

Handtekening
 

Naam, Adres, Postcode
 

Bijlage Taxatieverslag 2007 – 2008