Ter visielegging Buiksloterham

Het ontwerpbestemmingsplan Buiksloterham wordt met ingang van 28 augustus 2008 voor een periode van zes weken ter visie gelegd. U kunt terecht op het Stadsdeelkantoor Noord, in het Stadhuis in de Stopera of in het Informatiecentrum De Zuiderkerk.

U kunt de Amsterdamse bestemmingsplannen ook sinds kort digitaal inzien.

De Amsterdamse Bestemmingsplannen Digitaal

Benieuwd naar de informatie die Stadsdeelraad Noord geeft over het project Buiksloterham?

Informatie Buiksloterham op de website van Stadsdeelraad Noord

Brief 15 februari 2005 – inspraakreaktie op het Projectbesluit Buiksloterham

Gemeente Amsterdam
Projectbureau Noordwaarts
Postbus 37556
1030 AN  Amsterdam

Amsterdam, 15 februari 2005

Betreft: inspraakreaktie op het Projectbesluit Buiksloterham.

Geachte dames en heren,

Na bestudering van het Projectbesluit Buiksloterham hebben wij de volgende opmerkingen en vragen:

18 Woonschepen Tolhuiskanaal aan de Grasweg:
Uit de tekeningen blijkt dat er geen woonschepen zijn ingetekend. Bovendien is de plangrens midden in het kanaal gelegd waardoor de woonschepen buiten het bovengenoemde projectbesluit vallen terwijl deze hier al meer dan 80 jaar legaal liggen. Wij vragen ons af door wie dit besloten is en waarom?
Door de heer D. Stadig wethouder Ruimtelijke Ordening van de Centrale Stad is immers bij brief van 24 mei 2004 (kenmerk/7425) de toezegging gedaan dat de woonschepen met tuinen en schuren zullen worden opgenomen in het Bestemmingsplan Buiksloterham. Er is ons inziens dan ook geen enkele reden om de woonschepen buiten dit projectbesluit te houden en verzoeken hierbij dan ook deze toezegging na te komen.

Ook wordt er melding gemaakt van een 2e brug over het Tolhuiskanaal. Wij willen hierbij aantekenen dat deze brug aan dezelfde eisen zal moeten voldoen (hoogte en breedte) als de brug op de kop van de Grasweg richting Distelweg. Er zijn in het verleden schriftelijk afspraken gemaakt met de woonbootbewoners over het uittillen van het beweegbare deel van de brug. Deze afspraken moeten onverkort gaan gelden voor een 2e nog te bouwen brug. Dit dient dan ook schriftelijk te worden bevestigd aan de bewoners.

4 Woonschepen in het Zijkanaal I tussen de Klaprozenweg en het Papaverkanaal:
Ook hier heeft men verzuimd de woonschepen in te tekenen. Ook wordt er geen melding gemaakt van het feit dat hier 4 woonschepen liggen terwijl deze er al meer dan 60 legaal jaar liggen. Men heeft besloten dat het deel waar deze woonschepen zijn afgemeerd “openbaar groen” moet gaan heten zonder zich om de woonschepen te bekommeren. Het Projectbesluit Buiksloterham laat zien dat recreatie (openbaar groen) geprevaleerd wordt boven wonen en werken. Dit is voor de bewoners en het woonbotenkomitee een onacceptabele gang van zaken.

Bovendien blijkt men de Klaprozenweg te willen verbreden naar 2 x 2 rijstroken. In dat geval zal ook de brug moeten worden verbreed hetgeen weer gevolgen heeft voor de woonschepen aan beide zijden van de brug. Hoe denkt men dit op te lossen?

Wij wijzen erop dat de woonschepen in de woonschepenhaven gelegen bij de Klaprozenweg buiten het Projectbesluit Buiksloterham vallen maar daar in een later stadium wellicht toch mee te maken krijgen.

Uit het Projectbesluit blijkt dat visie voor de Buiksloterham voortgekomen is uit het concept Masterplan  Noordelijke IJ-oever 2003. Ook blijkt, dat het Masterplan nog steeds een concept is en niet vastgesteld is door de Stadsdeelraad. Wij menen dan ook dat het vooruitlopen op de vaststelling van het Masterplan niet bijdraagt aan democratische en evenwichtige besluitvorming.

1 Woonschip aan de Distelkade achter het NH Hotel:
Ook dit woonschip is niet ingetekend (ligt daar al 17 jaar) en er wordt ook geen melding van gemaakt. Wel ligt er het plan om een deel te dempen om dit vervolgens als openbare pleinen en kaden te bestempelen. Vanzelfsprekend een – voor de bewoners van dit woonschip -onverkwikkelijke zaak.

In het Johan van Hasseltkanaal wordt gesproken over 2 nieuwe oververbindingen. Wij nemen aan dat hiermee bruggen worden bedoeld. Men dient ook hier rekening te houden met uitneembare weggedeelten, ofwel beweegbare bruggen, zodat de doorvaart voor de woonschepen en varende schepen gelegen aan de Ranonkelkade en de Distelkade gegarandeerd blijft.

Wonen is een eerste levensbehoefte, recreëren kan daarop niet voorgaan. Door het niet intekenen van bovengenoemde woonschepen (boten/arken) wordt de rechtszekerheid van deze bewoners aangetast.

Wij stellen ons op het standpunt dat alle hierboven genoemde woonschepen dienen te worden ingetekend en opgenomen in het Projectbesluit Buiksloterham. Het is absoluut onacceptabel dat er ligplaatsen voor woonschepen zouden moeten verdwijnen, terwijl men in dit gebied juist wonen en werken wil combineren.

Hoogachtend,

Namens het Woonbotenkomitee Zijkanaal I en omstreken,
Bestuurslid, Gerda van Zelst

Ontvangstbevestiging op de inspraakreactie is op 18 februari 2005 bij het WBK binnengekomen.