Urgent verzoek om informatie

Sent: Wednesday, March 07, 2012 2:04 AM

Subject: urgent verzoek om informatie inzake wegonttrekking Verstuivertstraat

Beste Jelle Prins

Hierbij nogmaals ons verzoek om schriftelijk en /of digitaal informatie te krijgen over de achtergronden van de wegonttrekking voor de behandeling in de RaadsCIE van 14 maart over de wegonttrekking Verstuiverstraat,

Het betreft beknopt:
-bestaande en nieuwe kabels en leidingen in het betreffende gebied
-het concept saneringsplan met daarin opgenomen de zwaarte van de vervuiling en de te verwachten maatregelen
-de actuele planning voor de nieuwbouw van de Bongerd per deelgebied en fase

zie daarnaast ook onze brief

Vriendelijke groet,

Joost Vorstenbosch, coordinator De Bongerd WBK

Aanvullende informatie Wegonttrekking Verstuiverstraat De Bongerd

Aan: Leden Commissie Ruimtelijke Ordening Stadsdeel Noord

Betreft : aanvullende informatie Wegonttrekking Verstuiverstraat De Bongerd,  tbv behandeling Stadsdeelraad 28 maart 2012

Datum: 18 maart 2012

 Bijlagen:
-presentatie WBK CIE RO 14 maart bezwaar wegonttrekking Verstuiverstraat
-nieuw concreet voorstel inpassing WBK fietsroute en bestaande tuinen Verstuiverstraat

Beste leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening Stadsdeel Noord,

Hierbij zend ik u namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I  (WBK) nog enige aanvullende informatie naar aanleiding van uw vragen in de CIE RO van afgelopen woensdag 14 maart, zodat u tot een weloverwogen besluit kunt komen in de Stadsdeelraad van 28 maart as.

De belangrijkste vragen die u heeft gesteld, betreffen:

1-leefbaarheid van de Bongerdbuurt door het direct aanleggen van de fietsroute vanaf de Verstuiverstraat naar de nieuwe fietsbrug die in juni dit jaar open gaat;
2-inpassing van de huidige tuinen van de bewoners aan de Verstuiverstraat 12 en 14;
3-het concrete uitwerkingsvoorstel van het WBK hoe fietsroute en bestaande tuinen in te passen;
4-de gebrekkige communicatie tussen Stadsdeel en bewoners.

Aanvullende informatie vanuit het WBK:

1-Inpassen fietsroute

Het inpassen van een fietsroute vanaf de Verstuiverstraat naar de nieuwe fietsbrug is goed mogelijk tijdens bouwrijp- en saneringswerkzaamheden. Zoals u begrijpt heeft het afsluiten van de Verstuiverstraat naar de nieuwe fietsbrug negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van de straat en ook voor de omliggende buurten. Er is dan geen nieuwe doorgaande fietsverbinding mogelijk vanaf NDSM naar de nieuwe Bongerdbuurt en aan de overzijde naar Kadoelen en De Banne. Dit is een gemiste kans!

Met beperkte middelen (eerst gebruik van de het huidige asfalt, daarna een route via beton/stelconplaten) kan naast het bouw- en saneringsterrein de route direct worden gemaakt.

2-Inpassen bestaande tuinen Verstuiverstraat 12 en 14

Zoals de bewoners zelf ook hebben aangegeven in hun toelichting zijn nut en noodzaak niet aangetoond om nu hun tuinen in te perken. Stadsdeelvertegenwoordigers (cq Dhr. Diepeveen en Prins) hebben geen technische informatie aan ons en u willen overleggen (ondanks meerdere verzoeken van onze kant)  en niet willen uitlegen waarom inperken van tuinen voor kabels en leidingen dan wel sanering nu urgent is. Hoewel daar  in de CIE RO door u om is gevraagd, is deze urgentie technisch niet aangetoond of onderbouwd door concrete stukken, adviezen of tekeningen.

Ook het feit dat de huidige publiekrechtelijke procedure over de wegonttrekking ook privaatrechtelijk wordt gebruikt om individuele bewoners onder druk te zetten, verdient geen schoonheidsprijs.

 3-Concrete uitwerking (zie bijlage schetsvoorstel WBK)

  • Inpassen van een (tijdelijke) route naast of door      een bouwterrein is eerder vertoond in Amsterdam. Door eerst de route langs      de bestaande tuinen over de huidige weg mogelijk te maken, kan nog steeds      de sanering en het bouwrijp maken plaatsvinden. De kosten die nu nog      vanuit het project De Bongerd gereserveerd zijn voor het maken van een      nieuwe toegangsroute naar privé tuinen van Verstuiverstraat 12 en 14,      kunnen worden ingezet voor het maken van de publieke route naar de nieuwe      fietsbrug.
  • Toekomst perspectief: alternatief inpassing/sanering loswal en Bongerdboot

Hoewel we in de CIE RO hier geen gelegenheid voor hadden, willen we u er op wijzen dat het door het WBK ingediende inrichtingsplan 2010 uitgaat van het behoud van de karakteristieke loswal met de (al gerestaureerde) kraan en de Bongerdboot als ontmoetingsplek voor de buurt. Hiervoor zijn al initiatieven ingediend vanuit ondernemende en betrokken buurtbewoners die niet serieus zijn bekeken (zie schets).

Initiatief WERF i: plek voor de buurt bij de nieuwe fietsbrug, loswal (zie ook http://www.werf-i.nl)

Het komt er in het kort op neer:

Het huidige voornemen van het project De Bongerd is om de volledige loswal over circa 200 meter te slopen en te saneren, inclusief kade en De Bongerdboot te verwijderen.  Het saneren van de mogelijke Naftaleen vervuiling vindt dan plaats door afgraven en afvoeren. Tegenwoordig zijn hiervoor milieuvriendelijke alternatieven, waarbij middels drainage en micro-organismen de vervuiling in een aantal jaar wordt tegen- gegaan op de plek zelf. Voordeel hiervan is dat de kade niet vernieuwd hoeft te worden, wat een besparing kan opleveren van circa 1 miljoen euro! Deze alternatieven zijn niet onderzocht. Voordelen zijn: direct een karakteristieke ontmoetingsplek voor de buurt, en het inzetten van gemeenschapsgeld waar dat het meest effectief is!

 4-communicatie met de buurt

In de beantwoording van uw vragen is door Diepeveen en Prins gesteld dat er voldoende is gecommuniceerd met ons. Deze communicatie is wat ons betreft echt onder de maat. Alleen middels zeer formele, nietszeggende brieven worden we “op de hoogte gehouden”, de huidige wegonttrekking is ons niet gemeld, hiervoor hebben we zelf in de stadsbladen moeten duiken en moeten bellen en brieven schrijven. Op verzoeken om constructief overleg als bewonersgroep wordt niet ingegaan, verzoeken om technische informatie worden als “ niet relevant “ weggezet.

Bijgevoegd nog een foto van afgelopen zaterdag ! de 17e maart,  drie dagen na de behandeling van de wegonttrekking in de CIE RO: er wordt al een deel van het betreffende stuk weg gesloopt! Waardoor u en wij als bewoners voor onomkeerbare situaties worden gesteld.

foto De Bongerd 24 maart 2012

Foto zaterdagmiddag 17 maart 2012 17.00 uur: reeds nu verwijderen van een deel van de te onttrekken Verstuiverstraat, nog voor de Raad daarover heeft beslist!

Al met al vinden we het tijd voor positieve verandering om onze gezamenlijke Bongerdbuurt leefbaar te maken, ook in de tussentijd!

We verzoeken u dan ook in de deelraad 28 maart as. goedkeuring te onthouden aan het onttrekken aan de openbaarheid van het deel  fietsroute en loswal totdat er een deugdelijk onderzoek is verricht naar alternatieven!

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn we altijd bereid om een en ander toe te toelichten in uw fracties, per mail of telefonisch,

Vriendelijke groet,

Gabriëlla Meerbach, WBK voorzitter

Joost Vorstenbosch, WBK Coördinator De Bongerd

BIJLAGE

Schetsvoorstel WBK 170312

inpassing fietsroute , tuinen woonarken 12+ 14 en loswal geprojecteerd over aanvraag wegonttrekking (in geel)

Wegontrekking De Bongerd

Op woensdag 28 maart a.s. vergadert de deelraad van Amsterdam- Noord. Op punt 7 van de agenda staat Wegonttrekking de Bongerd. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het stadsdeelhuis, Buikslotermeerplein 2000 en begint om 20.00 uur.

14 maart: conceptdeelraads-besluit wegonttrekking Regulateurstraat (geheel),Verstuiverstraat

Op woensdag 14 maart a.s. wordt in de Commissie Ruimtelijke Ordening het conceptdeelraads-besluit wegonttrekking Regulateurstraat (geheel),Verstuiverstraat behandeld. Deze vergadering vindt plaatst op het Stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, Buiksloterneerplein 200, en begint om 20.00 uur. Voor het inspreken zie de onderstaande brief, dat kan per mail en per telefoon tot 24 uur voor de aanvang van de vergadering gemeld worden.

Het lijkt me van belang dat ook andere bewoners van het Koppelingpad/Verstuiverstraat daar aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet.

Gerda

Concept-deelraadsbesluit Verstuiverstraat.pdf >>

Concept besluit wegontrekking-sdan.pdf >>

Zienswijze wegonttrekking Regulateurstraat en Verstuiverstraat

De deelraad voor Amsterdam-Noord per mail en per post

T.a.v. de heer J. Prins
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 26 november 2011

Betreft: zienswijze: Regulateurstraat en Verstuiverstraat (deels) en de openbare ruimte bij de loswal Verstuiverstraat

Geachte heer J. Prins,

Namens de bewonersorganisatie Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o., hierna WBK te noemen, dienen wij een zienswijze in tegen het besluit van het Dagelijks Bestuur nummer 4664-A, onttrekking aan de openbaarheid van de Regulateurstraat en Verstuiverstraat, deel van de Verstuiverstraat en de openbare ruimte bij de loswal aan de Verstuiverstraat.

De motivering is als volgt:

1. Het besluit nummer 4664-A geeft aan de Verstuiverstraat vanaf nr. 12 aan de openbaarheid te ontrekken. Voorzieningen worden getroffen zodat de aan het Zijkanaal I gelegen woonboten aan de Verstuiverstraat 12 en 14 bereikbaar blijven.

a). Waarom de Verstuiverstraat ter hoogte van de aan het Zijkanaal I gelegen woonboten nr. 12 en 14 onder de wegonttrekking vallen is onduidelijk. De woonboot gelegen aan de Verstuiverstraat 12 valt onder deelgebied 5 en niet onder het nog bouwrijp te maken deelgebied 3. Onduidelijk is, wat voor voorzieningen worden getroffen voor de bereikbaarheid van de woonboten nr. 12 en 14. Wij verzoeken u hierover duidelijkheid te bieden.

2.Voor de overige boten aan het Koppelingpad en de Verstuiverstraat heeft de onttrekking van de wegen aan de openbaarheid geen gevolgen.

b) Voor de overige boten gelegen aan het Koppelingpad en de Verstuiverstraat maar ook voor de woonboten gelegen aan nr, 12 en 14 heeft de onttrekking van de wegen aan de openbaarheid wel degelijk gevolgen. Onduidelijk is ook hoe lang er sprake zou zijn van deze wegonttrekking. Het wordt een doodlopende weg met als gevolg daarvan dat voor de bewoners van het Koppelingpad en Verstuiverstraat en andere passanten geen mogelijkheden zijn om gebruik te kunnen maken van de fietsbrug (Kadoelenbrug), die in juni 2012 opgeleverd wordt.

Om gebruik van de nieuwe fietsbrug te kunnen maken verzoekt het WBK, het Dagelijks Bestuur/ Deelraad de wegonttrekking anders in te richten, zodat gebruik van de nieuwe fietsbrug ook voor de bewoners van Koppelingpad, Verstuiverstraat en passanten mogelijk wordt.

3. De bestuurlijke context geeft aan dat het saneren (start 2012) en aansluitend het bouwrijp maken van deelgebied 3 de reden is van onttrekking aan de openbaarheid van de Regulateurstraat en Verstuiverstraat Regulateurstraat en openbare ruimte bij de loswal Verstuiverstraat.

c) De Verstuiverstraat ter hoogte van nummer 12, valt onder deelgebied 5 en heeft een groenbestemming. Ook het grootste deel van de loswal aan de Verstuiverstraat heeft een groenbestemming. De wegonttrekking heeft betrekking op het bouwrijp maken van deelgebied 3. Het WBK vindt de wegonttrekking van het deel van de Verstuiverstraat vanaf nummer 12 en de openbare ruimte bij de loswal aan de Verstuiverstraat voorbarig. Het ontwerpvoorstel dient zodanig te worden gewijzigd dat er een oplossing wordt gezocht om totale afsluiting van de Verstuiverstraat te voorkomen.

4. Bij de stukken voor het besluit wegonttrekking is geen saneringsplan gevoegd. Onduidelijk is dan ook wat de sanering behelst en waar deze zich bevindt.
Wij vragen om inzicht te verschaffen in dit saneringsplan en om mogelijke alternatieven te onderzoeken waarbij niet afgegraven hoeft te worden maar ondergronds gesaneerd kan worden zonder overlast te geven voor de buurt.

5. In maart 2011 heeft het WBK een gesprek gehad met wethouders Paquay en Diepeveen over de leefbaarheid van de Bongerd aan de Verstuiverstraat en Koppelingpad. We hebben toen ook een tijdelijk inrichtingsplan WBK gepresenteerd (zie kaart bijlage) met onder meer het maken van fietsvoetgangers verbindingen vanaf de Verstuiverstraat naar de nieuwe fietsbrug en De Bongerd deelgebied 1. Ook het maken van een buurtplek rondom de Bongerdboot vormt hier een onderdeel van. Mede gezien de verwachting van het Stadsdeel dat de ontwikkeling van De Bongerd de komende jaren op een laag pitje zal staan zien wij de noodzaak om de buurt hiermee leefbaar te houden. Deze noodzaak werd ook bevestigd door de wethouders en er is toegezegd dat het inpassen van de fiets-voetgangersroute wordt onderzocht.

Op grond van bovenstaande zienswijze, verzoekt het WBK het stadsdeel het voorgenomen besluit van de wegonttrekking zo in te richten dat vanuit het Koppelingpad en Verstuiverstraat een doorlopende route naar de nieuwe fietsbrug mogelijk wordt gemaakt en gaan hier graag over in gesprek.

Hoogachtend,

J. Vorstenbosch, coördinator De Bongerd
G. van Zelst, secretaris

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Bijlage: 1 kaart inrichtingsplan WBK >>

Burgeravond 30 november 2011

De volgende tekst op 30 november ’11 is door een bewoner op de Burgeravond ingesproken met het thema Noord: nodig of overbodig?

Geacht dagelijks bestuur,

Ik wil vanavond graag inspreken over de leefbaarheid in Amsterdam-Noord, en dan met name de leefbaarheid in de nieuwe woonwijk De Bongerd.
Zelf woon ik al 9 jaar met mijn gezin in de Bongerd op een woonark in het zijkanaal I. Dit jaar is het bestemmingsplan voor De Bongerd definitief geworden en daarmee ook de komst van een tweede fietsbrug die door mijn huidige ligplaats staat getekend. Samen met mijn buurvrouw en overbuurman zullen wij op termijn voor deze fietsbrug moeten gaan wijken naar een andere ligplaats. Naar verwachting zal dit ergens in 2015 gaan gebeuren.

Nu hebben wij recentelijk in een openbare publicatie gelezen dat het Stadsdeel voornemens is om de straat voor onze woonarken vanaf het voorjaar va 2012 te onttrekken aan de openbaarheid. Dat wil zeggen dat de straat voor onze woningen zal verdwijnen en ontoegankelijk zal worden voor al het verkeer. Als dit doorgaat kunnen wij straks niet meer normaal bij onze huizen komen. Mijn buurvrouw en ik hebben allebei een huishouden met 2 opgroeiende jonge kinderen, dus wij gaan op termijn niet alleen onze ligplaatsen verliezen maar worden tot die tijd ook nog eens in een isolement geplaatst.

En dan heb ik het nog niet over het gegeven dat onze woningen door de aangekondigde fietsbrug nu al onverkoopbaar zijn, laat staan dat als er straks geen straat meer is om bij onze huizen te komen deze helemaal niets meer waard zullen zijn. Dat is geen prettig vooruitzicht kan ik u vertellen.
Maar wat nog veel vreemder is….. door het afsluiten van deze weg zal de nieuwe fietsbrug (de Moesbrug) die in juni 2012 open gaat niet bereikbaar zijn voor de woonbootbewoners langs het Koppelingpad / Verstuiverstraat en de andere weggebruikers (fietsers) die langs onze straat door willen steken met de fiets richting het Buikslotermeerplein en andere delen van het Noorden van Amsterdam. Twee dagen geleden nog vroeg een vrouw aan mij op straat of zij hier ergens het kanaal kon oversteken. Ik heb haar toen moeten antwoorden dat dit per juni 2012 wel mogelijk is, maar dat ze vanaf dit punt wel ca 1,5 km zal moeten omfietsen om bij de brug te komen omdat deze weg dan afgesloten zal zijn voor alle verkeer. En dat terwijl het Stadsdeel in 2015 een tweede fietsbrug wil gaan plaatsen op nog geen 300 meter afstand van deze eerste brug met als reden dat fietsers anders een minuut extra zouden moeten omfietsen en dat was niet acceptabel voor het Stadsdeel . Het punt dat ik probeer te maken is dat het niet logisch is om de weg naar een fietsbrug waarop vele jaren is gewacht af te gaan sluiten, terwijl het nog vele jaren kan gaan duren voordat de tweede fietsbrug zal worden gerealiseerd.

Daarnaast is momenteel sprake van een economische crisis die naar verwachting langere tijd zal aanhouden. Ik heb zelf moeten vaststellen dat de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Bongerd nu al veel langer duurt dan oorspronkelijk was gepland. Door de aangekondigde laagconjunctuur is het maar de vraag in hoeverre de verkoop van huizen in de nieuwe woonwijk zal verlopen zoals gepland en daarmee ook de verdere ontwikkeling van het woongebied. Het is dus goed mogelijk dat de realisatie van de Bongerd nog veel langer kan gaan duren vanwege het economische klimaat. Daarmee zou mijn eerder aangekondigde isolement nog wel eens vele jaren langer kunnen gaan duren.
Na jarenlang langs een bouwterrein gewoond te hebben is de aangekondigde afsluiting van onze straat de zoveelste domper die wij (de woonbootbewoners) moeten slikken. Dit punt wil ik graag onder de aandacht brengen van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord. Ik verwacht namelijk van een Stadsdeel dat er rekening wordt gehouden met de belangen van bestaande bewoners. Ik verwacht van het stadsdeel dat ingrepen in de directe leefomgeving van bestaande bewoners bij de uitvoer van het bestemmingsplan pas op het allerlaatste moment gedaan worden, zodat de overlast voor deze bewoners zo min mogelijk is. Dat moet volgens mij mogelijk zijn al lijkt het daar nu anders op. Wij lopen nu namelijk het risico de komende jaren onnodig in een onleefbare situatie te worden geplaatst.

Ik wil het Dagelijks Bestuur hierbij verzoeken om deze situatie als voorbeeld mee te nemen in de discussie die vanavond plaatsvindt over het bestaansrecht van het Stadsdeel Amsterdam-Noord.
De toegevoegde waarde van een Stadsdeel versus een centrale aansturing vanuit de stad zou in mijn optiek moeten leiden om dichter in contact te staat met de burgers en tot goede oplossingen te komen voor de leefbaarheid van de burgers. Dat zou ook in deze situatie mogelijk moeten zijn. En als dat lukt, stem ik voor het behoud van het Stadsdeel Amsterdam-Noord.

Ik dank u voor uw aandacht.

Dit aangekaarte probleem heeft in ieder geval de aandacht van de aanwezige politici gewekt, maar ook verbazing bij hen dat de Bannebrug er überhaupt nog zou komen. De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat er bij het Stadsdeel Noord inderdaad geen budget (meer) is voor de Aanbrug.

Het WBK gaat er vanuit dat de wegonttrekking wordt aangepast en dat er een oplossing komt voor een ontsluiting van Koppelingpad/Verstuiverstraat naar de Kadoelenbrug, waar iedereen gebruik van kan maken.

PDF-bestand: “Over stadsdelen wel of niet” >>

Aanleg Kadoelenbrug

Op 22 augustus jl. is een brief bezorgd bij bewoners van de Bongerd, Druivenstraat, Verstuiverstraat, Koppelingpad, Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk.

De brief blijkt bij de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk beperkt te zijn bezorgd, en er zijn al verschillende telefoontjes met vragen over de aanleg van de brug gekomen. Daarom nemen wij de brief mee zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen van deze informatie. Voor vragen over het werk kunnen mensen bellen met de toezichthouder, mevrouw B. Dopper, telefoon. 020 312 55 21 of 06 27 16 98 69.

U kunt op de brief klikken voor een vollediger beeld.

antwoord waternet

 

Stand van zaken De Bongerd

De Raad van State heeft woensdag 11 mei 2011 uitspraak gedaan inzake het Bestemmingsplan De Bongerd (klik hier voor de volledige uitspraak).

Helaas zijn al onze bezwaren weliswaar ontvankelijk, maar ook ongegrond verklaard. Daar staat tegenover dat we vanaf Koppelingpad 10 tot en met Verstuiverstraat 14 nu voor het eerst in de geschiedenis van dit gebied definitief in een bestemmingsplan zijn opgenomen, inclusief tuinen. En de Druivenstraat valt als gebiedsdeel van het oude bestemmingsplan nog steeds onder het overgangsrecht. De Bannebrug is weliswaar goedgekeurd, maar blijft vallen onder de regel van de wijzigingsbevoegdheid. Vervelend, maar er is dus nog steeds geen onmiddellijke dreiging en dat is pure winst waar we wat mee kunnen gaan doen.

Zoals eerder aangegeven in de vergadering van het WBK direct na de zitting van januari, heeft de Raad van State zich niet erg kritisch getoond ten aanzien van de verhalen van het stadsdeel en neemt daarvan zelfs hele manipulatieve zinsneden over (woonboten als barrières tussen land en water). De Raad van State heeft geen opheldering gevraagd over de door ons betwiste fictieve 6 meter diepte van de tuinen en is niet helder over de verworven “rechten” van woonboten, maar zich er van bewust dat die er zijn. Er zit dus “rek” in de uitslag en dat is heel belangrijk voor ons, want dat geeft ons een nieuwe positieve uitgangspositie in verdere gesprekken met het stadsdeel. Die zullen gaan liggen in de privaatrechtelijke sfeer en betrekking hebben op bijvoorbeeld de afmetingen van je tuin en opstallen.

Dinsdag 24 mei 2011 hebben de direct betrokken woonbooteigenaren die gezamenlijk juridisch zijn opgetrokken samen met enkele leden van het WBK bestuur de uitspraak doorgenomen.
We hebben met elkaar gedeeld dat we moeten afwachten hoe het stadsdeel nu verder gaat met het uitvoeren van de plannen. We blijven alert. In de WBK vergadering van 8 juni is de stand van zaken toegelicht.

Wat betreft eerdere overleggen met het Stadsdeel over tijdelijke maatregelen en tijdelijke inrichting zijn we nog niet verder opgeschoten. Het stadsdeel bekijkt de mogelijkheden om de Verstuiverstraat en Koppelingpad verkeersluw te maken. We houden jullie op de hoogte, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Gabriella Meerbach en Joost Vorstenbosch

Fietsbrug

Op 27 september 2010 heeft het WBK bezwaar aangetekend tegen het voornemen besluit binnenbestemmingsplanse ontheffing en bouwaanvraag voor de plaatsing van een fiets- en voetbrug ter hoogte van Landsmeerderdijk – Verstuiverstraat.

Het WBK heeft in dit bezwaar met name kritische vragen gesteld over de veiligheid van de aanlanding van de fietsbrug en de doorvaarhoogte, die lager is dan gemiddeld in de grachten van Amsterdam. Het is onduidelijk hoe het zit met de bediening van de beweegbare brug.

Ook stellen we de vraag waarom de brug enkele tientallen meters verplaatst is ten opzichte van de eerdere locatie zoals die in het bestemmingsplan De Bongerd is gepresenteerd. Hierover wordt door het stadsdeel uitsluitend het volgende opgemerkt:
De afwijkingen van het bestemmingsplan betreffen (slechts) de grotere oppervlakte van de machinekelder en de grotere breedte van de brug ter plaatse van het scharnierpunt/contragewicht. Nu de situering van de brug als zodanig niet in strijd is met het bestemmingsplan en dus de ruimtelijke afweging van die situering al in dat kader heeft plaatsgevonden én de zienswijzen geen betrekking hebben op de afwijkingen van het bestemmingsplan, kunnen zij niet leiden tot het oordeel dat de ontheffingen niet verleend zouden kunnen worden.

De bouwvergunning is op 2 december 2010 dus verleend zonder in te gaan op onze kritische vragen over met name de veilige aanlanding.