Inspraakreactie Groene Draak

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Bas van Rossum
Klaprozenweg 91
1033 NN Amsterdam
b.van.rossum@amsterdam.nl

Betreft: Inspraakreactie / zienswijze op Concept Stedenbouwkundig Plan Klaprozenbuurt
Datum: 30-08-2019

Geachte heer van Rossum,

Bij deze dienen wij, bewoners van Zijkanaal I, Buiksloterham en Buiksloterbreek, onze inspraakreactie in op het Concept Stedenbouwkundig Plan (CSP) voor de Klaprozenbuurt. Deze brief is in samenspraak met de verschillende buurten opgesteld.

In de eerste plaats spreken wij ons uit over het proces dat aan de totstandkoming van het CSP vooraf is gegaan.

Vervolgens gaat deze inspraakreactie in op wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de gezamenlijke schets, zoals gepresenteerd als eindresultaat van het participatietraject op 26 maart 2019.

Tot slot vragen wij aandacht voor afspraken die nog onvoldoende geborgd zijn in de uitwerking van het Concept Stedenbouwkundig Plan.

We vragen de gemeente om de hieronder benoemde wijzigingen terug te draaien en de gemaakte afspraken uit het participatieproces beter te borgen in het Concept Stedenbouwkundig Plan. Lees verder “Inspraakreactie Groene Draak”

Inspraakreactie op Concept stedebouwkundig plan Klaprozenbuurt

WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
Grasweg 16A
1031 HW Amsterdam

Inspraak reactie op:
Concept stedebouwkundig plan Klaprozenbuurt

  • Betreft geopperde verplaatsing van de woonarken
    Buiksloterdijk 413, 415, 417, 419, 421, 423
  •  wegtekenen van tuinen met opstal
  •  vergroten van de onveiligheid voor bewoners

misvatting
Al in de samenvatting wordt gesteld dat de gebiedsontwikkeling bedoeld is voor de meer kapitaalkrachtige happy few in  onze samenleving. Geen aandacht is ervoor dat het gebied allang bewoond wordt. Dat deze bewoners wel degelijk rechten hebben, is de plannenmakers kennelijk ontgaan.

Lees verder “Inspraakreactie op Concept stedebouwkundig plan Klaprozenbuurt”

Raadsadres verdwijnt zes maanden in een lade

Ondertussen is het definitieve besluit over de verbreding van de Klaprozenweg gevallen in de gemeenteraad.

Daar zaten we dan een maandje geleden als ‘gasten’ van de commissie Leefomgeving. We waren uitnodigd na ons tweede raadsadres over de geluidsoverlast van de Klaprozenweg om dit toe te lichten aan de commissieleden. Wat een deceptie! Het idee dat de burger inspraak heeft en dat volksvertegenwoordigers hun best doen voor de mensen die op hen gestemd hebben, werd hardhandig om zeep geholpen.

Verbreding Klaprozenweg

Op aanraden van verschillende politieke partijen schreef de bewonerscommisie van de woonbotenhaven in Zijkanaal I in juli 2013 een raadsadres over de Verbreding van de Klaprozenweg. Wij uitten vooral onze zorg over de geluidsbelasting van het vele verkeer voor de bewoners van de woonbotenhaven, het Koppelingpad en de Buiksloterdijk. Nu er een nieuwe brug wordt gebouwd, pleitten wij voor geluidsschermen om de leefomgeving van zo’n 50 huishoudens aanzienlijk te verbeteren.
Al eerder hielden we hetzelfde pleidooi bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer die verantwoordelijk is voor dit 60 miljoen euro kostende project. Een geluidscherm zou slechts 0,3% van de totale begroting kosten.
DIVV heeft zich tot op heden altijd verscholen achter de uitzonderingen die de wet geluidhinder biedt en wij vroegen de raad van Noord om met een eigen standpunt te komen.

ZES MAANDEN LATER in januari 2014 ontvingen wij het antwoord van het Dagelijks Bestuur met daarin exact dezelfde argumenten die DIVV ons altijd gegeven heeft. Een staaltje ‘copy – paste’, geen antwoord op onze vragen, geen eigen standpunt van Amsterdam Noord.

Tweede Raadsadres

Omdat wij nog altijd een standpunt van de hele raad wilden horen, schreven wij opnieuw een raadsadres. De Belangen Partij Noord heeft er vervolgens gezorgd dat dit tweede raadsadres in de commissie Leefomgeving werd behandeld.

Aldaar deelde wethouder Paquay mee dat het totaal geen zin had om dit onderwerp nog te bespreken daar de definitieve beslissing over de verbreding van de Klaprozenweg in november in de gemeenteraad al genomen was.
Wij konden ons niet aan de indruk onttrekken dat het wel heel handig was dat ons eerste raadsadres op dat moment veilig lag te vergelen in een lade van een ambtenaar.

Enkele raadsleden deden nog hun best voor de woonbootbewoners, zoals de leden van de BelangenPartijNoord en het CDA. Verder was met name de PvdA bang voor precedentwerking; immers er zijn zo veel wegen in Amsterdam Noord die voor veel geluidsoverlast zorgen. D’66, dat eerder in het traject nog had beloofd kritische vragen te stellen over de Verbreding van de Klaprozenweg, sprak ons vermanend toe. Dit was immers een gepasseerd station!
En dan was er nog dat excuus van de wethouder dat hij dan wel wilde maken aan de bewoners, want het was natuurlijk niet netjes dat het raadsadres zes maanden was blijven liggen. Helaas bleek het te ingewikkeld om ons daarbij ook aan te kijken. In de pauze van de vergadering kwam niet de wethouder naar ons toe, maar stuurde hij een ambtenaar om ons alsnog breed lachend een excuus te maken.

Renovatie Steigers is volle gang

Het verloopt allemaal niet zo gladjes als we hadden gehoopt. Grote vertragingen, lekkende rioolaansluitingen, onnadenkende werklui die zonder waarschuwing het hele riool afsluiten (met alle schade van dien) MAAR langzaam maar zeker begint zich af te tekenen hoe de vier steigers in ons Klaprozendorpje eruit gaan zien. En dat is erg mooi! De nieuwe loopdekken hebben maar liefst 65 cm extra bruikbare breedte. De loopplanken zijn breder, maar de leuningen worden ook buiten het dek geplaatst.

Steiger 1 en 2 zijn het verst gevorderd. Op steiger 1 moeten alleen de lantaarnpalen nog verplaatst worden en komen er nog deksels in de steiger die toegang bieden tot de keerkleppen van het riool en de nieuw geplaatste watermeters.

In de oorspronkelijke planning zouden alle vier de steigers begin november helemaal klaar moeten zijn, maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn.

Voor de goede orde, er lopen hier met regelmaat werklui rond die niet lijken te weten wat ze nu precies aan het doen zijn, maar er lopen er ook een aantal rond die echt fantastisch zijn. Die niet alleen de steigers voor ons renoveren, maar ook daar waar kan de bewoners een handje helpen of dat nu gaat om schuurtjes afbreken of gezonken bootjes weer boven water halen. Dank jullie wel, Cor & Marcel!

Baggeren brief

Van: Bewonerscommissie Woonboothaven Zijkanaal I
p/a Klaprozenweg 116
1032 KX Amsterdam
Aan: Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. Wethouder dhr W. Paquay (commissie Leefomgeving)
Wethouder dhr K. Diepeveen (commissie Ruimtelijke Ontwikkeling)

CC aan: Voorzitter Stadsdeel dhr R. Post
Burgemeester van Amsterdam dhr E. van der Laan
Waternet
t.a.v. dhr P. Rooijmans en dhr R. Kruize

Datum: 16 augustus 2013
Betreft: woonboothaven Zijkanaal I

Geachte wethouders,

Wij richten ons tot u omdat er een acuut probleem is ontstaan doordat de waterdiepte in onze woonboothaven niet op peil is. Er is sprake van jarenlang achterstallige baggerwerkzaamheden.

De waterdiepte wordt heel erg snel veel minder. Dat wordt pijnlijk duidelijk op het moment dat boten/arken van hun plaats moeten omdat er bijvoorbeeld een buurman het rak in of uit moet. Een dergelijke situatie doet zich op dit moment voor op steiger 4. Het verplaatsen van de woonarken is vrijwel onmogelijk omdat deze vastliggen in het slib.

Ook aan steiger 2 doet zich een dergelijk verhaal voor. Bewoners van de zuidkant van steiger 1 moeten gedwongen verhuizen i.v.m. de verbreding van de Klaprozenbrug. Een van deze bewoners verhuist naar steiger 2. Dit is niet mogelijk zonder dat degelijk gebaggerd wordt. Stadsdeel Noord en DIVV dragen hier zorg voor en ook de Provincie is hier bij betrokken.

Wij vragen u dan ook zeer dringend uitvoering te geven aan baggerwerkzaamheden in de gehele woonboothaven.
Het is al jaren bekend dat de woonboothaven dichtslibt en het wordt ook al jaren door verschillende instanties erkend dat baggeren noodzakelijk is. Er is derhalve sprake van grove nalatigheid. Hieronder verwijzen we naar een aantal stukken, die in de afgelopen jaren zijn opgesteld door het Stadsdeel, AGV, Waternet, al dan niet in combinatie met elkaar, waarin zeer duidelijk wordt dat zowel het stadsdeel als de andere verantwoordelijke organisaties al vele jaren op de hoogte zijn van de achterstallige baggerwerkzaamheden.

– In september 2005 staat in de nota van beantwoording Waterplan Amsterdam Noord bij Hoofdstuk Waterkwaliteit punt 12, dat er een baggerplan tussen 2005 en 2010 opgesteld wordt en ons gebied wordt daar specifiek genoemd;
– Eind 2005 wordt het Waterplan Amsterdam Noord vastgesteld. Daarin wordt bij § 2.7.1. al aangegeven dat er een achterstand met het baggeren en dat AGV de waterbeheerder is voor Zijkanaal I (zie ook schema 4a op blz 55);
– Op 11 juli 2006 is een convenant afgesloten tussen de gemeente Amsterdam als vertegenwoordiger van SDAN, AGV, NHN en de Staat der Nederlanden over de uitvoering van het Waterplan Amsterdam Noord en het Actieprogramma;
– In augustus 2007 heeft Wareco in opdracht van het SDAN het natte structuurplan voor ons betreffende gebied opgesteld;
– In 2008 is in de Programmabegroting op blz 47 opgenomen, dat baggeren in Zijkanaal I voor 2008 op de planning staat en dat SDAN een stabiliteitsgarantie voor de oevers moet afgeven. Onderzoek hierover moet in 2007 uitgebracht worden.

En er is nog steeds niet gebaggerd.

De gevolgen voor de woonboothaven zijn ondertussen zodanig dat er dus boten aan de grond liggen. En dat er niet met boten geschoven kan worden, terwijl dat voor het bestemmingsplan Klaprozenbrug en voor boten die naar de scheepswerven moeten noodzakelijk is. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Omdat er in de woonboothaven al enige tijd voorwerk voor werkzaamheden voor steigervernieuwing aan de gang zijn geweest, zijn wij in het bezit van onderzoek naar de waterdiepte gedaan door Arcadis in 2009. De dieptes die toen gemeten zijn, worden nu allang niet meer gehaald.
Zo werd in 2009 aan steiger 2 een diepte van 1.65 meter gemeten, waar nu de 1.30 meter niet gehaald wordt. Dat is een vermindering van waterdiepte met ruim 30 cm. En bij steiger 4 werd toen een diepte van 1.80 meter vastgesteld. Op diezelfde plek wordt nu ook nog geen diepte van 1.30 meter gehaald. In 5 jaar tijd is hier dus 50 cm slib bij gekomen.

Ondertussen worden er door het SDAN ligplaats- en vervangingsvergunningen verstrekt voor boten met een diepgang die overeen komt met wat de waterdiepte oorspronkelijk hoort te zijn, maar dat niet meer is. Daarnaast zijn er stalen boten, die om de zoveel jaar het water uit moeten, en die ook steeds meer moeite krijgen van hun plek te komen en er weer terug te komen.
Ook kunnen zowel de woonarken met een betonnen onderkant als de stalen boten schade oplopen doordat zij steeds vaster komen te liggen op de bodem van het kanaal. Herstel van dergelijke schade is een zeer kostbare aangelegenheid, en zal in het ergste geval zelfs niet mogelijk zijn waardoor een ark of boot vervangen zal moeten worden.

Het SDAN draagt conform de Nota Woonschepenbeleid van 1991 ( pag. 17) er verantwoording voor, dat het stadsdeel/gemeente de publieke taak van groot en technisch- onderhoud zoals bijv. bagger- en beschoeiingwerkzaamheden, zelf zal blijven verrichten.
Dit betekent, dat het SDAN verantwoordelijk is voor het baggeren bij woonboten en dus ook voor het op diepte houden van het water onder de woonboot.
De taak van waterbeheerder Waternet is te zorgen, dat het uitgevoerd wordt en dat boten dus wel verplaatst kunnen worden op het moment dat dat nodig is.

Tenslotte maken wij hier nog drie opmerkingen:
– Aan het IJsbaanpad in Amsterdam Zuid is ook een soortgelijke woonboothaven. Daar is wel gebaggerd (zuigmethode en met grijper voor te grote voorwerpen) en is de waterdiepte op 3 meter gebracht. Op deze wijze liggen alle boten voor langere tijd geheel vrij van de bodem. Hoewel de woonbotenhaven aan het IJsbaanpad in een ander stadsdeel ligt, wordt het bestuursrechtelijke gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel ten aanzien van de burgers van de gemeente Amsterdam met voeten getreden.
– Er is onomstotelijk bewijs dat het slib zwaar verontreinigd is. Dit bleek toen monsters werden genomen voor de baggerwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de gedwongen verhuizing die eerder werd beschreven.
– Daarnaast is een aantal weken geleden vooraan de woonboothaven de hoofdwaterleiding lek geraakt. Waternet is dit aan het repareren, zet hekken neer met daarop borden Giftige Stoffen Bodemverontreiniging. Dit betrof de grond in het gat dat zij gegraven hadden en dat water bevatte dat ook in onze rakken zit. Deze vastgestelde zware verontreiniging is des te meer reden de woonboothaven uit te baggeren.

De Bewonerscommissie van de Woonboothaven Zijkanaal I
– wijst u erop, dat hier sprake is van onrechtmatig handelen en grove nalatigheid door de verantwoordelijken jegens de woonbootbewoners wat kan leiden tot schadeclaims door de woonbootbewoners die in geval van grove nalatigheid hoogstwaarschijnlijk niet zullen worden gedekt door eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen van de verantwoordelijken;
– eist dat er zo spoedig mogelijk gebaggerd wordt;
– eist, dat gezien de termijnen waarin de plannen voorzagen, (met een vertraging van 5 jaar) nu in 2013 nog uitgevoerd worden;
– zal zich, indien de verantwoordelijke diensten en bedrijven niet in 2013 zorgen voor voldoende waterdiepte, beraden op juridische stappen;
– is van mening, dat alle kosten die gemaakt moeten worden om de vastliggende boten in en uit de rakken te laten gaan, door de verantwoordelijken vergoed dienen te worden.

Aandringend op een zeer spoedig antwoord, doch uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening,
met vriendelijke groet

Bewonerscommissie Woonboothaven Zijkanaal I
Erik Bos
Saskia van den Heuvel
Jolien de Graaf Bierbrauwer
René Miedema

Deze brief wordt mede ondertekend door de voorzitter van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. van Zelst

Raadsadres baggeren

Raadsadres aan de leden van het stadsdeel Noord m.b.t. bagger problemen in Zijkanaal I.

Aan de Raad van het Stadsdeel,
Amsterdam-Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

per post en per mail
Amsterdam, 29 september 2013

Onderwerp: beschoeiing en baggeren bij woonschepen in Zijkanaal I.

Raadsadres

Geachte Raad,

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) heeft in 2010 een brief aan het Dagelijks Bestuur gericht om opheldering te krijgen over het beleid van het stadsdeel m.b.t. beschoeiing en baggeren bij woonschepen in Zijkanaal I (zie bijlage 1).

Daarover is eind 2010 een keer overleg geweest met Portefeuillehouder en ambtenaren. Er zou een ambtelijke werkgroep opgericht worden om hierover duidelijkheid te scheppen. Ambtelijk heeft dit blijkbaar geen prioriteit, want er is nog steeds geen duidelijkheid, er is nog niet gebaggerd en nog steeds wordt deze overheidstaak bij de bewoners neergelegd.

Wij wijzen u er met nadruk op dat er vanaf 2000 t/m 2008 (zie bijlage 2 en bijlage 3) regelmatig brieven aan de bewoners zijn gericht dat er inspecties zouden worden uitgevoerd vanwege de voorgenomen baggerwerkzaamheden.

Hoewel het stadsdeel al jaren op de hoogte is van het feit dat er sprake is van achterstallige baggerwerkzaamheden en de waterdiepte in het hele kanaal onvoldoende is, komen steeds meer woonarken vast te liggen in de modder en kan er schade aan de betonnen bak ontstaan.

Er doen zich steeds problemen voor wanneer een nieuwe woonark niet kan afmeren op zijn ligplaats door onvoldoende waterdiepte. Vanuit het stadsdeel wordt de bewoner (s) geadviseerd om zelf te laten baggeren en die kosten voor zijn/haar rekening te nemen omdat het stadsdeel zich daarvoor niet verantwoordelijk voelt. Wij zijn van mening dat bewoners door een overheid op geen enkele manier gedwongen mogen worden om de taak van de overheid over te nemen om sterk verontreinigd baggerslib te verplaatsen of af te laten voeren.

Ook de Bewoners commissie Woonbotenhaven Zijkanaal I, heeft op 16 augustus jl. aan de portefeuillehouder en voorzitter van het Stadsdeel een brief gestuurd over de gevolgen van het jarenlang niet uitvoeren van achterstallige baggerwerkzaamheden voor de woonschepenhaven en zijn bewoners (zie bijlage 4) .

Wij wijzen u er op dat in de Woonschepennota van 1991 is vastgelegd (pag. 17) dat het stadsdeel verantwoordelijkheid draagt voor haar publieke taak van groot en technisch onderhoud, zoals bagger-en beschoeiingwerkzaamheden. Er kan dus geen misverstand bestaan over wie verantwoordelijk is voor het baggeren en de beschoeiingen. Het wordt tijd dat het stadsdeel zijn zorgverplichtingen na komt.

Het beleid is duidelijk vastgelegd en de beleidslijnen dienen dan ook door het Dagelijks Bestuur overgedragen te worden aan de ambtenaren die dit beleid moeten uitvoeren.

Wij verzoeken u dringend het Dagelijks Bestuur opdracht te geven haar verantwoordelijkheid te nemen en tot een structurele oplossing te komen. Wij verzoeken u hierbij om op korte termijn voor de urgente gevallen (woonboten die vastliggen) met een oplossing te komen en vooral duidelijkheid over het beleid te geven naar de bewoners toe.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gerda van Zelst, voorzitter

Bijlagen: 4

c.c. Dagelijks Bestuur

Oplossing renovatie steigers?

Is er na 8 jaar aan het lijntje te zijn gehouden door stadsdeel Noord dan eindelijk een oplossing in zicht voor de renovatie van de vier steigers in de woonbotenhaven van Zijkanaal I? Het lijkt erop, maar de vlag gaat nog niet uit voordat dit officieel is medegedeeld aan de bewoners.

In de week van 28 januari is een proef uitgevoerd op steiger 1 en steiger 4 met een geheel nieuwe werkwijze. Het rotte hout wordt uit de steigerpalen en dragers verwijderd en gevuld met een 3-componenten chemische substantie. De palen zouden dan weer ten minste 10 jaar mee moeten gaan. Dat is tenminste de garantie die het Brabantse bedrijf dat de proef heeft uitgevoerd geeft op hun werk. Het bovendek en de leuningen worden geheel vernieuwd.

Dit alles is een initiatief van Remco Hemkes die werkzaam is bij stadsdeelwerken. Hij vond het hoog tijd dat er een oplossing kwam voor de renovatie van de steigers.

De proef is inmiddels geëvalueerd en, volgens Remco, is ‘men’ in het stadsdeel positief en zou er in april of mei met de werkzaamheden kunnen worden gestart. Ook hij gebruikt nog de werkwoordsvorm ‘zou’ omdat er nog wel wat procedures doorlopen moeten worden.

Als de steigers inderdaad op deze wijze gerenoveerd gaan worden, levert dit minimale overlast op voor de bewoners. Slechts op enkele plekken zal een schuurtje of een deel van een privé-steiger moeten worden verwijderd.

Proef steiger 1:
In de proef is de huidige breedte van het loopdek aangehouden. Bij de definitieve renovatie worden de koppen van de steigerpalen afgezaagd en zal het loopdek daarover heen gelegd worden. De relingen worden aan de buitenkant van het loopdek geplaatst. Voor de bruikbare ruimte betekent dit een winst van zo’n 40 cm. Het loopdak zal van 130 cm naar zo’n 170 cm verbreed worden.

Het voortraject

Deze werkwijze vormt een schril contrast met de oplossingen die allemaal in het verleden zijn aangedragen met als glorieus hoogtepunt het ‘concept last onder bestuursdwang’ dat de bewoners van de steigers in juli 2012 ontvingen. Toen werd door het stadsdeel gedreigd met dwangsommen indien de bewoners niet voor 15 september al hun schuren en privé-steigers zouden hebben afgebroken.
Alle betrokken bewoners hebben binnen de daarvoor bestemde termijn een zienswijze in gediend op dit ‘concept last onder bestuursdwang’. Er is zelfs een advocaat geraadpleegd om deze zienswijzen op te stellen. Maar tot op de dag van vandaag, meer dan 6 maanden na het indienen van de zienswijzen, is er officieel niets meer vernomen van de kant van het stadsdeel. Ook op een brief aan verantwoordelijk wethouder Paquay in november 2012 is nog geen antwoord gekomen.

Tegenstrijdigheden

Inmiddels heeft in november 2012 ook het voorontwerp voor het bestemmingsplan BanneBuiksloot II ter inzage gelegen. De woonbotenhaven in Zijkanaal I is opgenomen in dit bestemmingsplan. De regels voor privé-steigers en schuren, zoals die nu in het voorontwerp staan, zijn geheel in strijd met het ‘concept last onder bestuursdwang’ waarmee het stadsdeel heeft geprobeerd de bewoners de stuipen op het lijf te jagen.
In het voorontwerp van het bestemmingsplan staat op dit moment dat bewoners aan de steigers een privé-steiger mogen bouwen over de lengte van hun woonboot of woonark met een diepte van 3 meter. Daarop mag dan een schuur van 10m2 worden geplaatst.
Ook al is het bestemmingsplan nog niet definitief, geen rechter zal het stadsdeel in het gelijk stellen met haar handhavingsintenties als in het voorontwerp van het bestemmingsplan deze regels zijn opgenomen. Immers na afbraak zouden bewoners dan weer een vergunning kunnen aanvragen om hun privé-steigers en schuren terug te kunnen bouwen.

Voorlopig ziet het er naar uit dat er niet hoeft te worden afgebroken en dat het woonbotendorpje aan de steigers in 2013 de lang gewenste metamorfose zal ondergaan.

Steigers Klaprozenweg ernstig beschadigd door storm!!! SPOEDGESPREK gevraagd

Datum: Tue, 27 Nov 2012 11:41:14 +0100
Onderwerp: Steigers Klaprozenweg ernstig beschadigd door storm!!! SPOEDGESPREK gevraagd

Geachte heer Paquay,

Zoals u weet zijn de bewoners van de woonboten aan de vier steigers bij de Klaprozenweg als sinds 2005 in overleg met het stadsdeel over de vernieuwing en/of renovatie van de steigers.
Vorige week heeft de bewonerscommissie u een brief gestuurd over de stand van zaken.

Helaas heeft deze brief de werkelijkheid al achterhaald. Bij de storm afgelopen weekeinde is een deel van het hekwerk aan het begin van steiger 2 bijna volledige los gewaaid. Zie bijgevoegde foto’s.

Na de melding die ik vandaag deed, stonden er binnen een uur twee werknemers van het stadsdeel op de steiger om de schade op te nemen, maar ook deze heren konden slechts constateren dat het hout volledig verrot is.

Dit keer gaat het om een hekwerk, de volgende keer mogelijk om een steigerpaal. Er zijn behoorlijk wat palen tot ver onder het loopdek doorgerot. Zullen die een volgende storm met windkracht 8 of 9 doorstaan?

Onder de steigers lopen voorzieningen zoals de riolering, waterleiding en gasleidingen. Wethouder Paquay deze situatie is levensgevaarlijk.

Begin november zijn er op steiger 2, 20 planken vernieuwd. Dat was het aantal dat de werknemers van het stadsdeel had meegekregen. Een aanfluiting, geachte heer Paquay. Uw werknemers wisten niet eens waar te beginnen. 20 nieuwe planken voor een steiger van 100 meter lang, 20 planken die nu zij-aan-zij liggen met de oude, soms half doorgerotte planken. Pal naast de doorgerotte balustrades, vastgemaakt aan de doorgerotte palen. ‘Een noodoplossing om de winter door te komen’, zo vertelden de werklui. Met deze 20 planken komen de bewoners op geen enkele manier veilig de winter door.

Als lid van de bewonerscommissie en namens de bewonerscommissie vraag ik bij deze een spoedgesprek aan over de renovatie van de steigers. U kunt het toch niet op een ongeluk laten aankomen waarvan niemand de afloop zal weten, alvorens daadwerkelijk te beginnen met de renovatie van de steigers?

In afwachting van uw antwoord,

Saskia van den Heuvel

Nog altijd geen duidelijkheid over renovatie steigers (ondanks beloftes en dreigementen van het stadsdeel)

De bewoners van de vier steigers aan de Klaprozenweg verkeren nog altijd in onzekerheid over de renovatie aan steigers. Na een traject van inmiddels bijna zes jaar zonder concreet resultaat, besloot de bewonerscommissie van het ‘Klaprozendorpje’ in juni om een brief naar verantwoordelijk wethouder
Paquay te sturen. Dit in de hoop op actie van de wethouder.

Twee weken later galmen de ‘alarmbellen’ over de steigers. De bewoners met privé-steigers en schuren hebben een ‘Last onder dwangsom’ ontvangen in conceptversie. Zij worden geacht om voor 15 september 2012 al hun bouwsels af te breken opdat in oktober 2012 aan de renovatie van de steigers kan worden begonnen. Doen zij dit niet dat zal het stadsdeel afbreken en zijn alle kosten die daarbij gemaakt worden voor de bewoners zelf. In het concept wordt gesteld dat er gesproken kan worden over eventuele terugbouw, maar
dat daar nu nog geen enkele afspraak over is.

Antwoord wethouder Paquay
De volgende dag komt het officiele antwoord van wethouder Paquay. Dit antwoord heeft de wethouder laten opstellen door ambtenaar Ruud Dreijer en laat dit nou ook de man zijn die projectleider is van de steigers. In deze brief wordt gesteld dat het stadsdeel zich keurig aan haar beloftes heeft gehouden,
fatsoenlijk heeft gecommuniceerd met de bewoners en dat er na renovatie teruggebouwd mag worden conform het voorstel van voorjaar 2012.Er is hier weer duidelijk sprake van slechte communicatie tussen de
verschillende medewerkers van het stadsdeel.

Wat behelsde het voorstel van voorjaar 2012 ook al weer?
Er mag een steiger teruggebouwd worden over de lengte van de ark/boot met een maximale breedte van 1.50 meter en daarop mag een schuurtje gebouwd worden van maximaal 10m2. Er mag niets meer tussen de boten worden gebouwd en er mag niets meer tussen boot en wal worden gebouwd.

Waarom waren de bewoners het daar niet mee eens?
Voor meer dan de helft van de bewoners is het voorstel niet haalbaar, daar anders de vaargeul wordt geblokkeerd. Zij willen gewoon een klein steigertje voor fietsen en vuilnisbak tussen de boten kunnen bouwen.

Zienswijze
Aangezien de ‘Last onder dwangsom’ nog in de conceptfase is, geeft het stadsdeel de bewoners de mogelijkheid om binnen vier weken een zienswijze in te dienen. Met hulp van advocaat Cor Goudriaan wordt een stevige zienswijze opgesteld die door alle bewoners keurig voor 3 augustus wordt ingeleverd.

Belangrijkste standpunt: De bewoners zijn niet bereid om alles af te breken, aangezien dit voor zeer veel problemen gaat zorgen. Immers arken en boten kunnen niet zo maar aangeschoven worden aan de steiger. En dus zal de toegang tot de woningen gevaarlijk worden. Wel zijn bewoners bereid om zodanig af te breken dat de werkzaamheden aan de hoofdsteiger kunnen worden uitgevoerd, mits er garanties worden
gegeven over enkele punten. Die punten zijn onder meer:

-veilige bevestiging van de woonboten tijdens de werkzaamheden
-goede verzekeringen tijdens de werkzaamheden
-garanties over terugbouwmogelijkheden voor alle bewoners.

De stand van zaken
Op 10 september hebben de bewoners nog niets vernomen van het stadsdeel.

Renovatie steigers wederom niet gestart

Ondanks de uitdrukkelijke belofte van projectleider Ruud Dreijer dat voor de bouwvak 2012 twee van de vier –inmiddels gevaarlijke- steigers zouden zijn gerenoveerd, is er op geen enkele wijze gestart met de werkzaamheden.
De bewoners zijn niet officieel op de hoogte gesteld van de reden hiervan.

Bij navraag door de bewonerscommissie over de reden van het uitstel, werd door een assistent van de afdeling gemeld dat het ‘de eigen schuld is van de bewoners’. Een deel van de bewoners is niet akkoord gegaan met het voorstel voor herbouw van de privé-steigers en schuren na de renovatie. Volgens dit voorstel mag er over de lengte van de ark een privé-steiger worden gebouwd met een maximale breedte van 1,5 meter, met daarop een klein schuurtje. In een groot deel van het dorp is dit echter niet mogelijk. De bewoners willen daarom de mogelijkheid om een kleine steiger te bouwen tussen de boten om daar hun vuilnisbakken en fietsen op te stallen.

Het is de bewoners van het dorp overigens een raadsel waarom er in hun geval aparte regels worden gemaakt. Zij vallen immers, net als de rest van Amsterdam Noord, onder de beleidsnota ‘Gebruik van gemeentegrond – en water rondom huis en boot door particulieren’ uit 2007.

Inmiddels wordt de staat van de steigers met de dag gevaarlijker. De bewoners overwegen juridische stappen daar het stadsdeel zich schuldig maakt aan grove nalatigheid door het verzaken van onderhoud aan de openbare weg.

Al jaren staat de renovatie van de steigers op de agenda van het stadsdeel. Vanaf 2007 wordt hierover gesproken met de bewoners. Inmiddels zijn er vele varianten voor het project de revue gepasseerd. De steigers zouden zo slecht zijn dat zij geheel zouden moeten worden vervangen. Drie jaar lang is er aan dat plan gewerkt, met als resultaat een goedkeuring door de deelraad. Op het laatste moment werd het plan in 2010 echter ingetrokken omdat het te duur zou zijn. Inmiddels was wel een aanzienlijk bedrag betaald aan ingenieursbureaus die het plan hadden uitgewerkt.

Toen werd vastgesteld dat er niet voldoende geld was voor nieuwbouw, werd de bewoners medegedeeld dat de staat van de steigerpalen goed genoeg zou zijn om nog tientallen jaren mee te gaan. Het nieuwe projectplan behelst het vervangen van de steigerpalen boven de waterlijn en een nieuw dek. Door deze renovatieconstructie hoeft het stadsdeel zich niet te houden aan de nieuwbouwnormen.