Geluidsoverlast

Amsterdam-Noord gaat er bij horen. Het is de bedoeling dat we een serieuze concurrent zullen gaan worden voor de centrale stad als het gaat om cultuur en uitgaansgelegenheden.
Een wedstrijd die de centrale stad nu al niet meer kan winnen is: wie geeft met grote regelmaat in het weekend toestemming voor ‘feesten’ die zoveel decibellen geluid produceren dat een groot deel van de omliggende bewoners ramen en deuren moeten sluiten en sommigen zelfs hun glaswerk in veiligheid moeten brengen.
Het WBK zocht uit welke instanties aangesproken kunnen worden op deze overlast en waar men terecht kan met klachten. Een brief van Gerda van Zelst werd binnen een week beantwoord door de heer Visscher van de afdeling Milieu.
Hij dankt allen die tot op heden een klacht hebben ingediend omdat mede daardoor actie kan worden ondernomen.
Een paar letterlijke citaten uit de brief: “enkele omwonenden hebben reeds bezwaar gemaakt tegen de Wet milieubeheer vergunningen van Kinetisch Noord (het organiserende bedrijf). In december buigt de Raad van State zich over dit bezwaar”.
“De wet milieubeheer wordt in Amsterdam gehandhaafd door de Dienst milieu en Bouwtoezicht in opdracht van het Stadsdeel.”
De evenementenvergunningen worden door de stadsdeelvoorzitter gegeven.
Deze vergunning valt onder de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en wordt door de politie gehandhaafd.
De voorzitter van het DB beslist of deze vergunningen worden afgegeven, dit kan ook tegen een negatief advies van de ambtenaren in zijn.
Het is de bevoegdheid van de voorzitter.”

Het heeft dus zeker zin om reële geluidsoverlast te melden.
U kunt dit doen telefonisch en/of per e-mail.
Telefonisch op nr.: 020  5513456  milieuklachtenlijn
( 7 x 24 uur bereikbaar)
e-mail :  e.visscher@noord.amsterdam.nl
g.meijer@noord.amsterdam.nl

Horecabeleidsplan Stadsdeel Amsterdam-Noord 2006-2015

Van mw. F. Bottse is een ontvangstbericht binnengekomen op onze inspraakreactie (zie verder in de krant) over de beleidsnotitie Horecabeleid Amsterdam-Noord.  De reactie zal meegenomen worden. Wanneer het Horecabeleidsplan begin volgend jaar in het Dagelijks Bestuur wordt behandeld, zullen we vernemen of er aanpassingen plaatsvinden.

Horecabeleidsplan

Aan:     Stadsdeel Amsterdam_Noord
Afdeling Ruimtelijk & Economisch Beleid
T.a.v mevrouw F. Bottse
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 2 oktober 2006

Betreft: inspraakreactie op het Horecabeleidsplan Stadsdeel Amsterdam-Noord 2006-2015

In het Stedenbouwkundig Plan De Bongerd (SP) is een horecagelegenheid opgenomen, met terras gelegen in het water. Tijdens de inspraak op het SP heeft het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) daartegen al bezwaar gemaakt. Veel bewoners, in het bijzonder de bootbewoners aan de Buiksloterdijk, kunnen daar namelijk veel geluidsoverlast van verwachten, aangezien geluid over water enorm ver draagt.

Op de inspraakreactie heeft het projectteam De Bongerd uitsluitend het antwoord gegeven dat een horecagelegenheid zal moeten voldoen aan de noodzakelijke vergunningen, onder andere ten aanzien van geluid. Daarmee is allesbehalve aangegeven wat deze geluidsnormen dan zijn of wat in de regelgeving is geregeld en wat de bezwaarmogelijkheden zijn voor de omwonenden. Wij constateren dat ook het horecabeleidsplan op deze punten in gebreke blijft:

In het Horecabeleidsplan Stadsdeel Amsterdam-Noord is sprake van een nieuw horecaontwikkelingsgebied. Als bijzondere locatie wordt de bocht van het Zijkanaal I bij de nieuwe woonwijk De Bongerd genoemd: een grand café / brasserie met terras aan het water. In het beleidsplan is aangegeven dat de terrassen tot maximaal 01.00 uur door de week en in het weekend tot maximaal 02.00 uur open zullen zijn. Een vergunning voor een terras wordt verleend voor de periode van 1 maart tot 1 november (tenzij het terras niet seizoengebonden is).

Bij exploitatie van een grand café met bezoekers op een terras in het water, eventueel met muziek, zoals gepland bij De Bongerd, kunnen de bewoners aan beide zijden van het kanaal zowel door de week als in het weekend tot na middernacht geluidsoverlast verwachten, waarschijnlijk het gehele jaar door. Het is niet ondenkbaar dat ook de nieuwe bewoners van De Bongerd, ondanks dat zij verder van het terras af wonen, te maken zullen krijgen met geluidsoverlast.

Andere, vergelijkbare horecalocaties, zoals Y-kantine, café/ restaurant Noorderlicht en Het Wilhelmina Dok, zijn naar het Y toe gesitueerd. Hun terrassen liggen niet aan/in het water direct tegenover een woonwijk (woonboten/huizen), zoals in De Bongerd. Ze liggen juist van de woonwijk afgekeerd.

Het beleidsplan geeft aan dat de enige (sturings) instrumenten die het stadsdeel tot haar beschikking heeft, liggen op het gebied van het vaststellen van beleid, bestemmingsplannen, handhaving en de wet Bibob. In het plan wordt verder aangegeven dat het stadsdeel bij de uitvoering van het horecabeleid niet geheel vrij is om zelfstandig te opereren en gebonden is aan landelijke wet- en regelgeving en door de centrale stad geregelde zaken, bijv. zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De relevante artikelen van de A.P.V zijn echter niet in uw beleidsplan genoemd of als bijlage opgenomen.

Wij merken daarom het volgende op: Artikel 3.2 van de APV geeft aan dat het verboden is, zonder vergunning van de Burgemeester een horecabedrijf te exploiteren. De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, als naar zijn oordeel de woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde of veiligheid nadelig wordt/worden beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Artikel 3.5 van de APV geeft aan dat de Burgemeester beslist in een geval van een vergunningaanvraag die betrekking heeft op een bij het horeca behorende terras.

Wij vinden dat het plan beter aan moet geven dat de bevoegdheden om vergunningen te verlenen niet bij het stadsdeel liggen.

Luidruchtige mensen kunnen voor behoorlijke overlast zorgen (geluid draagt ver over het water), laat staan dat er nog muziek op het terras is. In het beleidsplan is niet aangegeven wat de geluidsnormen moeten zijn bij exploitatie van een horecabedrijf en terras nabij een woonwijk (woonboten), wat de te verwachten geluidsbelasting is en wat de normaal toegestane geluidsbelasting is.

In het horecaplan is verder niet aangegeven hoe omwonenden bij vergunningaanvraag voor een horecagelegenheid worden geïnformeerd, hoe het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd, wat de sanctiemogelijkheden zijn, en wat de bezwaarmogelijkheden voor omwonenden zijn.

Omdat de locatie voor een horecabedrijf met terras opgenomen is in het Stedenbouwkundig Plan De Bongerd en waarschijnlijk in het toekomstige bestemmingsplan weer aan de orde komt, en om bovengenoemde redenen, maken wij opnieuw bezwaar tegen een horecagelegenheid met terras aan het water zoals genoemd in het horecabeleidsplan.

Gelet op de te verwachten geluidsoverlast voor omwonenden van de horecagelegenheid stellen wij voor om in het beleidsplan het horecaontwikkelingsgebied De Bongerd te schrappen en geen horecagelegenheid met terras in het water op te nemen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. Meerbach,
G. van Zelst

Horecabedrijf met terras – Zijkanaal I

Een horecabedrijf met terras is in het water van het Zijkanaal I gepland en opgenomen in het plangebied De Bongerd. De horecagelegenheid is tegenover de woonboten aan de Buiksloterdijk gepland. De Nieuwsbrief van De Bongerd “zomer 2006” en ook het artikel in het Amsterdam Stadsblad van 20 september jl. laat zien dat als het aan de wethouder RO ligt, de horecavoorziening er gewoon komt. Een horecabedrijf met terras in het water (zie kaartje) heeft als gevolg dat de bewoners aan de Buiksloterdijk (woonwijk) geluidsoverlast te wachten staat. Iedereen weet immers dat geluid ver draagt over het water en dat zal zeker tot klachten gaan leiden. Ook is het mogelijk als de wind naar de Bongerd toestaat dat de wat verderaf gelegen huizen in De Bongerd daar ook overlast van kunnen ondervinden. Het WBK heeft voorgesteld om dit bedrijf op een andere locatie te situeren waar geen woonboten liggen, maar daar is door het projectteam De Bongerd en wethouder niet op ingegaan. Het WBK zal daarom een inspraakreactie indienen om het horecabedrijf niet tegenover de woonboten te plannen. Als de reactie klaar is kunnen belanghebbenden deze reactie ook indienen of aanpassen met hun opmerkingen. De inspraakreactie moet uiterlijk 8 oktober bij het stadsdeel binnen zijn.

Varen

De zomer is weer begonnen en we hopen dat iedereen een fijne tijd met mooi weer zal beleven. Maar het wonen op het water betekent ook dat er overlast kan zijn van mensen die te hard varen, hinderlijke golfslag of geluidsoverlast veroorzaken. Het gebeurt regelmatig dat er veel te hard gevaren wordt en er ’s nachts geluidsoverlast is van luidruchtige mensen. Indien u klachten heeft over te hard varen (max. snelheid is 7 kilometer per uur) of hinderlijke golfslag, neem het registratienummer op van de boot die dit veroorzaakt en u kunt dan uw klacht melden bij het Meldpunt Overlast te Water  op 020- 625 00 99. Dit  telefoonnummer is 24 uur bereikbaar. Maar een beetje rekening met elkaar houden is natuurlijk wel het beste.