Nota varen deel I

Voor inspraak vrijgegeven is een nota over het recreatief en bedrijfsmatig varen op Amsterdams water, uitgezonderd de doorgaande routes. Te vinden op de gemeentelijke site als: nota_varen_deel_1_toegankelijk.

Deze nota is vooral van belang voor de bootbewoners in Centrum, die al jaren veel overlast ervaren. De enorme drukte binnen de grachtengordel komt niet alleen door de ‘wilde’ commerciële sloepentochten van naar schatting 80 tot 300 gelegenheidsschippers. Er zijn de afgelopen jaren wel erg veel extra exploitatievergunningen voor beroepsmatige rondvaart afgegeven. In 2014 waren dat er 300, in 2018 al 471. Een groot deel daarvan moet contractueel vers ingevlogen ‘Europa in 6 dagen’ toeristen binnen anderhalf uur weer afleveren voor hun aansluitende bustocht naar Marken of hun transfer naar Brugge. Ook de te lange rondvaartboten tot aan 23 meter lengte, die niet in één keer de bochten kunnen nemen, zorgen voor verstoppingen en aanvaringen.

Lees verder “Nota varen deel I”

Exorbitante huurprijs voor tuingrond

In september zijn diverse bootbewoners verrast met een brief van de gemeentelijke vastgoed dienst, waarin de huur van hun tuin werd opgezegd. Tegelijkertijd werd hen een nieuw contract aangeboden voor een periode tot aan maart 2016.

Inderdaad, voor slechts 5 maanden. En niet alleen dat. Daarbij een dik pakket voorwaarden met wat de huurder allemaal niet mag, maar wel toe verplicht is. Ja, zo verhuur je een haventerrein. Maar voor een oevergrondje of dode strook bij een woonboot, waar de gemeente zelf niets mee kan? Zwaar over de top.

In de contracten tot aan maart 2016 wordt weliswaar nog geen huur gevraagd voor het gebruik als tuin, maar wat voor zin heeft het dan om het huidig gebruik alvast op te zeggen? De dienst Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam weigert dat te beantwoorden.
Dat betekent dus dat bij ondertekening van het aangeboden tijdelijk contract je nu al het hele pak voorwaarden en beperkingen accepteert en daar vanaf maart 2016 niet meer onderuit kan.

onbehoorlijke overheid
Een bewoner ontdekte in de bijgeleverde tekening ook nog eens dat er zowaar een heel stuk van haar tuin is afgehaald. Een instinkertje dus. Waarom die tuin verkleind is, kan nooit gebaseerd zijn op het bestemmingsplan, want daarin is helemaal geen sprake van deze verkleining. Bovendien is het strijdig met de uitspraak in een eerdere rechtszaak.
Wel is bekend dat het in dit geval om een oude ambtelijke wens gaat, naar aanleiding van eerdere plannen van een projektontwikkelaar. Kwalijk zulke instinkertjes.

Helemaal onfatsoenlijk is dat een groot aantal bootbewoners gesommeerd is om vóór een bepaalde datum te ondertekenen onder dreiging van ontruiming. Jawel, nog steeds voor een contract voor nog geen 5 maanden en zonder dat het in die periode geld zou kosten. Dan zit er toch een juridisch addertje achter het contract. Of het gaat om botte onwil.

Natuurlijk kan deze gang van zaken helemaal niet. Als een overheid iets verhuurt aan een burger, dan gaat het om een privaatrechtelijke overeenkomst. Dat betekent dat partijen wederzijds tot overeenstemming moeten komen.
Overleg met de dienst Vastgoed? Daar is geen enkele bootbewoner iets van bekend. Eenzijdig opleggen door een overheidsdienst is dan buiten de orde.

Dit gesjoemel met belangen van burgers schreeuwt om klachten en die zijn ingediend bij het DB van de bestuurscommissie. Uit het verleden weten we alleen dat ambtelijke diensten wel vaker een geheel eigen, nooit bekrachtigd beleid voeren ten aanzien van woonboten.
Uit de verhoren eind september door de gemeenteraad naar de financiële wanorde, blijkt helaas dat dit een wijdverbreide cultuur is binnen de Amsterdamse organisatie.

stilzwijgende bruikleenovereenkomst om niet
Sinds maart 2014 geldt in Amsterdam Noord voor de oevergrondjes die in gebruik zijn als tuin, dat het bestuurlijk gezien een stilzwijgende bruikleenovereenkomst tussen gemeente en bootbewoner betreft. Een overeenkomst zonder dat er huur geheven wordt. Een besluit van destijds het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Noord. De reden hiervoor was dat inning van de huurgelden kostbaarder werd dan de mogelijke opbrengst voor het stadsdeel.

Dit inzicht brak door nadat door bewoners en het WBK jarenlang en vaak moeizaam met zowel wethouders als ambtenaren gebakkeleid.  Bij navraag is er op dit moment geen enkel bestuurlijk bekrachtigd besluit bekend waarin van dit eerder vastgesteld beleid wordt afgeweken. Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam stelt weliswaar dat het eerdere besluit van het stadsdeel afloopt in maart 2016. Maar dat betekent niet dat automatisch daarmee een willekeurige ambtenaar de bestuurlijk verworpen oude plannen zomaar weer uit de la mag vissen en uitvoeren, zonder dat daar een geldig besluit aan ten grondslag ligt. Zo’n besluit moet van de bestuurscommissie Amsterdam-Noord komen. Maar het is dus niet te vinden. Wat ook niet is te vinden, is een besluit van de bestuurscommissie Noord waarbij het vastgoedbeleid is overgedragen aan de centrale stad. Het lijkt er dus op dat in deze kwestie de bestuurlijk verantwoordelijke bestuurscommissie zo maar door ambitieuze ambtenaren is gepasseerd.

bizar hoge prijs
Uit antwoorden die Vastgoed Amsterdam nog wel zijn ontfutseld, blijkt dat ze daar
geld willen zien voor alle grond in Amsterdam die in gebruik is als tuintje. Vanaf maart 2016. Vooralsnog denken ze daar aan een prijs van € 35,- per m² per jaar voor de tuintjes. Geschreven: vijf en dertig euro per vierkante meter per jaar.

Bizar. Dit zou betekenen dat grondjes waar de gemeente zelf niets mee aan kan, gewaardeerd worden alsof het nagenoeg bouwrijp opgeleverde grond betreft, waarop een woning gebouwd kan en mag worden. Uiteraard ontstond veel onrust over dit voornemen. Ook bij walbewoners aan bijvoorbeeld de Buiksloterdijk, die stukjes grond van de gemeente onderhouden als tuin.

Bij Vastgoed beseften ze dat ze wat voorbarig waren geweest en boden halfzachte excuses aan. Te laat. We weten nu dat er wat betreft Vastgoed Amsterdam een robbertje gevochten moet gaan worden over de prijs van de tuintjes. Maar golden die excuses ook het aanbieden van de tijdelijke contracten? Zo als het er staat wel. In de praktijk kennelijk niet.

niets ondertekenen
Het WBK blijft er bij de bestuurscommissie op aandringen het oude beleid van  bruikleenovereenkomst om niet, gewoon voort te zetten. En zich niet te laten passeren door over-ambitieuze ambtenaren die met hun handelen de overheid tot een wel zeer onbetrouwbare partner maken.

Vandaar het advies in ieder geval voor de periode tot maart 2016: voor de tuinen geen huurcontracten tekenen

Besluit Grond en Water opgeschort

Het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Noord heeft op 4 maart 2014 een besluit genomen om de uitvoering beleidsnota gebruik grond en water op te schorten. Advies aan volgend bestuur bruikleenovereenkomsten toe te voegen aan het huidige beleid.

De afgelopen besprekingen met Rob Post en ambtenaren, hebben geleid tot het opschorten van de Tuinuitbreidingsregeling van 2007 (klik voor DB besluit) In het kader van rechtsongelijkheid zullen de bestaande huurcontracten per direct op nul gezet worden. Bewoners met en huurcontract kunnen binnenkort een brief hierover van het stadsdeel verwachten. Voorst zal het huidige DB aan het nieuwe bevoegde gezag adviseren, om voor onze tuinen over te gaan tot een gebruikersovereenkomst om niet. Waarschijnlijk zal dat niet een twee drie gebeuren. Voorlopig ( 2 jaar) zitten we goed. Addertje onder het gras blijft, dat volgens de ambtenaren in de nieuwe gebruikersovereenkomst allerlei bepalingen kunnen komen te staan die ons niet welgevallig zullen zijn. Bijvoorbeeld dat slecht een siertuin vergund is (dat wil zeggen geen schuur), een verplichte haag van 1.20 meter vereist is en geen schutting enz, enz. Wij moeten ons niet rijk rekenen en zullen alert moeten blijven op de inhoud van de toekomstige gebruikerovereenkomsten. Het voorstel van het WBK voor een gebruikersovereenkomst moest volgens het stadsdeel simpeler er korter (klik hier voorstel WBK). Gelukkig geeft in de meeste gevallen het bestemmingsplan aan wat wel of niet vergund is. Dus die rechtszekerheid hebben we.!! Wordt vervolgd.

Mieke Sterk
Secretaris,

Gerda van Zelst
Voorzitter WBK

Beschoeiingen en baggeren

In de Woonbootkrant van maart jl. heeft een oproep gestaan om uw ervaringen met het stadsdeel m.b.t. beschoeiingen en baggerwerkzaamheden aan het WBK te melden. Het blijkt dat in de afgelopen 20 jaar het stadsdeel bij woonboten in verschillende Zijkanalen beschoeiingen heeft aangelegd en gebaggerd. Omdat bij sommige bootbewoners wel een beschoeiing is aangelegd, maar om onduidelijke redenen bij bv. de naastgelegen woonboot niet en mensen soms al jaren wachten op een beschoeiing, lijkt dit sterk op het hanteren van een willekeurig beleid. Het is dus uiterst onduidelijk waarom het stadsdeel nu het standpunt inneemt dat de bewoners hier zelf voor moeten zorgen terwijl in het verleden, waar dat nodig was, wel een beschoeiing heeft aangelegd. Gelet op de reacties van bewoners hebben wij een brief naar het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel gestuurd waarin we deze problematiek aan de orde stellen. Wij vragen om op korte termijn duidelijkheid te scheppen en tot een structurele oplossing te komen.

Het vastgestelde beleid laat er namelijk geen misverstand over bestaan dat het stadsdeel (publiekrechtelijke taak) voor deze voorzieningen verantwoordelijk is. (zie brief verder in de krant).

 

Op 27 mei jl. is bij het WBK een bevestiging op onze brief van het Stadsdeel binnen gekomen. Maar niet op welke termijn het Dagelijks Bestuur denkt deze brief af te handelen. Wij blijven hierop alert.

 

 

Aan:    

Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam Noord

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam

 

per mail en per post

 

Amsterdam, 25 mei 2010

 

Onderwerp: beleid beschoeiing en baggeren bij woonschepen

 

 

Geacht bestuur,

 

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I krijgt al geruime tijd vragen van bewoners waarom bij sommige woonboten wel een beschoeiing en meerpalen worden aangelegd en soms ook wordt gebaggerd door het Stadsdeel Amsterdam Noord (SDAN) en bij andere niet. Wij kunnen deze vragen niet naar behoren beantwoorden, nu betreffende ambtenaren (daarover door ons bevraagd via de telefoon) beweren dat er geen duidelijke beleidslijnen zijn voor beschoeiingen, afmeerpalen en baggeren in Zijkanaal I (en andere zijkanalen) en dat er geen geld voor beschikbaar zou zijn.

 

Wij menen dat er wel degelijk beleid is. De beleidslijnen zouden dan ook voor de uitvoerende ambtenaren duidelijk moeten zijn. De Woonschepen Nota van 1991 geeft immers duidelijk aan dat de publieke taak van groot (en technisch- ) onderhoud door de gemeente zelf zal blijven verricht (zoals bijvoorbeeld bagger- en beschoeiingwerkzaamheden)” (zie bijlage 1).

 

Ook heeft de voormalige wethouder dhr. Van Schaik op de inspraakavond van 9 februari 2007 aangegeven dat de beschoeiingen primair onder de verantwoordelijkheid vallen van het stadsdeel en dat het DB die verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Momenteel wordt de aanpak daarvan voorbereid en vanaf mei 2007 worden de bewoners van de woonarken nabij de beschoeiingen daarvan op de hoogte gesteld (zie bijlage 2). Er kan dus geen misverstand zijn over wie verantwoordelijk is voor de beschoeiingen.

 

In het verleden ging het soms wel goed. Een voorbeeld: aan de Buiksloterdijk (2e waterkering) zijn van oudsher trappen en loopbruggen naar de woonboten door de gemeente aangelegd en onderhouden.  Vervolgens heeft het stadsdeel trappen, beschoeiingen, afmeerpalen bij woonboten aangelegd.

 

Toch ontvangt het WBK recentelijk veel klachten van bootbewoners van de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk. Onderhoud aan de loopbruggen en/of de aanvraag voor een beschoeiing wordt afgewezen, ondanks dat er bij enkele woonboten een gevaarlijke situatie bestaat, omdat de beschoeiing en loopbrug ernstig vervallen is. De bewoners worden door het stadsdeel van het kastje naar de muur verwezen en krijgen bericht dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de loopbruggen en beschoeiing en dat de kosten voor hun rekening zijn.

 

Door aanleg en onderhoud van de publieke voorzieningen te weigeren, geeft het stadsdeel blijk van het voeren van een willekeurig beleid. Zo krijgen bewoners die hun boot willen laten vervangen, regelmatig te horen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het baggeren en zelf voor de kosten moeten opdraaien. Een vervangingsvergunning wordt pas afgegeven als het water diep genoeg is bevonden voor de nieuwe woonboot en de eigenaar particulier heeft laten baggeren.

 

Ook hier verwijzen wij naar de publieke taak van de overheid (zie Woonschepennota 1991). Het kan niet zo zijn dat het stadsdeel aan de burger opdraagt om te laten baggeren.

Wanneer de nieuwe woonboot aan de maten van het bestemmingsplan voldoet, dient het stadsdeel er zorg voor te dragen dat de woonboot op zijn ligplaats afgemeerd kan worden en indien er gebaggerd moet worden, dan hoort zij deze taak uit te voeren. Dit geldt ook voor woonboten die door achterstallig onderhoud van de waterbodem vast komen te liggen in de modder.

 

Wij wijzen erop dat vanaf 2000 t/m 2008 brieven naar bewoners zijn uitgegaan over het voornemen om in Zijkanaal I te baggeren (zie bijlagen). Wij mogen toch verwachten dat het stadsdeel na 10 jaar van beloften om te gaan baggeren, deze beloften nakomt.

 

Ambtelijk wordt aangegeven dat niet duidelijk is wie er verantwoordelijk zou zijn voor beschoeiingen en het baggeren en sinds kort een werkgroep is opgericht, waaronder Waternet, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.

 

Het lijkt ons duidelijk wat in de Woonschepennota van 1991 is vastgelegd. Het stadsdeel/ de gemeente is verantwoordelijk voor haar publieke taak. Het beleid is duidelijk vastgelegd en de beleidslijnen dienen dan ook door het Dagelijks Bestuur uitgedragen te worden aan de ambtenaren die dit beleid moeten uitvoeren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een werkgroep moet worden opgericht om duidelijkheid te verkrijgen welke dienst verantwoordelijk is voor beschoeiingen, afmeerpalen en baggeren

 

Uit correspondentie van 2005 van het DWR( Waternet) en het Stadsdeel- Noord blijkt dat DWR duidelijk heeft aangegeven hoe deze bevoegdheden liggen, namelijk;

          Bevoegd gezag mbt. Profiel van de watergang – de gemeente Amsterdam

          Eigenaar van de ondergrond – de gemeente Amsterdam

          Verantwoordelijk voor de inrichting en van de beschoeiing – gemeente Amsterdam

          Uitvoerende dienst voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden ter instandhouding van het onderhoudsprofiel – DWR, Waterbeheer

 

Waterbeheer heeft aangegeven, dat DWR niet het risico wil en kan lopen op schade aan de walbescherming tijdens baggerwerkzaamheden en dat er een structurele oplossing dient te komen zodat DWR haar onderhoudswerk weer kan uitvoeren en de bewoners van de “baggerproblemen”verlost zijn.

 

De beschoeiingen dienen dan naar onze mening dan ook aangelegd of vervangen te worden, zodat baggeren geen probleem kan zijn.

 

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur dan ook haar verantwoordelijkheid nemen en tot een structurele oplossing te komen en op korte termijn voor de urgente gevallen en vooral duidelijkheid te geven naar de bewoners toe.

 

Met vriendelijke groet.

 

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

 

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris     

                                                                       

Hier onder enkele passages genoemd in de bijlagen van bovengenoemde brief: De Nota Woonschepenbeleid 1991, Bewonersbrief 2000 DWR (nu Waternet), bewonersbrief 2008 SDAN, verslag inspraakbijeenkomst 19februari 2007.  

 

Nota Woonschepenbeleid 1991: de publieke taak van groot (en technisch- ) onderhoud  zal de gemeente zelf  blijven verrichten (zoals bijvoorbeeld bagger-en beschoeiingwerkzaamheden).

 

Bewonersbrief oktober 2000; momenteel is Regio Amsterdam van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) bezig met het op onderhoudsdiepte brengen van Zijkanaal I. Dit wordt gedaan om de doorstroming en de kwaliteit van de waterbodem te verbeteren. Verder beperkt het op onderhoudsdiepte brengen het risico op bodemschade en dergelijke aan uw ark of schip.

 

In de eerste fase wordt er langs de arken en in de vaargeul gebaggerd, om goed langs de arken te baggeren verzoeken wij u om terrassen en bootjes te verwijderen.

 

Medio maart 2001z al er ook ter plekke van de arken worden gebaggerd. Om dit te kunnen doen leggen wij uw ark, uiteraard in overleg met u, gedurende een hele dag opzij, zodat de ligplaats vrij is. Uw ark ligt dus de zelfde dag weer op z’n plek.

 

Bewonersbrief SDAN 2008: In de maand april gaat het stadsdeel Amsterdam-Noord de oevers en beschoeiingen van de zijkanalen H en I inspecteren. Het gaat om het vaststellen van de technische staat van de beschoeiingen. Dit is noodzakelijk gezien de voorgenomen baggerwerkzaamheden in de beide kanalen.

 

Verslag inspraakavond Nota Groen en Water 19 februari 2007: De heer van Schaik (wethouder LO) reageert dat de beschoeiingen primair onder de verantwoordelijkheid van het stadsdeel vallen en dat het DB die verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Momenteel wordt de aanpak daarvan voorbereid en vanaf mei 2007 worden de bewoners van de woonarken nabij de beschoeiingen daarvan op de hoogte gesteld.

Stand van zaken over de coördinatoren/contactadressen m.b.t. het beleid van het Stadsdeel Noord voor verhuur van grond en water.

De contactadressen zijn via een bewonersbrief bekend gemaakt. Bij deze contactpersonen kan gemeld worden wanneer het stadsdeel start met het inmeten van de tuin en/of steiger, over gaat tot opzegging van de zogenaamde stilzwijgend ontstane mondelinge bruikleenovereenkomst en/of dat mensen benaderd worden om een huurcontract (of wat dan ook) te tekenen. Hoe sneller dit gemeld wordt bij de contactadressen, hoe beter. De coördinator/contactpersoon geeft dit door aan het centrale contactadres van het WBK.

 

Indien bekend wordt dat het stadsdeel overgaat tot schriftelijke opzegging van bovengenoemde bruikleenovereenkomst, zal in overleg met de advocaat daartegen een verweerbrief worden opgesteld. Het WBK stelt een formulier op dat door de coördinator/contactpersoon verspreid zal worden. Op dit formulier kan door de bewoner aangegeven worden (wel of niet via hun verzekering en welke verzekering) dat hij/zij zich wil aansluiten bij de persoon die een (proef) proces aangaat. Dit formulier kan geretourneerd worden bij de coördinator/contactpersoon, die stuurt dit door aan het WBK. Dan kunnen wij in overleg met de advocaat bekijken welke stappen er moeten volgen.

 

Dus voor de duidelijkheid: wilt u nu niet plotseling gaan betalen voor uw tuintje, denk dan goed na.

Wij verplichten of verbieden niemand zelf iets te doen, maar als u niet wilt meewerken aan de Stadsdeelplannen en daar actie tegen wilt ondernemen, dan is het waarschijnlijk verstandiger om ons niet te laten verdelen door het Stadsdeel-Noord. Laten we dan de handen ineen slaan! Begint het Stadsdeel met de uitvoering van de plannen? Laat het ons z.s.m weten via uw contactpersoon.!

Bewonersbrief. Bewonersbrief. Bewonersbrief. Bewonersbrief

Betreft: Informatie en advies naar aanleiding van het juridisch vooronderzoek over het beleid van het SDAN voor verhuur van grond en water.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hieronder vindt u informatie over het beleid van het SDAN voor verhuur van grond en water en de mogelijke juridische stappen die u daar op termijn tegen kunt ondernemen. Conform ingewonnen juridisch advies vragen we u een en ander zorgvuldig te bestuderen. U  hoeft ons inziens op dit moment echter nog geen beslissingen te nemen en niets te doen. 

WELKE STAPPEN KUNT U MOGELIJK VAN HET STADSDEEL VERWACHTEN?
 
Het Plan van Aanpak geeft de volgende planning aan:
Stap 1. Het stadsdeel heeft een algemene brief gericht aan alle inwoners van Noord, met het verzoek om vrijwillig een huurcontract met het stadsdeel aan te gaan. Volgens juridisch advies over deze brief is het niet nodig om in te gaan op het voorstel van het stadsdeel om een huurcontract te sluiten (brief is niet op naam gesteld en niet aangetekend verzonden). U hoeft niets te doen.

Stap 2. Het stadsdeel gaat grond en water inventariseren. Inmeten van de grond tegenhouden is juridisch niet sterk. Overheidsambtenaren van Bouw en Woningtoezicht, van het kadaster, provincie, Hoogheemraadschap, die zich als zodanig hebben gelegitimeerd en daartoe gemachtigd zijn, zullen hun werk moeten doen. Dit staat los van wie de eigenaar van de grond is. ( U kunt aan de ambtenaren  eventueel vragen een briefje te tekenen dat u onder protest laat inmeten).
Het is van belang ons te laten weten als u merkt dat met stap 2 bij u begonnen wordt.

Stap3. Start opzegging zogenaamde stilzwijgend ontstane mondelinge bruikleenovereenkomst door het stadsdeel en aanbieding van huurcontracten. Hoe sneller wij van u bericht ontvangen, dat het stadsdeel met stap 3 is begonnen, hoe beter.

Let op: Het stadsdeel beroept zich op een mondelinge bruikleenovereenkomst, maar zal het bestaan van zo’n overeenkomst eerst moeten bewijzen!

Verder kan het opzeggen van de volgens het stadsdeel mondeling ontstane bruikleenovereenkomst niet gelijktijdig plaatsvinden met het aanbieden van een huurcontract. Het gelijktijdig opzeggen van de mondelinge bruikleenovereenkomst en de aanbieding van een huurcontract is aanvechtbaar en in strijd met de uitspraak van de rechtbank van 14 februari 2007. Het arrest van het Hof van 8 mei 2003 – waar het stadsdeel zich waarschijnlijk op zal beroepen -, is juridisch niet vergelijkbaar met de onderhavige situatie (zie website WBK voor de uitspraken).

ALS U NIETS DOET TEGEN HET OPZEGGEN VAN EEN ZOGENAAMDE BRUIKLEENOVEREENKOMST

Als een bewoner geen verweer instelt tegen het opzeggen van een zogenaamde bruikleenovereenkomst door het stadsdeel, zal het stadsdeel overgaan tot het aanbieden van een huurcontract. Een contract dient met wederzijds goedvinden tot stand te komen (wilsovereenstemming). In relatie tot de uitspraak van de rechtbank van 14 februari 2007 geeft de rechtbank aan: dat de inhoud van een huurovereenkomst al enigszins duidelijk moet zijn, en dat eerst een proces van onderhandeling nodig is. Gevoerde onderhandelingen kunnen slechts uitmonden in een huurovereenkomst nadat een aanbod van de ene partij is gevolgd door aanvaarding daarvan door de andere partij.

ALS U HET NIET EENS BENT MET EEN GEDWONGEN HUUROVEREENKOMST

Er komt geen contract tot stand als een bewoner het niet eens is met de voorwaarden van het huurcontract. bijv. bepalingen m.b.t. het gebruik en onderhoud van de tuin, de duur van het contract van 1 jaar (kan opgezegd worden), de hoogte van het bedrag (marktconforme prijs- voor tuingrond geen sprake van marktwerking), of als geen rekening wordt gehouden met de ontstaansgeschiedenis.

In een dergelijk geval zal het stadsdeel een ontruimingsprocedure starten (deurwaarder brengt een dagvaarding uit aan bewoner waarin ontruiming wordt geëist). De bewoner voert vervolgens verweer in de procedure, In dit geschil heeft u  een advocaat nodig (advocaat  advies huurcontracten kan wellicht via een verzekering voor meerdere bewoners optreden).

Dat verweer zal, voor zover te voorzien, juridisch inhouden dat de opzegging in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en daarom “niet het beoogde resultaat heeft” (betekent dat de opzegging niet rechtsgeldig is). De rechter moet daarbij altijd rekening houden met alle omstandigheden van het geval en de werking van de “redelijkheid en billijkheid”.

Het aangaan van een huurovereenkomst noemt men een rechtshandeling. Indien getracht wordt om een rechtshandeling tot stand te brengen onder dreiging van ontruiming van de tuin, opstallen, beplanting, bomen, zou dit vernietigbaar kunnen zijn (art. 3:44 BW). Het is dus maar de vraag of de rechter ontruiming zal toekennen. Indien het stadsdeel feitelijk gaat ontruimen, zonder dat er sprake is van een rechterlijk vonnis, heet dat eigen richting en dat is streng verboden in ons rechtssysteem.

ONZE TUINGROND IS VERVUILD: KUN JE VERVUILDE GROND VERHUREN?

Wat we kunnen met de toezegging van de portefeuillehouder dat vervuilde grond niet verhuurd zal worden, is op dit moment nog niet zeker. Dat hangt af van de argumentatie van het stadsdeel en het oordeel van de rechter. Voor grond onder water waarop uw steiger is gebouwd geldt in principe hetzelfde. De betaling voor een vlot is geregeld in de precarioverordening. Omdat er al een precarioheffing voor wordt betaald kan daar geen huur voor worden gevraagd.

ALS U EEN BEROEP WIL DOEN OP EIGENDOM VAN UW TUIN

Een beroep op eigendom is in principe mogelijk, maar hangt af van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Voor verkrijgende verjaring van eigendomsrechten door verjaring (20 jaar met de jaren van de rechtsvoorganger) is nodig dat degene die zich op de verjaring beroept, zich duidelijk als rechthebbende, consequent en ondubbelzinnig als ‘houder voor zichzelf” heeft opgesteld. Van belang is dat de tuin (20 jaar) met hekken en hagen is afgezet (bijv. bordje niet betreden- eigen terrein e.d.) en er geen overleg over huur met het stadsdeel is geweest. Inschrijving van het eigendom op naam van de nieuwe rechthebbende kan pas, nadat daartoe een titel verkregen is, dat wil zeggen een uitspraak van een rechtbank of gerechtshof ( als geen appél of cassatie meer mogelijk is). Op basis van die titel kan de notaris een akte opmaken en het eigendom in het kadaster laten inschrijven. Hiervoor hebt u een advocaat nodig.

Een paar bewoners zijn bereid gevonden om een (proef) proces aan te gaan. We zijn nu aan het onderzoeken hoe daar zoveel mogelijk mensen van kunnen gaan profiteren. Als dat helder is, dan ontvangt u daarover bericht. Wij vragen u te overwegen of u mee zou willen doen met procedures of niet. Niet meedoen, betekent vermoedelijk aanvaarden wat het stadsdeel doet en de kosten daarvan betalen. Verder loopt u het risico dat een dan gesloten overeenkomst na enige tijd weer wordt opgezegd of dat men de prijzen wil gaan verhogen. Gaat u de strijd aan, dan is de uitkomst ook niet zeker. Wellicht rolt daar eigendom uit of een ander resultaat dat u geen geld kost, maar zeker is dat natuurlijk nog niet.

INVENTARISATIE DEELNAME AAN PROEFPROCES /COORDINATOREN GEZOCHT

Wij zoeken 1 bewoner per gebied/straat of kade om als coördinator te functioneren. Wij vragen hem/haar te inventariseren welke bewoners bij hem/haar in de buurt zich (al dan niet via hun verzekering) willen aansluiten bij de persoon die het proefproces aangaat. U hoeft zelf niet direct actie te ondernemen, maar u profiteert later wel van de eventueel positieve resultaten. U hoeft uw verzekering nog niet zelf te benaderen (dat gebeurt in latere instantie waarschijnlijk door de advocaat). Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via e-mail- centraal contact adres WBK.: wbk@kpnplanet.nl

SAMENVATTEND

1) U heeft alle tijd om zich te beraden. U hoeft zich geen zorgen te maken.
2) Bepaal of u op termijn wilt gaan huren van het stadsdeel of daartegen in beroep wilt gaan en u zich bijvoorbeeld op het eigendom van uw tuin wil beroepen.
3) Kijk waar u verzekerd bent, zoek polisvoorwaarden op en wacht verdere acties van stadsdeel af.
4) Als u merkt dat het stadsdeel stappen onderneemt (er wordt ingemeten of u krijgt een opzegging, een uitnodiging om te komen praten, een nieuw verzoek om in te gaan op het aanbod om een overeenkomst te sluiten, of wat dan ook) laat het dan weten aan het WBK.
5) Wij hebben goede juridische adviseurs, maar kunnen op voorhand uiteraard geen zekerheid bieden. Aan deze brief kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Met vriendelijke groet,        
WBK, 11 juni 2009

Bedankt! Bedankt! Bedankt!

In maart jl. hebben bewoners geld overgemaakt om een juridisch vooronderzoek te laten verrichten om ons te kunnen weren tegen het nieuwe beleid van het stadsdeel aangaande de tuinen. Door deze giften hebben wij inmiddels de bewoners kunnen informeren over welke juridisch stappen zij kunnen nemen. Indien nodig zal nadere informatie bekend gemaakt worden. Daarom willen wij langs deze weg de bewoners voor de geldelijke ondersteuning hartelijk bedanken. Bewoners die dit ook willen steunen kunnen alsnog een bedrag overmaken op onze rekening onder vermelding van gift voor juridisch advies.

Precarioheffing voor woonboten 2009

Op 30 maart jl. hebben de bootbewoners in Noord een aanslag liggeld voor woonschepen van de Belastingdienst Amsterdam ontvangen met een verhoging van 10%. Omdat dit niet conform het vastgestelde percentage van 3.25% was heeft het WBK op 3 mei jl. een brief gericht aan het Dagelijks Bestuur met het verzoek deze fout te herstellen.

Omdat er geen reactie op onze brief van het DB kwam, is op 18 mei opnieuw een brief gericht aan het DB met een dringend verzoek de fout snel te herstellen. Het Dagelijks Bestuur vindt het blijkbaar niet nodig om op onze brieven te reageren. Toch hebben de bewoners op 20 mei jl van de belastingdienst een brief ontvangen over een foutief tarief liggeld voor woonschepen 2009. Inmiddels heeft de belastingdienst een nieuwe aanslag met het juiste tarief aan de bewoners doen toekomen.

Indien u van de belastingdienst geen brief heeft ontvangen over het correctie tarief, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift aanvragen via het emailadres van het centrale contactadres.

Stadsdeel in de fout met 10% verhoging

De precarioheffing (liggeld voor woonschepen) is bij sommige bewoners al binnengekomen en blijkt verhoogd te zijn met 10%, tegen alle afspraken in. Maandag stuurt het WBK een brief naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Noord, om de aanslagen ambtshalve in te laten trekken en een nieuwe aanslag toe te sturen met een verhoging van 3.25% met een tarief van 5.60 euro m2 per jaar (i.p.v. 5.95 euro m2 per jaar). De dagtekening van de aanslag voor precarioheffing is gedateerd op 30-04-2009. Indien het Dagelijks Bestuur de fout niet tijdig herstelt, moet een bezwaarschrift binnen 6 weken bij de belastingdienst ingediend worden, de vordering van het bestreden bedrag wordt dan door de belastingdienst stilgelegd. Dit bezwaarschrift (die iedereen persoonlijk moet indienen) zal in ieder geval BINNENKORT van de site van het WBK gedownload kunnen worden.  Geef dit bericht door aan uw buren (die misschien niet over Internet beschikken)!!!   

Lees het besluit over precarioverhoging zoals dat is vastgesteld in de cie. Leefomgeving >>