Nota Grond en Water / Precarioverordening 2009

RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING d.d. 10 december 2008
Plan van aanpak gebruik grond en water/precarioverordening 2009 m.b.t. woonboten

Voor de zoveelste keer waren belanghebbenden in grote getale naar het Stadsdeelhuis gekomen in de hoop dat al hun, juridisch onderbouwde argumenten tegen de plannen van de Deelraad, zouden leiden tot herziening van de plannen. Het ging die avond om het voornemen van de Deelraad om stukjes grond te verhuren voor woekerprijzen en om de Precario te verhogen met 10 %. In de Decemberkrant was al de inspraakreaktie opgenomen van Gerda van Zelst die sprak namens het WBK. Na haar volgden nog vele bootbewoners.

De punten die zij allen, voor de zoveelste keer, naar voren brachten waren variaties op de thema’s: wij worden zomaar ineens op hoge kosten gejaagd, bij de meeste arken is er geen sprake van “oneigenlijk gebruik van gemeentegrond” en zeker niet van tuinuitbreiding, de tuinen zijn merendeels in de afgelopen 40 jaar of langer door de bewoners zelf aangelegd en onderhouden. Langs het Zijkanaal I was er niet eens grond. Daar hebben bewoners tuinen van water gemaakt. Het stadsdeel heeft zich daar nooit mee bemoeit, laat staan onderhoud gepleegd.

De portefeuillehouder van Schaik komt in eerste termijn niet verder dan de constatering dat ook het huren van water mogelijk is. Er is een advocatenkantoor ( NautaDutilh)om het plan van aanpak juridisch te beoordelen en daarover advies uit te brengen. Wat vervolgens duidelijk wordt is dat de PvdA, VVD, GroenLinks en CDA dit plan van aanpak steunen. De SP en Leefbaar Noord zijn tegen.
Leefbaar Noord wijst er nog wel op dat alle grond in Amsterdam Noord vervuild is en dus niet verhuurd kan worden. Het mag allemaal niet baten. De standpunten veranderen in de loop van de lange avond niet.

Slotsom: de Precario wordt niet verhoogd met 10% maar met 3,25%.

De Deelraad gaat starten met de procedures voor de huurcontracten voor gebruik Grond en Water en neemt een overgangsregeling in acht van 5 jaar i.p.v. 3.

P.S. een motie van de SP om af te zien van de invoering van de prijs van 5,95 euro per vierkante meter per jaar en in plaats daarvan een borg te vragen voor het gebruik van stadsdeelgrond, had in de Raad behandeld moeten worden. De PvdA vond dat niet nodig en op 17 dec, na middernacht is besloten tot een prijs van 5,60 euro per vierkante meter.

Hoe bedoelt u: transparant bestuur/ respect voor burgers?

Moties grond en water

Op 17 december 2008 zijn de volgende Moties met betrekking tot de nota grond en water door de deelraad behandeld. De motie van de PvdA is aangenomen de Moties van de SP zijn niet aangenomen.

Motie PvdA, CDA en GroenLinks
Motie borgstelling voor ongereguleerd gebruik tuinen SP
Motie borgstelling voor ongereguleerd gebruik tuinen 2 SP
Motie gelijkstelling prijzen gebruik stadsdeelgrond aan huur volkstuinen SP

procedure tuinen

Beste mensen,

Zoals het Plan van Aanpak gebruik grond en water van het stadsdeel aangeeft, zal in de periode januari – juli 2009 gestart worden met communicatie naar burgers. Daarna zal inventarisatie en handhaving in Nieuwendam, Zijkanaal I, Zijkanaal H en andere gebieden plaatsvinden. In deze tijdsperiode is ook opgenomen dat het stadsdeel gaat starten met opzegging van een stilzwijgende ontstane mondelinge bruikleenovereenkomsten en aanbieding van huurcontracten.

Of een stilzwijgende ontstane mondelinge overeenkomst met het stadsdeel is ontstaan, is vooralsnog niet duidelijk. Wel is in de uitspraak van 8 mei 2003 en de uitspraak van 14 februari 2007 vastgelegd dat een opzegging van een bruikleenovereenkomst uitsluitend mogelijk is in het geval van een redelijk belang bij de gemeente. De eis van de gemeente dat bootbewoners een huurovereenkomst dienen af te sluiten of dat hen anders het gebruik van de tuinen wordt ontzegd, met alleen een toegangspad tot hun woonboot, is door de rechter is afgewezen (zie bijlage 2007). Het afsluiten van huurcontracten met enige mate van dwang ( bij geen huurcontract – volgt ontruiming tuin) zoals het stadsdeel zich dat voorstelt zal, zo verwachten wij, bij een rechter geen stand houden.

Indien het stadsdeel schriftelijk een (volgens hen) mondelinge ontstane bruikleenovereenkomst opzegt, is dit het moment om een gerechtelijke procedure te starten. Wij hopen u voor die tijd te kunnen informeren over de verder te nemen stappen.

Daarom laat het WBK nog een aantal punten juridisch uitzoeken, waarover wij de bewoners later per bewonersbrief zullen informeren.

Het WBK is een bewonersorganisatie die zich ten doel stelt het wonen op het water te verbeteren.  Wij zijn geen vereniging en bewoners kunnen het met onze standpunten eens zijn of niet, dat is een vrije keuze. Bewoners maken dan ook een vrije keuze of zij wel of geen contact met het stadsdeel willen aangaan. Wel wijzen wij erop dat als u een contract tekent er geen weg meer terug is, omdat een rechter er vanuit gaat dat een contract met wederzijds goedvinden tot stand gekomen is.

Met groet namens het WBK.
Gabriella Meerbach en Gerda van Zelst.

Precarioverordening 2009

Er zijn 3 manieren waarop het stadsdeel geld wil innen:
1.    Tuingebruik, via de nota grond en water. Deze is als beleidskader door de raad vastgesteld met aanname van 2 moties die eerst moeten worden uitgevoerd.
2.    Precariobelasting. Dat betalen we nu allemaal voor het water waarin we liggen
3. Aanhorigheden zijn in 2005 geschrapt uit de verordening. Dit heeft het WBK voor elkaar gekregen.
Nu probeert het stadsdeel de precario te koppelen aan de beleidsnota grond en water en een prijs van 5,95 per m2 te vragen. Er ligt een voorstel van het Dagelijks Bestuur het liggeld te verhogen met 10% vanwege een vermeende koppeling met de nota grond en water, daarover is de volgende tekst ingesproken.

Amsterdam, 10 december 2008

Geachte leden van de Commissie Leefomgeving

Op 5 november 2008 is de Precarioverordening 2009 in de Commissie middelen besproken. Een advies is aangehouden tot vandaag, omdat het Dagelijks Bestuur de heffing voor woonboten ook nog een keer de Commissie Leefomgeving wil bespreken, vanwege een vermeende koppeling met de nota grond en water.

Daarom het volgende:

Van oudsher (Wet op de Woonschepen) betalen bootbewoners in de gemeente Amsterdam een precariobelasting voor hun ligplaats. Op grond van de Precarioverordening en artikel 228 van de Gemeentewet wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond (en water) een precariobelasting geheven. In het geval van uitbreiding op het water bij een woonschip (in breedte of lengte) of als een vlot groter wordt, wordt belasting geheven conform punt 4.3. van de Precarioverordening. De heffing valt onder publiekrecht.

In de Precarioverordening 2009 is nu door het Dagelijks Bestuur een wijzigingsvoorstel opgenomen. Die houdt in dat het tarief behorende bij punt 4.3 van de precarioverordening gelijk zou worden gesteld aan de hoogte van het tarief voor grond/watergebruik, zoals genoemd in de nota grond en water.

Verhuur van grond heeft echter niets met de Precarioverordening te maken, zoals ook de nota grond en water zelf aangeeft. En water kan niet verhuurd worden. De nota grond en water heeft als doel huurcontracten voor tuinuitbreidingen (grond) af te sluiten, valt onder privaatrecht en is van een geheel andere rechtsorde.

Verder is het tarief nog helemaal niet definitief vastgesteld. Het gaat om een fictief bedrag van 5.95 euro per vierkante meter per jaar. Dit fictieve bedrag nu plotseling voor precario gaan heffen, mist elke grondslag. Het zou voor woonbooteigenaren een willekeurige verhoging van 10% betekenen t.o.v. 2008. Wij vinden dit onacceptabel, en onrechtvaardig, vooral, omdat de andere tarieven in de precarioverordening gesteld zijn op een nominale verhoging van 3.25%. Dat is op zich trouwens ook al aan de hoge kant.

Het Plan van Aanpak (4.2.) geeft aan dat in de Precarioverordening 2009 ook nog een tarief opgenomen dient te worden voor aanhorigheden dat gelijk is aan dat voor de ligplaatsen. Zolang er nog geen huurovereenkomst tot stand is gekomen, zou er tijdelijk over aanhorigheden extra precario geheven gaan worden.

Een extra heffing op aanhorigheden is echter eerder al uit de verordening geschrapt, omdat ook de gemeentebelastingen geen definitie kon geven van wat aanhorigheden zijn en dit daarom indirect ook nog eens tot dubbele belasting zou kunnen leiden.

In de aanbiedingsbrief voor de begroting 2009 van het Stadsdeel laat het bestuur weten: “ Voor bewoners van ons stadsdeel is het van belang dat de financiële lasten niet stijgen”.
Woonbooteigenaren worden blijkbaar niet als bewoners van het stadsdeel gezien.

Met betrekking tot de woonlasten van bootbewoners, wijzen wij u erop dat  het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek in 1992, 1996 en 2005 woonlasten onderzoeken heeft gedaan over wonen op het water en wonen op de wal. Uit die onderzoeken is gebleken dat woonbooteigenaren hogere woonlasten hebben dan huiseigenaren.

Wij betalen vaak dubbele en zelfs meervoudige heffingen voor hetzelfde water, namelijk: precario (liggeld voor woonschepen), maar over de ligplaats wordt ook Roerende Ruimtebelasting (vergelijkbaar met OZB) betaald. Wij betalen zowel rioolrecht (zonder riool), als belasting voor oppervlakteverontreiniging en waterbeheer, aan Rijkswaterstaat, Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier tegelijk, zonder tegenprestaties. Woonboteneigenaren betalen hogere verzekeringslasten, hebben hogere stookkosten, hogere onderhoudskosten, hogere hypotheeklasten en zwaardere afschrijvingen, hogere aansluitkosten op nutsvoorzieningen en hogere lasten voor een aansluiting op de riolering (tenminste 7000 euro).

De voorgestelde wijzigingen in de Precarioverordening 2009 missen elke grondslag, zijn alleen gericht op onevenredige lastenverzwaring voor woonboten, met een exorbitante tariefsverhoging van 10%, onder het voorwendsel dat dit marktconform zou zijn, terwijl dit argument, gezien bovenstaande, niet aan de orde is en niet deugt.

Wij verzoeken u dringend de tariefswijzigingen in de Precarioverordening 2009, 4.3 en het voorstel betreffende aanhorigheden in het Plan van Aanpak 4.2 te schrappen en dit advies aan de Raad (conform artikel 216 gemeentewet) over te brengen.

Het is nog niet bekend wat de Commissie op 10 december gaat besluiten. Daarover zullen wij de bewoners zo snel als mogelijk informeren.

Wij raden in ieder geval de bewoners aan om geen huurcontract aan te gaan want dan kan geen gerechtelijke procedure meer gevolgd worden. Een rechter gaat er vanuit dat een contract met wederzijds goedvinden tot stand is gekomen.

Laatste nieuws over precario perikelen

Gisterenavond laat is de 10% verhoging voor het liggeld terug gebracht naar 3,25%. Door de SP zijn drie moties m.b.t. het Plan van Aanpak in stemming gebracht, die door de raad helaas niet overgenomen zijn (meerderheid PvdA, CDA en GL, kunnen alles tegenhouden wat zij willen).
 
Een door de PvdA ingediende motie dat het tarief voor de tuinen op 5.60 euro per vierkante meter per jaar (gelijk aan het precariotarief) wordt gesteld, is wel aangenomen!. Dit betekent dat het Plan van Aanpak gewoon  uitgevoerd gaat worden en dat alleen de weg naar de rechter nog een optie is. Het is helaas niet anders. Het WBK heeft zich met argumenten tot het uiterste ingespannen om de politici op andere gedachten te brengen, maar tegen een onwillige politieke meerderheid in de Raad valt niet te strijden.  

Gerda van Zelst

Over 17 december:extra bericht

In tegenstelling tot onderstaand bericht wordt het agendapunt over de precarioverhoging tussen 20.30 en 21.00 uur verwacht en wordt getracht het agendapunt Algemene Moties te behandelen bij punt 18. Om deze behandeling te kunnen volgen, is het beter om op de bovenstaande tijd aanwezig te zijn. Met groet.
Gerda van Zelst   

Uw aanwezigheid wordt gevraagd!!!

Beste mensen,
Op woensdag 17 december a.s. vergadert de Stadsdeelraad. Op de agenda staat op punt 18 de precarioverhoging van 10% liggeld. Bij punt 26 van de agenda, zal bij de Algemene Moties, door verschillende politieke partijen moties ingediend worden m.b.t. de uitwerking van het Plan van Aanpak grond en water ( huurprijs tuin 5.95 per vierkante meter per jaar). De agendapunten zullen hoogst waarschijnlijk niet voor 22.00 uur behandeld worden. Omdat het wel van belang is dat er bewoners aanwezig zijn, vragen wij u om uw aanwezigheid op 17 december a.s, bij het stadsdeelkantoor Buikslotermeerplein.
 
Namens het WBK,
Gerda van Zelst, secretaris 

inspraakreactie WBK Grond en water

Gisteravond heeft het Woonbotenkomitee geprobeerd de Commissie Leefomgeving met onderbouwde argumenten te verzoeken het Plan van Aanpak terug te verwijzen naar het Dagelijks Bestuur.  De belangrijkste punten die door het WBK naar voren werden gebracht waren:

1. De beleidsnota wordt onterecht ook als kader gesteld voor een bestaande situatie.
2. De nota betreft een tuinuitbreidingsregeling bij ongereguleerd gebruik. Daar is hier geen sprake van.
3. Ook in het Plan van Aanpak wordt gesuggereerd dat bij woonboten uitbreiding op het water zou plaatsvinden en wordt dit als ongereguleerd gebruik gekenmerkt, waarvoor huur betaald moet worden. Dit is onjuist.
4. Er is sprake van Intimidatie van huidige bewoners, ze worden zelfs bedreigd met ontruiming
5. Het Plan van Aanpak bedingt marktconforme huur tegen de afspraken in.
6. Moties 1 en 2, zoals vastgesteld door de Raad op 26 september 2007, worden niet of slechts ten dele uitgevoerd
7. Vervuilde grond kan niet verhuurd worden, noch “om niet” uitgegeven worden
8. Een overzicht van de kosten en baten inclusief onderhoud en beheer bij teruggave grond en inventarisatie voor dit beleid ontbreekt volledig!

U kunt de volledige inspraakreactie, inclusief uitleg van de verschillende punten, hier verder lezen >>

Hier kunt u de Besluitpunten Beleidsnota 2007 van Stadsdeelraad Noord lezen, waarnaar in de inspraakreactie wordt verwezen >>

Overigens mocht het niet baten want de politieke kaarten waren al bij voorbaat geschut. De bootbewoners zijn daardoor in de positie gemanipuleerd dat nu alleen de weg naar de rechter nog open staat.

Brief WBK aan de commissie Leefomgeving

Amsterdam, 31 oktober 2008  

Aan de leden van de Commissie Leefomgeving,
 
De nieuwe beleidsnota “Gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren” is niet van toepassing op woonbooteigenaren.

Vooraf
Het stadsdeel Amsterdam-Noord hanteert vanaf 6 november 1984 een Nota Tuinuitbreiding, met herzieningen in 1988 en 2000. De Nota van oktober 2000 wordt aangemerkt als beleidsregel. Daarin zijn vier soorten tuinuitbreidingen opgenomen. Er is duidelijk omschreven wat deze inhouden, met een model gebruiksovereenkomst en algemene criteria. Voor bestuurlijke handhaving wordt verwezen naar het Handboek handhaving 2000.

<…>

Lees de brief aan de Commissie Leefomgeving hier verder >>