Stand van zaken Nota grond en water rondom huis en boot door particulieren.

De beleidsnota is op 26 september jl. door de Stadsdeelraad vastgesteld. Daarbij is de Motie M 1 en M 2 van de PvdA, GL en CDA aangenomen. De Motie M 3 en M 4 van de SP zijn afgewezen (zie verder in de krant).

In de aangenomen Moties is aan het DB opgedragen om met het uitgewerkte Plan van Aanpak terug te komen naar de Commissie Leefomgeving, zodat deze nauw betrokken blijft bij de keuzes die het Stadsdeel in deze moet maken. Daarbij dient in het Plan van Aanpak de wethouder met een overzicht te komen van de belangrijkste criteria die hem zouden kunnen doen besluiten om af te wijken van het standaardtarief.

Wat betreft de prijs per vierkante meter van € 6.75 wordt vastgesteld dat er momenteel niet genoeg inzicht is om tot een afgewogen prijs per vierkante meter te komen en dat er geen sprake is van een marktwerking. Aan het bestuur wordt opgedragen om nog geen tarief per vierkante meter vast te stellen en om na de uitwerking van het Plan van Aanpak, de huurprijs per vierkante meter aan de Raad voor te leggen.

De wethouder en Dagelijks Bestuur moeten voldoen aan de aangenomen moties en dit betekent dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en baten van dit beleid, onderbouwing van de vierkante meter prijs voor grond en een exacte inventarisatie van gebieden in heel Noord.

De beleidsnota hebben we ondanks goede argumenten niet tegen kunnen houden maar de aangenomen moties geven wel aan dat er voorwaarden zijn gesteld aan deze vaststelling. Het WBK blijft van mening dat de beleidsnota betrekking heeft op tuinuitbreiding en niet van toepassing is op woonboten en heeft dat nadrukkelijk aan de Raad kenbaar gemaakt. Omdat deze nota voorstellen bevat die onze rechten aantasten zullen we dit juridisch nader gaan (laten) onderzoeken. Wij houden u daarvan op de hoogte. In ieder geval komt de uitwerking van het Plan van Aanpak eerst in de Commissie Leefomgeving terug. Voorlopig kan er geen sprake van zijn dat bewoners met een huurcontract geconfronteerd kunnen worden. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren tekent u niets en neem contact op met het bestuur van het WBK.

inspraakreactie woonbewoner 26 september 2007 inzake beleid gebruik grond en water rondom huis en boot II

Geachte leden van de raad,
Opnieuw moeten wij in actie komen tegen een zeer onrechtvaardig voornemen van het DB, te weten de ” beleidsnota gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren”.
Alweer een poging van het bestuur om onder het mom van eerlijkheid en gelijke behandeling geld uit de zakken te kloppen van goedwillende burgers.
Alle inbreng van deze burgers naar aanleiding van deze beleidsnota is door de wethouder genegeerd, zelfs uw eigen commissie leefomgeving is niet serieus genomen. Kostbare tijd van deze commissie en ons is verspild gebleken.
Bij alles wat er al over gezegd en ingebracht is willen wij graag nog wat zaken aan u kwijt.
In het verleden werd bij het afgeven van de ligplaatsvergunning een deel uit het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de ligplaats verstrekt. Hierin staat duidelijk dat “deze gronden mogen worden ingericht en gebruikt als tuinen en erven ten behoeve van woonschepen tot op een afstand van maximaal drie meter uit de kant van de rijweg”. Deze situatie doet zich dan ook bij ons voor.
Wij mogen er dus al meer dan dertig jaar van uitgaan dat onze tuin een expliciet onderdeel uitmaakt van de ligplaats, waarvoor wij dus al precario betalen. Zonder dat er ook maar enige tegenprestatie tegenover staat verhoogt het DB de “huur” van onze ligplaats met maar liefst 200 procent! Noemen we zo iemand niet een huisjesmelker? De passage in het beleidsplan waarin ontruimingsprocedures moeten worden gevoerd op kosten van de betreffende particulier als er geen overeenstemming wordt bereikt lijkt sterk op het sturen van een knokploeg door deze huisjesmelker. Is dit eigenlijk niet verboden in Nederland?
De bewering dat er geen sprake is van lastenverzwaring is dan ook te belachelijk voor woorden.
Wat u van ons gaat vragen komt voor veel mensen neer op een netto maandsalaris!
Zelfs het voormalige erfpachtplan voor bestaande woonboten van de heer Stadig hield tenminste nog rekening met een zogenaamd aangepast traject waarbij de lasten niet onevenredig verhoogd werden.
In punt 13 van de inspraakreacties geeft het stadsdeel als antwoord op de vraag over de hoogte van het tarief van € 6,75 per vierkante meter, dat dit min of meer overeenkomt met omliggende gemeentes zoals o.a. Zaanstad. Dit is niet waar. De gemeente Zaanstad hanteert in 2007 een tarief van € 1, 71 per m2 excl. BTW.
De vergelijking met prijzen die volkstuinders betalen voor de huur van de grond (€ 0,50 per m2) wordt afgedaan als niet vergelijkbaar, maar waarom dit niet vergelijkbaar is, wordt niet beantwoord. Ook deze tuinen zijn niet openbaar toegankelijk en op de verblijfstuinen mag zomers zelfs gewoond worden.
Voor wat betreft de communicatie hebben wij navraag gedaan bij enkele bewoners van Terrasdorp die gemeentegrond als tuin hebben. Geen van deze mensen is op de hoogte van deze beleidsnota, met andere woorden de communicatie naar de burgers is ronduit beroerd. Is dit toevallig?
Wij denken van niet. Het is niet de eerste keer dat er zeer slecht wordt gecommuniceerd vanuit het Stadsdeelkantoor.
Natuurlijk, prestigieuze projecten krijgen alle aandacht en worden goed in de publiciteit gebracht.
Maar dit voorgenomen beleidsplan treft gewone burgers hard in de portemonnee. Burgers die vaak al jaren op eigen kosten de grond hebben onderhouden.
Wij verzoeken u dan ook dit beleidsplan in te trekken.
Verder merken wij op ons te scharen achter hetgeen door het WBK is ingebracht.

Namens de bewoners Druivenstraat 41 t/m 67
J. Jurriaans en H.C. Rijkes-Oud

inspraakreactie woonbewoner 26 september 2007 inzake beleid gebruik grond en water rondom huis en boot I

Mijn vrienden denken dat ik een nieuwe hobby heb.
Ik ben zo vaak bezig met vergaderen over Amsterdam noord, pakketten met post en beleidsplannen lezen, teksten schrijven en dan weer inspreken in een zaaltje bij de stadsdeelraad, dat mijn vrienden denken dat de politiek van stadsdeel noord mijn hobby is.

Nu wordt het nog erger, want ik krijg inmiddels het idee dat ook de deelraad denkt dat ik hier gewoon voor mijn plezier sta. Ik word namelijk uitgenodigd middels een brief waarin staat:
Ik citeer: “De leden van de deelraad vinden het belangrijk dat inwoners die belang hebben bij dit voorgenomen beleid, in de gelegenheid zijn de besluitvorming mee te maken.”

MEEMAKEN?
Het is toch alsof ik word uitgenodigd voor een wedstrijd Ajax-Feyenoord!
Ik wil geen toeschouwer zijn van deze besluitvorming. Ik heb namelijk helemaal geen belang bij dit voorgenomen beleid. Ik, en vele mensen met mij, zijn juist de dupe van dit voorgenomen beleid!
Wij zijn hier dus niet aanwezig om de besluitvorming mee te maken.
Wij zijn hier om gehoord te worden.
Wij zijn namelijk fel tegen het absurde bedrag van 6,75 euro dat hier gevraagd wordt.
Wij zijn ook fel tegen de asociale manier van ontruimen die voorgesteld wordt in geval er geen overeenstemming wordt bereikt over een eventueel huurcontract.

Mensen geven aan dat er al jarenlang ontzettend hoge prijzen voor woonboten met tuin en ligplaats zijn betaald. En dat veel huidige bewoners de dupe worden aangezien deze nieuwe regeling de vaste lasten enorm opvoert. Ook de verkoopwaarde zal enorm zakken. Het stadsdeel geeft als antwoord er niets aan te kunnen doen dat mensen teveel hebben betaald. Maar het ging toch om gelijktrekking? En het stadsdeel vindt het toch zo erg dat mensen eventueel financieel voordeel zouden genieten? Financieel nadeel voor particulieren is dus niet zo belangrijk.

En hoezo gelijktrekking voor 6,75 euro per m2? Met wie, met wat? Waarom niet met de volkstuinders voor 50 cent per m2? Zelfs de commerciële prijs van een camping seizoensplaats is lager.

En dan nog even over dat ontruimen in geval er geen overeenkomst wordt gesloten. Hoe ziet het DB deze ontruiming die zij op kosten van de bewoners wil laten uitvoeren? Alles wat het stadsdeel in de weg staat moeten wij op eigen kosten afbreken? En alles wat wij in meer dan 30 jaar aan onderhoud, ophogingen en reparaties hebben geïnvesteerd wordt zonder vergoeding ingepikt? Zullen we dat woordje “ontruimen” eens vervangen door “terugbrengen in oude staat”? Als ik dan toch een graafmachine moet laten komen om mijn prachtige heg uit de grond te slopen, laten we dan gelijk alle metersdiepe gaten weer in de grond scheppen, alle ophogingen weer afgraven en alle cement en beton weer tussen de basaltblokken vandaan schrapen. Of zullen we nog een stapje verder gaan en bedenken hoe het stukje “grond” eruit had gezien anno 2007 zonder de zorg en financiële inspanning van ons als bewoners? Beste mensen er was geen sprake van grond geweest. Het gebied zou een volkomen stukgevaren gat zijn geweest bezaait met resten basaltblokken, een speelplaats van ratten en ongedierte. Het zou een vrijplaats van illegaal te dumpen afval zijn waar de gemeente niet naar om zou kijken.

Gaat u met dit plaatje in het hoofd nog eens na wat de marktconforme huurprijs zou zijn.

Het DB handelt als een slechte moeder die haar kind verwaarloost. Nadat een adoptiegezin 30 jaar heeft geïnvesteerd in gezonde voeding, liefde en aandacht komt de slechte moeder oog in oog met haar volwassen en sterke gezonde zoon. Vervolgens maakt ze iedereen die het horen wil wijs dat het goede adoptiegezin haar zoontje destijds heeft gestolen en ingepikt. Dat zij de slechteriken zijn en haar een vergoeding moeten betalen en haar zoon moeten teruggeven.

M. Veldhuijzen

Inspreektekst WBK

Amsterdam, 12 september 2007

Geachte Commissie,

De voorzitter van deze commissie stelde op 12 juni, na raadpleging van de fracties (behalve GL), zelf al vast dat de commissie het beleidsstuk grond en water niet rijp achtte voor behandeling in de Raad. Dit vanwege de vele onbeantwoorde vragen, onduidelijkheden, de praktische uitvoerbaarheid en tenslotte de vraag in hoeverre de Raad nog invloed kan uitoefenen op de uitwerking van het plan van aanpak.

Toch hoorden we een week na de commissievergadering van 12 juni van de jurist van het stadsdeel dat het beleidsstuk niet meer in de commissie aan de orde zou komen, maar gelijk voor behandeling naar de Raad zou gaan. Wij verzoeken de commissie aan te geven hoe deze afwijkende beslissing tot stand is gekomen, of dit een beslissing van de gehele commissie is geweest, of van het bestuur en waarom bewoners daarover niet ingelicht zijn.

Wij vinden in elk geval dat het beleidsstuk grond en water voor behandeling eerst in de commissie en dan in de Raad behandeld dient te worden. Wij vinden bovendien dat dit moet gebeuren op een tijdstip dat alle betrokken burgers kennis kunnen nemen van de discussie en het advies van de commissie aan de Raad.

Namelijk: Een beleidsvoorstel dient duidelijk en inzichtelijk te zijn voorbereid, niet alleen door de commissie of raadsleden, maar ook samen met de burgers op wie het beleidsvoorstel van toepassing is. Deze duidelijkheid ontbreekt tot op heden.

De procedure uit het boekje A tot Z geeft expliciet aan dat de commissie na bespreking van een voorstel de Raad adviseert. Op de commissievergadering van 12 juni is er geen advies over het voorstel aan de Raad gegeven. Het kan dus niet zo zijn dat dit beleidsplan, dat voor heel Noord moet gaan gelden, zonder een advies naar de Raad wordt gestuurd.

Eerder hebben wij erop gewezen dat de publicatie, informatie, en inspraak over dit beleidsstuk niet goed is verlopen. Het DB heeft er voor gekozen geen informatieavond te houden. Het massaal ontbreken van huisbewoners op de vergaderingen geeft aan dat de wethouder en/of het bestuur er niet alles aan hebben gedaan om alle belanghebbenden op een juiste manier te informeren over de beleidsnota.

Het is oncontroleerbaar hoeveel huis- of bootbewoners op de inspraakavond geweest zijn, omdat bij het inspraakverslag van 19 februari de presentielijst niet is meegezonden. Op onze vragen daarover was het ambtelijke antwoord: “Er is en zal geen presentielijst worden verzonden, dit is ook niet toegezegd of voor de hand liggend”. Waarom wordt geweigerd de presentielijst mee te sturen en waarom moeten daarover afspraken gemaakt worden? Het is wel degelijk gebruikelijk dat een presentielijst mee wordt gestuurd. Waarom nu niet? Wat wil het bestuur achterhouden? Waarom zijn de ingediende inspraakreacties niet bij de nota van beantwoording gevoegd en voor iedereen toegankelijk?

In het duale stelsel dienen de volksvertegenwoordigers het bestuur te controleren. Wij hebben al eerder aangegeven, dat bij de procedure m.b.t. deze beleidsnota veel dingen fout zijn gegaan, maar de wethouder en DB vinden zelf dat zij het prima hebben gedaan en corrigeren dus niets. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om daar wat aan te doen.

Een van de vele onduidelijkheden betreft dat voor het bepalen van de vierkante meterprijs een vergelijk gemaakt is met Zaandam en Purmerend. In Amsterdam-Noord is sprake van een hogere grondprijs volgens de wethouder en hij vindt de 6.75 euro niet onbillijk. Op 16 januari meldde de wethouder dat het stadsdeel aan het OGA gevraagd heeft wat een reële marktprijs is voor tuingrond. Tot op heden is oncontroleerbaar wat voor advies het OGA heeft gegeven. Wel blijkt dat het stadsdeel in de grondprijs de inventarisatie, administratief, handhaving, uitvoering, heeft opgenomen. Wat op zich naar bewoners toe wel onbillijk is. Het WBK bezit een huurcontract uit Amsterdam Oud Zuid voor een strook grond bij een woonboot waar voor 225 m2 grond 270 euro wordt betaald. Waarom dit verschil ? Heeft het OGA hier een ander advies gegeven? Is de commissie in het bezit gesteld van dit advies?

De PvdA fractie deelde op 12 juni mee, dat er veel dingen nog niet uitgewerkt zijn, waardoor de gevolgen van dit beleid niet duidelijk zijn en er te veel keuzes in zitten. Ook blijkt dat de nota na vaststelling door de Raad een DB- aangelegenheid wordt en dat de Raad dan geen invloed meer kan uitoefenen. Daarom zou zij hier graag op terug willen komen. Wij gaan er van uit dat deze fractie net als de andere fracties in de commissie niet alleen over de praktische uitvoerbaarheid, maar ook over het geen invloed meer kunnen uitoefenen bij het Plan van Aanpak, willen spreken met de wethouder.

Om bovengenoemde redenen verzoeken wij de commissie de notitie grond en water opnieuw als agendapunt op een nader te bepalen datum in behandeling te nemen.

Met dank voor uw aandacht.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE LEEFOMGEVING VAN 12 SEPTEMBER 2007

Op 12 juni jl. stelde de voorzitter van de Commissie Leefomgeving (LO) na raadpleging van de fracties vast, dat het beleidsstuk grond en water niet rijp was voor behandeling in de Raad. Omdat er geen advies naar de Raad is gegeven was te verwachten dat op 12 september het beleidsstuk opnieuw in de Commissie LO aan de orde zou komen, zodat de vele onbeantwoorde vragen alsnog door de wethouder beantwoord zouden kunnen worden.

Deze verwachting bleek niet uit te komen omdat de beleidsnota niet op 12 september op de agenda stond. Een aantal Commissieleden vond dat de beleidsnota opnieuw in de Commissie aan de orde diende te komen en zou daartoe een verzoek in dienen. Het WBK was dezelfde mening toegedaan en heeft daarom op de Commissie ingesproken (zie voor de tekst verder in de krant) daarbij spreken wij onze dank uit naar de bewoners die ter ondersteuning van het WBK op een heel korte termijn van berichtgeving toch aanwezig waren.

De voorzitter gaf aan dat het niet mogelijk is om een beleidsstuk na behandeling in de Commissie opnieuw op de agenda te zetten.
Bovendien wil het DB dat het beleidsstuk gelijk door naar de Raad gaat. Dit betekent dat het beleidsstuk zonder advies van de Commissie naar de Raad gaat.

De PvdA ging in op de inspreektekst en wilde eigenlijk ook dat het beleidsstuk in de Commissie terug zou komen, maar omdat dat niet mogelijk blijkt zal zij op de Raadsvergadering trachten wijzigingen in de nota door voeren middels amendementen en moties. Via een amendement zal getracht worden om de uitwerking van het plan van aanpak in de Commissie terug te laten komen en dat zou dan wel mogelijk zijn. Ook andere fracties waaronder Leefbaar Noord en de SP zullen op de Raadsvergadering moties indienen. Er zijn dan twee mogelijkheden: of de Raad neemt de beleidsnota met amendementen en moties aan of het beleidsvoorstel wordt verworpen. Wat het resultaat is zullen we bij de Raadsvergadering zien.

De wethouder (H van Schaik) maakte kenbaar dat de presentielijst niet meegezonden is, omdat een paar aanwezigen daarom hebben gevraagd en ze niet wilden dat hun naam bekend zou worden. Dit is echt een absurde reden. Niemand wordt verplicht om een presentielijst te ondertekenen en er is altijd een mogelijkheid om het verslag te verkrijgen als je niet wil ondertekenen. Het blijkt dus dat een paar mensen kunnen bepalen of een presentielijst wordt meegestuurd of niet.

Het is onduidelijk wanneer het beleidsstuk grond en water in de Raad wordt behandeld, maar op aandringen van de Commissie worden in ieder geval uitnodigingen gestuurd naar aanwezigen die op de (geheime) presentielijst van de inspraakavond staan.

Verrassing!

Geheel onverwachts blijkt dat de nota grond en water toch op 26 september in de Raad wordt behandeld zie hieronder de ingesproken tekst.
Amsterdam, 26 september 2007    

Geachte Raadsleden,

De beleidsnota grond en water is ter besluitvorming aan u voorgelegd, hoewel de Commissie Leefomgeving hierover nog geen advies heeft uitgebracht. Het gaat om een beleidsstuk dat voor alle wal- en bootbewoners in Noord vergaande gevolgen kan hebben, qua regelgeving, maar ook op financieel gebied. Je mag als burger verwachten dat zowel inhoudelijk als procedureel zorgvuldig wordt gehandeld. Dit is helaas niet het geval. Daarom het volgende:

Op 16 januari werd de nota voor het eerst in de Commissie Leefomgeving besproken, overigens zonder dat direct belanghebbenden via een bewonersbrief of via publicaties in de media uitgenodigd waren. Tegen de procedurele regels in wilde het Dagelijks Bestuur (DB) vervolgens het beleid per 1 maart in laten gaan. Dit lukte niet, omdat het beleidsstuk eerst slechts een oriënterende status kreeg in de Commissie Leefomgeving en besloten werd na de inspraakavond in februari, om de nota later inhoudelijk opnieuw ter advisering te bespreken in de Commissie, gezien de vele onduidelijkheden.

Dit is tot op heden niet naar behoren gebeurd. Het WBK heeft dan ook op 12 september aan de Commissie Leefomgeving verzocht om de nota conform afspraak op de agenda te zetten, vanwege de niet uitgewerkte punten, vragen over de praktische uitvoerbaarheid van het beleid, en de onmogelijkheid voor de Raad om invloed uit te oefenen op het Plan van Aanpak.

Waar gaat het om? De nota heeft betrekking op tuinuitbreidingen in openbaar groen. Dat blijkt uit de toetsingscriteria (bijlage C) die praktisch in zijn geheel zijn overgenomen uit de Notitie Tuinuitbreidingen. Wij menen dat de beleidsnota niet van toepassing is voor bootbewoners, omdat de oever en onderberm bij woonboten als tuinen bestemd zijn en bebouwing is toegestaan.
Er is dan ook geen sprake van uitbreidingen in openbaar groen, of ongereguleerd gebruik van de oever bij woonboten. Het is onjuist dat bij het niet tot stand komen van een contract de tuin openbaar groen zou worden. De bestemming “tuin ten behoeve van” de ligplaats blijft in het bestemmingsplan bestaan.

Het voorgestelde uniforme beleid van het DB komt neer op het afsluiten van huur en erfpacht contracten voor een marktconforme prijs. Maar de nota geeft aan dat een uniform beleid niet mogelijk is, omdat er al verschil bestaat tussen huur en erfpacht. Erfpacht is bijna gelijk aan eigendom en wordt in één keer voor 50 jaar afgekocht. Huur is een veel minder sterk recht, zeker als het geen onbeperkte tijdsduur betreft en het in drie maanden opzegbaar is. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.   

Bovendien worden de bewoners overgeleverd aan een willekeurige ambtenaar die contracten gaat afsluiten, zonder dat iemand weet wat de voorwaarden inhouden. Daar komt bij dat de Raad geen invloed of controle meer kan uitoefenen op de uitwerking van het Plan van Aanpak. De Raad zou dit niet moeten accepteren.

De wethouder gaf zowel op 16 januari, 19 februari en op 12 juni aan, dat bewoners, die niet voor de grond willen betalen, de grond terug kunnen geven. Het stadsdeel wil dan eventueel onderhoudscontracten voor de grond met de bewoners afsluiten of  “om niet” uitgeven. Waarschijnlijk, omdat het onderhoud in eigen beheer, als het stadsdeel het moet uitvoeren, duurder is. Deze uitspraken zijn volkomen in tegenspraak met het voorgestelde beleid.

Maar als bewoners de grond niet teruggeven, worden ze gestraft, met betaling van een marktconforme prijs van 6.75 euro per m2, waarbij ingecalculeerd is; de inventarisatie, administratie, beheer, handhaving en uitvoering. Bij het niet tot stand komen van een contract, volgt ontruiming van de tuin, het afbreken van schuur en/of garage, planten, struiken, heesters, bomen verwijderen op kosten van de bewoners.

Er wordt totaal geen rekening mee gehouden dat sinds de jaren twintig van de vorige eeuw de tuinen in bezit van de bewoners zijn en grondrechten zijn opgebouwd. Daarmee zijn de tuinen volkomen legaal. Het is een utopie om te denken dat bewoners dit zomaar over zich heen laten gaan. Het optimisme van de wethouder dat hij niet bang voor juridische procedures en ambtelijke rompslomp is, delen wij niet. Het afdwingen van een contract op basis van ontruiming heet dwang en zal door een rechter nietig worden verklaard. Het staat nu al vast dat heel veel bewoners die juridische strijd wel zullen aangaan. Indien het stadsdeel op basis van deze nota, contracten wil afdwingen, terwijl de gemeente/stadsdeel zich al meer dan 70 jaar niet heeft bekommerd om de grond, handelt het stadsdeel in strijd met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

De opmerking van Groen Links op16 januari in de Commissie Leefomgeving dat het WBK regelingen zou hebben getroffen voor de woonbootbewoners, is volkomen onjuist. Bewoners weten dat het WBK zich volledig inzet om hun woonmilieu te verbeteren, maar ook dat bewoners altijd het recht op een eigen standpunt hebben. Het WBK kan en zal nooit contractuele verplichtingen aangaan voor bewoners, dat is juridisch niet mogelijk.

De wethouder trok op 12 juni de conclusie dat een groot deel van de bewoners draagkrachtig genoeg is om de marktconforme huurprijs te betalen, zonder aan te geven op welke gegevens hij dat baseert. Wij wijzen erop dat in het gemeentelijk woonlasten onderzoek van 2005 vastgesteld is dat bootbewoners hogere woonlasten hebben dan huiseigenaren. Het gevolg van het beleidsvoorstel zou zijn, dat bewoners die € 6,75 per m2 niet kunnen opbrengen, straks hun boot moeten verkopen of hun tuinen en opstallen  kwijtraken. Dat is onaanvaardbaar!

Het beleidsvoorstel is ook in strijd met het coalitie akkoord “Sociaal en Slagvaardig” dat de lokale lasten niet zullen stijgen. Het is dan ook onrechtvaardig om een deel van de bevolking wel met hogere woonlasten te confronteren.

De wethouder geeft aan dat tuinen die vervuild zijn niet in verhuur worden aangeboden. Het is algemeen bekend dat de oevers/onderbermen en zelfs de dijken bij de woonboten vervuild zijn. En dit geldt ook voor grond onder water. Er zullen dus als gevolg van die vervuiling geen tuinen in huur of grond onder water uitgegeven kunnen worden.

Het bestuur houdt vol dat het beleid niet om geld gaat, en vindt het bedrag van € 6.75 per m2 billijk, want dat advies komt van  het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.  Maar tot op heden is niet openbaar gemaakt wat dit advies inhoudt. En waarom wordt in Oud Zuid voor een strook grond bij een woonboot € 1.20 per m2 betaald? Of waarom wordt bijvoorbeeld het tarief van € 050 per m2 voor volkstuinen niet gehanteerd?

Gelet op de procedurele gang van zaken bij deze beleidsnota, hebben wij niet eerder van het stadsdeelbestuur zo’n regenteske en respectloze houding naar de burgers gezien. In de oorspronkelijke nota van beantwoording zijn de inspraakreacties niet openbaar gemaakt, maar samengevat. Daarmee is het volstrekt onduidelijk of alle vragen meegenomen en beantwoord zijn. Bij het inspraakverslag ontbreekt de presentielijst.

Wij maken dan ook bezwaar tegen deze buitengewoon slordige gang van zaken, omdat dit ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van de besluitvorming en dit bovendien lijnrecht ingaat tegen een
beleid dat erop gericht is de kloof tussen overheid en burgers te verkleinen.

De PvdA heeft op 12 juni en 12 september laten weten dat veel dingen nog niet uitgewerkt zijn, waardoor de gevolgen van het beleid niet duidelijk zijn en zal trachten wijzigingen in de nota door te voeren door middel van amendementen en moties en wil dat de uitwerking van het Plan van Aanpak terug komt in de Commissie. Ook andere partijen zullen dat doen. We zullen vanavond zien wat hiervan terecht komt.

Wij wijzen de Raad erop dat cruciale informatie over de kosten en baten in de beleidsnota nog steeds ontbreekt die noodzakelijk is om een juiste afweging te kunnen maken. De gerechtelijke procedures zullen ook nog bij de kosten en batenanalyse betrokken moeten worden. Maar het stadsdeel procedeert met belastinggeld en bewoners moeten deze kosten opbrengen. Dit is een andere onrechtvaardige consequentie van slecht beleid.

Een beleidsnota dient duidelijk en helder te zijn, niet alleen voor de Raad maar ook voor de burgers die hiermee geconfronteerd worden. Duidelijkheid, helderheid en bovenal de grondslag voor de werkelijke noodzaak zijn de zaken die ontbreken in deze nota.

Wij verzoeken de Raad om genoemde redenen, mede gelet op de onzorgvuldige procedure en onduidelijke en onzekere beleidsformulering, het bestuur te adviseren om de nota grond en water in te trekken.

Tenslotte …

Het beleidsstuk grond en water rondom huis en boot door particulieren is op 26 september 2007 bij meerderheid van de Raad; PvdA, CDA, GL en VVD aangenomen. De wethouder bleek ongevoelig voor argumenten van bewoners en  met steun van de coalitiepartijen houdt hij vast aan zijn plan om voor de grond €6.75 per m2 betaald moet worden. Tot een overgangsregel van 5 jaar was hij wel bereid voor mensen met een tijdelijk contract, maar daarna zouden zij ook de marktconforme prijs moeten betalen. Mensen die een contract voor onbepaalde tijd hebben worden ongemoeid gelaten. Door de PvdA zijn een aantal voorwaarden aan het beleid gesteld die via moties zijn ingediend. Het Plan van Aanpak komt ter bespreking in de Commissie Leefomgeving terug. De moties van de SP zijn weggestemd.

Wij constateren dat het beoogde doel van gelijke behandeling en uniforme regeling voor de burgers in Noord, niet overeen komt met een gelijke behandeling van al die betrokken burgers. Voor de bootbewoners is dit een rechtsongelijkheid, een onrechtvaardig en onbillijk beleidsuitgangspunt, waar zeker het laatste woord nog niet over gesproken is.

Wanneer het Plan van Aanpak in de Commissie Leefomgeving aan de orde komt is onduidelijk, wij en ook de bewoners moeten opletten op de agenda van deze Commissie. In de volgende WBK krant zal een uitgebreid verslag van deze avond komen met uitleg van de moties en welk pad we opgaan en houden de bewoners op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Reactie bewoners Druivenstraat bij de Commissie leefomgeving

12 juni 2007

Geachte leden van de raadscommissie Leefomgeving

Op 19 februari 2007 is er namens de bewoners van de Druivenstraat 41 t/m 67 ingesproken inzake de Beleidsnota gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren.

In de nota van beantwoording van het stadsdeel is van onze inspraak niet veel teruggevonden.
Met name de vraag waarom er een tarief van € 6,75 per m2 voor vervuilde grond wordt voorgesteld, waar b.v. volkstuinders € 0.50 per m2 voor schone grond betalen, is niet beantwoord.
Daarom bij deze de vraag nogmaals gesteld, een antwoord vernemen wij graag.

Voor wat betreft de opmerking vanuit het stadsdeel dat bewoners  de grond terug kunnen geven aan het stadsdeel het volgende:
In de aanzet Woonvisie Amsterdam van wethouder Tjeerd Herrema, staat, naast de mooie dingen over Noord, dat er terecht geklaagd wordt over de inrichting en het onderhoud van grote stukken groen, stoep en straat. En dat er door de geringe budgetten voor onderhoud er nog wel eens iets blijft liggen.
Dat is met recht een understatement.
Als men het huidige aanbod van groen al niet goed kan verzorgen hoe wil men dan de eventueel teruggekregen grond van bewoners goed onderhouden.
Het stadsdeel mag blij zijn dat de bewoners van Noord al jaren zelf voor het groene gezicht van Noord zorgen, o.a. door geveltuintjes en het onderhouden van tuinen.
Ook zijn wij van mening dat er sprake is van een vorm van onrechtmatige dwang, de al jaren aanwezige, door gemeente Amsterdam geaccepteerde situatie betekent dat er vaak dure eigendommen aanwezig zijn op de wallekant zoals bijvoorbeeld schuren, gereedschappen en tuinmeubelen. Als men niet in staat is deze enorme lastenverzwaring te betalen, gaat u dan van deze mensen de tuinen afpakken die ze soms al meer dan 30 jaar met liefde onderhouden en moeten zij dan hun eigendommen maar op het dak van de ark plaatsen?  Het gevolg hiervan zou dan ook nog zijn dat geen van de bootbewoners meer een tuin krijgt gezien het toetsingscriterium punt 5 ter voorkoming van een onderbroken lijn. Dit noemt het stadsdeel dus rechtvaardig en een vrijwillige keuze? De reactie van het stadsdeel op de inspraakreactie dat er geen sprake is van lastenverzwaring en vrijwillige keuze is dus ronduit misleidend. En voor de goede orde: niet alle woonbootbewoners zijn welgesteld zoals het stadsdeel blijkbaar van mening is.

Voorzitter hr. Post geeft in krantenberichten aan dat het Stadsdeel aan de grondinkomsten niet hoeft te verdienen; wat is dan het doel van deze nota: bewoners op kosten jagen?

Er zijn in de Druivenstraat woonbootbewoners die daar bijna 40 jaar wonen; zij weten      gelukkig nog dat toentertijd door de ambtenaren werd gevraagd of de bewoners zelf de grond wilden onderhouden of dat de gemeente dit zou doen. Het is dan ook onterecht dat het stadsdeel nu doet voorkomen dat er sprake is van ongereguleerd gebruik.

Wij stellen voor om goed gedrag te belonen: geen kosten voor degenen die al jarenlang op eigen kosten voor het groene gezicht van Noord zorgen.

Namens de bewoners   Druivenstraat 41 t/m 67

Ria Rijkes, Druivenstraat 57
Jan Jurriaans, Druivenstraat 63

Reactie op de nota van beantwoording m.b.t. de beleidsnota grond en water

De heer R. Post,
Voorzitter van stadsdeel
Amsterdam-Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 1 juni 2007

Betreft: reactie op de nota van beantwoording m.b.t. Beleidsnota gebruik gemeentegrond en
water rondom huis en boot door particulieren.

Geachte heer Post,

Wij merken op dat de schriftelijke reactie op 25 mei is ontvangen en vanaf die datum zou de 10 dagen termijn moeten gelden waarop een reactie binnen moet zijn.

In de nota van beantwoording zijn schriftelijke en mondelinge inspraakreacties per onderdeel samengevat. De schriftelijk ingediende inspraakreacties zijn niet bijgevoegd. Het WBK maar ook de Raadscommissie Leefomgeving kunnen niet beoordelen of de schriftelijke inspraakreacties onjuist of helemaal niet zijn weergegeven in de nota van beantwoording. Om een juiste beoordeling te kunnen geven dienen alle schriftelijke inspraakreacties alsnog toegevoegd te worden. Op dit moment moeten wij constateren dat er sprake is van een geregisseerd stuk.

De volgende punten in de nota van beantwoording dienen aangepast of aangevuld te worden.
Pag.1 punt 1.
Het is onjuist dat de vergadering van de Commissie Leefomgeving van 16 januari 2007, van te voren in huis –aan huis bladen is aangekondigd. De vergadering van de Commissie Leefomgeving is alleen gepubliceerd in het Noord –Amsterdams Nieuwsblad op 2-1-2007. Dit blad wordt niet bij alle woonbootlocaties bezorgd en dus waren niet alle bewoners hiervan op de hoogte. Dat bewoners daar toch aanwezig waren is niet aan de communicatieve instelling van het Dagelijks Bestuur te danken, maar aan de oplettendheid van enkele bewoners.

Pag. 1. punt 2.
SDAN. In de inspraakreactie over de weigering van de verantwoordelijke wethouder om een informatieavond te houden wordt gerefereerd aan een brief van 3 mei 2005.

WBK. In de brief van 3 mei 2005 is niet alleen opgenomen dat bij de voorbereiding van het aangekondigde beleid t.a.v. huur-en precariobeleid voor water en tuingrond (in 2005 beleid alleen gericht op woonboten) de inspraakverordening zal worden toegepast. Maar de brief geeft ook aan, dat in dat kader ook het Woonbotenkomitee benaderd zal worden. Door niet vermelding van deze belangrijke passage is de beantwoording onjuist en onvolledig. Het WBK had immers mogen verwachten bij de voorbereiding van het aangekondigde beleid en toepassing van de inspraakverordening benaderd (of betrokken) te worden. Daaraan is door de verantwoordelijke wethouder geen gevolg gegeven.

Pag. 2. punt 5.
SDAN. In de beleidsnota staat niet vermeld dat sprake zou zijn van onttrekking van grond aan de openbare bestemming. Dit wordt niet gesuggereerd. De nota spreekt alleen van ongereguleerd gebruik van grond en water.

WBK. De beantwoording is onjuist. In punt 1. Doelstelling beleidsnota (pag. 3) wordt in punt 1 genoemd dat het SDAN een aantal stukken grond en water dat bij burgers in gebruik is, als openbaar gebied dan wel openbare weg willen behouden. In punt 2.1 van de beleidsnota (pag. 4) staat dat het SDAN zich per geval zal moeten afvragen of het wel wenselijk is dat het gebruik van een bepaald stuk grond of water bij de burger komt of blijft.
Zoals in hoofdstuk 1 al genoemd, kunnen er bijzondere bezwaren zijn tegen de onttrekking van een perceel aan de openbare bestemming.
In punt. 3.1 van de beleidsnota t.a.v uniform beleid gebruik gemeente grond en –water m.b.t. nieuwe aanvragen en bij ongereguleerd gebruik wordt bij de beoordeling verwezen o.a. naar punt 2.1 van de nota (onttrekken van een perceel aan de openbare bestemming).

Pag. 3. punt 6.
SDAN: Bestemmingsplannen bepalen hoe een perceel planologisch mag worden gebruikt, bijv. als tuin al dan niet met opstal. Dat wil niet zeggen dat over grond waarop een bestemming is neergelegd in een bestemmingsplan geen afspraken behoeven te worden gemaakt. Die grond is van een bepaalde eigenaar: in dit geval het SDAN. Het is dus niet zo dat een bestemmingsplan van hogere juridische orde is dan de beleidsnota. Ook het feit dat ligplaatsvergunningen zijn afgegeven, schept geen recht op gebruik van omliggend water en/of gronden.

WBK. De beantwoording is suggestief en onjuist. Bestemmingsplannen bevatten op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (Rijkswetgeving) regels over het grondgebruik en maximale hoogte en breedte van bouwwerken en is wel degelijk van hogere juridische orde dan een beleidsplan van een deelgemeente.
In bestemmingsplannen bij woonbootlocaties zijn regels vastgelegd voor inrichting en gebruik van de oever of onderberm als tuinen en erven ten behoeve van de aangrenzende gronden op de plankaart nader aangeduid met “ligplaats voor woonschepen”. Het gebruik van de tuin is gekoppeld aan de ligplaats en schept wel degelijk rechten. De oever of onderberm bij woonboten is per definitie niet openbaar. Er ligt een uitspraak van het Hof, ook dat is een afspraak waar het stadsdeel zich niet aan wil houden. Er wordt aan voorbij gegaan dat in sommige gevallen de grond bij woonboten in eigendom is bij het Hoogheemraadschap.

Pag. 4. punt 8.
SDAN: Zoals ook geoordeeld door het gerechtshof in de genoemde uitspraak kan een dergelijke gebruiksovereenkomst worden opgezegd, indien hiervoor een redelijk belang bestaat.

WBK. Op de inspraakbijeenkomst van 19 februari jl. is al aangegeven dat in de uitspraak van het Hof uitdrukkelijk is vastgelegd dat de Gemeente het gebruik in redelijkheid slechts kan opzeggen indien zij daarbij een redelijk belang heeft, zoals bijvoorbeeld de voorgenomen uitvoering van het bestemmingsplan (zie uitspraak Hof pag. 9).Deze passage ontbreekt, beantwoording is onvolledig.

Pag. 4. punt.9.
SDAN. Er van uitgaande dat een stuk gemeentegrond of- water niet behoeft te worden gehuurd of in erfpacht genomen door een (potentiële ) gebruiker, betekent dit geen stijging in de woonlasten.

WBK. De vragen worden over de , al op dit moment hogere woonlasten dan wal bewoners en hoe zich dat verhoudt tot het beleid van het SDAN dat de locale lasten niet zullen stijgen, worden niet beantwoord.

Pag. 5. Punt 10.
SDAN: Het is niet de intentie van het SDAN om onder dreiging of dwang huurovereenkomsten af te sluiten. Het tegendeel is het geval. Er kan altijd voor gekozen worden het betreffende stuk grond of water bij de gemeente te laten of terug te geven.

WBK. Het nietig verklaren van een overeenkomst door de rechter als er sprake is van dreiging of dwang ( als er geen overeenkomst tot stand komt – ontruiming tuin en afbreken schuur) wordt niet beantwoord. In punt 3.1 van de beleidsnota is wel degelijk een negatieve passage opgenomen waar deze dreiging en dwang vanuit gaat. De beantwoording van het SDAN geeft een onjuiste voorstelling van zaken.

Pag. 5. punt 11. Het stadsdeel is op de hoogte van de Precarioverordening 2007. Het is juist dat een vlot en aanhorigheden in de bijlage van de verordening staan vermeld. In artikel 8 lid 4 van de Precarioverordening staat echter vermeld dat, indien sprake is van een verplichting tot betaling van een privaatrechtelijke vergoeding, geen precario wordt geheven.

WBK. Het aangehaalde artikel 8 lid 4 van de Precarioverordening is onjuist weergegeven. De verordening geeft letterlijk aan: “de belasting wordt niet geheven indien er voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belasting verordening, met uitzondering van de Binnenhaven- geldverordening een bedrag wordt gevorderd”.
Er is geen privaatrechtelijke overeenkomst voor een vlot en aanhorigheden. Er is geen verplichting tot betaling van een privaatrechtelijke vergoeding voor een vlot en aanhorigheden in de Precarioverordening opgenomen. Een vlot, stationerend vaartuig en dergelijke vallen onder de Precarioverordening. Bovendien is het de vraag of het DB deze publiekrechtelijke regeling om kan zetten in een privaatrechtelijke regeling

Pag. 6. punt 12.
SDAN. Destijds is het voorstel van het WBK betrokken zoals genoemd in de brief van 6 januari 2005 in de discussie over de heffing van precario heffing voor aanhorigheden. Bij weten van het SDAN is aan dit voorstel van het WBK uiteindelijk geen gevolg gegeven vanwege protesten hiertegen van woonbootbewoners zelf.

WBK. Het antwoord is onjuist en geeft opnieuw een verkeerde voorstelling van zaken. In de brief van 6 januari 2005, met het onderwerp afspraak woonbotencomité, gericht aan de leden van de Stadsdeelraad, blijkt dat er enige verwarring bestond over de vraag in hoeverre er al dan niet een akkoord was bereikt met het woonbotencomité over de steigers bij woonboten. In deze brief is aangegeven dat het Dagelijks Bestuur geen besluit over het principe akkoord heeft genomen.
In een gesprek met leden van het WBK (19 oktober 2005) heeft de nieuwe voorzitter van het DB bevestigd dat het voorstel geen draagvlak heeft gekregen in het DB.
Het is volkomen onjuist dat het geen gevolg hebben van het voorstel van het WBK door protesten van woonbootbewoners zelf is ingetrokken. Ook het WBK heeft geen verzoek ingediend om het voorstel in te trekken en dit blijkt ook niet uit de notulen van 22 december 2004. De toezegging dat de raad “de komende maanden” een voorstel kon verwachten van het bestuur over het huur-en precariobeleid ten aanzien van tuingrond en water, waarbij het voorstel van het WBK opnieuw aan de orde zou komen, is tot op heden niet nagekomen en is niet meegenomen in de beantwoording.

Pag. 6. punt 13. De huurprijs is gebaseerd op marktconforme prijzen van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGB).

WBK. In verschillende inspraakreacties is duidelijk gevraagd waarop de marktconforme huurprijs gebaseerd is, waaruit deze is opgebouwd en wat het stadsdeel in openbare grond heeft geïnvesteerd om dit voor een marktconforme prijs te verhuren. Het antwoord is dat de huurprijs is gebaseerd op adviesprijzen van het OGB zonder verdere uitleg. Het bestuur is duidelijk onwillig om opening van zaken te geven en gaat niet in op reële vragen van bewoners.

Verder gaan wij niet in op de nota van beantwoording. Dit betekent niet dat wij het eens zijn met de verdere beantwoording. Wij zullen inhoudelijk hierop ingaan bij de behandeling van de beleidsnota in de Commissie Leefomgeving.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I.e.o

Gerda van Zelst, secretaris

c.c. Dagelijks Bestuur
Commissie Leefomgeving

brief 24 mei 2007 Grond en Water

Stadsdeel Amsterdam-Noord
T.a.v. H. van Schaik,
Wethouder Leefomgeving
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 24 mei 2007

Onderwerp: uw brief/ kenmerk 289206 – d.d 15 mei 2007 m.b.t. Beleidsnota gebruik gemeentegrond en water rondom huis en boot door particulieren.

Geachte heer van Schaik,

Naar aanleiding van bovengenoemde brief, in antwoord op onze vragen en opmerkingen van 16 april 2007 m.b.t. het verslag van de inspraakavond van 19 februari 2007, berichten wij u het volgende:

We verwachten dat het stadsdeel er alles aan doet om bewoners tijdig en correct van alle noodzakelijke informatie te voorzien en medewerking te geven aan een feitelijk en formeel vastgelegde inspraak, zonder dat daarover per situatie afspraken afgedwongen moeten worden, alsof het stadsdeel aan burgers naar willekeur gunsten verleent. We vinden het ook niet correct dat zo’n zware politieke kwestie ambtelijk, en niet door de wethouder zelf wordt afgehandeld.

We blijven het in dit verband verder betreuren dat het verslag van de inspraakavond pas op 27 maart is verzonden, ruim 5 weken na dato en ondanks uw toezegging van 12 maart 2007 om dit zo snel mogelijk te doen.

Wat betreft de Nota van Beantwoording: er zou niet gegarandeerd kunnen worden dat deze twee weken voor de Commissievergadering wordt verzonden. Voor de goede gang van zaken in het politieke besluitvormingsproces zouden wij het echter zeer op prijs stellen als dat wel gebeurt.

Over punt 5, 6 en 7 in de brief zullen wij van mening blijven verschillen.

In de brief van 15 mei 2007 is verder volkomen onjuist weergegeven dat het stadsdeel geen gevolg heeft gegeven aan het voorstel voor een huurcontract voor de steigers, vanwege protesten hiertegen van de bootbewoners zelf. Het WBK heeft geen verzoek ingediend om het voorstel in te trekken en dit blijkt ook niet uit de notulen van 22 december 2004.

Op 15 december 2004, tijdens een gesprek met de voormalige voorzitter van het Dagelijks Bestuur en leden van het WBK, werd een brief van het DB voorgelegd (d.d.14 december) die al aan de raadsleden was bezorgd, over precario voor aanhorigheden en andere onderwerpen. Tijdens dit gesprek is door de voormalige voorzitter en ambtenaren een voorstel gedaan voor een huurovereenkomst voor kleine steigers 25 euro en voor grote steigers 50 euro per jaar. Het WBK heeft de voorkeur uitgesproken voor een symbolische vergoeding voor de steigers en een gebruikersregeling voor de tuinen zoals eerder was afgesproken. Op de raadsvergadering van 22 december heeft de voormalige voorzitter melding gemaakt van overeenstemming over een huurovereenkomst waarmee de precario tarieven voor de steigers zouden vervallen. Dit besluit zou op 21 december in het DB zijn genomen.

Uit de brief van 6 januari 2005, met het onderwerp afspraak woonbotencomité, gericht aan de leden van de Stadsdeelraad, blijkt dat er enige verwarring bestond over de vraag in hoeverre er al dan niet een akkoord was bereikt met het woonbotencomité over de steigers bij woonboten.
Uit dezelfde brief blijkt dat het Dagelijks Bestuur geen besluit over het principe akkoord heeft genomen. In een gesprek met leden van het WBK (19 oktober 2005) vult de nieuwe voorzitter van het DB aan dat het voorstel geen draagvlak heeft gekregen in het DB.

Hoewel de brief van 6 januari 2005 aangaf dat de raad “de komende maanden” een voorstel kon verwachten over het huur-en precariobeleid ten aanzien van tuingrond en water, waarbij het voorstel van het WBK opnieuw aan de orde zou komen, constateren wij dat deze toezegging tot op heden (mei 2007) niet is nagekomen. In de beleidsnota gebruik gemeentegrond en water rondom huis en boot door particulieren is ons voorstel niet meegenomen.

Het wonen op het water en wonen op de wal is qua rechten per definitie verschillend, aangezien het onderhoud voor de walkant/oever door woonbooteigenaren decennialang zelf is uitgevoerd. Het WBK is van mening dat de nota in heroverweging dient te worden genomen, omdat er bij woonboten geen sprake is van ongereguleerd gebruik van walkant of oever, en de nota dus niet van toepassing is voor woonboten, zoals wij in onze inspraakreactie al hebben aangegeven.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I.e.o

Gabriella Meerbach, voorzitter
Gerda van Zelst, secretaris

c.c. Dagelijks Bestuur