Nieuwe beleidsregels Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap (HHNK) heeft beleidsregels voor wonen op het water, ligplaatsen, watervergunning en Keur, woonboten ontwikkelt en voor inspraak vrijgegeven (zie brief HHNK) voor 1 april kunnen er zienswijze ingediend worden. De beide beleidstukken (ontwerp Discussienota Beleid Wonen op Water en  Beleidsregels watervergunningen 2013 )zijn opgevraagd en kunt u in de Nieuwsbrief vinden.

De nota wonen op het water geeft aan dat in het beheergebied van het HHNK ca. 1250 woonboten liggen w.o. 439 woonboten in Amsterdam-Noord (praktisch het hele bestand aan woonboten). Een groot deel van deze ligplaatsen is planologisch  ingepast, maar nog niet vergund door het HHNK.  Vanuit het WBK is telefonisch contact opgenomen met dhr. Wissink.

Aan hem is uitgelegd, dat wat Amsterdam-Noord betreft de 439 woonboten niet onder het beheer van het Hoogheemraadschap vallen. Het water is van de gemeente Amsterdam of van het Rijk en het waterbeheer in Zijkanaal I en Grasweg door Rijkswaterstaat wordt gedaan. Dan heeft de gemeente/stadsdeel-Noord, op grond van de Verordening op het Binnenwater 2010,  permanente ligplaatsvergunningen verleend en zijn bijna alle woonboten opgenomen in bestemmingsplannen (Wro). De Buiksloterdijk is eigendom van de gemeente Amsterdam en de Landsmeerderdijk is voor een groot deel eigendom van het HHNK en voor een deel van de gemeente Amsterdam. Maar dat staat los van een vergunning voor ligplaatsen. De beide nota’s lijken ons dus niet relevant voor het genoemde aantal woonboten van 439.

Dhr. W. Wissink gaf aan dat het beleid in nieuwe situaties die nog niet geregeld zijn, gaat gelden. Maar als het water niet van het HHNK is dit beleid dan ook niet van toepassing is. Het WBK zal in ieder geval voor 1 april een zienswijze indienen met de punten zoals hierboven genoemd zijn. Dit neemt niet weg dat bewoners in ieder geval de informatie kunnen lezen en zichzelf hierover een oordeel kunnen vormen en een zienswijze indienen.

De WBK zienswijze >>