Concept nota’s van beantwoording van bestemmingsplan Kadoelen/ Oostzanerwerf III en Banne Buiksloot II

Zowel in de inspraakreactie als de zienswijze bij beide bestemmingsplannen zijn er heel veel punten waarin is verzocht om aanpassing, tegemoet gekomen. De belangrijkste punten zijn; het gebruik van de tuinen vanaf de Appelweg, Landsmeerderdijk, Buiksloterdijk t/m aan de Klaprozenbrug zijn als Tuin 3 en Tuin 4 vastgelegd.

Een berging van max. 30 m2 is toegestaan. De erfafscheiding is nu ook voor beide bestemmingsplannen 2 meter hoog. De maten voor woonarken voor de Banne Buiksloot II, zijn net als voor Kadoelen/Oostzanerwerf – lengte 20 meter, hoogte 6 meter, breedte 7 meter, als de ligplaats dit toestaat en er is dus geen beperking meer van het vloeroppervlak van 140 m2, zoals dat voorheen voor het bestemmingsplan Buiksloterbreek van kracht was.

Behalve het overgangsrecht m.b.t. schuren zonder vergunning, blijft dit een punt waaraan niet tegemoet wordt gekomen. Het heeft voor het WBK geen zin om op dat punt in beroep te gaan bij de Raad van State vanwege de juridische complexiteit. Bewoners moeten zelf bepalen of ze in beroep gaan tegen punten die hun persoonlijk belang kunnen benadelen. Als er niet in beroep bij de Raad van State wordt gegaan, dan wordt dit een kwestie voor de rechter.

Op 19 juni a.s worden beide bestemmingsplannen door de Raad van het stadsdeel Noord behandeld. Indien deze worden goed gekeurd door de Raad, dient er binnen 6 weken beroep aangetekend te worden bij de Raad van State.

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kadoelen – Oostzanerwerf III
Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Banne Buiksloot II

Onwerpbestemmingsplannen Banne Buiksloot II en Kadoelen-Oostzanerwerf III

Onwerpbestemmingsplannen Banne Buiksloot II en Kadoelen-Oostzanerwerf III, zijn met ingang van 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegd bij het stadsdeel Amsterdam-Noord.

Iedere bewoners kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan deze moet uiterlijk op 9 april bij het stadsdeel binnen zijn (u kunt onderaan dit bericht de voor u relevante stukken inzien dan wel downloaden). Als ook de nota’s van inspraak (beantwoording op de inspraakreacties) Banne Buiksloot II en Kadoelen-Oostzanerwerf III.

Beantwoording Kadoelen-Oostzanerwerf III (KO III), de tuinen aan de Buiksloterdijk en Appelweg zijn nu ook bestemd als Tuin 3. Bij elke woonboot is nu 30m2 meter bebouwing toegestaan, zonder onderscheid te maken in bergingen en garages. De hoogte is ook aangepast naar drie meter. Ook de erfafscheiding is naar 2 meter aangepast (i.p.v 1 meter).  De doorvaarhoogte van bruggen wordt in de toelichting aangepast.

Commentaar WBK

Toch zijn er punten in de Nota Inspraak en overleg waar het WBK het niet mee eens is. Wij vinden dat er geen sprake is van een voortuin. Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat de onderberm gebruikt mag worden als tuin en erven en worden bijgebouwen toegestaan. De tuinen en erven liggen onder aan de dijk en ligt op sommige plekken 3 meter lager dan de weg. De overgangsbepaling in het vigerende bestemmingplan verschilt van het ontwerpbestemmingsplan KO III en betekent dat de bijgebouwen zonder vergunning nu als illegaal bestempeld kunnen worden. Sommige schuren stonden er al voor het eerste bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf er was. In het vigerende bestemmingsplan KO-II is een overgangsregel opgenomen, dat aangeeft “ wat strijdig is met het bestemmingsplan mag blijven staan en in stand gehouden mag worden (zie inspraakreactie WBK- KO III).”

Banne Buiksloot II (BBII), het bestemmingsplan is aangepast en de tuinen zijn nu bestemd als Tuin 4.  De bouwregeling van maximaal 30m2 bergingen en/of /garages is toegestaan maar verschilt van KO III, waar 30m2 meter bebouwing is toegestaan, zonder onderscheid te maken in bergingen en garages.

Commentaar WBK

Wij zullen opnieuw verzoeken om een eenduidige regeling in beide bestemmingsplan m.b.t. betreft het toestaan van 30m2 meter bebouwing, zonder onderscheid te maken in bergingen en garages. De tuin wordt als voortuin gezien en een erfafscheiding van 1 meter toegestaan, terwijl bij KO III twee meter wordt toegestaan. De beantwoording geeft aan dat In BBII dat bebouwing zonder vergunning als illegaal wordt bestempeld en niet onder het overgangsrecht valt. Onder het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek 1992, geeft het overgangsrecht wel degelijk aan dat bebouwing zonder vergunning conform dit overgangrecht in stand gehouden c.q. voortgezet mocht worden. Net als in het nieuwe bestemmingsplan KO III kan dit dezelfde gevolgen hebben voor bewoners die onder bestemmingsplan BB II vallen. Ook daar staan schuren al vele 10 tallen jaren voor het eerste bestemmingsplan. Uit reactie punt 8 blijkt dat het stadsdeel vindt dat illegaal gebruik van gronden niet onder het overgangsrecht vallen en geen verworven rechten geeft.

Een bestemmingsplan geeft aan waar in een gebied wel en niet gebouwd mag worden en waar de bebouwing voor gebruikt mag worden, waar ruimte is voor woningen, kantoren, horeca, landbouw en wegen. Wij zullen dan ook met klem verzoeken om de passage over illegaal gebruik van gronden te verwijderen omdat dit niet in een Nota inspraak hoort te staan.

Het WBK zal voor beide bestemmingsplannen op die punten die noodzakelijk zijn zienswijzen indienen en zal de vigerende en nieuwe overgangsbepalingen door een jurist/advocaat laten onderzoeken, wat de wettelijke mogelijkheden zijn, om te voorkomen dat de bewoners in het ergste geval hun schuur zouden moeten afbreken.

Banne Buiksloot II ontwerpbestemmingsplan (een heel groot bestand!)
Kennisgeving Banne Buiksloot II
kaart I Banne Buiksloot II
kaart II Banne Buiksloot II
kaart III Banne Buiksloot II
Nota van inspraak Banne Buiksloot II

Kadoelen Oostzanerwerf II ontwerpbestemmingsplan regels
Kadoelen Oostzanerwerf II ontwerpbestemmingsplan toelichting
Kennisgeving Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad A Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad B Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad C Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad D Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad E Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad F Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad G Kadoelen Oostzanerwerf II
Nota van inspraak Kadoelen Oostzanerwerf II

Ter info: fasen bestemmingsplan, hoe zit het ook alweer?

 

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III

De inspraakreactie is hier te downloaden >>

Aan de bootbewoners vanaf de Appelweg nr. 2, de Landsmeerderdijk en Buiksloterdijk vanaf 503 t/m 485 die vallen onder het voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III .

Hierbij vindt u de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. op voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III .
U kunt dit als voorbeeld gebruiken, om zelf een inspraakreactie op voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III, in te dienen of de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. als u het eens bent met de reactie ondertekenen.

U kunt de inspraakreactie t/m 4 december a.s. inleveren (stempel van ontvangst) bij balie Servicecentrum het stadsdeel Noord maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 uur tot 19.00 uur.Of per post aan het Dagelijks Bestuur, van het Stadsdeel-Noord, t.a.v. van mw. P. Vrijman, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Per Post, dient de inspraakreactie ook uiterlijk op 4 december bij het stadsdeel binnen te zijn.

De inspraakreactie is hier te downloaden >>