Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost

Door Jeroen Snel en Saskia van den Heuvel van bewonersinitiatief De Groene Draak.

Aan:
Dagelijks Bestuur Amsterdam Noord

 Cc:
Leden van de stadsdeelcommissie
Projectteam plangebied Klaprozenweg Noordoost
Dhr. A. Zieleman, waarnemend gebiedsmanager

Van:
Bewonersinitiatief De Groene Draak
t.a.v. J.G. Snel (secr. / correspondentie)
Buiksloterbreek 98
1034 XE Amsterdam

 Betreft:
Het openbaar maken van de oevers van Zijkanaal I
Amsterdam 19 december 2018

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Bewonersinitiatief De Groene Draak stuurt u deze brief n.a.v. ontwerpbijeenkomst dd. 11-dec-2018 t.b.v. het plangebied Klaprozenweg Noordoost en de vergadering van het DB met de stadsdeelcommissie dd. 12-dec-2018 tijdens welke de concept projectnota voor het plangebied is besproken. Bij deze vergadering is tevens door ons gebruik gemaakt van inspraak op de concept projectnota van het plangebied.

Lees “Brandbrief en inspraak plangebied Klaprozenweg Noordoost” verder

Principenota Klaprozenweg Noordoost september 2017

Op 27 september jl. stond het principebesluit van de bestuurscommissie Noord gepland over het advies dat zij aan het college van burgemeester en wethouders geven over de principenota Klaprozenweg Noordoost. Bewoners die onder deze planvorming vallen en die ingrijpende gevolgen kunnen hebben op hun woon en leefmilieu, zijn niet door middel van een bewonersbrief van het Stadsdeel Noord geïnformeerd. Buren die daar wel van op de hoogte waren, omdat ze op 11 juli jl. op een inloopavond aanwezig waren, hebben via facebook laten weten dat er ingesproken kon worden. Het betekende dat sommige bewoners slecht 1 of 2 dagen de tijd hebben gehad om de nota door te nemen en een reactie te maken om in te spreken. Bij het inspreken is dat ook meegedeeld, dat het niet informeren van de bootbewoners een zeer kwalijke zaak is en dat in de toekomst er op toegezien moet worden dat zij wel worden uitgenodigd. Lees “Principenota Klaprozenweg Noordoost september 2017” verder