ligplaatsvergunningen

Tot ongeveer 2014 zijn door het stadsdeel ligplaatsvergunningen uitgegeven met bepalingen die daar niet in thuishoren. Nooit bekrachtigd door de deelraad, maar willekeurig van het internet geplukt.
In een ligplaatsvergunning voor een woonboot in Noord -afgegeven tot nu toe- moet alleen staan:
• datum van afgifte
• naam van de eigenaar / bewoner
• naam van de woonboot
• adres van de woonboot
• afmetingen van de woonboot
• ligplaatsvergunning geldig voor onbepaalde tijd
En niets meer. Dus ook niet dat bijvoorbeeld het water onder de woonboot door de bewoner zelf op diepte gehouden moet worden. Lees verder “ligplaatsvergunningen”

leges 2018

Hoeveel leges voor woonbootbewoners in 2018?

Vermoedelijk vanaf begin 2018 wordt de wet van kracht die de aanpassing van woonboten aan de WABO regelt.
De leges voor woonboten bij nieuwbouw komen daarmee aanzienlijk hoger uit dan dat bootbewoners tot nu toe gewend waren. Bootbewoners die de afgelopen drie jaar een nieuwe woonboot lieten bouwen, hebben al meegemaakt dat er ambtelijk vooruit werd gelopen op deze wetsaanpassing.

Volgens het Gemeenteblad van 26 oktober 2017 gelden de volgende tarieven:

Voor de omgevingsvergunning voor bouwen:

bij bouwkosten tussen € 0 tot € 50.000 2,96%
€ 50.000 tot € 500.000 3,88%

Voor afwijken van het bestemmingsplan:

over bouwkosten van € 0 tot € 50.000 € 350,-
€ 50.000 tot € 500.000 € 750,-
Bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan bestaat er uiteraard geen afwijking van het bestemmingsplan. Maar let daar wel op, vergissingen bij het uitschrijven van leges worden makkelijk gemaakt!

Ligplaatsvergunning voor een woonboot volgens VOB 2010:

bij verbouwen en vervangen € 563,-

Bouwvergunning leges nieuwe woonboot

In 2016 is voor een nieuw te bouwen ark in het zijkanaal leges voor de bouwvergunning berekend. Alsof een woonboot onroerend goed zou zijn. Als WBK stelden we ons op het standpunt dat er in 2016 nog geen wettelijke basis bestond om van de nu nog geldende verordening op leges voor woonboten af te stappen. De wet die dat wel mogelijk kan maken zal op z’n vroegst per januari 2018 van kracht zijn.

Het bezwaar van het WBK is eind 2016 pas na 7 maanden, in plaats van binnen 6 weken beantwoord. En niet ontvankelijk verklaard.

Nu is toch erkend dat de wettelijke basis voor andere -veel hogere- leges dan voor een woonboot ontbrak en de bewoner / eigenaar zal op de hoogte gebracht worden van deze noodzakelijke correctie.

Foutieve bepaling ligplaatsvergunning jaagt woonbootbewoner op kosten

Een bootbewoner wilde na enige tijd zijn ark vervangen door een andere. Echter, door de opgehoopte bagger is de nieuwe ark niet langs andere arken op de vergunde ligplaats te krijgen. Op grond van een onjuist afgegeven ligplaatsvergunning moet de bootbewoner nu op eigen kosten laten baggeren. In plaats van dat de eigenaar van het water, de gemeente of het stadsdeel als zaakwaarnemer, daar zorg voor draagt.

De instinker is dat in de vergunning de ongeldige bepaling is opgenomen dat de bootbewoner / eigenaar zelf ervoor verantwoordelijk is het water op diepte te houden. Deze bepaling is nooit bestuurlijk bekrachtigd en dus ongeldig, waar het om een ligplaats in publiek (gemeentelijk) water gaat. Lees verder “Foutieve bepaling ligplaatsvergunning jaagt woonbootbewoner op kosten”

Ligplaatsvergunningen

In een ligplaatsvergunning hoort volgens de nota woonbotenbeleid 1991 alleen te staan:
• datum afgifte
• naam eigenaar
• naam woonboot
• afmetingen woonboot lang x breed x hoog
• het water waarin de woonboot ligt
• adres
• vergunning geldt voor onbepaalde tijd
• handtekening behandelend ambtenaar

Er zijn in Noord minstens 9 sterk afwijkende ligplaatsvergunningen uitgegeven, met daarin extra bepalingen die er niet in thuishoren. Zoals verhalen over het gebruik van grond of water of het slaan van palen en steigers.

Wat echt niet kan, is dat er soms een verhaal is opgenomen dat de bootbewoner zelf het water onder de woonboot op diepte moet houden.

Die bepaling kan alleen bij privaatrechtelijke contracten (zoals bij erfpacht), maar zeker niet in een publiekrechtelijke vergunning (bijvoorbeeld als je precario betaalt). Want in het laatste geval is en blijft de grond onder het water eigendom van de lokale overheid. De eventueel in 2012 en 2013 bij de vergunning gevoegde voorlichtingsfolder is zonder meer ongeldig.

Bootbewoners die in 2012 of 2013 een vergunning hebben gekregen voor hun woonboot, wordt aangeraden deze vergunning even na te kijken en zo nodig vervanging door een correcte vergunning aan te vragen op het stadsdeelkantoor.

Ligplaats bedreigd?

Mocht ooit je ligplaats bedreigd worden, dan moet het Bever protocol (BEsluitvorming en VERplaatsing) nageleefd worden, zodat de procedure zo fatsoenlijk mogelijk verloopt. Helaas blijkt maar al te vaak dat uitvoerende ambtenaren onbekend zijn met dit protocol. Voor alle woonbootbewoners die in de nare situatie terecht zijn gekomen dat hun ligplaats wegbestemd is of anderszins, klik hier voor het BEVER protocol.

Ligplaatsvergunning

Let bij vernieuwing van uw ligplaatsvergunning of voor een nieuwe eigenaar erop dat in de ligplaatsvergunning geen “nadere informatie ligplaatsvergunning” of “Verder wijzen wij u “ opgenomen is. De ligplaatsvergunning dient alleen de gegevens te bevatten zoals op het voorbeeld is aangegeven (klik hier voor het voorbeeld). Dat is op 3 december 2013 met de ambtelijke dienst van het stadsdeel overeengekomen.

Ligplaatsvergunning

Het blijkt dat bewoners die recent een nieuwe ligplaatsvergunning hebben ontvangen, opnieuw een vergunning met andere toevoegingen hebben dan is toegezegd. Bewoners die een nieuwe vergunning aanvragen voor een permanente vergunning (i.p.v. 3 jaar), bij verkoop of verandering aan de boot, zouden alleen de nieuwe korte versie van de ligplaatsvergunning verstrekt (zie hiervoor info op de site). Het blijkt dat er 1 pagina is toegevoegd met nadere informatie, en in de 3e pagina, zijn alle voorwaarden die uit de vergunning zijn gehaald, onder gebracht onder het kopje ‘Verder wijzen wij u erop ‘ en aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend. Een bewoner heeft daartegen een bezwaarschrift ingediend, omdat het niet zo kan zijn dat aan bewoners steeds een andere ligplaatsvergunning wordt uitgereikt. Het WBK zal hiertoe weer een brief naar de verantwoordelijke wethouder sturen omdat dit een rechtsongelijkheid betreft. Let dus op uw vergunning!