inspreekreactie – Projectbesluit Buiksloterham en Nota van beantwoording en Wijzigingen ter behandeling op 12 mei a.s. Cie. RO.

Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. van de Commissie Ruimtelijke Ordening
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 6  mei 2005
Betreft: inspreekreactie – Projectbesluit Buiksloterham en Nota van beantwoording en Wijzigingen ter
behandeling op 12 mei a.s. Cie. RO.

Geachte Commissieleden,

Na bestudering van de Nota van Wijzigingen m.b.t. het Projectbesluit Buiksloterham verzoeken wij u de volgende punten in uw beoordeling mee te nemen.

Wij zijn verheugd dat de toezegging van wethouder Stadig zoals vastgelegd in de brief van 24 mei 2004 onverkort geldt. Deze regeling voor de 18 woonschepen gelegen aan de Grasweg houdt in dat de woonboten met tuinen en erven in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buiksloterham worden opgenomen.

Wat betreft de 4 Woonschepen in het Zijkanaal I, tussen de Klaprozenweg en het Papaverkanaal,  zijn wij minder verheugd. Hoewel deze boten nu wel genoemd worden in de Nota van Wijzigingen, is het niet duidelijk of zij op de huidige locatie kunnen blijven liggen en betekent dit voor hen een wel zeer onzekere rechtspositie. Tot de demping in 2015 kan het woonschip gelegen in het Johan van Hasseltkanaal blijven liggen.

Aangegeven wordt dat uiteindelijk alle ligplaatsen van woonschepen opgenomen zullen worden in het bestemmingsplan Buiksloterham.

Wij menen u erop te moeten wijzen dat de 4 betreffende woonschepen in het Zijkanaal I tussen de Klapozenbrug en het Papaverkanaal meer dan 60 jaar op een aangewezen locatie volkomen legaal liggen. Volgens de plannen zou recreatie (openbare ruimte/groen) prevaleren boven wonen en werken. Wonen is ook voor bootbewoners een eerste levensbehoefte, recreëren kan daar ons inziens niet op voorgaan, zeker niet wanneer legale ligplaatsen dreigen te verdwijnen. Overigens wordt ook een bedrijf in zijn bestaan bedreigd. De daar gelegen scheepswerf zou in dat geval namelijk ook moeten verdwijnen.

Het niet op willen nemen van woonschepen en scheepswerf op de huidige locatie blijft voor de bewoners en het Woonbotenkomitee dan ook een onacceptabele gang van zaken.

Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat de woonboten op hun huidige plekken opgenomen worden in het bestemmingsplan en openbare ruimte aan het water elders in de planvorming te zoeken.

Hoogachtend,

Namens het Woonbotenkomitee Zijkanaal I en omstreken,
Bestuurslid, Gerda van Zelst