Tijdelijke verplaatsing woonschepen Durgerdam

Rijkswaterstaat wil de steiger in Durgerdam vernieuwen. Het idee was de 11 woonboten tijdelijk aan de zuidkant van het Buiten IJ bij de oostpunt van Zeeburg neer te leggen. De afgelopen jaren hadden daar al tijdelijk 26 woonboten gelegen, afkomstig uit het kommetje tussen de Amsterdamsebrug en Zeeburg.

Toen Rijkswaterstaat hiervoor vergunning aanvroeg bij de gemeente, bleek dat één bewoonster die verhuizing naar zo’n 7 kilometer verderop helemaal niet zag zitten. Volgens de Amsterdamse ambtelijke uitvoerder moest dit daarom ook echt beter geregeld worden. Tenslotte is het Protocol Tijdelijke Verplaatsingen in 2023 niet voor niets bestuurlijk bekrachtigd. Dus werd het stadsdeelbestuur Noord erbij betrokken om een betere oplossing te zoeken. Lees verder “Tijdelijke verplaatsing woonschepen Durgerdam”

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht geworden. De omgevingswet voegt 26 wetten, welke vallen onder de ruimtelijke ordening, milieu en gemeentelijke regelingen, samen. Over deze omgevingswet is elf jaar gediscussieerd. Tevens is de invoering zes keer uitgesteld. De wet is bedoeld om digitaal het plaatselijk geldige bestemmingsplan te kunnen inzien en ook om de bouwvergunning aanvragen voor een woonwijk, windmolenpark of dakkapel digitaal te kunnen indienen. De belofte is dat het hele proces eenvoudiger zal verlopen dan tot voor kort.

Helaas is het zo dat de landelijke databank DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) nog steeds niet optimaal werkt. In veel gemeentes werd er nog niet eens mee gewerkt. Bij een interne presentatie door DSO voor professionals zoals architecten en bouw voorbereiders   in oktober 2022 verdween de helft van de aanvragen of werden aanvragen om onverklaarbare reden niet valide verklaard. Te vaak was de gevraagde informatie niet eens op te vragen. ICT-bouwers waarschuwden er al vaker voor dat dit project van ongeveer € 2.000 miljoen veel te omvangrijk is om in één keer in te voeren. Eerdere stelselwijzigingen bij de overheid met meerdere doelen tegelijkertijd, opgehangen aan digitalisering zijn al precies hierom mislukt. Lees verder “Omgevingswet”

Bezoek aan boord?

Het kan zijn dat er in 2024 een ambtenaar langskomt om te vragen naar de toestand van je woonboot. Niet schrikken. Het gaat hierbij niet om vervolging, maar om het oplossen van administratieve verschillen, onduidelijkheden of andere opgekomen vragen.

Tot een paar jaar terug werd er bij de ‘nulmeting’ alleen gekeken naar onterecht gebruik van een boot of ligplaats. Niet altijd bleken de gemeentelijke dossiers op orde. Eventuele afwijkingen op initiatief van de bootbewoner werden voor zover mogelijk alsnog ingepast als veroorloofde situatie voor zover het bestemmingsplan dat toeliet.

Bij wat ooit begon als ‘nulmeting’ bleek dat geconstateerd achterstallig onderhoud maar al te vaak oorzaak vindt in een slechte gezondheid of sociale problemen van de bewoner. Daarom is de ‘nulmeting’ twee jaar geleden aangevuld met een programma waarbij ook van vergunde woonboten èn de kwaliteit als woning èn eventuele problematische woonsituaties van de bewoners werden betrokken. Bedoeld om in onderlinge samenwerking tot verbetering voor de bootbewoner te komen. Zo zijn er elders in de stad al meerdere Amsterdamse bootbewoners uit een, ook door henzelf, ongewenste situatie verder geholpen. Eigenlijk komt dit neer op het repareren van jarenlang verwaarloosd sociaal beleid vanuit de gemeente. Lees verder “Bezoek aan boord?”

Rechtszaken

In woonbotenland lopen er de laatste tijd enorm veel rechtszaken. Het lijkt mode te zijn geworden om bij verschil van mening met een uitvoerende dienst van de gemeente het al in een vroeg stadium op een rechtszaak te laten aankomen. Voorkom als het enigszins kan zo lang mogelijk rechtszaken. Schat altijd eerst zelf in of er veel kans is dat je ooit gelijk krijgt. Je weet ook nooit of er in de uitspraak bij een rechtszaak bijkomende schade zal zijn. Ga met de overheid in overleg in plaats van in een vroeg stadium naar de rechter te stappen. Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie en gaat niet af op welk indrukwekkend verhaal dan ook over het onrecht een bootbewoner aangedaan.
Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie. Veel jurisprudentie is ook voor leken makkelijk terug te lezen op het internet. Doe dat dus altijd eerst. Lees verder “Rechtszaken”

Vernieuwing kades en bruggen

In het programma vernieuwing van kademuren en bruggen in Amsterdam moeten er in totaal 1.700 woonboten verplaatst worden. Het hele projekt gaat daardoor nog minstens 20 jaar voortduren. Voor grote complicaties in de uitvoering zijn al alternatieven aangedragen. Zo kan de vaarweg geheel afgesloten worden, zijn bootbewoners -tijdelijk- elders te huisvesten of de woonbooteigenaar moet uitgekocht worden.

In het geval dat over de verplaatsingen en het terugkomen daarvan rechtszaken aangedragen worden door een groep bootbewoners met dezelfde belangen, is de gemeente bereid daar financieel aan bij te dragen. Maar niet bij door individuen aangespannen juridische procedures.

De gemeente zal op de definitieve ligplaatsen op haar kosten nieuwe elektra /water /gaskasten plaatsen die per stuk meer dan € 20.000,– gaan kosten.

RVB Rijksvastgoedbedrijf

Met de nieuwe huurwet op ligplaatsen blijven vermoedelijk de vervelendste clausules in de huurcontracten met RVB van kracht. Dat zijn:

  • de mogelijkheid om eens in de 3 jaar een nieuw huurprijs voorstel te doen door òf de verhuurder òf de huurder als private partijen.
  • de te volgen taxatie procedure met drie taxateurs na onenigheid over een voorstel tot ‘aanpassing’ van de huur.

RVB als dienst is van het Ministerie van Financiën over geheveld naar Binnenlandse Zaken. In 2023 vervalt weer de driejaarlijkse termijn voor eventuele verhoging van de huur. Waarschijnlijk laat RVB het deze keer zitten -na in werking treden van de wet op ligplaatshuur- om een prijsverhoging te verlangen.

Bescherming ligplaatshuur

De Wet huurbescherming van de ligplaats van woonboten is per 1 juli 2022 in werking getreden. Opzegging van ligplaatshuur is gelijkgetrokken aan de wettelijke termijn: 3 tot 6 maanden; Net zoals bij opzegging van een woning in de vrije sector en de ligplaatscontracten op Rijkswater.
Komende twee jaar is de huurverhoging maximaal dezelfde als die is vastgesteld voor de vrije sector.
De huurbescherming zelf gaat pas in per 1 juli 2024.
Ligplaatshuur valt onder privaat recht, dus inclusief de naar eigen inzicht door de verhuurder te bepalen voorwaarden. Een verhuurder heeft geen plicht een huurder te accepteren. Voor een huurder betekent dat ‘graag of niet’. Lees verder “Bescherming ligplaatshuur”

Update nulmeting

De aanvankelijke bedoeling van de nulmeting was om na opheffing van de stadsdelen een inventarisatie te maken en controle te houden op afmetingen, status en welstand van de woonboten in Amsterdam. Het werd uiteindelijk het oplossen van sociale problemen, van illegaliteit, van onvergunde zaken en van veiligheidskwesties.

Onder de 2.800 woonboten zaten er 400 probleem gevallen, daarvan zo’n 80 excessen. In veel gevallen is handhaving uitgelopen op kort gedingen. De gemeente gebruikt de Woningwet en zorgplicht als instrumenten. maar laat de beoordeling van de zaak over aan een extern bureau. In meerdere situaties zijn Zorg & Wonen en de GGD ingeschakeld. Aan de beoordeling van welstand wordt niet meer toegekomen.

Ook in Noord zijn er een paar schrijnend situaties opgemerkt. Soms was er een nieuwe woonboot nodig. Andere keren waren de schulden zo hoog opgelopen dat voor vervangende woonruimte op de kant is gezorgd. Voor dit laatste heeft zich ook de afdeling van Rijkswaterstaat, die toezicht houdt op de waterkwaliteit, ingezet als er nog steeds niet was aangesloten op het riool.