Stadsdeelraadverkiezingen 7 Maart 2006

Met een opkomstpercentage van 47,6 % ging bijna de helft van alle Noord-Amsterdammers stemmen. Niet gek omdat het ook deze keer voor velen weer een raadsel was aan wie je je stem moest geven en waarom.
Vrijwel alle partijen beloofden in hun programma  iets te gaan doen aan armoedebestrijding, veiligheid en jeugdwerkloosheid. Sommigen voegden daar nog ‘het behoud van groen’ aan toe. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen werden de programma’s in dit soort algemene termen gepresenteerd.
Meer duidelijkheid over specifieke punten en onderlinge verschillen tussen partijen zou je verwachten op de avond van het verkiezingsdebat in de Buiksloterkerk. Gerda van Zelst ging daar hoopvol gestemd naar toe. Haar verslag staat boven dit stukje.
Wie over internet beschikt kon zijn keuze proberen te maken met behulp van de stemwijzer. De lezers van deze krant waren dan hoogstwaarschijnlijk uitgekomen bij de Belangen Partij Noord (BPN) omdat zij zich duidelijk hebben uitgesproken tegen een tunnel onder Zijkanaal I en tegen de gebruiksovereenkomst voor steigers en tuinen. Jammer genoeg stonden deze twee punten niet in de folder die de BPN huis aan huis verspreidde. We zullen nooit weten of dit de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen heeft beïnvloed.
De uitslag in Noord liet in grote lijnen eenzelfde beeld zien als in de rest van het land: dikke winst voor de PvdA en de SP, stabilisatie voor GroenLinks en verlies voor de overige partijen. De stadsdeelraad zal deze nieuwe termijn starten met 13 zetels PvdA (was 8), 4 zetels SP (was 2), 3 zetels VVD (was 4), 3 zetels GroenLinks (was 3), 2 zetels Leefbaar Noord (was 5), 2 zetels CDA (was 3), 1 zetel BPN (was 2) en 1 zetel voor de Groenen (was 0). D66 verdwijnt uit de raad evenals de ons altijd goedgezinde John Melskens.

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de samenstelling van het Dagelijks bestuur. Ongetwijfeld zal de PvdA als grootste partij de meeste wethouders leveren en ook de voorzitter. In de centrale stad ziet het er naar dat GroenLinks de PvdA dwingt om andere partijen buiten het college te houden. Als ze deze koers ook in Noord volgen dan wordt het een DB van 4 x PvdA’ en 1 x  GroenLinks. In dat geval is het te hopen dat er vanuit de oppositie goed op onze belangen wordt gelet.  A.P.

De verkiezingen: lijsttrekkerdebat

Op 23 februari vond een lijsttrekkersdebat plaats in de Buiksloterkerk, zo las ik in enkele plaatselijke weekbladen. Alle 11 lijsttrekkers van de politieke partijen zouden daar aanwezig zijn. Nog nooit meegemaakt, dus ik dacht (en wat buren) daar ga ik eens naar toe in de hoop dat er behalve de presentatie van de lijsttrekkers en hun programma’s toch ook nog tijd en ruimte gemaakt zou worden om te communiceren met de bevolking. Maar dat was toch een verkeerde gedachte van mij. Het bleek dat op deze avond heel veel van de eigen (politieke) achterban aanwezig was en bovendien was de avond heel streng geregisseerd. De tijd voor de lijsttrekkers liep uiteindelijk 20 minuten uit en na de pauze was het publiek (burgers) aan de beurt. De vragen moesten in de pauze op papier gezet worden en opgehangen op een prikbord. De vragen werden door de leiders van het debat uitgezocht en aan een lijsttrekker voorgelegd. Dus niks open discussie of zomaar een vraag vanuit de bevolking. Weer een illusie armer en dat maak de politiek voor een burger er niet aantrekkelijk op. G.v.Z.

Teruggave rioolrecht

De redactie kreeg de volgende sympathieke mail (bedoeld voor publicatie in de Woonbotenkrant) binnen.

De gemeentebelastingdienst maakte het erg leuk voor ons de afgelopen weken: achter elkaar kwam het geld binnen van de teruggave rioolrecht van 2001 t/m 2003, zo’n EUR 350. Eerder dit jaar hadden we al EUR 280 teruggekregen over 2004 en 2005. Hoe was ik erachter gekomen dat ik teveel betaald had en geld terug kon vragen? Via oplettende woonboters die hun ervaringen deelden in deze krant. De woonbotenkrant is dus geld waard! Denk hieraan als je leest dat er donaties nodig zijn om onze krant in stand te houden. Als iedereen 10% zou geven van het dankzij de woonbotenkrant bespaarde bedrag, dan zijn de financiële problemen weer voor heel wat jaren opgelost.

Bart de Vries

Aankoppeling gasslang

De winter staat voor de deur en om de winter goed door te komen is het van belang dat u de koppeling en slang van de gas aansluiting controleert. Het is heel vervelend als u in de kou komt te zitten als blijkt dat de aansluiting (koppeling) niet in orde is.

brief Inspraak over de Tien Geboden voor de Waterlandse Zeedijk

Aan het Stadsdeel Amsterdam-Noord,                                 per e-mail en per post
t.a.v. secretariaat afd. R&EB,
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

        Amsterdam, 18 juli 2005
Betreft: Inspraak over de Tien Geboden voor de Waterlandse Zeedijk.
Geacht secretariaat,

Hierbij de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK)

In grote lijnen treffen wij in dit concept, geschreven in de bloemrijke taal van een historisch sprookje, nogal wat inconsequente en opportunistische voorstellen aan.
Aan de ene kant wordt de Dijk heilig verklaard en worden ecologische doelstellingen en privacy ondergeschikt gemaakt, aan de andere kant wordt hij gemolesteerd als er meegelift kan worden op andere plannen die deels nog niet zijn goedgekeurd.
Wij lezen in dit concept de zoveelste reeks bedreigingen voor de woonsituatie van bootbewoners in het Zijkanaal I.

Puntsgewijs:
“ De Waterlandse Zeedijk” pag. 6. De Waterlandse Zeedijk is ooit aangelegd als zeewaterkering en heeft tot de huidige dag de functie van primaire waterkering.

WBK: Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verloor de Waterlandse Zeedijk zijn zeewerende functie. De Waterlandse Zeedijk heeft daarmee een secundaire functie gekregen. Dat de Waterlandse Zeedijk tot de huidige dag een primaire functie vervult is onjuist. 

“Route voor de fiets” pag 8. “In het beleidsdocument Hoofdnet Fiets in Amsterdam-Noord is aangegeven dat op twee punten  routes op de Waterlandse Zeedijk zullen aansluiten over twee nieuwe bruggen over Zijkanaal I ter hoogte van het Barkpad en de Kadoelenweg”.

WBK:  De voorgestelde fietsbrug ter hoogte van het Barkpad is door de Raad van State nietig verklaard. Het WBK blijft van mening dat de fietsbrug ter hoogte van het Barkpad overbodig is. Wel wordt in samenwerking met de werkgroep “De Bongerd” gewerkt aan een nieuwe fietsverbinding die via de nieuwe fietsbrug bij de Kadoelen (aanlanding Landsmeerderdijk) gaat lopen van Oostzaan/ De Bongerd, naar De Banne Zuid en Buikslotermeerplein. Voor deze fietsbrug en nieuwe route hoeven geen ligplaatsen te verdwijnen.
Wij constateren dat het adviesbureau RBOI op dit punt buiten haar opdracht gaat. De fietsbruggen hebben, immers geen enkele toegevoegde waarde voor de herkenbaarheid en bruikbaarheid van de dijk.   

“Beleid, maatregelen, uitwerkingen” pag. 30. “Ten aanzien van de inrichting van de dijk wordt de volgende regie voorgesteld. – gebakken klinkers in de oude bebouwde dijklinten.”

WBK:  op gebakken klinkers is het lastig wandelen en fietsen !!

”Maatregelen”:  pag.30. “ Wie van de dijk houdt spaart de snoeischaar niet. Dat kan spanning geven met ecologische doelstellingen of wensen met betrekking tot privacy. In de afweging echter mag de wens om een herkenbare zeedijk in Amsterdam-Noord te hebben een belangrijke rol spelen”.

WBK:  dit is een merkwaardige verschuiving van prioriteiten; aan de ene kant bevlogen pleiten voor een groene scheg en een park (je) en op een andere plaats onder de dekmantel van liefde de snoeischaar niet sparen. Wat is liefde ?

Pag. 31. “ regel het parkeren van woonschepen zo, dat de auto’s niet het fietsverkeer belemmeren of hinderen (parkeerplaatsen in het talud van de dijk)”.

WBK:  wij begrijpen niet dat er gesproken wordt over het regelen van het parkeren van woonschepen zodat zij het fietsverkeer niet belemmeren of hinderen. Wij gaan ervan uit dat dit een foutieve zinsnede is, zoniet willen wij graag vernemen wat er wel bedoeld wordt.  

“Tien uitwerkingen” pag. 37. ”Tussen de Kadoelerbreek en de Metaalbewerkerweg worden aan landzijde van de Buiksloterdijk moderne dijkwoningen gebouwd”.

WBK:  wij wijzen er op dat op deze plaats langs de dijk nooit huizen hebben gestaan. De geplande huizen voegen niets toe aan de karakteristieke herkenbaarheid van de dijk, integendeel. Ook doen zij afbreuk aan de zichtlijnen binnen de groene scheg. Wij vermoeden dat de ware redenen om deze huizen te bouwen nl. financiering van (een deel)van dit project, verstopt zijn onder termen als ‘enscenering van een uitzicht over de tuinen van de woonschepen’ en ‘de groene ruimte aan de binnenzijde van de dijk’.
Met die huizen blijft er van de groene ruimte op dat gedeelte van de dijk niet veel meer over en moeten wij gaan snoeien in onze tuinen om zichtlijnen te creëren?

Afgezien van deze punten is het vooral de vraag of het bevoegd gezag van de dijk, het Hoogheemraadschap toestemming zal geven voor woningbouw. Recentelijk is hiervoor geen toestemming verleend voor Marjoleinterrein.

 “Acties” pag. 37.“Gericht snoeien van de dichtgegroeide visuele relaties tussen dijk en Zijkanaal I”.
“Ontwikkeling van de oeverlanden in Zijkanaal I tot groene en transparante gebieden, waarin het reliëf en beloop van de dijk zichtbaar is, en visuele relatie met het Zijkanaal mogelijk maken”.

WBK:  er liggen nogal wat woonschepen aan weerszijden van het kanaal. Wij zien weinig ruimte om oeverlanden te ontwikkelen etc. zonder dat ook daar wellicht ligplaatsen moeten verdwijnen ?
Uiteraard is dat voor ons onacceptabel.

Wij vinden ook dat er vreemde afwegingen worden gemaakt omdat er wel gesproken wordt over het belang van een visuele relatie met het Zijkanaal en het creëren van zichtlijnen bij de woonboten maar niet bij de woonbebouwing (aan weerszijden) op de Landsmeerderdijk.  

“Acties” pag. 39. “1. snoeien van het struikgewas op het dijklichaam langs de Metaalbewerkerweg om de glooiing van het talud zichtbaar te maken. 2. herinrichting van het fietspad tussen de Metaalbewerkerweg en de Buiksloterdijk bij de Kamperfoelieweg”.

WBK:  Gezien de gewenste continuïteit van de fietsroute over de dijk, verbaast het ons zeer dat de fietsroute de dijk verlaat en beneden langs de Metaalbewerkerweg loopt. Hier wordt geen probleem
gemaakt om de route niet over het historische dijktracé te laten lopen, met het argument dat de route achter de dijk net zoveel vertelt als de route op de dijk.  Wordt hier wel rekening gehouden met iemand’s privacy?

Hoogachtend,

Namens de werkgroep Waterlandse Zeedijk van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Mw. G. van Zelst.

Inspraakreactie op de Tien geboden voor de Waterlandse Zeedijk.

Op 18 juli 2005 is door het WBK een inspraakreactie ingediend op de visie over de Tien geboden voor de Waterlandse Zeedijk. De visie kan en mag naar onze mening geen gevolgen hebben voor de woonboten gelegen aan de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk. De Visie Waterlandse Zeedijk wordt in november 2005 in het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel-Noord besproken. Daarna zal er een antwoord op onze inspraakreactie komen. We moeten wel alert blijven wanneer dit verder door de politiek wordt besproken.

Enquête van het bureau Onderzoek & Statistiek

Bootbewoners (niet iedereen) hebben van het bureau Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Amsterdam een enquêteformulier ontvangen voor een woonlastenonderzoek, waarin ook werd gesteld dat dit in overleg met de Woonboten Comités heeft plaatsgevonden. De vraag van bewoners was of dit ook in overleg met het WB K is gebeurd. Daar kunnen wij kort over zijn: het WBK is hier niet bij betrokken geweest.

In 1991 is door dit zelfde onderzoeksbureau een woonlastenonderzoek gedaan en toen was het resultaat dat de woonlasten voor huiseigenaren en woonbooteigenaren praktisch gelijk waren. Opgemerkt moet worden dat toen de bootbewoners nog geen Roerende Ruimte Belasting betaalden en rioolaansluitrecht. Er zijn dus meer vaste woonlasten bijgekomen en is dit onderzoek feitelijk overbodig.

Vernieuwing regels afvalwater (persbericht VROM)

De staatssecretarissen van VROM en Verkeer en Waterstaat (VenW) hebben nieuwe algemene regels opgesteld voor het lozen van afvalwater door particulieren. De regelgeving die nu nog versnipperd is wordt samengevoegd tot één besluit.
Volgens dat nieuwe besluit hebben particulieren voor het lozen van afvalwater niet meer een vergunning of ontheffing nodig, zoals dat nu voor sommige afvalwaterstromen wel het geval is. Dat geldt niet alleen voor afvalwater van de wc, de keuken en de badkamer, maar ook voor het hemelwater van het dak en bijvoorbeeld het water van het op straat wassen van de auto. Alleen als er voor huishoudens ongebruikelijk afvalwater zou worden geloosd, is wel een vergunning of ontheffing nodig.
Het meeste afvalwater mag zonder beperkingen worden geloosd. Ook het huishouden moet daarbij natuurlijk wel op de bescherming van het milieu letten. Zo mogen verfresten niet in het afvalwater komen, maar als klein chemisch afval worden afgevoerd. Als er geen openbaar riool of een openbare afvalwaterzuivering aanwezig is waarop het huishouden het afvalwater kan lozen, moet het afvalwater uit de woning door de particulier zelf worden gezuiverd. Hierin verschilt het besluit niet van de daarvoor geldende algemene regels. Het bevoegd gezag – de gemeente of de waterbeheerder – krijgen wel meer mogelijkheden om de vereiste zuivering af te stemmen op de plaatselijke situatie. Ook kan het bevoegd gezag, als het vanwege de plaatselijke situatie nodig is, bij andere afvalwaterlozingen maatregelen voorschrijven. Dit kan bijvoorbeeld bij het lozen van hemelwater, daar waar zware metalen te veel tot uitloging leiden. Verder staat er in het besluit dat het vanaf 1 januari 2009 wordt verboden om toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen te lozen in het oppervlaktewater.
Het ontwerpbesluit is op 25 januari gepubliceerd in de Staatscourant. Binnen zes weken kan een ieder commentaar op het besluit sturen naar het ministerie van VROM. Naar verwachting kan het besluit nog dit najaar in werking treden.
Meer informatie

Dossier Afvalwater: http://www.vrom.nl/afvalwater