Huisvestingsverordening 2020 (uitgebreid)

De gemeenteraad van Amsterdam krijgt het voorstel om vanaf begin volgend jaar ook de woonboten onder de huisvestingsverordening te krijgen.

De achtergrond hiervan is de toenemende hotelexploitatie van woonboten aan banden te leggen. De exploitatie van meerder woonboten door vaak eenzelfde eigenaar heeft vooral in de binnenstad de koopprijzen voor woonboten opgejaagd. Het uiteindelijk gevolg hiervan is dat bootbewoners met lage inkomens in de praktijk de stad worden uitgejaagd.

Amsterdammers kunnen reageren op de voorstellen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en de bijbehorende stukken tijdens de inspraaktermijn. Die inspraaktermijn is zes weken en loopt van 1 juni 2019 tot en met 13 juli 2019. De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde wijzigingen aan het eind van dit jaar en besluit of de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.
Inspreken? Dat kan vanaf zaterdag 1 juni.
Zie: www.amsterdam.nl/inspraak

Hieronder de voor woonboten relevante voorstellen.
Vanaf 1 januari 2020 gelden deze voorgenomen regels uit de Huisvestingsverordening óók voor woonboten. Dit betekent onder andere dat de regels voor kamerverhuur, vakantieverhuur en Bed & Breakfast voor woonboten en andere woningen vanaf 1 januari 2020 hetzelfde zijn. Lees verder “Huisvestingsverordening 2020 (uitgebreid)”

Huisvestingsverordening 2020

De gemeenteraad van Amsterdam krijgt het voorstel om vanaf begin volgend jaar ook de woonboten onder de huisvestingsverordening te krijgen. De achtergrond hiervan is de toenemende hotelexploitatie van woonboten aan banden te leggen. De exploitatie van meerder woonboten door vaak eenzelfde eigenaar heeft vooral in de binnenstad de koopprijzen voor woonboten opgejaagd. Het uiteindelijk gevolg hiervan is dat bootbewoners met lage inkomens de stad worden uitgejaagd.
Amsterdammers kunnen reageren op de voorstellen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en de bijbehorende stukken tijdens de inspraaktermijn. Die inspraaktermijn is zes weken en loopt van 1 juni 2019 tot en met 13 juli 2019. De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde wijzigingen aan het eind van dit jaar en besluit of de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.
Inspreken? Dat kan vanaf zaterdag 1 juni.
Zie: www.amsterdam.nl/inspraak

Huisvestigingsverordening 2020

De gemeente heeft het voornemen om woonboten in 2020 onder de Huisvestingsverordening te brengen. In de loop van 2019 komt dat voorstel in de inspraak. Bedoeld om verdere woningonttrekking te voorkomen, daaronder uitbreiding van de permanente hotel exploitatie zoals nu van 30 tot 40 woonboten in de binnenstad.

Dit gaat betekenen dat er extra regels gaan komen voor toeristische verhuur, de B&B’s waarvoor straks vergunning nodig is, meldplicht vakantieverhuur, regelingen voor kamerverhuur, 2e woning, splitsing van de woning en onttrekking van woonruimte. Voor één en ander in werking kan gaan, moet de basisadministratie van de gemeente (BAG) wel eerst geschoond worden en dat is nog een hele klus.

Lees verder “Huisvestigingsverordening 2020”

Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons

Op 8 mei heeft B&W ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen op de nota Welstand op het Water.

Inbreng bootbewoners niet gewenst

Uit de 41 pagina’s blijkt dat de ambtenaren van mening blijven dat zij zonder inbreng van bootbewoners beter af zijn. Dit begon al bij de samenstelling van de ambtelijke werkgroep met mensen vanuit erfgoed, welstand en stedenbouw, binnenwaterbeheer en beroepsmatige nota producenten. Een eerste opzet werd voorgelegd aan zelf benoemde deskundigen en instellingen. Dat bleken te zijn de Bond Heemschut, Platform Erfgoedhavens, een scheepsbouwer, LWO, een aankoopmakelaar van woonboten, een architect die ooit een voormalig beroepsschip had bezeten, het Scheepvaartmuseum en de redactie van een lifestyle blad. Maar geen enkele Amsterdamse bootbewoner. Dus uitgerekend niet de ervaringsdeskundigen. Lees verder “Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons”

zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken

Gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. Directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam 

zienswijze
op bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken in ontwerp
namens WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
                sekretariaat Grasweg 16A, 1031 HW Amsterdam
voor deze Geert Lewis, mevr. T. Kolbjornsen,

Lees verder “zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken”

Oproep

Het WBK heeft een nieuw postadres nodig

We zoeken iemand die bereid is post en e-mail voor het WBK
te ontvangen en die intern verder door te sturen.

Bedoeld is een formeel adres dat kan fungeren als contactpunt voor bootbewoners en anderen die het WBK zoeken, los van de ingang via deze website. Inhoudelijke vragen handelen de bestuursleden verder zelf af.

Als het kan, zou het mooi zijn als ook zo’n 5 keer per jaar een mailing namens het WBK kan uitgaan voor de openbare WBK vergadering voor bootbewoners in Noord. Alle stukken en adressen daarvoor worden aangeleverd.

Heb je hier de mogelijkheden voor?
Graag een berichtje naar Mieke Sterk sterkmieke@g.mail.com
of Geert Lewis lewis32@zonnet.nl

Interessante links voor woonbootbewoners

Op gezette tijden verandert er wat in woonbotenland.
Hieronder een paar interessante linkjes voor wie het een en ander na wil lezen.

1. De VOB, verordening op het binnenwater van de gemeente Amsterdam is
aangepast aan de wetgeving die vermoedelijk per 1 januari 2018 ingaat, waarbij woonboten zijn ingevoegd als bouwwerk. De aanvullingen zijn hier te vinden.

2. Het ministerie heeft de folder drijvende bouwwerken uitgegeven. Hierin hoe woonboten zijn ingepast in het bouwbesluit 2012. Een publieksversie, waaraan geen rechten zijn te ontlenen staat hier. Let wel, alle bestaande woonboten worden geacht al te voldoen aan deze vereisten, ook al is dat in de praktijk onmogelijk. Deze regelgeving is alleen van toepassing op alle nieuwbouw en op ingrijpende verbouwingen.

3. Een stukje uit de voordracht voor de begroting 2018 van de gemeente Amsterdam (pagina 421)

WAT VOLGT IS NIET ONZE TEKST
Liggeld
Voor een ligplaats in openbaar gemeentewater heffen we precariobelasting. Voor woonboten is de precariobelasting € 6,69 per m2, voor bedrijfsvaartuigen € 6,72 per m2 (exclusief btw).
De tarieven liggeld voor woonboten en bedrijfsvaartuigen zijn in 2017 geharmoniseerd. Eén tarief voor woonboten en aanhorigheden en één tarief voor bedrijfsvaartuigen voor de gehele stad. Het college wil een marktconforme beprijzing van land en water. Daarom verwachten we dat de tarieven liggeld de komende jaren zullen stijgen. Dit omdat de tarieven liggeld sinds 1995 nagenoeg niet zijn gestegen in relatie tot de waarde van de gemeentegrond.
Het onderzoek naar marktconforme tarieven liggeld waarbij we aansluiten bij een tariefstelling gekoppeld aan erfpacht is nog niet afgerond. Dit komt onder andere door de uitgestelde besluitvorming rond de overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen. Daarom zijn er rond liggeld geen wijzigingen in de verordening en de daarbij horende tarieven.

4. Precario voordracht aan de gemeenteraad, begin november 2017

5. De leges tarieven in 2018

6. Als aanrader voor wie de stukjes van Cor Goudriaan over de juridische wirwar in woonbotenland wil volgen, bezoek eens zijn website.

ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord

Minder ligplaatsen in Noord

Op dit moment, eind 2017, zijn met de diverse gemeentelijke plannen de ligplaatsen van 61 woonboten in Amsterdam Noord op het spel gezet. Veel erger is dat daarmee voor 61 huishoudens de zekerheid over hun woonplek achteloos geschrapt is. En dat ze jarenlang niet meer zullen weten waar ze aan toe zijn. Met mensen in huur- en koophuizen wordt zo niet omgegaan. Tegenover bootbewoners permitteert de overheid zich dit echter wel.

Plannenmakers en projectleiders verschaffen bootbewoners geen enkele duidelijkheid. Alleen dat hun woonboot niet meer gewenst is. Vaak moesten de betrokken bewoners hier toevallig achter komen, want uitnodigingen voor informatieavonden worden niet altijd bezorgd op de woonbootadressen. Projectleiders gaan er aan voorbij dat bootbewoners burgerrechten hebben. Hoezo betrouwbare overheid?  Lees verder “ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord”

leges 2018

Hoeveel leges voor woonbootbewoners in 2018?

Vermoedelijk vanaf begin 2018 wordt de wet van kracht die de aanpassing van woonboten aan de WABO regelt.
De leges voor woonboten bij nieuwbouw komen daarmee aanzienlijk hoger uit dan dat bootbewoners tot nu toe gewend waren. Bootbewoners die de afgelopen drie jaar een nieuwe woonboot lieten bouwen, hebben al meegemaakt dat er ambtelijk vooruit werd gelopen op deze wetsaanpassing.

Volgens het Gemeenteblad van 26 oktober 2017 gelden de volgende tarieven:

Voor de omgevingsvergunning voor bouwen:

bij bouwkosten tussen € 0 tot € 50.000 2,96%
€ 50.000 tot € 500.000 3,88%

Voor afwijken van het bestemmingsplan:

over bouwkosten van € 0 tot € 50.000 € 350,-
€ 50.000 tot € 500.000 € 750,-
Bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan bestaat er uiteraard geen afwijking van het bestemmingsplan. Maar let daar wel op, vergissingen bij het uitschrijven van leges worden makkelijk gemaakt!

Ligplaatsvergunning voor een woonboot volgens VOB 2010:

bij verbouwen en vervangen € 563,-