zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken

Gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. Directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam 

zienswijze
op bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken in ontwerp
namens WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
                sekretariaat Grasweg 16A, 1031 HW Amsterdam
voor deze Geert Lewis, mevr. T. Kolbjornsen,

Lees verder “zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken”

Oproep

Het WBK heeft een nieuw postadres nodig

We zoeken iemand die bereid is post en e-mail voor het WBK
te ontvangen en die intern verder door te sturen.

Bedoeld is een formeel adres dat kan fungeren als contactpunt voor bootbewoners en anderen die het WBK zoeken, los van de ingang via deze website. Inhoudelijke vragen handelen de bestuursleden verder zelf af.

Als het kan, zou het mooi zijn als ook zo’n 5 keer per jaar een mailing namens het WBK kan uitgaan voor de openbare WBK vergadering voor bootbewoners in Noord. Alle stukken en adressen daarvoor worden aangeleverd.

Heb je hier de mogelijkheden voor?
Graag een berichtje naar Mieke Sterk sterkmieke@g.mail.com
of Geert Lewis lewis32@zonnet.nl

Interessante links voor woonbootbewoners

Op gezette tijden verandert er wat in woonbotenland.
Hieronder een paar interessante linkjes voor wie het een en ander na wil lezen.

1. De VOB, verordening op het binnenwater van de gemeente Amsterdam is
aangepast aan de wetgeving die vermoedelijk per 1 januari 2018 ingaat, waarbij woonboten zijn ingevoegd als bouwwerk. De aanvullingen zijn hier te vinden.

2. Het ministerie heeft de folder drijvende bouwwerken uitgegeven. Hierin hoe woonboten zijn ingepast in het bouwbesluit 2012. Een publieksversie, waaraan geen rechten zijn te ontlenen staat hier. Let wel, alle bestaande woonboten worden geacht al te voldoen aan deze vereisten, ook al is dat in de praktijk onmogelijk. Deze regelgeving is alleen van toepassing op alle nieuwbouw en op ingrijpende verbouwingen.

3. Een stukje uit de voordracht voor de begroting 2018 van de gemeente Amsterdam (pagina 421)

WAT VOLGT IS NIET ONZE TEKST
Liggeld
Voor een ligplaats in openbaar gemeentewater heffen we precariobelasting. Voor woonboten is de precariobelasting € 6,69 per m2, voor bedrijfsvaartuigen € 6,72 per m2 (exclusief btw).
De tarieven liggeld voor woonboten en bedrijfsvaartuigen zijn in 2017 geharmoniseerd. Eén tarief voor woonboten en aanhorigheden en één tarief voor bedrijfsvaartuigen voor de gehele stad. Het college wil een marktconforme beprijzing van land en water. Daarom verwachten we dat de tarieven liggeld de komende jaren zullen stijgen. Dit omdat de tarieven liggeld sinds 1995 nagenoeg niet zijn gestegen in relatie tot de waarde van de gemeentegrond.
Het onderzoek naar marktconforme tarieven liggeld waarbij we aansluiten bij een tariefstelling gekoppeld aan erfpacht is nog niet afgerond. Dit komt onder andere door de uitgestelde besluitvorming rond de overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen. Daarom zijn er rond liggeld geen wijzigingen in de verordening en de daarbij horende tarieven.

4. Precario voordracht aan de gemeenteraad, begin november 2017

5. De leges tarieven in 2018

6. Als aanrader voor wie de stukjes van Cor Goudriaan over de juridische wirwar in woonbotenland wil volgen, bezoek eens zijn website.

ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord

Minder ligplaatsen in Noord

Op dit moment, eind 2017, zijn met de diverse gemeentelijke plannen de ligplaatsen van 61 woonboten in Amsterdam Noord op het spel gezet. Veel erger is dat daarmee voor 61 huishoudens de zekerheid over hun woonplek achteloos geschrapt is. En dat ze jarenlang niet meer zullen weten waar ze aan toe zijn. Met mensen in huur- en koophuizen wordt zo niet omgegaan. Tegenover bootbewoners permitteert de overheid zich dit echter wel.

Plannenmakers en projectleiders verschaffen bootbewoners geen enkele duidelijkheid. Alleen dat hun woonboot niet meer gewenst is. Vaak moesten de betrokken bewoners hier toevallig achter komen, want uitnodigingen voor informatieavonden worden niet altijd bezorgd op de woonbootadressen. Projectleiders gaan er aan voorbij dat bootbewoners burgerrechten hebben. Hoezo betrouwbare overheid?  Lees verder “ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord”

leges 2018

Hoeveel leges voor woonbootbewoners in 2018?

Vermoedelijk vanaf begin 2018 wordt de wet van kracht die de aanpassing van woonboten aan de WABO regelt.
De leges voor woonboten bij nieuwbouw komen daarmee aanzienlijk hoger uit dan dat bootbewoners tot nu toe gewend waren. Bootbewoners die de afgelopen drie jaar een nieuwe woonboot lieten bouwen, hebben al meegemaakt dat er ambtelijk vooruit werd gelopen op deze wetsaanpassing.

Volgens het Gemeenteblad van 26 oktober 2017 gelden de volgende tarieven:

Voor de omgevingsvergunning voor bouwen:

bij bouwkosten tussen € 0 tot € 50.000 2,96%
€ 50.000 tot € 500.000 3,88%

Voor afwijken van het bestemmingsplan:

over bouwkosten van € 0 tot € 50.000 € 350,-
€ 50.000 tot € 500.000 € 750,-
Bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan bestaat er uiteraard geen afwijking van het bestemmingsplan. Maar let daar wel op, vergissingen bij het uitschrijven van leges worden makkelijk gemaakt!

Ligplaatsvergunning voor een woonboot volgens VOB 2010:

bij verbouwen en vervangen € 563,-

Welstand op het water

ontwerp welstandsnota

De gemeente heeft een ontwerp welstandsnota vrij gegeven voor inspraak.  De bedoeling is dat deze voorzet ertoe leidt dat per april 2018, als de stadsdelen zijn verdwenen, deze nota de diverse tot nu bestaande welstandseisen vervangt.

Een lijvig boekwerk van 73 pagina’s. Vóór 26 november kon daarop worden ingesproken. Namens WBK is de volgende inspraak opgestuurd:

WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord

inspraak op ontwerp welstandnota
Welstand op het Water
gemeente Amsterdam 2017
inspraak.welstandopwater@amsterdam.nl

algemeen

De ontwerpnota is op meerdere punten inhoudelijk onevenwichtig. Onnodig dik gemaakt door herhalingen en triviale betogen. Hoe dikker een nota is, hoe minder bruikbare inhoud.

De uitleg over vormgeving is gekopieerd uit inleidingen op de architectuur met alle gebruikelijke vaagheid en hoogdravende lege woorden.
De poging een ideaalbeeld in juridiserende termen te beschrijven, levert een nota op die is losgezongen van de steeds veranderende werkelijkheid. Lees verder “Welstand op het water”

Nulmeting

De nulmeting van woonboten heeft plaats in de hele stad. Ook alle woonboten en arken in Noord. Een ploeg uit Stadsdeel Oost heeft opdracht gekregen van de centrale stad de metingen uit te voeren.

De achtergrond is dat de administratie van woonboten bij meerdere stadsdelen niet deugt. De afmetingen van diverse woonboten staan verkeerd genoteerd. Er komen ook meer woonbootadressen voor dan ooit afgegeven vergunningen. Daarnaast zijn er uiteraard bootbewoners die een en ander aan hun woonboot veranderd hebben zonder daar ooit een vergunning voor aan te vragen.

Omdat de stadsdelen per maart 2018 verdwijnen, wil de centrale stad een geactualiseerd overzicht hebben van wat er nu aan woonboten ligt.

Wat betreft de ligplaatsvergunningen voor woonboten: tot 2009 moesten die in Amsterdam Noord om de 3 jaar vernieuwd worden. Vanaf 2009 zijn de ligplaatsvergunningen geldig voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat de vergunning pas vernieuwd hoeft te worden bij vervanging of na verkoop. Natuurlijk moest iedere bootbewoner wel zelf die ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd zelf aanvragen. Wie dat niet deed, kan dat alsnog doen.
Daarnaast zijn alle woonboten opgenomen in de diverse bestemmingsplannen, verwijderen of andere maatregelen zijn niet aan de orde zolang er niet illegaal aangelegd is.

De nulmeting heeft al plaats gevonden op diverse plekken in Noord. Als je een afspraak maakt, kan je ter plaatse controleren of hun opmeting klopt met wat je zelf weet van lengte, hoogte en breedte van je woonboot.

De jaarlijkse precario heffing en roerende ruimte belasting is soms gebaseerd op kleinere, inmiddels allang vervangen woonboten. In zulke gevallen kunnen de bewoners voortaan een hogere aanslag verwachten. Hetzelfde valt te verwachten bij nooit opgegeven uitbreidingen van het oppervlak boven water.

Bouwvergunning leges nieuwe woonboot

In 2016 is voor een nieuw te bouwen ark in het zijkanaal leges voor de bouwvergunning berekend. Alsof een woonboot onroerend goed zou zijn. Als WBK stelden we ons op het standpunt dat er in 2016 nog geen wettelijke basis bestond om van de nu nog geldende verordening op leges voor woonboten af te stappen. De wet die dat wel mogelijk kan maken zal op z’n vroegst per januari 2018 van kracht zijn.

Het bezwaar van het WBK is eind 2016 pas na 7 maanden, in plaats van binnen 6 weken beantwoord. En niet ontvankelijk verklaard.

Nu is toch erkend dat de wettelijke basis voor andere -veel hogere- leges dan voor een woonboot ontbrak en de bewoner / eigenaar zal op de hoogte gebracht worden van deze noodzakelijke correctie.