Gasleidingen

Er was al eerder een bericht over lekkage van de gasleiding en koppelingen onder of boven de grond. Omdat er opnieuw problemen waren met gas toevoer voor de meter (dus voor rekening van Nuon) is er een discussie ontstaan met de monteurs en het blijkt dat de eerdere reparatie, vervanging van koppelingen onder de grond voor rekening van het Nuon zou zijn. Bij andere bewoners die het zelfde probleem hebben gehad was dat wel voor rekening van het Nuon gerepareerd, omdat de leiding vanuit de kast onder de grond gaat en pas vlak bij de boot aan de walkant boven komt. Dit korte gedeelte met koppeling naar de boot is wel voor rekening voor de bewoner. Getracht is op dit schrift te krijgen maar na 2 uur telefoneren naar verschillende afdelingen en na bevestiging dat het voor rekening voor Nuon is en even zoveel keer dat het voor rekening van de bewoner is, hebben wij het opgegeven.  Het is dus een willekeurige regeling en afhankelijk van wie je aan de telefoon krijgt en welke monteurs er bij komen.

Horeca

Het horecabeleidsplan wordt na bespreking in het Dagelijks Bestuur in de Commissie besproken (waarschijnlijk Commissie Middelen) en daarna in de stadsdeelraad. Bij navraag door het WBK bleek dat het nog niet duidelijk is wanneer dit in de Commissie wordt besproken. Maar waarschijnlijk in april of mei. Het is voor bewoners mogelijk om in de commissievergadering en in de stadsdeelraadsvergadering een toelichting op de ingediende zienswijze te geven. Dus mensen die hier belang bij hebben, let op de aankondigingen in de krant of kijk op de website van het stadsdeel. 

Gasleidingen – waarschuwing

Enige weken geleden hing er een gaslucht in de tuin. Omdat de gasmeter bleef doordraaien nadat alles binnen was uitgezet, moest er wel een lek zijn. Omdat de leidingen van de gaskast naar de boten onder de grond zijn aangelegd moest er gegraven worden en toen bleek dat de koppelingen (van twee boten) stuk waren. Omdat we zelf de kosten moeten betalen van de walkast naar de boot, betekende dit veel werk en geld, maar alles is weer goed gekomen.
We melden dit omdat de meter, bij een lek door blijft draaien en het aan het eind van het jaar veel geld kan kosten. Dus als iemand buiten gas ruikt, zet alles wat gas gebruikt uit, als de gasmeter blijft lopen, zoek in uw eigenbelang het lek op.
Het kan ook de gasleiding of koppeling boven de grond zijn.

Buurtregisseur

Een deel van de woonboten in zijkanaal I heeft sinds kort een nieuwe buurtregisseur. Het is Pieter Velthuizen die namens het politiewijkteam Klimopweg deze functie vervult in het “Industriegebied Noord”. Dit gebied strekt zich uit vanaf het Coentunnelcircuit tot en met het Shell G.S. terrein.  Onder zijn beheer vallen alle woonboten in dit gebied inclusief de steigers bij de Klaprozenweg.

Op de WBK-vergadering van 1 november j.l. kwam de heer Velthuizen zich voorstellen. Volgens zijn functieomschrijving is hij een “operationele politiefunctionaris met gezag en autoriteit die zich in het publieke domein, in uniform gekleed, bezighoudt met uitvoerende politietaken en in samenwerking met anderen leefbaarheid en veiligheid in de buurt realiseert”.
Tot ieders verbazing, niet in het minst van de heer Velthuizen zelf, wist bijna niemand van de aanwezigen dat er al 6 jaar buurtregisseurs aktief zijn in ons gebied. Hij lijkt de eerst zichtbare en is van plan om de WBK-vergaderingen regelmatig bij te wonen.Ook bood hij aan om in onze krant een vaste bijdrage te leveren: “nieuws van de politie”.

Wij maakten van de gelegenheid gebruik om te vragen of er iets gedaan gaat worden aan het regelmatig terugkerend feestgedruis –boem,boem,boem- vanaf het KNSM-terrein. De vergunningen voor deze feesten van Kinetisch Noord worden afgegeven door de Deelraad maar de politie blijkt zich wel degelijk verantwoordelijk te voelen voor de overlast die ze af en toe veroorzaken. Wordt vervolgd dus.

Omdat de woonboten in het kanaal onder verschillende buurtregisseurs vallen, vroegen wij de heer Velthuizen of een van hen het centrale aanspreekpunt voor ons kan zijn. Hij gaat dit met zijn kollega’s bespreken.

Buurtregisseurs zijn te bereiken: telefonisch op nr. 0900-8844, per fax 020-5593174 of per e-mail. De e-mail adressen zijn de voornaam-puntje-achternaam @amsterdam.politie.nl
Dus bv.: pieter.velthuizen@amsterdam.politie.nl
Het was een sympathieke kennismaking waar beide partijen hopelijk wel bij zullen varen.

Horecabedrijf met terras – Zijkanaal I

Een horecabedrijf met terras is in het water van het Zijkanaal I gepland en opgenomen in het plangebied De Bongerd. De horecagelegenheid is tegenover de woonboten aan de Buiksloterdijk gepland. De Nieuwsbrief van De Bongerd “zomer 2006” en ook het artikel in het Amsterdam Stadsblad van 20 september jl. laat zien dat als het aan de wethouder RO ligt, de horecavoorziening er gewoon komt. Een horecabedrijf met terras in het water (zie kaartje) heeft als gevolg dat de bewoners aan de Buiksloterdijk (woonwijk) geluidsoverlast te wachten staat. Iedereen weet immers dat geluid ver draagt over het water en dat zal zeker tot klachten gaan leiden. Ook is het mogelijk als de wind naar de Bongerd toestaat dat de wat verderaf gelegen huizen in De Bongerd daar ook overlast van kunnen ondervinden. Het WBK heeft voorgesteld om dit bedrijf op een andere locatie te situeren waar geen woonboten liggen, maar daar is door het projectteam De Bongerd en wethouder niet op ingegaan. Het WBK zal daarom een inspraakreactie indienen om het horecabedrijf niet tegenover de woonboten te plannen. Als de reactie klaar is kunnen belanghebbenden deze reactie ook indienen of aanpassen met hun opmerkingen. De inspraakreactie moet uiterlijk 8 oktober bij het stadsdeel binnen zijn.

Conclusie ombudsman aangewezen ligplaatsen (art. 31 WW)

Op 21 juli jl. heeft het WBK de conclusie ontvangen van de Gemeentelijke Ombudsman over de gedragingen van het Stadsdeel Amsterdam-Noord m.b.t het moeten aanvragen van een ligplaatsvergunning door bootbewoners die op een aangewezen ligplaats liggen genoemd in art. 31 van de Woonschepen Wet . Over juridische aspecten geeft de ombudsman geen oordeel, dat is aan de rechter. De conclusie van de ombudsman is dat de onderzochte gedraging van het stadsdeel naar de betrokken bewoners onzorgvuldig is geweest. Het stadsdeel dient zich actief in te zetten om de bewoners de officiële vergunning te bezorgen, want de geschiedenis laat zien dat de bewoners niet als willekeurige aanvragers beschouwd kunnen worden. Het stadsdeel zal geen kosten voor de ambtelijke handelingen in rekening brengen. Het stadsdeel realiseert zich dat de vergunningverlening niet minder rechten mag opleveren voor de bewoners. Gezien de toezegging van het stadsdeel dat er geen vergunningen voor bepaalde tijd zullen worden verleend (de vergunning is voor onbepaalde tijd), geeft de ombudsman het stadsdeel ter advisering deze lijn te intensiveren en wat betreft de vergunningverlening een actievere rol op zich te nemen om aan de belangen van de burger tegemoet te komen. Uit de conclusie blijkt dat de klacht van het WBK terecht was.

Het WBK heeft per e-mail een gesprek met de wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling aangevraagd om de conclusie te bespreken en de betrokken bewoners (voor hen die nog geen vergunning hebben) op korte termijn een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken zonder enige toevoegingen (zie voor de conclusie van de Ombudsman verder in de krant).

Ter informatie: de aangewezen ligplaatsen zijn als volgt; de westelijke oever van het Tolhuiskanaal langs de Grasweg, het Dode Gat aan de zijde van de Buiksloterweg, langs de Klaprozenkade, van het ontmoetingspunt van Zijkanaal I en het Papaverkanaal tot aan de brug van de Klaprozenweg over het Zijkanaal I, langs de Buiksloterdijk van de elektriciteitspaal 23c (nu nr. 429) tot nabij het gemaal Kadoelen.

Dam tot Dam loop 2006

Zondag 17 september werd de Dam tot Dam loop gehouden. Aan de Buiksloterdijk waar de lopers voorbij gingen, was het voor de bewoners niet alleen een feestelijke dag. Met spandoeken is kenbaar gemaakt dat de bewoners het niet eens zijn met de De Bongerd plannen van de deelraad.

Dam to Dam loop 2006

spandoek op de Buiksloterdijk tijdens Dam tot Dam loop over de tuinen die worden afgepakt van woonbootbewoners in SP De Bongerd

spandoek De Bongerd

Zondag 17 september werd de Dam tot Dam loop gehouden. Aan de Buiksloterdijk waar de lopers voorbij gingen, was het voor de bewoners niet alleen een feestelijke dag. Met spandoeken is kenbaar gemaakt dat de bewoners het niet eens zijn met de De Bongerd plannen van de deelraad.

Dam to Dam loop 2006

Spandoek op de Buiksloterdijk tijdens Dam tot Dam loop over de beoogde fietsbrug in Stedenbouwkundig Plan De Bongerd .

Varen

De zomer is weer begonnen en we hopen dat iedereen een fijne tijd met mooi weer zal beleven. Maar het wonen op het water betekent ook dat er overlast kan zijn van mensen die te hard varen, hinderlijke golfslag of geluidsoverlast veroorzaken. Het gebeurt regelmatig dat er veel te hard gevaren wordt en er ’s nachts geluidsoverlast is van luidruchtige mensen. Indien u klachten heeft over te hard varen (max. snelheid is 7 kilometer per uur) of hinderlijke golfslag, neem het registratienummer op van de boot die dit veroorzaakt en u kunt dan uw klacht melden bij het Meldpunt Overlast te Water  op 020- 625 00 99. Dit  telefoonnummer is 24 uur bereikbaar. Maar een beetje rekening met elkaar houden is natuurlijk wel het beste.