Misverstanden rond precario

Om te beginnen: precario voor een woonboot is een belasting en geeft geen rechten. Het is slechts een vergoeding voor het gebruik van gemeentelijk eigendom, in dit geval het water waar de woonboot in ligt. Als bootbewoner ontleen je pas rechten aan de ligplaatsvergunning, de Wabo-vergunning en eventueel het erfpachtcontract.

Grondslag of verhoging

Een paar jaar geleden had de dienst Vastgoed van de gemeente Amsterdam het plan een andere grondslag te nemen voor de hoogte van de precario voor woonboten. Daar zou wel eens een heel hoge prijs uit kunnen uitrollen. Dus heeft het WBK toen met andere woonboot comités overlegd hoe we daar tegen op moesten treden. Deze grondslag wijziging lijkt op de lange baan te zijn geschoven. Bij de laatste verhoging van de precario voor woonboten voor 2020 en latere jaren gaat het niet om een verandering in de grondslag. Nu is in de oude traditie domweg een hoger belastingtarief vastgesteld. Lees “Misverstanden rond precario” verder

Precario en kwijtschelding

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amsterdam in al haar wijsheid de precario voor de komende jaren verhoogd. Uiteraard hebben alle woonbootorganisaties hier tegen geprotesteerd, al voordat de gemeenteraad dit besluit nam. Het mocht niet baten.

Tegelijk met de verhoging is bepaald dat er kwijtschelding mogelijk is van de precariobelasting voor de woonboot voor mensen met een laag inkomen. In de toelichting bij de precario aanslag voor 2020 is dat uitgewerkt tot dat kwijtschelding mogelijk is voor alle gemeentelijke belastingen bij een inkomen rond of beneden het bijstandsniveau. Lees “Precario en kwijtschelding” verder

precario verhoging 2020

De precario voor woonboten op gemeentewater in Noord is voor 2020 verhoogd van € 6,69 naar € 9,- per m².
In 2021 en 2022 volgt een verdere verhoging naar € 11,- per m².
De gemeenteraad heeft dit in grote meerderheid vastgesteld. Een verhoging in het eerste jaar met 34% en naar het tweede jaar met 64%. Vele bootbewoners zijn in het verweer gekomen tegen deze grove verhoging.

lage inkomens de stad uitgepest

De precario verhoging is een volgende stap waarmee mensen met lage inkomens de stad worden uitgepest. Amsterdam wordt zo een reservaat voor de happy few. De centrale overheid belooft weliswaar lastenverlaging, maar de lagere overheden verhogen de belastingen en heffingen nog meer. Niet iedereen kan zulke forse verhogingen betalen. Moet zo iemand dan de woonboot maar verkopen?

Lees “precario verhoging 2020” verder

inspraak reactie WBK precario 2020

WBK woonbotenkomitee Amsterdam Noord
Grasweg 16A
1031 HW Amsterdam
wbkamsterdamnoord@gmail.com
www.wbkonline.nl
kvk 34133449

betreft: precario woonboten 2020 / 2021

Geacht raadslid,

dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Verhoging precario 2020 voor woonboten komt In Amsterdam Noord uit op +34%. Naar 2021 op zelfs +64%.
Buitensporig voor een verantwoord en proportioneel overheidsbeleid.
Verdedigbaar is hooguit een verhoging gelijk aan de inflatie.
Dit voorstel is onacceptabel, want:

• De gemeente verleent geen enkele tegenprestatie,
geen verbeterde dienstverlening, wel verzwaarde juridische regelgeving.
• Voorgesteld precario tarief is een slag in de lucht.
• Tariefstelling van andere overheden als maat nemen, is stompzinnig na-apen.
• De regering belooft ons lastenverlaging, maar de gemeente verhoogt wel de lasten. Lees “inspraak reactie WBK precario 2020” verder

Precario

De kosten van precario zijn in 2019 niet gestegen ten opzichte van 2018. Precario blijft dit jaar 6,69 euro.

precario verhoging 2019

Aandachtspunten voor gesprek met kandidaat gemeenteraadsleden

De Dienst Vastgoed heeft het plan klaar om de grondslag voor berekening van de liggeld precario te wijzigen. Bedoeld voor een hogere opbrengst voor de gemeente.

Daarvoor wordt uitgegaan van de grondwaarde zoals ook gebruikt voor de berekening bij erfpacht. Beweerd wordt dat dit marktconform zou zijn. Indien het nivo van de huur op Rijkswater als maat wordt genomen, betekent het dat het liggeld in Amsterdam 3 keer zo hoog gaat worden.

Oorspronkelijk was deze verhoging gepland voor 2018. Maar de politiek wou geen problemen zo kort voor de verkiezingen en laat het besluit over aan de nieuwe gemeenteraad.

Het is handig in aanloop naar de verkiezingen alvast kennis te maken met de mensen die straks moeten beslissen over de precario verhoging. Niet dat het nu al zin heeft alle details aan te kaarten. Dat komt wel bij de behandeling na de zomer 2018. Nu gaat het erom bij gemeenteraadsleden onze zorgen kenbaar te maken, zodat we daar later bij de fracties op terug kunnen komen.

Voor wie bij verkiezingsbijeenkomsten in gesprek wil gaan met de kandidaat gemeenteraadsleden, volgen hieronder enkele argumenten die daarbij naar wens gebruikt kunnen worden. Net zoals het uitkomt. Lees “precario verhoging 2019” verder

precario 2018 en 2019

Precario tarief

Het precario tarief voor een ligplaats blijft in 2018 gelijk aan dat voor 2017. De dienst Vastgoed wil echter vanaf 2019 een veel hoger tarief incasseren. Daartoe wordt geprobeerd de precario gelijk te stellen aan de marktconforme grondwaarde.

Hoe deze constructie eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Om geen stemmen te verliezen is de presentatie en behandeling uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2018. Lees “precario 2018 en 2019” verder

Help de precario betaalbaar houden

Het WBK heeft het initiatief genomen actieve woonboot organisaties bijeen te roepen om te overleggen hoe we gezamenlijk de precariobelasting voor de ligplaats van een woonboot betaalbaar te houden. De eerste bijeenkomst heeft eind mei al plaats gehad.

Het gemeentelijk plan is in 2018 de precario voor ligplaats van een woonboot aanzienlijk omhoog te laten gaan. Dat blijkt uit de gemeenteraadsstukken ‘voordracht precario’ van 9 november 2016, pagina 8. Gesteld is dat de prijs marktconform moet zijn. Dat betekent dat de Dienst Vastgoed droomt van een prijs op het niveau van de opbrengst per ligplaats uit erfpacht. Daartoe wordt dan dezelfde grondprijsberekening aangehouden als voor erfpacht.

Maar, precario is niet hetzelfde als erfpacht. Precario is een belasting op publiekrechtelijke basis en geeft veel minder rechtsbescherming dan erfpacht. Erfpacht is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en bootbewoner, naderend naar eigendom en geeft meer rechten. Dus moet de precario in prijs veel lager uitpakken. Sommigen maken nu de vergissing dat erfpacht en precario gelijkgetrokken worden, dat is niet zo. Er wordt in de plannen een ander stelsel voor precario ingevoerd.

Lees “Help de precario betaalbaar houden” verder

Argumenten tegen precarioverhoging 2018

In het overleg van Amsterdamse woonboot komitees zijn voorlopig de volgende standpunten naar voren gekomen:

  • Het voornemen de precario voor ligplaats van woonschepen fors te verhogen, leidt tot veel onrust onder bootbewoners.
    Precario verhoging met de inflatie is acceptabel. Maar voor 2018 is het voornemen de precario excessief te verhogen.
  • Dat sinds 1995 de precario nooit verhoogd zou zijn is een vals argument. Uit de stukken van de diverse deelraden blijkt dat er jaarlijkse verhogingen tot wel 30% zijn toegepast.
  • Het Gemeente bestuur is er voor de bewoners, maar een excessieve precario verhoging voor ligplaatsen zal vele bewoners onder modaal en zeker onder het minimuminkomen de stad uit jagen, waarbij na verkoop van hun woonboot zij uitgesloten zijn een sociale huurwoning te betrekken. De precarioverhoging betekent voor vele Amsterdammers een verarmingsbeleid en verdrijvingspolitiek.
  • Omdat een bootbewoner maar éénmaal zijn geld kan uitgeven, leidt verhoging van de precario tot navenante waardedaling van de woonboot en daarmee de mogelijkheid een hypotheek te verkrijgen.
  • De geluiden vanuit de Dienst Vastgoed zijn dat voor precarioheffing dezelfde grondwaarde gebruikt gaat worden als toegepast bij uitgifte van ligplaatsen in erfpacht. Dat is een stelsel wijziging bedoeld om voor de Gemeente tot hogere inkomsten te komen. Echter:

Lees “Argumenten tegen precarioverhoging 2018” verder

Oproep help de precario betaalbaar houden

oproep

help de precario betaalbaar houden

De gemeentelijke beleidswijziging zat verstopt in de stukken voor de gemeenteraad, waardoor het niet eerder is opgevallen. Als WBK zijn we alvast begonnen met contact te leggen met woonboot organisaties in andere delen van de stad. Want alleen gezamenlijk kunnen we de verhoging bestrijden. Nu zoeken we nog mensen in Noord die zich willen inzetten om de precario betaalbaar te houden. Meld je aan via deze website.

Lees hier de precarioverordening van 2017 waarin op pagina 8 opgenomen is, dat vanaf 2018 de precarioheffing voor woonboten flink zullen stijgen, naar marktconforme beprijzing.