Aanslag precario belasting kan mogelijk onjuist zijn

Medio juli, melde een bewoner van de steigers in Zijkanaal I, dat over de aanslag van de precario belasting (liggeld voor woonschepen) in sommige gevallen toch weer BTW wordt geheven. Er werd ook gemeld dat in één geval de belastingdienst zeven vierkante meter teveel had berekend, terwijl op de acceptgiro wel het juiste aantal vierkante was aangegeven. Let dus op de hoogte van de aanslag en het aantal vierkante meters. Het tarief voor het liggeld voor 2012, is door de Stadsdeelraad vastgesteld op zes euro per vierkante meter per jaar. Als u meer betaald dan zes euro per vierkante meter of het aantal vierkante meters te veel blijkt te zijn neemt u dan contact op met de belasting dienst.

Het WBK heeft oktober 2011 bezwaar gemaakt tegen de enorme verhoging van het liggeld, omdat de afschaffing van 19% BTW op het liggeld voor de bewoners tot vermindering van het liggeld zou moeten betekenen. Dat was niet het geval omdat de Stadsdeelraad het wegvallen van de 19% BTW al bij haar begroting had ingedeeld en daarbovenop een nominale verhoging van 2,89% met daarbovenop nog eens een extra verhoging, dat als gevolg heeft gehad, een heffing van 6 euro per vierkante meter per jaar. U kunt dit alles nog eens nalezen in de Nieuwsbrief van december 2011.

Precarioheffing 2012 SDAN – liggeld voor woonschepen.

De staatsecretaris van Financiën heeft bepaald dat per 1 juli 2011 de BTW op liggeld van woonschepen wordt afgeschaft. De staatsecretaris maakt gebruik van een wijziging in de Europese Uitvoeringsverordening BTW, maar moet deze regel op basis van de Europese regelgeving ook uitvoeren. Dit betekent voor woonboten dat er geen 19% BTW meer over liggeld mag worden geheven en dus zou het liggeld 19% minder moeten bedragen.

In juli 2011 zijn alle bootbewoners door de Gemeentelijke Belastingdienst in kennis gesteld dat precario aanslagen over 2011, inclusief de BTW (19%) moeten worden betaald, maar dat de bewoners de BTW over de tweede helft van 2011 (vanaf 1 juli) terugbetaald krijgen, of dat het verrekend wordt met openstaande rekeningen. Dat zou eind december moeten gebeuren.

Goed nieuws voor de bewoners dachten wij maar de Precarioverordening 2012 van het Stadsdeel Amsterdam-Noord, die op 2 november 2011 ter behandeling op de agenda van de Commissie Middelen stond, gaf een ander beeld. De verlaging van de BTW (19%) komt niet ten goede aan de bewoners. Uit het voorstel aan de Raad blijkt dat het stadsdeel het wegvallen van de 19% BTW gewoon bij haar begroting heeft ingedeeld, plus de nominale verhoging van 2.89 % plus nog een extra verhoging. Terwijl uit de gegevens van het stadsdeel blijkt dat de invorderingskosten (verrichtingen voor inning) de inkomsten de van 2009 voor precario- reclamebelasting en liggelden, ruimschoots overtreffen.

Omdat het WBK van mening is dat de vermindering van de BTW ten goede hoort te komen aan de bootbewoners is een brief aan de Commissie Middelen van het Stadsdeel –Noord gericht met de volgende tekst.

———————————————————

Amsterdam, 28 oktober 2011

Aan: de Commissie Middelen van het Stadsdeel Amsterdam –Noord

Betreft: verzoek deze brief m.b.t. Precarioverordening 2012 in behandeling te nemen op
2 november 2011, agendapunt 8 Commissie Middelen

Geachte Commissieleden,

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) brengt het volgende onder uw aandacht. De 19% BTW voor liggeld voor woonschepen is per 1 juli 2011 afgeschaft. Dit zou een verlaging van het liggeld tot gevolg moeten hebben. Wat niet het geval blijkt te zijn. Wij constateren dat de voorgestelde extreme verhoging van liggeld voor woonschepen zoals aangegeven in de precarioverordening 2012 een onevenredige verhoging betreft die nergens verantwoord wordt en dus onredelijk is.

Het stadsdeel geeft aan dat de inkomsten de invorderingskosten ruimschoots overtreffen en daarom is voor de Precarioverordening voor 2012 uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 2,89%. De tarieventabel conform paragraaf 4.3 ligplaats woonschip en vlot zou dus inclusief de indexering € 4,75 per m2 per jaar moeten zijn. Toch geeft de tarieventabel voor 2012 een tarief van € 6,00 m2 per jaar aan, met als redenering dat in 2011 een tarief van € 5,70 m2 inclusief btw is geheven. Maar het nieuwe tarief voor 2012 moet natuurlijk ex btw gerekend worden, namelijk
€ 4,62 + indexering van 2.89% = € 4,75 per m2 per jaar (zie: pag.19-20 besluit nr.4707-A).

Doordat het stadsdeel de afschaffing van de btw nu zomaar terugpakt en optelt bij het netto tarief vindt er, inclusief de indexering, een verhoging plaats van maar liefst 28%! Deze onevenredige verhoging wordt door het stadsdeel beargumenteerd alsof dit zou worden gedaan, om in de buurt te komen van het tarief van het Centrum ( hoogste tarief). Wij vinden dit geen redelijk argument om tot deze extreme verhoging te komen. Het stadsdeel Centrum is immers een ander stadsdeel met onvergelijkbare tarieven. Ondermeer daarom wonen we ook niet daar, maar in Amsterdam Noord. Het stadsdeel geeft zelf al aan dat de afschaffing van de heffing van 19% BTW op het liggeld geen nadelige financiële gevolgen voor het stadsdeel heeft. Er is dus geen enkele financiële reden om het liggeld voor woonschepen buitenproportioneel te verhogen.

Wij verzoeken de Commissie Middelen niet akkoord te gaan met het voorstel van het Dagelijks Bestuur en de verhoging en het liggeld voor woonschepen vast te stellen op = € 4,75 per m2 per jaar inclusief de indexering.

Hoogachtend,

G. van Zelst,
Secretaris,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Op 2 november jl. waren een paar bootbewoners bij de Commissie Middelen aanwezig, die constateerde dat er geen meerderheid was om aan ons verzoek te voldoen. De PvdA, GroenLinks waren voor de verhoging, de VVD twijfelde nog.

Bij de behandeling van de Precarioverordening 2012 in de Stadsdeelraad op 23 november jl. is door de SP het volgende amendement (Motie) ingediend om te proberen het liggeld op hetzelfde tarief te houden als 2010 (5,70 euro). Het mocht niet baten. De PvdA, Groen Links en ook de VVD wilden het voorstel niet steunen omdat dhr. R. Post naar voren bracht dat het 25.000 euro zou kosten, omdat het bedrag al verrekend is in de begroting. De precario wordt daarom verhoogd naar 6 euro per m2 per jaar.

Ingediende Motie SP

Motie liggeld

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen
op 23 en 24 november 2011,

constateert dat

• het liggeld voor woonboten in de precarioverordening door het stadsdeel met 30 cent wordt verhoogd
• het hier om een verhoging gaat groter dan de nominale 2,89 procent (5,3 procent)
• het stadsdeel bovendien het wegvallen van de 19 procent btw op liggeld (Rijksmaatregel) niet verrekent

overweegt dat
• uniformering van tarieven en de btw-afschaffing ertoe leiden dat de liggelden voor woonboten in stadsdelen als Centrum en West naar beneden worden bijgesteld
• bootbewoners in Noord ook best mogen profiteren van zo’n schaarse meevaller uit het Rijk
• het stadsdeel de door het Rijk afgeschafte btw toevoegt aan de eigen begroting

draagt het Dagelijks Bestuur op:
• het tarief voor de ligplaats van een woonschip of vlot voor 2012 gelijk te houden aan dat 2011 (5,70 euro)

en gaat over tot de orde van de dag.

Daniël Peters

PRECARIOVERORDENING 2010

Op 4 november 2009 is in de Raadscommissie Middelen van het Stadsdeel-Noord de Precarioverordening 2010 aan de orde geweest. De verhoging betreft een nominale verhoging van de precario van 0,7%.  Voor de woonboten betekent dit dat de ligplaats voor het woonschip (liggeld) ook met 0,7% wordt verhoogd. De voordracht wordt rijp geacht voor besluitvorming in de deelraad.

 

Dit betekent dat het liggeld van € 5,66 naar € 5,70 per m2 per jaar gaat. In de verordening is in punt 3.4. opgenomen dat dit geldt voor een ligplaats woonschip, bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig en vlot.

Bedankt! Bedankt! Bedankt!

In maart jl. hebben bewoners geld overgemaakt om een juridisch vooronderzoek te laten verrichten om ons te kunnen weren tegen het nieuwe beleid van het stadsdeel aangaande de tuinen. Door deze giften hebben wij inmiddels de bewoners kunnen informeren over welke juridisch stappen zij kunnen nemen. Indien nodig zal nadere informatie bekend gemaakt worden. Daarom willen wij langs deze weg de bewoners voor de geldelijke ondersteuning hartelijk bedanken. Bewoners die dit ook willen steunen kunnen alsnog een bedrag overmaken op onze rekening onder vermelding van gift voor juridisch advies.

Precarioheffing voor woonboten 2009

Op 30 maart jl. hebben de bootbewoners in Noord een aanslag liggeld voor woonschepen van de Belastingdienst Amsterdam ontvangen met een verhoging van 10%. Omdat dit niet conform het vastgestelde percentage van 3.25% was heeft het WBK op 3 mei jl. een brief gericht aan het Dagelijks Bestuur met het verzoek deze fout te herstellen.

Omdat er geen reactie op onze brief van het DB kwam, is op 18 mei opnieuw een brief gericht aan het DB met een dringend verzoek de fout snel te herstellen. Het Dagelijks Bestuur vindt het blijkbaar niet nodig om op onze brieven te reageren. Toch hebben de bewoners op 20 mei jl van de belastingdienst een brief ontvangen over een foutief tarief liggeld voor woonschepen 2009. Inmiddels heeft de belastingdienst een nieuwe aanslag met het juiste tarief aan de bewoners doen toekomen.

Indien u van de belastingdienst geen brief heeft ontvangen over het correctie tarief, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift aanvragen via het emailadres van het centrale contactadres.

Nog geen reactie SDAN

Per brief en per mail

Aan:  Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. Portefeuilliehouder Financiën dhr. R. Post
Postbus 3760
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 18 mei 2009

Betreft: Nog geen reactie op de ten onrechte opgelegde precarioheffing met een percentage van 10%.

Geachte heer Post,

Per brief van 3 mei 2009 hebben wij u aangegeven dat er ten onrechte een precarioheffing (liggeld voor woonschepen) van 10% wordt geheven.

Wij hebben er in deze brief op gewezen dat de Stadsdeelraad op 17 december 2008 akkoord is gegaan met het amendement precarioverordening 2009 – A1. Dit betekent dat het precariotarief voor de bootbewoners ook op 3.25% is vastgesteld.

De verhoging van het liggeld voor woonschepen is dientengevolge op 3.25% gebaseerd en vastgesteld op € 5.60 per m2 per jaar.

Wij hebben u dringend verzocht om de foutieve heffing van 10% ongedaan te maken, er zorg voor te dragen om deze aanslagen ambtshalve te laten intrekken en om de bewoners een nieuwe aanslag met het juiste tarief van € 5,60 per m2 per jaar (verhogingstarief van 3,25%) toe te zenden.

Toch hebben wij na 14 dagen nog geen enkele reactie van u mogen ontvangen.

Wij verzoeken u dringend binnen 7 dagen met een reactie op onze brief te komen, anders zijn wij genoodzaakt de bewoners te adviseren om een bezwaarschrift tegen deze verhoging bij de belastingdienst in te dienen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris

C.C. Stadsdeelraad

Brief aan SDAN over onterechte verhoging precario van 10%

Per brief en per mail

Aan: Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. Portefeuilliehouder Financiën dhr. R. Post
Postbus 3760
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 3 mei 2009

Betreft: definitieve aanslag precariobelasting liggeld voor woonschepen is ten onrechte met een percentage van 10% verhoogd tot € 5.95 per m2 per jaar.

Geachte heer Post,

Tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2008 is een amendement precarioverordening 2009 – A1 ingediend, waarin het voorstel is gedaan om het precariotarief ook voor de bootbewoners op 3.25% te stellen (zie bijlage 1).

Dit amendement is met algemene stemmen door de Raad aangenomen en dit betekent dat het discriminerende voorstel van het Dagelijks Bestuur, om alleen voor woonschepen de precarioheffing met 10% te verhogen, is afgewezen. De verhoging van het liggeld voor woonschepen is dientengevolge op 3.25% gebaseerd en vastgesteld op € 5.60 per m2 per jaar.

U hebt op 17 december 2008 aangegeven zich niet te verzetten tegen het ingediende amendement. Desondanks ontvangen de bootbewoners een definitieve aanslag precariobelasting (liggeld) met een verhoging van 10%.

Omdat dit een fout betreft van het SDAN verzoeken wij u dringend binnen de termijn van 6 weken de belastingdienst van het foutieve tarief op de hoogte te stellen en deze aanslagen ambtshalve te laten intrekken. Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat de bewoners een nieuwe aanslag met het juiste tarief van € 5,60 per m2 per jaar (verhogingstarief van 3,25%) wordt toegezonden.

Indien de aanslagen niet binnen 6 weken (dagtekening is 30-04-2009) worden ingetrokken betekent dit verspilling van ambtelijke capaciteit en dus belastinggeld van de burgers, omdat de bootbewoners dan genoodzaakt zijn een bezwaarschrift bij de belastingdienst tegen deze aanslag in te dienen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris

Bijlage: Amendement A1 – 17 december 2008

C.C. Stadsdeelraad

Stadsdeel in de fout met 10% verhoging

De precarioheffing (liggeld voor woonschepen) is bij sommige bewoners al binnengekomen en blijkt verhoogd te zijn met 10%, tegen alle afspraken in. Maandag stuurt het WBK een brief naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Noord, om de aanslagen ambtshalve in te laten trekken en een nieuwe aanslag toe te sturen met een verhoging van 3.25% met een tarief van 5.60 euro m2 per jaar (i.p.v. 5.95 euro m2 per jaar). De dagtekening van de aanslag voor precarioheffing is gedateerd op 30-04-2009. Indien het Dagelijks Bestuur de fout niet tijdig herstelt, moet een bezwaarschrift binnen 6 weken bij de belastingdienst ingediend worden, de vordering van het bestreden bedrag wordt dan door de belastingdienst stilgelegd. Dit bezwaarschrift (die iedereen persoonlijk moet indienen) zal in ieder geval BINNENKORT van de site van het WBK gedownload kunnen worden.  Geef dit bericht door aan uw buren (die misschien niet over Internet beschikken)!!!   

Lees het besluit over precarioverhoging zoals dat is vastgesteld in de cie. Leefomgeving >>

Rectificatie

In de krant van december (en dus ook op deze site!) stond dat er 3 manieren zijn waarop het stadsdeel belastingen wil innen. Dit moet zijn; er zijn 2 manieren waarop het stadsdeel geld wil innen, namelijk via privaatrecht (huurgrond) en publiekrecht (belastingheffing)
1.  Het stadsdeel wil voor tuingebruik, via de nota grond en water geld gaan innen. De nota grond en water is op 26 september 2007 door de stadsdeelraad vastgesteld.
2.  Voor het water waarin de boten liggen wordt van oudsher liggeld betaald, zoals vastgesteld in de Precarioverordening. Ook wordt voor een vlot een precarioheffing geïnd dat gelijk is aan het liggeld voor woonschepen. Een precarioheffing voor aanhorigheden (steigers) is sinds 2005 uit de Precarioverordening geschrapt. Voor de steigers, wil het stadsdeel nu huur gaan vragen. Schuurtjes vallen niet onder aanhorigheden.

Zie het artikel dat is gerectificeerd >>

Verslag precarioverordening 2009

Voor een vollediger overzicht volgt hier het verslag van Gerda van Zelst

Op 5 november 2008 is de Precarioverordening 2009 in de Commissie Middelen besproken en aangehouden voor advies in de Commissie Leefomgeving op 10 december (zie inspreektekst). Het was duidelijk dat er voor de 10% verhoging voor het liggeld voor woonschepen bij de Commissie Leefomgeving geen meerderheid zou zijn. Bij de behandeling van de Precarioverordening door de stadsdeelraad op 17 december 2008, bleef het Dagelijks Bestuur vasthouden aan haar standpunt om de precario voor woonschepen met 10% te verhogen i.p.v.3.25%.

Daarop is een amendement ingediend door de PvdA. Deze luidt als volgt:

Constaterende:
– dat ter besluitvorming voorligt de Precarioverordening 2009
– dat daarin de verschillende precariotarieven in 2009 met 3.25% wordt verhoogd
– dat de precario voor woonbootbewoners echter met 10% wordt verhoogd

Overwegende
– dat deze verhoging door woonbootbewoners als onbillijk wordt ervaren
– dat er ook geen aanleiding is om onderscheid te maken tussen woonbootbewoners en andere bewoners van Amsterdam Noord als het gaat op precariotarieven
– dat de verhoging van de precario voor woonboten derhalve ook 3.25% dient te bedragen

Besluit
Om in de besluittekst behorende bij de Precarioverordening 2009 met bijbehorende tabel “na vast” te stellen de laatste punt(.) te vervangen door een komma en daarna toe te voegen: “met dien verstande dat het precariotarief onder punt 3.4 (precario woonboten) wordt vastgesteld op 5,60 euro”.

Dit betekent dat de verhoging voor het liggeld voor woonboten ook in 2009 op 3.25% wordt gesteld.

Voordat het amendement m.b.t. de Precarioverordening werd ingediend was de reactie van de portefeuillehouder R. Post dat het Dagelijks Bestuur (DB) zich niet zal verzetten tegen een amendement om het tarief op 5,60 euro te stellen (verhoging 3.25%). Het DB heeft een tarief gekozen dat aansluit bij de nota tuingrond en water. Het tarief voor grond en water (tuinen) wordt nu ook gesteld op 5,60 euro per m2 per jaar.

In de Nota grond en water wordt gesproken over een bedrag van 6,75 euro per m2 per jaar, op advies van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA).Dat advies is nooit vanuit het DB naar de Raad openbaar gemaakt. In het Plan van Aanpak (uitwerking van de Nota grond en water) is in de brief aan de Commissie Leefomgeving d.d. 16 oktober 2008, uitdrukkelijk opgenomen dat het uitgangspunt bij verhuur van gemeentegrond en –water een marktconforme of in ieder geval een redelijke vergoeding dient te zijn en is het bedrag per m2 per jaar op 5,95 euro gesteld.

Nu heeft het DB gekozen voor een bedrag voor grond (tuinen) en water dat overeenkomt met de hoogte van de precarioheffing voor woonschepen.

Die keuze van het DB wordt op 17 december ook door de PvdA gehonoreerd in een Motie waarin gesteld wordt het huurtarief in 2009 voor tuingrond en water gelijk te trekken met het tarief dat in 2009 geld voor precario die woonschepen betalen per vierkante meter te weten 5,60 euro. In de door de PvdA ingediende en door de Raad vastgestelde Motie M2 van 26 september 2007 wordt o.a. gesteld: de marktwaarde niet bij voorbaat vast te stellen omdat er geen sprake is van “marktwerking”als het gaat om afname van grond;
Het DB wordt opgedragen om, na de uitwerking van het Plan van uitwerking, de huurprijs per vierkante meter aan de raad voor te leggen. De huurprijs per m2 is niet aan de raad voorgelegd. Door het indienen van de Motie op 17 december 2008 (ver na middernacht), is voorkomen dat er een discussie over de hoogte van het bedrag in de raad zou plaatsvinden.

Wel of geen koppeling met de Precarioverordening, wie kan het nog zeggen? Het is toch een hele rare constructie, zoals de Nota grond en water aangeeft dat iedere bewoner in Noord voor een stukje restgroen dat grenst aan een tuin of huis, een bedrag moet betalen dat gelijk wordt gesteld aan het liggeld voor woonschepen. !!!!!

Dit kan allemaal in Noord. Terwijl de wethouder op 26 september 2007 meldde, dat het DB heeft aangegeven dat het geen doel op zich is om een maximale winst te behalen, maar dat het een keuze is om een tuinuitbreiding te hebben. Daarvoor hoeft geen marktconforme huur betaald te worden. Op de Motie van de SP geeft de PvdA een stemverklaring af dat de prijs die het DB voorstelt, redelijk in de buurt komt van de prijs m2 tuingrond die door de huurder van een sociale huurwoning wordt betaald. En het is hen niet bekend dat de huurders van sociale huurwoningen wel veel geld hebben.

Ten eerste, is bij een sociale huurwoning de tuin, in de huurprijs inbegrepen. Voor huurders die de huur niet kunnen betalen is huursubsidie mogelijk. Ten tweede, wordt een huurwoning met tuin geleverd (vaak ook nog met schuurtje) en wordt ook de tuin als die verzakt, door de verhuurder onderhouden. Ten derde, het is geen vergelijk met de huurprijs die het stadsdeel voor stukjes restgroen wil innen en er is voor bewoners die door dit beleid in financiële problemen komen geen enkele subsidie mogelijk. Ten vierde, woonbootbewoners komen voor geen enkele subsidie in aanmerking die voor de wal bewoners wel gelden, zij hebben in hun eigen woonruimte voorzien zonder dat dit de gemeenschap geld heeft gekost. Bovendien hebben verschillende woonlastenonderzoeken tussen wonen op het water en de wal uitgewezen dat bootbewoners hogere woonlasten hebben dan huiseigenaren en huurders, maar daar wordt door de politiek niets mee gedaan.

De Moties van 17 december 2008 zijn eerder op de site gepubliceerd.