Nota Grond en Water / Precarioverordening 2009

RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING d.d. 10 december 2008
Plan van aanpak gebruik grond en water/precarioverordening 2009 m.b.t. woonboten

Voor de zoveelste keer waren belanghebbenden in grote getale naar het Stadsdeelhuis gekomen in de hoop dat al hun, juridisch onderbouwde argumenten tegen de plannen van de Deelraad, zouden leiden tot herziening van de plannen. Het ging die avond om het voornemen van de Deelraad om stukjes grond te verhuren voor woekerprijzen en om de Precario te verhogen met 10 %. In de Decemberkrant was al de inspraakreaktie opgenomen van Gerda van Zelst die sprak namens het WBK. Na haar volgden nog vele bootbewoners.

De punten die zij allen, voor de zoveelste keer, naar voren brachten waren variaties op de thema’s: wij worden zomaar ineens op hoge kosten gejaagd, bij de meeste arken is er geen sprake van “oneigenlijk gebruik van gemeentegrond” en zeker niet van tuinuitbreiding, de tuinen zijn merendeels in de afgelopen 40 jaar of langer door de bewoners zelf aangelegd en onderhouden. Langs het Zijkanaal I was er niet eens grond. Daar hebben bewoners tuinen van water gemaakt. Het stadsdeel heeft zich daar nooit mee bemoeit, laat staan onderhoud gepleegd.

De portefeuillehouder van Schaik komt in eerste termijn niet verder dan de constatering dat ook het huren van water mogelijk is. Er is een advocatenkantoor ( NautaDutilh)om het plan van aanpak juridisch te beoordelen en daarover advies uit te brengen. Wat vervolgens duidelijk wordt is dat de PvdA, VVD, GroenLinks en CDA dit plan van aanpak steunen. De SP en Leefbaar Noord zijn tegen.
Leefbaar Noord wijst er nog wel op dat alle grond in Amsterdam Noord vervuild is en dus niet verhuurd kan worden. Het mag allemaal niet baten. De standpunten veranderen in de loop van de lange avond niet.

Slotsom: de Precario wordt niet verhoogd met 10% maar met 3,25%.

De Deelraad gaat starten met de procedures voor de huurcontracten voor gebruik Grond en Water en neemt een overgangsregeling in acht van 5 jaar i.p.v. 3.

P.S. een motie van de SP om af te zien van de invoering van de prijs van 5,95 euro per vierkante meter per jaar en in plaats daarvan een borg te vragen voor het gebruik van stadsdeelgrond, had in de Raad behandeld moeten worden. De PvdA vond dat niet nodig en op 17 dec, na middernacht is besloten tot een prijs van 5,60 euro per vierkante meter.

Hoe bedoelt u: transparant bestuur/ respect voor burgers?

Precarioverordening 2009

Er zijn 3 manieren waarop het stadsdeel geld wil innen:
1.    Tuingebruik, via de nota grond en water. Deze is als beleidskader door de raad vastgesteld met aanname van 2 moties die eerst moeten worden uitgevoerd.
2.    Precariobelasting. Dat betalen we nu allemaal voor het water waarin we liggen
3. Aanhorigheden zijn in 2005 geschrapt uit de verordening. Dit heeft het WBK voor elkaar gekregen.
Nu probeert het stadsdeel de precario te koppelen aan de beleidsnota grond en water en een prijs van 5,95 per m2 te vragen. Er ligt een voorstel van het Dagelijks Bestuur het liggeld te verhogen met 10% vanwege een vermeende koppeling met de nota grond en water, daarover is de volgende tekst ingesproken.

Amsterdam, 10 december 2008

Geachte leden van de Commissie Leefomgeving

Op 5 november 2008 is de Precarioverordening 2009 in de Commissie middelen besproken. Een advies is aangehouden tot vandaag, omdat het Dagelijks Bestuur de heffing voor woonboten ook nog een keer de Commissie Leefomgeving wil bespreken, vanwege een vermeende koppeling met de nota grond en water.

Daarom het volgende:

Van oudsher (Wet op de Woonschepen) betalen bootbewoners in de gemeente Amsterdam een precariobelasting voor hun ligplaats. Op grond van de Precarioverordening en artikel 228 van de Gemeentewet wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond (en water) een precariobelasting geheven. In het geval van uitbreiding op het water bij een woonschip (in breedte of lengte) of als een vlot groter wordt, wordt belasting geheven conform punt 4.3. van de Precarioverordening. De heffing valt onder publiekrecht.

In de Precarioverordening 2009 is nu door het Dagelijks Bestuur een wijzigingsvoorstel opgenomen. Die houdt in dat het tarief behorende bij punt 4.3 van de precarioverordening gelijk zou worden gesteld aan de hoogte van het tarief voor grond/watergebruik, zoals genoemd in de nota grond en water.

Verhuur van grond heeft echter niets met de Precarioverordening te maken, zoals ook de nota grond en water zelf aangeeft. En water kan niet verhuurd worden. De nota grond en water heeft als doel huurcontracten voor tuinuitbreidingen (grond) af te sluiten, valt onder privaatrecht en is van een geheel andere rechtsorde.

Verder is het tarief nog helemaal niet definitief vastgesteld. Het gaat om een fictief bedrag van 5.95 euro per vierkante meter per jaar. Dit fictieve bedrag nu plotseling voor precario gaan heffen, mist elke grondslag. Het zou voor woonbooteigenaren een willekeurige verhoging van 10% betekenen t.o.v. 2008. Wij vinden dit onacceptabel, en onrechtvaardig, vooral, omdat de andere tarieven in de precarioverordening gesteld zijn op een nominale verhoging van 3.25%. Dat is op zich trouwens ook al aan de hoge kant.

Het Plan van Aanpak (4.2.) geeft aan dat in de Precarioverordening 2009 ook nog een tarief opgenomen dient te worden voor aanhorigheden dat gelijk is aan dat voor de ligplaatsen. Zolang er nog geen huurovereenkomst tot stand is gekomen, zou er tijdelijk over aanhorigheden extra precario geheven gaan worden.

Een extra heffing op aanhorigheden is echter eerder al uit de verordening geschrapt, omdat ook de gemeentebelastingen geen definitie kon geven van wat aanhorigheden zijn en dit daarom indirect ook nog eens tot dubbele belasting zou kunnen leiden.

In de aanbiedingsbrief voor de begroting 2009 van het Stadsdeel laat het bestuur weten: “ Voor bewoners van ons stadsdeel is het van belang dat de financiële lasten niet stijgen”.
Woonbooteigenaren worden blijkbaar niet als bewoners van het stadsdeel gezien.

Met betrekking tot de woonlasten van bootbewoners, wijzen wij u erop dat  het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek in 1992, 1996 en 2005 woonlasten onderzoeken heeft gedaan over wonen op het water en wonen op de wal. Uit die onderzoeken is gebleken dat woonbooteigenaren hogere woonlasten hebben dan huiseigenaren.

Wij betalen vaak dubbele en zelfs meervoudige heffingen voor hetzelfde water, namelijk: precario (liggeld voor woonschepen), maar over de ligplaats wordt ook Roerende Ruimtebelasting (vergelijkbaar met OZB) betaald. Wij betalen zowel rioolrecht (zonder riool), als belasting voor oppervlakteverontreiniging en waterbeheer, aan Rijkswaterstaat, Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier tegelijk, zonder tegenprestaties. Woonboteneigenaren betalen hogere verzekeringslasten, hebben hogere stookkosten, hogere onderhoudskosten, hogere hypotheeklasten en zwaardere afschrijvingen, hogere aansluitkosten op nutsvoorzieningen en hogere lasten voor een aansluiting op de riolering (tenminste 7000 euro).

De voorgestelde wijzigingen in de Precarioverordening 2009 missen elke grondslag, zijn alleen gericht op onevenredige lastenverzwaring voor woonboten, met een exorbitante tariefsverhoging van 10%, onder het voorwendsel dat dit marktconform zou zijn, terwijl dit argument, gezien bovenstaande, niet aan de orde is en niet deugt.

Wij verzoeken u dringend de tariefswijzigingen in de Precarioverordening 2009, 4.3 en het voorstel betreffende aanhorigheden in het Plan van Aanpak 4.2 te schrappen en dit advies aan de Raad (conform artikel 216 gemeentewet) over te brengen.

Het is nog niet bekend wat de Commissie op 10 december gaat besluiten. Daarover zullen wij de bewoners zo snel als mogelijk informeren.

Wij raden in ieder geval de bewoners aan om geen huurcontract aan te gaan want dan kan geen gerechtelijke procedure meer gevolgd worden. Een rechter gaat er vanuit dat een contract met wederzijds goedvinden tot stand is gekomen.

terechte en onterechte heffingen in Buiten het IJ

Omdat het water op het Buiten IJ van het Rijk is, heeft de gemeente geen recht op precarioheffing. Desondanks krijgen enkelen van ons ieder jaar opnieuw zo’n aanslag, die na bezwaar weer wordt ingetrokken. Ieder jaar hetzelfde. Voor alle duidelijkheid: alleen Domeinen heeft als eigenaar van het water het recht om ligplaatshuur te vragen. Wel heeft Amsterdam zichzelf als enige gemeente in Nederland het recht toegekend om Roerende Ruimte Belasting Eigenaren te heffen op woonboten, ongeacht wie de waterbeheerder is.

Het Buiten IJ ligt in geen enkel waterschap, vervuiling oppervlaktewater (WVO) betalen we aan het Rijk met de speciale aanslag van Rijksbelastingen. Daarom mogen de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) en Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (HHNK) niet ook nog eens een heffing opleggen. Toch gebeurt dat zo af en toe. In dat geval binnen 6 weken bezwaar maken en een creditnota vragen. Dat het voor hoogheemraadschappen een moeilijke materie blijft, bleek weer bij de waterschapsverkiezingen. Bewoners van het Buiten IJ vallen onder geen enkel waterschap en hebben dus geen stemrecht. Ook niet voor het HHNK, maar kregen wel stemformulieren.

Laatste nieuws over precario perikelen

Gisterenavond laat is de 10% verhoging voor het liggeld terug gebracht naar 3,25%. Door de SP zijn drie moties m.b.t. het Plan van Aanpak in stemming gebracht, die door de raad helaas niet overgenomen zijn (meerderheid PvdA, CDA en GL, kunnen alles tegenhouden wat zij willen).
 
Een door de PvdA ingediende motie dat het tarief voor de tuinen op 5.60 euro per vierkante meter per jaar (gelijk aan het precariotarief) wordt gesteld, is wel aangenomen!. Dit betekent dat het Plan van Aanpak gewoon  uitgevoerd gaat worden en dat alleen de weg naar de rechter nog een optie is. Het is helaas niet anders. Het WBK heeft zich met argumenten tot het uiterste ingespannen om de politici op andere gedachten te brengen, maar tegen een onwillige politieke meerderheid in de Raad valt niet te strijden.  

Gerda van Zelst

Over 17 december:extra bericht

In tegenstelling tot onderstaand bericht wordt het agendapunt over de precarioverhoging tussen 20.30 en 21.00 uur verwacht en wordt getracht het agendapunt Algemene Moties te behandelen bij punt 18. Om deze behandeling te kunnen volgen, is het beter om op de bovenstaande tijd aanwezig te zijn. Met groet.
Gerda van Zelst   

Uw aanwezigheid wordt gevraagd!!!

Beste mensen,
Op woensdag 17 december a.s. vergadert de Stadsdeelraad. Op de agenda staat op punt 18 de precarioverhoging van 10% liggeld. Bij punt 26 van de agenda, zal bij de Algemene Moties, door verschillende politieke partijen moties ingediend worden m.b.t. de uitwerking van het Plan van Aanpak grond en water ( huurprijs tuin 5.95 per vierkante meter per jaar). De agendapunten zullen hoogst waarschijnlijk niet voor 22.00 uur behandeld worden. Omdat het wel van belang is dat er bewoners aanwezig zijn, vragen wij u om uw aanwezigheid op 17 december a.s, bij het stadsdeelkantoor Buikslotermeerplein.
 
Namens het WBK,
Gerda van Zelst, secretaris 

Precarioverordening 2007 – heffing “aanhorigheden”

De Precarioverordening 2007 staat op 28 november 2006 op de agenda van de Commissie Middelen. De precarioverordening geeft in een voorstel aan de deelraad het volgende aan: momenteel is er een notitie in de maak over het gebruik van grond en water. Dat betreft ook de door woonbootbewoners in gebruik genomen percelen water. Daarom is op dit punt, bij de “aanhorigheden”, vooralsnog het tarief 0 opgenomen, in afwachting van de discussie hierover. In punt 4.3 van de verordening is voor de aanhorigheden (aanhorigheden tot nader order € 0.00) opgenomen. Voor een ligplaatswoonschip, bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig en vlot gaat het tarief van € 5,25 m2 per jaar naar € 5,30 m2 per jaar.  We moeten afwachten wanneer het Dagelijks Bestuur met hun notitie komen maar het WBK vindt dat ons voorstel van € 25 voor een kleine  en € 50 voor een grote steiger meegenomen moet worden in de te verwachten discussie.

precarioheffing

Aan:    Stadsdeel Amsterdam-Noord,
t.a.v. dhr. R. Post, voorzitter
Buikslotermeerplein  2000
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 16 november 2006

Betreft: verzoek precarioheffing aanhorigheden op nul tarief

Geachte voorzitter,

Omdat de Precarioverordening 2007 op 28 november op de agenda van de Commissie Middelen staat, doet het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. het volgende verzoek aan de Commissie:

Gelet op de beleidsovereenkomst van het stadsdeel Amsterdam – Noord: “Sociaal en slagvaardig”  waarin is opgenomen dat de lokale lasten de komende jaren niet zullen stijgen, verzoekt het WBK u om de aanhorigheden in de precarioverordening 2007 op nul te stellen of deze uit de verordening te schrappen. Mogelijke precarioheffing voor steigers zou immers voor betrokken bewoners een behoorlijke lastenverzwaring betekenen.

Ter informatie voor de commissieleden vindt u hierbij informatie over de historie van de discussie tussen stadsdeel en WBK over deze materie.

Vanaf 2000 is er grote onrust onder de bootbewoners, omdat het stadsdeel aanvankelijk precario wilde heffen over tuintjes, schuren en steigers bij woonboten. In de voordracht voor de precarioverordening 2005 werd voor het eerst expliciet duidelijk dat tuintjes bij de woonboten en schuren op de wal niet onder de precarioverordening vallen en voorstellen daarover zijn dan ook ingetrokken.

In de voordracht van 2005 aan de Stadsdeelraad werd aangegeven dat aanhorigheden voorwerpen betreffen die in en op het water zijn geplaatst. Het WBK vond dat deze formulering opnieuw verwarring in de hand werkte, omdat bijvoorbeeld een vlot wel expliciet onder punt 4.3 van de verordening is opgenomen, maar steigers niet.

Op de Raadsvergadering van 22 december 2004 stond de precarioverordening 2005 op de agenda en is bij de mededelingen door de toenmalige voorzitter van het stadsdeel mw. J. Peppels aangaande steigers gemeld dat zij met een delegatie van het WBK overeenstemming heeft over een huurovereenkomst, waarin geregeld is dat voor kleine steigers 25 euro en voor grote steigers 50 euro per jaar betaald moet worden. Dat besluit zou op 21 december in het DB genomen zijn.

Het WBK wil nogmaals duidelijk maken dat het in 2004 heeft voorgesteld om een symbolische vergoeding vast te stellen voor de steigers en geen huurovereenkomst. Bij de vaststelling van de precarioverordening 2005 op 22 december 2004 nam dhr. R. Post voor behandeling van de precarioverordening de functie van voorzitter van het Dagelijks Bestuur over van mw. Peppels. Hij gaf aan dat de Raad op de hoogte moest worden gebracht over de overeenstemming met de bootbewoners. Hij stelde voor om de Precarioverordening 2005 vast te stellen, met dien verstande

dat de tarieven aanhorigheden voor 2005 zouden worden teruggebracht tot nul en de toezegging dat het DB de kwestie zou uitzoeken en met een voorstel zou komen.

Tien maanden later, in de Commissie Middelen van 18 oktober 2005, deelde de portefeuillehouder R. Post mee dat op 19 oktober een overleg zou plaatsvinden met woonbootbewoners over het onderwerp “Precario aanhorigheden”, nu in verband met de precarioverordening voor 2006.  Dit gesprek bleek een agendaoverleg met de bedoeling om snel nog eens bij elkaar te komen. De precario voor aanhorigheden werd voorlopig op nul gezet.

Bij het volgende gesprek op 9 december 2005 werd door dhr. R. Post melding gemaakt van een voorstel voor grondgebruik en van water voor steigers. Er zou mogelijk één tarief komen en dan zouden de “aanhorigheden” uit de precarioverordening worden geschrapt. De ligplaats zelf zou daar niet onder vallen; daarvoor zou een aparte precario gehandhaafd blijven.

Zodra het beleidsvoorstel klaar zou zijn, zou het voorstel van het WBK voor een gebruikersregeling “om niet” voor tuinen en een voorstel voor de steigers worden besproken. Het was de bedoeling dit af te ronden in het eerste kwartaal van 2006.

De voordracht  Precarioverordening 2006 geeft aan dat het onderdeel 4.3. aanhorigheden woonboten tot nadere orde op nul is gesteld. Het Dagelijks Bestuur zou op 1 januari 2006 met een voorstel komen.

Inmiddels is het eind 2006 en de precarioverordening 2007 zal aan de Commissie Middelen op 28 november ter beoordeling worden aangeboden en daarna aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het WBK constateert dat de intentie van het Dagelijks Bestuur om op 1 januari of in het eerste kwartaal van 2006 het beleidsvoorstel af te ronden niet is gehaald. Het WBK betreurt dat er geen uitnodiging meer van dhr. R. Post is gekomen voor verder overleg over de precarioheffing op steigers bij woonboten en over ons voorstel om een symbolische vergoeding voor steigers vast te stellen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
Namens de werkgroep precario
G.van Zelst, bestuurslid

C.C. Commissie Middelen

Gebruik tuinen

Op 9-12-2005 heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur R. Post  en 3 vertegenwoordigers van het WBK en twee ambtenaren van het stadsdeel. Het gesprek heeft ¾ uur geduurd omdat er niet meer tijd beschikbaar was.

Er is gesproken over de tuinen bij de woonboten en aanhorigheden (steigers), baggeren, ligplaatsvergunningen in de voormalige aangewezen gebieden op grond van de WWW (art 31).
R.Post meldt dat het feitelijk de taak is van wethouder grondzaken (tuinen/steigers), maar in overleg met de overige DB-leden neemt R. Post dit voor zijn rekening. Hij meldt dat in de Raad (dec,2005) is besloten de precario voor aanhorigheden (steigers) voorlopig op nul te zetten en met een voorstel te komen.
R.Post benadrukt dat wonen op het water gelijk is gesteld aan wonen op de wal met gelijke rechten en gelijke plichten. Door de vertegenwoordigers van het WBK wordt opgemerkt dat wij nooit gelijke rechten zullen hebben omdat we onder andere wetgeving vallen. Inhoudende dat voor wonen op de wal de wettelijke bepalingen geregeld zijn en voor wonen op het water de bewoners afhankelijk zijn wat de lokale (of gemeentelijke) politici weer voor ons in petto hebben of dat ze weer het wiel opnieuw willen uitvinden. R. Post vindt wel dat wij speciaal zijn en dat we met andere regels te maken hebben maar toch blijft het gelijke rechten en plichten verhaal zijn uitgangspunt.

Het voorstel van R. Post betreft; voor grondgebruik en gebruik van water voor steiger ( de ligplaats valt daar niet onder en daarvoor blijft precario gehandhaafd) komt één tarief dan worden de “aanhorigheden” uit de Precarioverordening geschrapt. Er komt een  nota huurbeleid die gaat gelden voor alle bewoners in Noord waaronder bewoners van huizen die nu een gebruikersovereenkomst hebben met het stadsdeel (ter info; eenmalig een bedrag en bewoners onderhouden het stukje grond/tuin, dit gebeurt al sinds de jaren 1980). Het WBK merkt op dat dat voor het Stadsdeel juridische problemen zou kunnen opleveren omdat die bewoners al vaak 25 jaar een gebruikersovereenkomst met het Stadsdeel hebben en dat niet zomaar ingetrokken kan worden.  R. Post benadrukt nog eens dat het niet om het geld gaat maar omdat één regeling voor heel Noord duidelijker is en één tarief wordt gehanteerd. Er wordt opgemerkt dat het huurcontract met één maand opzegbaar is. De hoogte van betaling is nog niet duidelijk maar eerder is gesproken over 1.10 of 120 € per 2m per jaar ( voor de tuin +  huur van water waar de steiger boven staat). WBK wijst erop dat wethouder P. de Soete ook de tuinen wilde verhuren maar omdat het Stadsdeel dan onderhoud zou moeten plegen en dat de kosten van het onderhoud te hoog werden en het stadsdeel bovendien niet alle grond in bezit heeft, is dat niet doorgegaan.
R. Post meldt dat over onderhoud nog nagedacht wordt en alleen grond die van het stadsdeel is kan verhuurd worden. Het WBK wijst erop dat het voor ons duidelijk is dat veel mensen in de problemen gaan komen want nu wordt er niets betaald (behalve wat mensen uitgeven aan onderhoud) maar alles wat daarbij komt voor de tuin en/of steigers betekent verhoging van de woonlasten. Maar als het niet om het geld gaat kan je ook het voorstel die het WBK al eerder heeft ingebracht overnemen.
Ambtelijk wordt naar voren gebracht dat het WBK niets wil t.a.v. het voor rekening nemen van de beschoeiing en baggeren. Door het WBK wordt erop gewezen dat dit een publiekrechtelijke taak is en dat dit zo ook in de Nota Woonschepenbeleid is opgenomen.
R.Post; de nota huurbeleid (grond/tuinen) is bijna klaar en wordt eerst in het DB besproken, dan krijgt het WBK het eerst te zien en zullen we er over praten daarbij kan het voorstel van het WBK gebruikerregeling “om niet” en voorstel van de steigers worden besproken, maar volgens R. Post kan dat ook bij de inspraakprocedure die dan volgt. Het is de bedoeling de Nota huurbeleid en inspraakprocedure  af te ronden in het eerste kwartaal van 2006 (dus voor de verkiezingen).

Het baggeren valt onder een andere Wethouder en ook de aangewezen ligplaatsen (art. 31 WWW valt onder een andere wethouder. R. Post geeft aan over het baggeren en art. 31 ligplaatsen niets te weten (vreemd want hij tekent wel brieven daarover). Inmiddels zal het duidelijk zijn dat de Nota huurbeleid niet voor de verkiezingen de inspraak is ingegaan en we nu maar moeten afwachten hoe het verder gaat en welke wethouder dit op zich gaat nemen.