Bezwaarschrift rioolheffing

(pas onderstaande zelf aan)

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam.

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft:- Gecombineerd aanslagbiljet 2010
Biljetnummer:………..
Belastingjaar: 2010
Dagtekening:……-2010
Aanslagnummer: ………….
RIOE – rioolheffing 2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

De gemeente slaat sommige woonschepen in Zijkanaal I aan voor rioolrecht zonder daar diensten tegenover te stellen. Zij beschouwt de wateren waarop de schepen lozen, als een onderdeel van een rioolstelsel, dat er echter niet is.

De belastinginspecteur geeft daarbij als argument dat het Zijkanaal I in zijn geheel gemeentewater is m.a.w. eigendom van Amsterdam is. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond waarop zich openbaar water bevindt.

Daar komt het volgende bij: Per 1 juni 2000 is het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I overgedragen aan het Rijk, als gevolg van het Besluit Aanwijzing Zijwateren van Hoofdwateren. Als gevolg daarvan betaal ik al een verontreinigingsheffing Rijkswateren die wordt ingevorderd door de Rijksbelastingen.

Ik vind het dan ook onterecht dat de gemeente nog eens rioolrecht heft. Dit bezwaar tegen dubbele belasting is in diverse andere bezwaarprocedures al gehoneerd. De volgende argumenten zijn daarbij eerder aangevoerd: Er is geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken. Woonboten in Zijkanaal I hebben geen gemeentelijke rioolaansluiting, een dergelijke aansluiting wordt ook niet in combinatie met gemeentewater als transportmiddel gebruikt voor het afvalwater.

De lozing vindt daarentegen plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk en waarvoor aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Door de gemeente worden verder ook geen kosten gemaakt voor het spuien, baggeren en ander beheer in het Zijkanaal I, die een heffing mogelijk zouden rechtvaardigen. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd en er is al ruim 25 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Ik verzoek u dan ook de aanslag voor 2010 ambtshalve in te trekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,

Handtekening,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen: 1. kopie aanslagbiljet

Riool, wat moet of mag

De Wet ‘verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken’ van 1 januari 2008 omschrijft de zorgplicht van de gemeente voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater, ander afvalwater, hemelwater en grondwater. Gekoppeld aan deze zorgplichten krijgt de gemeente mogelijkheden om ander afvalwater, hemelwater en grondwater niet te accepteren en de houder te dwingen eerst zelf voor de verwerking van dat water te zorgen. (zie www.infomil.nl)De gemeente krijgt mogelijkheden om heffingen op te leggen voor alle taken die te maken hebben met stedelijk afvalwater. Heffing zonder aansluiting is mogelijk.
De mogelijkheid om binnen de zorgplicht alternatieve systemen voor riolering toe te passen is nu ook opgenomen (10.33.2). Zoals bijvoorbeeld de IBA (Individuele Behandeling Afvalwater), ook in de bebouwde kom.

Het lozen van afvalwater werd tot dit jaar geregeld met lozingenbesluiten voor lozing op het water en voor lozingen in de bodem: het Lozingenbesluit huishoudelijkafvalwater Wvo en het Lozingenbesluit bodembescherming. Nu is er een nieuwe Algemene maatregel van bestuur waarmee de lozingen vanuit huishoudens wordt geregeld: het Lozingenbesluit Afvalwater huishoudens. Veel van de artikelen uit de oude besluiten komen terug in het nieuwe besluit. Nu blijft lozen verboden en is er een mogelijkheid om te lozen via een voorziening als het riool meer dan 40 meter verwijderd is. Deze voorziening wordt in een aparte regeling beschreven, de Regeling lozing afvalwater huishoudens. De daarin beschreven voorziening is de oude vertrouwde 6000 liter septictank.

In artikel 11 van het Besluit wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de standaardregels voor lozing op oppervlakte water. Het bevoegd gezag mag in bepaalde gevallen een andere voorziening dan de septictank eisen (11.3).
Ook is er de mogelijkheid dat een minder vergaande voorziening, of zelfs helemaal niets, wordt toegestaan. Mits het belang van de bescherming van het oppervlaktewater niet wordt geschaad.

· Dit kan betekenen dat in het buitengebied waar geen riool wordt aangelegd en waar de septictank dus als voorgeschreven voorziening moet worden geplaatst, men accepteert dat geloosd wordt via bestaande te kleine septictanks.

· Er kan zelfs bepaald worden door het waterschap dat in een bepaald gebied helemaal zonder voorziening wordt geloosd (11.4.b) . Een woonboot in het buitengebied (zoals het Buiten IJ) kan met rust gelaten worden. Dat was met het oude Besluit niet mogelijk.

· In een gebied waar de afstand tot het riool minder dan 40 m is, ligt dit moeilijker, want art. 10.4 eist dat er niet geloosd wordt binnen 40 m van het riool. De afstand wordt gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel, via de lijn waarlangs zonder overwegende bezwaren de afvoerleiding kan worden aangelegd. Bij lozingen vanaf woonboten is de lijn nogal eens langer dan 40 m. In die gevallen kan het waterschap gebruik maken van genoemd art. 11.4.b.

· Het “niet strijdig zijn met het belang van de bescherming van het milieu” is een breed begrip. Het is op open water moeilijk aan te tonen dat huishoudelijke lozingen het milieubelang aantasten, andersom is het ook moeilijk aan te tonen dat de lozingen dit niet doen. Veel hangt af van de nuchterheid van het Waterschap.

Dat ongezuiverd lozen echt-helemaal-nooit-mag is vanaf 1 januari niet meer waar.

Bewerkte tekst van:
Debets bv, een adviesbureau met als hoofddoel kennisdeling www.debetsbv.nl
(Bron: Juridisch Beken Artikel uit Woonboot magazine 2008-1)

Waterwet

Negen wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door één nieuwe Waterwet. Deze Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewater en grondwater in Nederland en geeft een samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet treedt naar verwachting in 2009 in werking.
De wetten die opgenomen worden in de nieuwe wet zijn: de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet droogmakerijen en indijkingen, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterstaatswet 1900 en de Wrakkenwet.
Met de Waterwet hebben het rijk, waterschappen, gemeenten en provincies sterkere middelen in handen om waterveiligheid, vervuiling, wateroverlast en een tekort aan water tegen te gaan. Ook voorziet de wet erin dat er, afhankelijk van de functie die het water krijgt, eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit en de manier waarop het over de ruimte wordt verdeeld. Zo worden er verschillende normen gesteld voor vaar-, industrie- en zwemwater.
Een ander gevolg van de Waterwet is dat alle vergunningstelsels op de schop gaan. Er komt één watervergunning in plaats van zes.
De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel in april 2008 aangenomen.

Meer over de Waterwet op www.waterwet.nl
of via de helpdesk water www.helpdeskwater.nl of 0800-6502837

Geert Lewis

Riolering

Op 22 april werden we op het nieuwe protserige glaspaleis van Waternet ontvangen om te horen hoe in Amsterdam woonboten op de riolering worden aangesloten. Let op: dit geldt alleen voor het gebied waar hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek AGV bevoegd is, of waar Rijkswaterstaat directie Noord-Holland de waterbeheerder is. Dat is het grootste deel van Amsterdam, ten westen van de Noorder- en Zuider IJdijk en bezuiden de Nieuwendammerdijk, Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk, de oude zeewering dus. Niet Utrecht en niet het Markermeer. Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier doet ook niet mee.

In dit gebied is het de bedoeling alle woonboten op het riool aan te sluiten. Niet meer vóór 2005, vooralsnog wordt het nog eens in de komende 10 jaar geprobeerd. Sinds 1 januari 2008 geldt het Besluit lozing afvalwater huishoudens (afgekort ‘Bah’). Dit besluit biedt de mogelijkheid dat in stedelijk gebied alsnog op z’n minst een resultaatsverplichting tussen waterbeheerder en gemeente afgesproken kan worden, om woonboten aan te sluiten op de riolering. In dat geval komt er een ontheffing op het lozingsverbod. We krijgen de garantie dat er tijdens de planperiode geen sprake zal van handhaving. Wel raar hoor, want er bestaat voor huishoudens geen verbod op lozing op het oppervlaktewater.

Er bestaat geen aansluitplicht. Bizar is dat namens Waternet wordt gesteld dat ze zich daarom hard zal maken dat het lozingsverbod voor huishoudens wordt gehandhaafd. Over ontheffen wil de woordvoerder niet praten. De wet is de wet en daar is niet over te discussiëren. Hij is jurist, vandaar. Rechtszaken over deze inflexibele opstelling ziet hij graag tegemoet.
Sommige industrieën hebben wel ontheffing, maar onder voorwaarden. De daarin gestelde meetwaarden zullen gehandhaafd worden, wordt ons beloofd. Leuk hoor, maar bij deze ruim gestelde ontheffingen stellen die voorwaarden weinig voor. Bovendien, als niet alle lozingsstoffen omschreven zijn, zijn die daarmee ook niet verboden.
Op de vraag of het voor het milieu niet veel doeltreffender en ook rendabeler is om de meetbare industriële lozingen te beperken in plaats van de niet meetbare huishoudelijke lozingen, wordt gezegd dat deze discussie dan thuis had gehoord in Den Haag en bij het bestuur van AGV, maar daar niet gevoerd is. Dus komen we hier gewoon te laat mee aan. Dit is politiek en onze projectleider is ambtenaar, hij kan daar dus niets mee. Ook zijn baas gaan uitleggen dat dit eigenlijk een wat ongelukkig project is, het behoort wat hem betreft niet tot de mogelijkheden.

In Amsterdam zijn al drie pilotprojekten gestart om te ontdekken of er met de rioolaansluiting nog problemen opdoemen waar even niet aan is gedacht. Het gaat om een paar kades in het oostelijk havengebied van Zeeburg, langs de Da Costakade en bij de De Wittekade. De bewoners zijn geen proefkonijn, nee het gaat erom of de overheden met elkaar kunnen samenwerken. Het gaat erom ervaring op te doen hoe de verschillende diensten hun bezigheden op elkaar afstemmen. Bewoners wordt alleen verzocht mee te werken.
Wie niet in een pilotprojekt zit hoeft op dit moment niets te ondernemen.
Zodra er zich teveel complicaties voordoen, dan is het aan het bestuur AGV om een andere oplossing te zoeken. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van ‘individuele behandeling afvalwater IBA’. Dat zou duurder kunnen worden. En ook wel jammer, want een IBA blijft altijd een restlozing houden.
Ja het is waar, in Haarlem gaat aansluiting op kosten van de gemeente. En in Utrecht wordt het grootste deel betaald. In Amsterdam is daar niet voor gekozen door het bestuur van AGV en daar hebben we het mee te doen.

De projectleider meldde dat het riool in Amsterdam geen rioolperssysteem kent en dat dus een afvoer van 5,5 cm. vanaf de woonboot voldoende is. De aanleg vanaf het riool en door de kade is voor kosten van de gemeente. De bewoner moet zijn woonboot met een pompinstallatie uitrusten om de aansluiting werkend te maken. Bevriezing en breuk zijn voor risico bewoner. Een enkele veraf gelegen wastafel mag waarschijnlijk gewoon blijven lozen. Heel attent: men raadt een overloop voorziening aan voor het geval de rioolpomp het begeeft. Doen!
Het is de bedoeling dat aansluiting van woonschepen op het riool plaats heeft waar de gemeente al voorzieningen heeft getroffen. Het rioolstelsel wordt stukje bij beetje gefaseerd vernieuwd en dus houdt de aansluiting van woonboten daarmee gelijke tred. AVG en Rijkswaterstaat hebben geen invloed op de rioleringsplannen van de gemeente. Het verdriet ze zeer. Na de zomer komt er een gemeentelijke planning tot 2010. Daar is nog het wachten op. Dus pas in de herfst 2008 wordt de planning bekendgemaakt op de site van ‘projektburo schoonschip’ die hieronder vermeld staat.
Zodra een aansluitplan is vastgesteld, gaat dat traject 12 maanden lopen. Na 10 maanden komt er een controle en na 16 maanden volgt handhaving met dwangsommen. Onfatsoenlijk dit soort dreigementen, want er is geen aansluitplicht, maar met dit lozingsverbod denkt de projectleider zijn taak te vervullen.

Er bestaat duidelijk spanning tussen waterbeheerders -AGV en RWS- en rioolbeheerder -de gemeente-, ze zitten niet op één lijn. Amsterdam kan domweg het rioolstelsel niet in 10 jaar vernieuwen. Dat is in ieder geval financieel, maar ook technisch onmogelijk. Bedenk ook eens hoeveel straten er opgebroken moeten worden, dat kan nooit in zo korte tijd gebeuren. Vooralsnog gaat men er bij de gemeente dan ook vanuit dat de riolering in de komende 50 jaar zal worden vernieuwd. Dus het voornemen van AGV en Rijkswaterstaat om 2500 Amsterdamse woonboten in 10 jaar aan te sluiten op het riool is nu al onhaalbaar. Tenzij de gemeente daar plotseling heel hoge prioriteit aan gaat toekennen.

Subsidie
Er is door AGV op 22 mei 2008 voor de rioolaansluiting een subsidieregeling vastgesteld. Deze regeling loopt af in 2018. Rijkswaterstaat kende al een subsidieregeling sinds 18 december 2007, die tot in 2017 doorloopt. In beide is € 1250,- het maximum. Rijkswaterstaat schat dat dit gemiddeld 25% van de kosten dekt. Rijkswaterstaat geeft nog apart subsidie van € 750,- op de keuring van de installatie om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze verplichte keuring of controle achteraf moet door een installateur worden uitgevoerd. Bonnetjes van na 1 januari 2005 kunnen ingeleverd worden om voor subsidie in aanmerking te komen.
De ambtenaar meende nog dat de kosten van de benodigde apparatuur omlaag zullen gaan zodra leveranciers horen dat er veel geleverd kan worden. Hoe naïef toch.

Als belangrijkste informatiebron wordt door AGV en Rijkswaterstaat verwezen naar de site Info@projectbureauschoonschip.nl telefoon: 020 5860550 / dhr. R.D. Kroeze
Waternet, postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
www.agv.nl vermeldt de AGV subsidieregeling
Nogmaals: wie niet in een pilotprojekt zit hoeft op dit moment niets te ondernemen.

Subsidieregeling riolering woonboten

Op 28 mei jl. is bij het WBK een reactie van waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) op de ingediende zienswijze subsidieregeling riolering binnengekomen deze luidt als volgt:

2.5 .Zienwijze Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Z.5.1. De advertentie met de aankondiging van de inspraakprocedure is niet in de huis-aan-huisbladen in Amsterdam-Noord verschenen. Bovendien overlapte de inspraakperiode deel een vakantieperiode. Daarom wordt verzocht de inspraak termijn te verlengen.

Reactie: De advertentie is onder andere gepubliceerd in de editie Noord van het Stadsblad. De inspraakperiode was vijf en een halve week. Dat is langer dan de vereiste 4 weken. Er is geen reden de inspraaktermijn te verlengen.

Z.5.2. De subsidieregeling geeft aan dat de kosten voor aansluiten van woonboten op de riolering voor deze eigenaren aanzienlijk hoger liggen dan voor eigenaren van woningen. Toch is de regeling daar niet op aangepast. Het gaat hier om een subsidievoorstel van slechts maximaal € 1250,- per woonboot. Dit bedrag is volstrekt ontoereikend. In het geval van woonboten kunnen de kosten wel op lopen tot € 5000,-, dat is tweemaal zohoog als bij huizen. De subsidieregeling is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Reactie: Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk (moeten) worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk, in de mate waarin zij van elkaar verschillen. Zo bezien is de regeling niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want een woonboot is niet vergelijkbaar met een woonhuis, althans in ieder geval niet voor zover het betreft de aansluiting op de riolering. De regeling beoogt ook niet om de eigenaar van een woonboot- in geval van aansluiting op de riolering – in dezelfde situatie te brengen als de eigenaar van een woonhuis bij aansluiting op de riolering zou zijn en er is ook geen enkel wettelijk voorschrift die AGV ertoe zou verplichten dat wel te doen.

Z.5.3. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie betreft alleen woonboten die een legale plek innemen en een ligplaatsontheffing of – vergunning hebben. De vraag is of dat een redelijke voorwaarde is.

Reactie: zie reactie z.4.a.: Uitgangspunt is dat uitsluitend woonboten die legaal aanwezig zijn voor subsidie in aanmerking komen. Os ook woonboten et een gedoogde status of een speciale ligplaatsvergunning in aanmerking kunnen komen voor subsidie, moet van geval tot geval in overleg met het bevoegd gezag worden bezien. Indien dat inderdaad in een bepaald geval redelijk of wenselijk is, kan worden teruggevallen op artikel 11. Ook voor illegale boten geldt een lozingsverbod van huishoudelijk afvalwater.

Z. 5.4. De gemeente Amsterdam heeft eind jaren 80 niet optimaal gebruik gemaakt van de Verfijningsregeling, een Rijkssubsidie op basis waarvan toentertijd aansluiting van woonboten op de riolering bekostigd kon worden. Dat betekent dat eigenaren van woonboten die toen niet zijn aangesloten nu met onredelijk hoge kosten worden geconfronteerd. Dat riekt naar willekeur en is strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Reactie: Indien het Komitee van mening is dat de gemeente Amsterdam in het verleden niet juist heeft gehandeld, staat het het Komitee vrij om zich tot de gemeente Amsterdam te wenden. AGV is niet verantwoordelijk voor hetgeen de gemeente Amsterdam wel of niet gedaan zou hebben.

A.5.5. Per juni 2000 is het waterbeheer in Zijkanaal I en andere zijwateren van hoofdwateren overgedragen aan het Rijk. Komen woonbooteigenaren hier in aanmerking voor subsidie van AVG? Kunt u opheldering verschaffen over een vergelijkbare regeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat?

Reactie: Alleen woonboten die ligplaats hebben ingenomen in oppervlaktewateren in het beheer gebied van AGV komen in aanmerking voor subsidie (artikel 4. lid 1 sub a). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een vergelijkbare subsidieregeling voor riolering van woonboten. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 245 van 18 december 2007. Dit is het Komitee op 9 januari al per e-mail medegedeeld.

Z 5.6 . Het subsidiebedrag is volstrekt ontoereikend. Voor zover de subsidieregeling van AGV van toepassing is, verzoeken wij u deze aan te passen in overeenstemming met de regeling die voor woonboten in 1988 gold.

Reactie: De subsidieregeling van AGV is niet van toepassing. Zie ook reactie op Z.5.5.

WBK:
Uit de reactie van Amstel Gooi en Vecht (AGV) blijkt dat de woonboten in Zijkanaal I en andere zijkanalen die onder beheergebied van het Rijk vallen, niet in aanmerking komen voor subsidie van AGV maar onder de subsidieregeling vallen van het Rijk. De redenering die het AGV m.b.t. het gelijkheidsbeginsel in haar reactie geeft is typisch een bureaucratisch antwoord, waar niemand iets mee kan, maar dat zal de bedoeling daarvan wel zijn.
Op 9 januari j.l. was onduidelijk of de boten in Zijkanaal I en andere zijkanalen wel of niet onder het AGV vielen, daarom is alsnog een zienswijze ingestuurd. Naar aanleiding van de zienswijze is de subsidieregeling van het AGV aangepast en te downloaden van de website van AGV (www.agv.nl) en Projectbureau Schoonschip (www.projectbureauschoonschip.nl)

Rioolaansluitrecht Zijkanaal I – Uitspraak rechtbank

In juni 2000 is het waterkwaliteitsbeheer van Zijkanaal I als gevolg van het besluit aanwijzing

Zijwateren van hoofdwateren overgedragen aan het rijk (Rijkswaterstaat).

Dit heeft tot gevolg dat de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) betaald dient te worden aan Rijkswaterstaat en niet aan de gemeente Amsterdam of Hoogheemraadschap/waterschap(via Waternet)!

Dit heeft als gevolg dat het rioolaansluitrecht niet meer wordt geheven. Deze belasting hoeft u niet te betalen aan de gemeente.

Hoe kom ik aan deze wetenschap? Ik heb in 2004 tegen de aanslag rioolaansluiting bezwaar gemaakt en ben door de gemeente/belastingdienst in het gelijk gesteld.

In deze uitspraak stond dat de gemeente het standpunt innam dat mijn boot niet in water lag dat in beheer of onderhoud van de gemeente is. Het beheer (kwaliteit) van het water ligt bij Rijkswaterstaat.

Hierdoor zijn al mijn aanslagen vanaf 2001 betreffende het rioolaansluitrecht vernietigd en heb ik mijn geld terug gekregen en ontvang daarvoor ook geen nieuwe aanslagen meer.

Naar aanleiding van deze uitspraak heb ik in 2005 ook bezwaar gemaakt tegen de INGO- belasting (ingezetenenbelasting) omdat die in die uitspraak ambtshalve was terug gedraaid.

Hierop kreeg ik een negatief antwoord van de belastingdienst en daartegen ben ik in beroep gegaan bij de rechter.

Deze bepaalde na twee zittingen dat ik ook deze Ingo-belasting niet hoefde te betalen om reden dat de belasting mij het vertrouwen had gegeven door het ambtshalve in te trekken. Alleen als de inspecteur mij schriftelijk in kennis zou stellen dat ik deze belasting weer moet betalen, dan moet ik weer betalen. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Met betrekking tot de WVOW en het rioolaansluitrecht heeft de rechter bepaald en het standpunt herhaald dat mijn boot niet ligt in water dat in beheer van de gemeente is, en deze belastingen niet geheven mogen worden.

Conclusie. De woonboten niet aangesloten op het riool in zijkanaal I (of andere aangewezen zijwateren) moeten de WVOW betalen aan Rijkswaterstaat en betalen daarom geen rioolaansluitrecht aan de gemeente Amsterdam.

De belastingen die wel betaald moeten worden zijn de Roerende Ruimtelijke Belasting (RRB), ingezetenbelasting, reinigingsrecht en precario (liggeld).

Nummer uitspraak belasting 7493/61527

Nummer uitspraakrechtbank 06/9681 GGH Voo

Ik hoop dat een ieder hier iets aan heeft.

Met vriendelijke groeten Han Pennekamp

Belastingen

Het WBK heeft al enkele jaren voorbeeldbezwaarschriften tegen rioolaansluitrecht, oppervlakteverontreiniging van het Hoogheemraadschap en ingezetenenbelasting (ingo) in de krant meegenomen. Een bewoner van Zijkaal I heeft een procedure bij de rechtbank aangespannen betreffende de ingezetenen belasting (welke volgens de rechtbank wel betaald moet worden) maar daarbij is opnieuw bevestigd dat bewoners, indien een oppervlakteverontreiniging betaald wordt aan Rijkswaterstaat, geen rioolaansluitrecht dienen te betalen aan de gemeente Amsterdam. Dit geldt ook voor de heffing oppervlakteverontreiniging van het Hoogheemraadschap. Er wordt daarvoor immers al een heffing betaald aan Rijkswaterstaat, die het water in beheer heeft. Het blijkt dat de belastingdienst om onduidelijke redenen de ene keer wel een bezwaarschrift honoreert en de andere keer niet. Door dit willekeurige beleid worden bewoners gedwongen de gang naar de rechter te nemen terwijl dit feitelijk niet zou moeten. Indien hier geen verandering in komt moeten we ons nader beraden om deze gang van zaken aan de gemeentelijke ombudsman voor te leggen. Voor de bewoners die toch een aanslag voor het rioolaansluitrecht en de heffing oppervlakteverontreiniging van het Hoogheemraadschap voor 2008 ontvangen nemen wij de bezwaarschriften in de krant mee.

Zienswijze subsidieregeling riolering woonboten

Amsterdam, 15 januari 2008

Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en Vecht,

t.a.v. Het Bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Betreft: zienswijze op ontwerp subsidieregeling riolering woonboten AGV

Geacht bestuur,

Op 8 december 2007 ontving het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK) via Waternet een Ontwerp Subsidieregeling woonboten van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), met daarbij de mededeling dat in de week van 10 december een advertentie zou verschijnen in de huis-aan-huis bladen. Deze advertentie is, voor zover wij dit kunnen overzien, niet in de huis-aan-huisbladen in Amsterdam-Noord verschenen en de bootbewoners zijn dus niet optimaal geïnformeerd over deze subsidieregeling en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De inspraakperiode loopt van 10 december tot 18 januari waarin feestdagen en vakantieperiode vallen. De bootbewoners in Amsterdam-Noord (tegen de 500 boten), moeten een zienswijze kunnen indienen. Daarom verzoeken wij het bestuur van AGV om de inspraaktermijn met 14 dagen te verlengen en de advertentie in de huis aan huisbladen in Amsterdam-Noord te publiceren, zodat bootbewoners alsnog een zienswijze kunnen indienen.

De subsidieregeling geeft aan (op pagina 4) dat de kosten voor aansluiten van woonboten op de riolering voor deze eigenaren aanzienlijk hoger liggen dan voor eigenaren van woningen. Toch is de regeling daar niet op aangepast. Het gaat hier om een subsidievoorstel van slechts maximaal € 1250,- per woonboot. Dit bedrag is volstrekt ontoereikend. In het geval van woonboten kunnen de kosten namelijk wel oplopen tot € 5000, dat is tweemaal zo hoog als bij huizen. De subsidieregeling is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie betreft verder alleen woonboten die een legale plek innemen en een ligplaatsontheffing of vergunning hebben. De vraag is of dat een redelijke voorwaarde is.

Overigens is de gemeente Amsterdam er in 1988 al toe overgegaan om ongeveer 55 woonboten in het Zijkanaal I aan te sluiten op de riolering, omdat het Rijk tot 1 januari 1990 subsidie beschikbaar stelde voor aansluiting van woonschepen op de riolering. Deze woonboten konden gratis worden aangesloten met toepassing van de zogeheten Verfijningsregeling, een Rijkssubsidie systeem aan gemeenten. Van deze mogelijkheid heeft de gemeente Amsterdam in die periode niet optimaal gebruik gemaakt. Er lagen en liggen immers veel meer woonboten in Zijkanaal I en overige gebieden. Dit betekent dat de booteigenaren waarvan de boten toen niet zijn aangesloten nu met onredelijk hoge kosten voor aansluiting op de riolering worden geconfronteerd. Dit riekt naar willekeur en is wederom strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Daar komt bij dat per juni 2000 aan bootbewoners in Zijkanaal I en in andere zijwateren van hoofdwateren door Rijkswater bekend gemaakt is, dat het waterkwaliteitsbeheer is overgedragen aan het Rijk. Deze zijn daarom belastingplichtig aan het Rijk en niet aan AGV.Tot op heden is het voor ons daarom onduidelijk of genoemde zijwateren wel onder de subsidieregeling van het AGV vallen. Wel zou het ministerie van Verkeer en Waterstaat een vergelijkbare subsidieregeling hebben voor riolering van woonboten, maar dat is vooralsnog onduidelijk. Wij verzoeken u om ons helderheid te verschaffen over deze kwestie.

In het Ontwerp Subsidieregeling Riolering woonboten van het AGV, vinden wij het subsidiebedrag, zoals omschreven in de begripsomschrijvingen, volstrekt ontoereikend. Voorzover de regeling van het AGV van toepassing is, verzoeken wij u deze aan te passen in overeenstemming met de regeling die voor de woonboten in 1988 gold.

Hoogachtend,

Namen het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o

G. van Zelst, Secretaris

Subsidieregeling riolering woonboten

In de eerste week van december 2007 ontving het WBK een brief van Waternet met het onderwerp subsidieregeling woonboten van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Omdat de woonboten in het Zijkanaal I (plus overige woonboten in de zijwateren)onder het beheergebied van Rijkswaterstaat vallen en omdat de regeling van het AGV alleen geldt voor woonboten die liggen in het beheergebied van AGV, is daarover per e-mail contact geweest met een senior beleidsadviseur van Waternet. Maar het is nog steeds niet duidelijk waar wij onder vallen. Wel wordt aangegeven dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een vergelijkbare subsidieregeling voor riolering voor woonboten heeft. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 245 van 18 december 2007 (blz29-30). Ook wordt verwezen naar het Projectbureau Schoonschip, een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en AGV, dat bereikbaar is per e-mail: info.woonboten@rws. nl. Binnenkort is er ook een website beschikbaar waarop alle informatie te vinden is en zullen er nieuwsbrieven verspreid worden. Eind januari is een ontvangstbevestiging van Waternet binnengekomen met het bericht dat de zienswijze op het ontwerp subsidieregeling riolering woonboten AGV zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld. Wij wachten het verder af en houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Per 1 januari 2008 is een nieuw lozingsbesluit afvalwater huishoudens van kracht geworden en gepubliceerd in het Stadsblad 2007 – 468.