Zijkanaal H

De gemeente blijft er bij dat de Noorder IJplas uitstekend is als zoekgebied voor het plaatsen van windmolens. Dit ondanks de argumenten van bewoners en het afwijzen ervan door de buurgemeenten Zaandam en Oostzaan. Windmolens zijn volgens de gemeente Amsterdam niet hinderlijk voor bootbewoners en heel goed te combineren met recreatie en natuur in het zelfde gebied. Veel bewoners maken zich echter zorgen. Zie ons eerdere artikel.

Zijkanaal H

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving in de nieuwsbrief maart 2018, is de verplaatsing van de cruiseterminal naar de Coenhaven nog niet zeker. De gemeente gaat nogmaals kijken naar de locatie, dit heeft mede te maken met de plannen voor de vele woningbouw de komende jaren.

Helft woonarken weg voor nieuwe cruisehaven?

Begin januari nam het gemeentebestuur een besluit over nieuwe IJ-oeververbindingen voor fietsers en voetgangers. Om te beginnen een brug in het oosten, later gevolgd door een tweede brug aan de westkant van het centrum. Door de aanleg van die eerste Javabrug kunnen grotere cruiseschepen hun draaikom niet meer bereiken en daarom moet de Passenger terminal Amsterdam naar het westen worden verplaatst.

Tussen de stukken van Sprong over het IJ zitten ook de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek dat moest uitwijzen welke van de eerder bepaalde drie voorkeurlocaties de meest geschikte zou zijn. Daar werd later nog een vierde locatie aan toegevoegd: de Achtersluispolder (Zaandam). Dit zou de meest kansrijke locatie zijn, aldus het eindrapport. De Coenhaven bleek erg duur en de andere twee waren afgevallen.

Die kansrijke cruiseterminal in de monding van het Zijkanaal H kan er echter alleen maar komen wanneer 32 woonschepen worden onteigend. Dit vanwege de geluidhinder die de hulpmotoren voor de stroomvoorziening van de cruiseschepen veroorzaken. Iets meer dan de helft van de 63 woonarken in het Zijkanaal H zal dus moeten verdwijnen wanneer die cruisehaven er werkelijk komt! Lees verder “Helft woonarken weg voor nieuwe cruisehaven?”

Cruiseterminal bij de Noorder IJ-plas

Tijdens de laatste ledenvergadering werd door het aftredend bestuur medegedeeld dat de nieuwe cruiseterminal niet in de Noorder IJplas zou komen, maar in de monding van het Zijkanaal H. Op Zaans grondgebied, bij De Vrede en de jachthaven ernaast. Daar is ruimte voor maximaal 500 meter kade (tot de bocht, schuin tegenover de laatste ark) en de huidige Passenger Terminal Amsterdam (PTA) is 630 meter lang. De nieuwe terminal is dus korter, terwijl hij juist meer en ook grotere schepen moet kunnen verwerken. Er klopt iets niet. De nieuw opgerichte werkgroep PTA ging op onderzoek uit. Lees verder “Cruiseterminal bij de Noorder IJ-plas”

Moeten woonarken wijken voor cruiseschepen?

Mogelijk komt er een nieuwe haven voor zeecruiseschepen in de Noorder IJ-plas. Aan de westzijde daarvan liggen 63 woonarken in het Zijkanaal H. Nog wel.

GROEI
Amsterdam krijgt almaar meer toeristen op bezoek. Deels aangevoerd met cruiseschepen. Die meren af bij de Passengers Terminal Amsterdam (PTA) in het oostelijk havengebied. Maar daar is de ruimte beperkt. Er is dus aanvullende capaciteit nodig voor de verwachte groei van deze sector.
Bovendien komen wanneer de nieuwe sluis bij IJmuiden over twee jaar klaar is ook de allergrootste cruiseschepen naar Amsterdam. Maar die kunnen moeilijk keren bij de PTA. Dus daarvoor moet een andere plek worden gezocht. Lees verder “Moeten woonarken wijken voor cruiseschepen?”

Fietspad naar Zaandam

SNELFIETSPAD
Degenen die op de fiets van Amsterdam Noord naar Zaandam willen rijden moeten een onaantrekkelijke omweg volgen, vooral op de plaats waar de ringweg blokkades opwierp. Een snelfietspad langs de noordoostoever van de Noorder IJ-plas moest daarin verbetering brengen, maar de aanleg van de tweede Coentunnel zorgde voor vertraging. Nu die tunnel af is wordt er aan gewerkt en dit jaar komt hij er eindelijk. Dan hoeven de tweewielers vanuit Tuindorp Oostzaan niet langer om de sportvelden heen bovenlangs het Coenplein te rijden.

DAM TOT DAM
Maar het kan nog beter. In 2012 besloten de gemeentes Amsterdam en Zaanstad tot de aanleg van een recreatieve fietsroute die zo veel mogelijk de oevers van het IJ en de Zaan zou volgen. Daar liggen nu industriegebieden met veel waterige inhammen – de aanleg betekent vooral het wegnemen van hindernissen. Door de bouw van bruggen bijvoorbeeld. De onlangs gereedgekomen Theo Fransmanbrug over het Zijkanaal I is er één van. Op termijn moet deze ‘recreatieve route’ de hoofdverbinding voor langzaam verkeer worden.

NOORDER IJ-PLAS
Het grootste obstakel vormt de Noorder IJ-plas, waar via het snelfietspad nog steeds omheen gereden wordt. Een brug over de monding van het Zijkanaal H wordt door de plannenmakers gezien als ‘HET symbool voor de verbinding tussen Amsterdam en Zaandam’. Vorig jaar werd tijdens een feestelijk boottochtje op een oud IJveer de bouw ervan aangekondigd. Maar het daarbij getoonde ontwerp gaat het niet worden – dat bleek achteraf te duur. De realisatie laat derhalve nog even op zich wachten, er wordt momenteel aan iets goedkopers gewerkt.
Vorig jaar lag ook het fietspad langs de zuidoevers van de plas ter visie. Daar is Rijkswaterstaat niet blij mee, omdat er nieuwsgierige fietsers via de calamiteitenafvoerwegen in de Coentunnel terecht kunnen komen. Hier wordt een oplossing voor gezocht.

De bewoners van het Zijkanaal H hopen dat fietspad en brug er gelijktijdig komen, opdat de smalle dijkweg die voor hun woonarken langs loopt niet als doorgaande weg (voor hardrijdende scootertjes) gaat functioneren.

Windmolens

Bij de Noorder IJ-plas dreigt een windpark te komen. De bewoners van het Zijkanaal H volgen het voorbeeld van Don Quichotte en trekken ten strijde tegen de molens. Zullen zij slagen waar zo velen faalden, deze NIMBY’s?

Amsterdam Noord honoreerde al jaren geleden een burgerinitiatief voor windenergie in dit stadsdeel. Een milieueffectrapportage wees in 2012 de Noorder IJ-plas aan als meest geschikte locatie voor de bouw van windmolens, samen met het Cornelis Douwesterrein. De stadsdeelraad, die bezig was met een bestemmingsplan ter bescherming van dit natuurgebied, reageerde niet echt enthousiast. De initiatiefnemer, Onze Energie, bleek bovendien na een gesubsidieerde reclamecampagne niet meer dan 150 leden in heel Amsterdam Noord te hebben.

De provincie Noord-Holland vond dat er wel genoeg molens op haar grondgebied stonden en blokkeerde het plan. Maar zij staat, onder druk van het rijk, nu toch weer nieuwe windparken toe. Ter vervanging van oude molens en onder strikte voorwaarden in een beperkt aantal gebieden. Bijvoorbeeld langs het Noordzeekanaal.

Een coöperatie van 60 bedrijven op en rond de NDSM Werf wil op groene stroom gaan draaien, herschikte de molens uit de milieueffectrapportage een beetje en probeert er nu vergunning voor te krijgen. Ondanks het feit dat hun windpark niet binnen de provinciale kaders past (geen lijnopstelling conform de regels, onvoldoende afstand tot gevoelige bestemmingen). Maar zij hebben een belangrijke troef: draagvlak. Dat vindt de provincie belangrijk.
Er is hier helemaal geen bezwaar tegen windmolens, de omwonenden staan achter hun plan. Zeggen ze.

Toen de provincie haar windmolenstop afkondigde wilde wethouder Kees Diepeveen (GL) de hardheid van dat beleid testen met de bouw van een enkele (eerste) molen op het Cornelis Douwesterrein. De bewoners van Tuindorp Oostzaan waren daar uiteraard niet blij mee, maar werden gepaaid met een opknapbeurt voor het Keerkringpark.
In ruil daarvoor werden er geen bezwaren ingediend.

NDSM Energie blies hoog van de toren over dit onderhandelingssucces. Kijk hoe het ook kan – de eerste plek in Nederland zonder verzet van omwonenden! En deze leus deed het ook goed in de lobby van het provinciehuis. Daar vinden de statenleden nu dat er maatwerk moet komen voor dat mooie initiatief van locale ondernemers, waar helemaal geen bezwaar tegen windmolens bestaat.

Dat er geen bezwaar tegen die ene molen op het bedrijventerrein is ingediend betekent echter niet dat de bewoners van het Zijkanaal H geen bezwaar hebben tegen de molens bij de Noorder IJ-plas. Dat is namelijk wel het geval en dat was de initiatiefnemers bekend.

De woonarkbewoners van het Zijkanaal H gaan de provinciale politici er nu op wijzen dat er in tegenstelling tot wat NDSM Energie (en wellicht ook Amsterdam) beweerden wel degelijk weerstand bestaat. Dat het geen pas heeft hun misleidende lobbywerk te belonen ten koste van de omwonenden waarmee zij rekening willen houden. Dat de provincie zich daarom aan haar eigen regels moet houden en maatwerk hier niet op zijn plaats is.

Dan kunnen er geen molens bij de Noorder IJ-plas komen.

kaart turbines NDSM.001

Windmolens

Bij de Noorder IJ-plas dreigt een windpark te komen. De bewoners van het Zijkanaal H volgen het voorbeeld van Don Quichotte en trekken ten strijde tegen de molens. Zullen zij slagen waar zo velen faalden, deze NIMBY’s?

Amsterdam Noord honoreerde al jaren geleden een burgerinitiatief voor windenergie in dit stadsdeel. Een milieueffectrapportage wees in 2012 de Noorder IJ-plas aan als meest geschikte locatie voor de bouw van windmolens, samen met het Cornelis Douwesterrein.
De stadsdeelraad, die bezig was met een bestemmingsplan ter bescherming van dit natuurgebied, reageerde niet echt enthousiast. De initiatiefnemer, Onze Energie, bleek bovendien na een gesubsidieerde reclamecampagne niet meer dan 150 leden in heel Amsterdam Noord te hebben.

De provincie Noord-Holland vond dat er wel genoeg molens op haar grondgebied stonden en blokkeerde het plan. Maar zij staat, onder druk van het rijk, nu toch weer nieuwe windparken toe. Ter vervanging van oude molens en onder strikte voorwaarden in een beperkt aantal gebieden. Bijvoorbeeld langs het Noordzeekanaal.

Een coöperatie van 60 bedrijven op en rond de NDSM Werf wil op groene stroom gaan draaien, herschikte de molens uit de milieueffectrapportage een beetje en probeert er nu vergunning voor te krijgen. Ondanks het feit dat hun windpark niet binnen de provinciale kaders past (geen lijnopstelling conform de regels, onvoldoende afstand tot gevoelige bestemmingen).
Maar zij hebben een belangrijke troef: draagvlak. Dat vindt de provincie belangrijk.
Er is hier helemaal geen bezwaar tegen windmolens, de omwonenden staan achter hun plan. Zeggen ze.

Toen de provincie haar windmolenstop afkondigde wilde wethouder Kees Diepeveen (GL) de hardheid van dat beleid testen met de bouw van een enkele (eerste) molen op het Cornelis Douwesterrein. De bewoners van Tuindorp Oostzaan waren daar uiteraard niet blij mee, maar werden gepaaid met een opknapbeurt voor het Keerkringpark.
In ruil daarvoor werden er geen bezwaren ingediend.

NDSM Energie blies hoog van de toren over dit onderhandelingssucces. Kijk hoe het ook kan – de eerste plek in Nederland zonder verzet van omwonenden! En deze leus deed het ook goed in de lobby van het provinciehuis. Daar vinden de statenleden nu dat er maatwerk moet komen voor dat mooie initiatief van locale ondernemers, waar helemaal geen bezwaar tegen windmolens bestaat.

Dat er geen bezwaar tegen die ene molen op het bedrijventerrein is ingediend betekent echter niet dat de bewoners van het Zijkanaal H geen bezwaar hebben tegen de molens bij de Noorder IJ-plas. Dat is namelijk wel het geval en dat was de initiatiefnemers bekend.

De woonarkbewoners van het Zijkanaal H gaan de provinciale politici er nu op wijzen dat er in tegenstelling tot wat NDSM Energie (en wellicht ook Amsterdam) beweerden wel degelijk weerstand bestaat. Dat het geen pas heeft hun misleidende lobbywerk te belonen ten koste van de omwonenden waarmee zij rekening willen houden. Dat de provincie zich daarom aan haar eigen regels moet houden en maatwerk hier niet op zijn plaats is.

Dan kunnen er geen molens bij de Noorder IJ-plas komen.

kaart turbines NDSM.001

Zijkanaal H: remmingwerk

REMMINGWERK

Het stadsdeel Noord wil het remmingwerk waarlangs de woonarken in het Zijkanaal H liggen afgemeerd niet langer onderhouden.  ‘Wij krijgen niets van jullie, dus krijgen jullie niets van ons’.  De woonarkbewoners nemen de mededeling voor kennisgeving aan.

Amsterdam heft liggeld in de vorm van precario.  Dat is een belasting voor het gebruik van openbare gemeentegrond of -water.  Het Zijkanaal H is van Rijkswaterstaat.

Geen Amsterdams water – geen precario.

Toen bewoners vorig jaar gebreken aan het remmingwerk meldden kregen zij te horen dat zij daar zelf maar wat aan moesten doen.  Het stadsdeel had er geen geld meer voor.  Bovendien betaalden de bewoners zelf ook niets aan de gemeente.

De bewonersvereniging Zijkanaal H vroeg schriftelijk tekst en uitleg.

Stadsdeelambtenaar Ruud Dreijer had er vier maanden overleg met juristen voor nodig om tot het standpunt te komen dat de woonarkbewoners grond en water gebruikten op basis van een stilzwijgende bruikleenovereenkomst.  Met over en weer geen verplichtingen anders dan dat de gemeente de grond ter beschikking stelt en dat de bewoners hierover ‘als een goed huisvader’ dienen te beschikken.  ‘De bruiklener behoeft voor het gebruik dus geen vergoeding te betalen en voor de bruikleengever geldt geen onderhoudsplicht.’

‘Uiteraard kunt u met de gemeente afspraken komen maken over onderhoud door de gemeente van de meerpalen en de remmingwerken.  Dat zal dan plaats kunnen vinden in het kader van de afspraken over een af te sluiten huurovereenkomst.’ *

Wat te doen?  Het afmeersysteem voor eigen rekening nemen?  Dat is waarschijnlijk goedkoper dan een huurovereenkomst sluiten en bezwaar maken zal vermoedelijk uitlopen op een rechtszaak.  Die kan nadelig uitpakken wanneer de rechter oordeelt dat de bewoners voor het gebruik en onderhoud van de ligplaatsen een vergoeding aan de gemeente dienen te betalen.

De bewonersvereniging legde de vraag via een enquête voor aan haar achterban.  De uitslag  deed denken aan een communistische stemming:  unaniem voor de bruikleenovereenkomst.  Een paar stemmers wilden die schriftelijk vastgelegd zien, maar de overgrote meerderheid vond het niet nodig om op de brief te reageren.

Dus gaan de bewoners het verder zelf regelen.  Na de zomer zullen de mogelijkheden van een collectieve aanpak tijdens de jaarlijkse ledenvergadering nader besproken worden.

Een aantal arken heeft in het verleden al palen aan de kopse kanten laten slaan om met glijbeugels aan af te meren.  Wellicht wordt dit in de toekomst het gebruikelijke systeem en dient het oude remmingwerk – of wat daar van overblijft – alleen nog ter bevestiging van een steiger voor de woonark.  We zullen het zien.

*  Wordt hiermee de (ingetrokken) tuinhuurregeling bedoeld?  Er zijn nooit afspraken over een af te sluiten huurovereenkomst voor de ligplaatsen gemaakt.