Horecabeleidsplan

Aan:     Stadsdeel Amsterdam_Noord
Afdeling Ruimtelijk & Economisch Beleid
T.a.v mevrouw F. Bottse
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 2 oktober 2006

Betreft: inspraakreactie op het Horecabeleidsplan Stadsdeel Amsterdam-Noord 2006-2015

In het Stedenbouwkundig Plan De Bongerd (SP) is een horecagelegenheid opgenomen, met terras gelegen in het water. Tijdens de inspraak op het SP heeft het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) daartegen al bezwaar gemaakt. Veel bewoners, in het bijzonder de bootbewoners aan de Buiksloterdijk, kunnen daar namelijk veel geluidsoverlast van verwachten, aangezien geluid over water enorm ver draagt.

Op de inspraakreactie heeft het projectteam De Bongerd uitsluitend het antwoord gegeven dat een horecagelegenheid zal moeten voldoen aan de noodzakelijke vergunningen, onder andere ten aanzien van geluid. Daarmee is allesbehalve aangegeven wat deze geluidsnormen dan zijn of wat in de regelgeving is geregeld en wat de bezwaarmogelijkheden zijn voor de omwonenden. Wij constateren dat ook het horecabeleidsplan op deze punten in gebreke blijft:

In het Horecabeleidsplan Stadsdeel Amsterdam-Noord is sprake van een nieuw horecaontwikkelingsgebied. Als bijzondere locatie wordt de bocht van het Zijkanaal I bij de nieuwe woonwijk De Bongerd genoemd: een grand café / brasserie met terras aan het water. In het beleidsplan is aangegeven dat de terrassen tot maximaal 01.00 uur door de week en in het weekend tot maximaal 02.00 uur open zullen zijn. Een vergunning voor een terras wordt verleend voor de periode van 1 maart tot 1 november (tenzij het terras niet seizoengebonden is).

Bij exploitatie van een grand café met bezoekers op een terras in het water, eventueel met muziek, zoals gepland bij De Bongerd, kunnen de bewoners aan beide zijden van het kanaal zowel door de week als in het weekend tot na middernacht geluidsoverlast verwachten, waarschijnlijk het gehele jaar door. Het is niet ondenkbaar dat ook de nieuwe bewoners van De Bongerd, ondanks dat zij verder van het terras af wonen, te maken zullen krijgen met geluidsoverlast.

Andere, vergelijkbare horecalocaties, zoals Y-kantine, café/ restaurant Noorderlicht en Het Wilhelmina Dok, zijn naar het Y toe gesitueerd. Hun terrassen liggen niet aan/in het water direct tegenover een woonwijk (woonboten/huizen), zoals in De Bongerd. Ze liggen juist van de woonwijk afgekeerd.

Het beleidsplan geeft aan dat de enige (sturings) instrumenten die het stadsdeel tot haar beschikking heeft, liggen op het gebied van het vaststellen van beleid, bestemmingsplannen, handhaving en de wet Bibob. In het plan wordt verder aangegeven dat het stadsdeel bij de uitvoering van het horecabeleid niet geheel vrij is om zelfstandig te opereren en gebonden is aan landelijke wet- en regelgeving en door de centrale stad geregelde zaken, bijv. zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De relevante artikelen van de A.P.V zijn echter niet in uw beleidsplan genoemd of als bijlage opgenomen.

Wij merken daarom het volgende op: Artikel 3.2 van de APV geeft aan dat het verboden is, zonder vergunning van de Burgemeester een horecabedrijf te exploiteren. De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, als naar zijn oordeel de woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde of veiligheid nadelig wordt/worden beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Artikel 3.5 van de APV geeft aan dat de Burgemeester beslist in een geval van een vergunningaanvraag die betrekking heeft op een bij het horeca behorende terras.

Wij vinden dat het plan beter aan moet geven dat de bevoegdheden om vergunningen te verlenen niet bij het stadsdeel liggen.

Luidruchtige mensen kunnen voor behoorlijke overlast zorgen (geluid draagt ver over het water), laat staan dat er nog muziek op het terras is. In het beleidsplan is niet aangegeven wat de geluidsnormen moeten zijn bij exploitatie van een horecabedrijf en terras nabij een woonwijk (woonboten), wat de te verwachten geluidsbelasting is en wat de normaal toegestane geluidsbelasting is.

In het horecaplan is verder niet aangegeven hoe omwonenden bij vergunningaanvraag voor een horecagelegenheid worden geïnformeerd, hoe het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd, wat de sanctiemogelijkheden zijn, en wat de bezwaarmogelijkheden voor omwonenden zijn.

Omdat de locatie voor een horecabedrijf met terras opgenomen is in het Stedenbouwkundig Plan De Bongerd en waarschijnlijk in het toekomstige bestemmingsplan weer aan de orde komt, en om bovengenoemde redenen, maken wij opnieuw bezwaar tegen een horecagelegenheid met terras aan het water zoals genoemd in het horecabeleidsplan.

Gelet op de te verwachten geluidsoverlast voor omwonenden van de horecagelegenheid stellen wij voor om in het beleidsplan het horecaontwikkelingsgebied De Bongerd te schrappen en geen horecagelegenheid met terras in het water op te nemen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. Meerbach,
G. van Zelst