inspraak reactie Gerda van Zelst 22 december 2004 bij de cie. Middelen

Per mail hebben wij de Raadsleden al op de hoogte gesteld van onze reactie op de brief van 14 december van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Toch hebben wij nog vragen en het een en ander te zeggen, omdat wij het zat om steeds weer geconfronteerd te worden met afspraken die niet worden nagekomen en ons vertrouwen in de politiek daardoor ernstig beschadigd is.

Dit bestuur dat straks vervangen wordt, had namelijk beloofd een open en eerlijk bestuur te zijn. Maar daarin zijn wij diep teleur gesteld omdat op 29 september jl.   met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur in aanwezigheid van de Fractie van Leefbaar Noord afspraken zijn gemaakt over de gebruiksregeling “om niet” voor de tuinen alsmede een regeling voor de steigers. De voorzitter zou onze voorstellen nog een keer juridisch laten bekijken en dit met ons bespreken om onze voorstellen definitief uit te werken.

Wij mogen als burgers verwachten dat ook mondelinge afspraken met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, die naar we mogen aannemen namens het DB spreekt, worden na gekomen. Maar gezien de inhoud van de brief van 14 december blijkt dit niet het geval te zijn. Deze brief bevat tegenstrijdigheden, is niet in overeenstemming met gemaakte afspraken, is in strijd met de voordracht van de precarioverordening 2005 en op een aantal punten zelf onjuist. Wij vrezen daarom dat er op verkeerde gronden beslissingen worden genomen en wij weer de gang naar de rechter zullen moeten maken. Er staat immers in de “voordracht” van de verordening dat de aanhorigheden geen betrekking hebben op de wal. De belastingdienst geeft ook nog eens aan dat de tuintjes geen openbare grond meer zijn!

Nee, zeggen de ambtenaren (zie de brief van 14 december 2e alinea) voorwerpen op, in of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aan de wal vallen onder de rubriek “Algemeen” waarvoor een tarief van € 31,30 geheven kan worden. De verordening geeft aan dat dit per 2m is. Dus toch aanhorigheden op de wal. Voor de schuurtjes zou dit dan € 31,30 2m betekenen. Waar hebben deze ambtenaren het over. Gaat het nu alleen nog om zoveel mogelijk geld innen? Zodat de bewoners hier niet meer kunnen wonen. Wij voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen van betaling van precario voor de ligplaats voor oppervlakte verontreiniging, Roerende Ruimte Belasting, en verder alle belastingen die burgers moeten betalen. Waarom wordt er toch een voorstel voor huurcontracten gedaan als er een uitspraak van het Hof ligt? Waarom wordt ons voorstel “om niet “ van tafel geveegd? Misschien moeten de bewoners maar eens een procedure starten tegen het stadsdeel omdat deze de uitspraak van het Hof weigert uit te voeren. Want wat zijn nu eigenlijk onze rechten, waar politici het altijd over hebben? Wij constateren dat bootbewoners steeds vaker te maken hebben met een ongekende regelzucht en steeds meer regels die ambtenaren voor ons bedenken. Buiten proportionele verhoging van het liggeld daar streeft de stad naar en worden wij weer opnieuw in ons bestaansrecht bedreigd. Is dat, wat de politiek voor ons in petto heeft? Wij zijn dit gesol zat er moet eens een eind aan komen. Daarom herhalen wij ons verzoek aan u om onze voorstellen voor de gebruikersregeling “om niet” en een symbolisch bedrag voor de steigers verder met ons uit te werken en vast te stellen, de aanhorigheden uit de verordening te schrappen en de brief van de voorzitter van het DB in te trekken.
Dank voor uw aandacht. G.v.Zelst