inspraak reactie WBK precario 2020

WBK woonbotenkomitee Amsterdam Noord
Grasweg 16A
1031 HW Amsterdam
wbkamsterdamnoord@gmail.com
www.wbkonline.nl
kvk 34133449

betreft: precario woonboten 2020 / 2021

Geacht raadslid,

dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Verhoging precario 2020 voor woonboten komt In Amsterdam Noord uit op +34%. Naar 2021 op zelfs +64%.
Buitensporig voor een verantwoord en proportioneel overheidsbeleid.
Verdedigbaar is hooguit een verhoging gelijk aan de inflatie.
Dit voorstel is onacceptabel, want:

• De gemeente verleent geen enkele tegenprestatie,
geen verbeterde dienstverlening, wel verzwaarde juridische regelgeving.
• Voorgesteld precario tarief is een slag in de lucht.
• Tariefstelling van andere overheden als maat nemen, is stompzinnig na-apen.
• De regering belooft ons lastenverlaging, maar de gemeente verhoogt wel de lasten.

begrotingsoverschot

Als de gemeente geld tekort komt, moet ze in Den Haag zijn. Laatste 3 jaren is daar een begrotingsoverschot van € 36.000 miljoen (dus meer binnengekomen dan uitgegeven) door vooral te bezuinigen op onze collectieve voorzieningen. Dus, in plaats van Amsterdammers extra te belasten, vragen wij van u iets meer politieke moed om zich te verzetten tegen dit Haagse afschuiven van haar verantwoordelijkheden naar lagere overheden.

De enige onderbouwing voor precario verhoging is het coalitieakkoord 2018-2020. Schande voor een zich links noemend college: bootbewoners zijn geen melkkoe.

prijsopdrijving

De woningnood heeft de marktgekte ontketend, er wordt veel te veel betaald voor woonboten:
• makelaars drijven de prijs op;
• het drijvend vermogen van bootbewoners is slechts virtueel, het heeft geen opbrengst, alleen stijgende lasten;
• bootbewoners hebben zelf niets aan de verhoogde taxatie waarde,
Amsterdamse bootbewoners willen graag blijven wonen in hun eigen stad.

lage inkomens

De meeste bootbewoners in Amsterdam zijn absoluut geen veelverdieners,
geen commerciële uitbaters, maar eenvoudige bewoners. Hun lonen stagneren al jaren, veel inkomens staan op AOW of bijstandsnivo.
Verkoop van de woonboot is geen optie, want voor een betaalbare huurwoning komen bootbewoners niet in aanmerking. Verdere lastenverhoging jaagt bootbewoners met lage inkomens de stad uit.
De voorgestelde precarioverhoging draagt bij aan een Amsterdam voor uitsluitend de happy few.

hoge woonlasten

Ook nieuwe bootbewoners kunnen nog maar net hun hypotheeklasten betalen. De woonlasten komen voor deze bootbewoners en starters uit op 50% tot wel boven de 70% van het beschikbaar inkomen. Ver boven de gemiddelde 40% norm.

kwijtschelding

Kwijtschelding van precario voor bootbewoners met laag inkomen is een goed voornemen.
Toch, het blijft een loze belofte zolang er geen criterium is gesteld.
• Moet ingevuld worden op 100% vrijstelling bij een inkomen op AOW of
bijstandsnivo.
• Als vermogenstoets dient iedere taxatiewaarde van de woonboot buiten beschouwing te blijven (ook die voor de Roerende Ruimte Belasting).

slordig

Het voorliggend voorstel tot verhoging van de precario voor woonboten is slordig knip- en plakwerk, dat blijkt uit kwijtschelding voor “huur”, overgenomen van een andere overheid: Bootbewoners zijn in Amsterdam geen huurders, ze hebben niets gehuurd, het zijn belastingbetalers die nu benadeeld worden.

house boats

Permanent, dus commercieel verhuurde of als hotel accommodatie aangeboden en geëxploiteerde ‘house boats’, zijn geen woonboten. De exploitanten dienen aangeslagen te worden voor een bedrijfsvaartuig.

Met vriendelijke groeten,

Namens WBK woonbotenkomitee Amsterdam Noord,
Mieke Sterk
Geert Lewis