Inspraakreactie Groene Draak

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Bas van Rossum
Klaprozenweg 91
1033 NN Amsterdam
b.van.rossum@amsterdam.nl

Betreft: Inspraakreactie / zienswijze op Concept Stedenbouwkundig Plan Klaprozenbuurt
Datum: 30-08-2019

Geachte heer van Rossum,

Bij deze dienen wij, bewoners van Zijkanaal I, Buiksloterham en Buiksloterbreek, onze inspraakreactie in op het Concept Stedenbouwkundig Plan (CSP) voor de Klaprozenbuurt. Deze brief is in samenspraak met de verschillende buurten opgesteld.

In de eerste plaats spreken wij ons uit over het proces dat aan de totstandkoming van het CSP vooraf is gegaan.

Vervolgens gaat deze inspraakreactie in op wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de gezamenlijke schets, zoals gepresenteerd als eindresultaat van het participatietraject op 26 maart 2019.

Tot slot vragen wij aandacht voor afspraken die nog onvoldoende geborgd zijn in de uitwerking van het Concept Stedenbouwkundig Plan.

We vragen de gemeente om de hieronder benoemde wijzigingen terug te draaien en de gemaakte afspraken uit het participatieproces beter te borgen in het Concept Stedenbouwkundig Plan.

Bezwaar op het proces

De gemeente heeft in november 2018 een participatietraject geïnitieerd om met vertegenwoordigers uit de omliggende buurten samen tot een breed gedragen stedenbouwkundige schets te komen. Deze schets zou als uitgangspunt dienen voor het stedenbouwkundig plan. Dit initiatief was afkomstig van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. Op 26 maart 2019 is het succesvolle resultaat van dit intensieve en constructieve proces gepresenteerd in de Klaproos. Deze stedenbouwkundige schets, een buitengewoon goed plan voor zowel de bebouwing als de inrichting van de openbare ruimte, werd door alle betrokken partijen met enthousiasme en trots ontvangen en gedragen.

Na de 26e maart zij er cruciale wijzigingen op deze schets aangebracht waarmee de betrokken bewoners niet hebben ingestemd. De argumenten voor de wijzigingen zijn niet het gevolg van technische randvoorwaarden, maar van de zienswijze en de persoonlijke visie van het projectteam en de stedenbouwkundige van de gemeente. Vervolgens is het plan met deze wijzigingen voorgelegd aan het DB. Het DB heeft deze wijzigingen goedgekeurd en daarmee het participatietraject, door haarzelf geïnitieerd, in gevaar gebracht en ondermijnd. Dit heeft het vertrouwen van de verschillende bewonersgroepen beschadigd. Deze gang van zaken is in tegenspraak met het coalitieakkoord van het huidige college, waarin participatie en participatieve democratisering als belangrijke speerpunten genoemd worden, en met de afspraken van het participatietraject zelf.
Het voorliggende plan doet geen recht aan de waarde van de participatieve democratie, zoals we die met elkaar hadden vormgegeven in onze buurt, en er is afbreuk gedaan aan de zorgvuldige afweging van professionele expertise, collectieve wensen en individuele belangen die tot uitdrukking komen in de gezamenlijke schets.
Daarbij zijn de aangebrachte wijzigingen in strijd met het gebiedsagenda Noord zoals opgesteld in december 2019. Wij willen daarbij met name wijzen op:
Doelstelling 3.1: In de gebiedsontwikkeling staat de ongedeelde wijk centraal. Daarin wordt helder gesteld dat aangrenzende woonbuurten moeten kunnen profiteren van de stedelijke ontwikkelingen. In het huidige CSP verslechtert de situatie voor de huidige bewoners op diverse vlakken.
Doelstelling 6.1: Bewoners en ondernemers worden in een vroeg stadium bij gebiedsontwikkeling betrokken. Hier wordt helder verwoord dat de wensen en inzichten van bewoners en ondernemers altijd leidend zijn, ‘alleen in hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.’ Op heel wat punten wijkt het CSP af van de wensen van de participerende bewoners. En de afwijkingen zijn niet onderbouwd.

Bezwaar op wijzigingen

1. Oever Zijkanaal I

De opening van de oever langs Zijkanaal I is tijdens het participatieproces niet geagendeerd. Ook niet op de daarvoor ingeruimde workshop Groen en Blauw. Pas na 26 maart is er op aandringen van de bewoners een bijeenkomst geweest. Deze bijeenkomst bood niet voldoende tijd en ruimte om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het door de bewoners aangedragen alternatief voor een waterpartij op het landje en vergroening/verlaging van de tuinafscheidingen is niet onderzocht.
Het maken van de opening leidt tot dramatische veranderingen voor ten minste zes woonboten, die in dit plan verplaatst zullen worden. Dit is onacceptabel, gezien de toezeggingen die meermaals door het projectbureau gedaan zijn dat er niets verandert zonder instemming van de bewoners.
Tijdens het participatieproces is het ontwerp zoals is opgenomen in het concept stedenbouwkundig plan wel ter tafel gekomen. Na overleg tussen het projectteam en het DB van stadsdeel Noord is de uitdrukkelijk belofte gedaan dat deze variant definitief van tafel gehaald zou zijn.
De bewoners vragen aan de gemeente om tijd en ruimte te creëren om ideeën van de bewoners serieus en grondig te onderzoeken en uit te werken.

2. GVB terrein

In het CSP wordt gesteld dat het GVB blijft. In de indeling van de stedenbouwkundige blokken wordt gedaan alsof dat niet zo is. Dit vinden wij erg verwarrend. Er wordt onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de stedenbouwkundige structuur van de wijk wordt met behoud van het GVB op die plek.

3. Totaal volume BVO en stedenbouwkundige dichtheid / fsi

Het totaal aantal te realiseren BVO in het plangebied was oorspronkelijk 200.000m2. Dit is vrij snel opgehoogd tot 250.000m2. De bewoners hebben hier geen bezwaar tegen gemaakt, omdat we het algemeen belang van de stad onderschrijven. Naast het te realiseren programma is als randvoorwaarde voor de stedenbouwkundige schets een stedelijke dichtheid opgegeven uitgedrukt in een fsi van 3,0. Tijdens het participatietraject is door het ontwerpteam goed zichtbaar gemaakt wat voor stedelijke ruimte je je daarbij moet voorstellen. Behoorlijk stedelijk, maar akkoord.
In het CSP is voor het bouwblok van de bestaande GVB remise vooralsnog geen programma opgenomen. Desondanks wordt er wel 250.000 m2 BVO gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de dichtheid in het plangebied zonder GVB aanzienlijk hoger is dan afgesproken. Op basis van getallen uit het CSP zou dit tot een gemiddelde dichtheid/fsi van 3.8 komen. Dit vinden wij niet acceptabel. Helemaal gezien het feit dat gebouwd parkeren buiten het genoemde BVO vallen, en de dichtheid hierdoor dus nog hoger uitvalt. Als over twee jaar het GVB alsnog vrijkomt en dit terrein ontwikkeld gaat worden, wordt het gemiddelde fsi over de wijk nog verder opgevoerd. Dat moeten we niet willen. Wij vragen de gemeente met klem om hier naar te kijken. Uitgangspunt tijdens het participatietraject was een gemiddeld fsi over de gehele wijk van 3,0, exclusief gebouwd parkeren. De vraag is in hoeverre de gemeentelijke exploitatie wel strookt met de aan de bewoners genoemde uitgangspunten tijdens het participatietraject.
De rekensom:
Totale gronduitgifte, incl. GVB: 77.967m2 (zie p. 66 CSP)
Terrein GVB: 12.000 m2 (zie p. 58 CSP)
Gronduitgifte, excl. GVB: 77.967-12.000 = 65.967m2
De fsi wordt dan 250.000/65.967=3,8 in plaats van de afgesproken 3,0
Andersom gerekend:
Totale uitgeefbare grond: 65.967m2 (met aftrek van GVB terrein)
Fsi van 3,0: dan is totale BVO maximaal 198.000 m2 (dit zou een enorme vermindering van de nu voorgestelde dichtheid betekenen! )

4. Bouwhoogtes Klaprozenweg

Over de gehele gevelwand langs de Klaprozenweg is een extra bouwlaag bedacht. Wij hebben vernomen uit betrouwbare bron dat de bouwhoogte aan de Klaprozenweg niet is opgehoogd vanwege te realiseren BVO, maar omdat stedenbouwkundige Jan Brouwer van mening is dat hier meer stedelijke uitstraling moet komen. Daarmee wijkt de gemeente dus wederom af van de afspraken uit het proces. De ophoging leidt tot een ontoelaatbaar contrast met de bestaande zelfbouwwijk aan de zuidkant van de Klaprozenweg.

In het participatietraject is juist overeenstemming bereikt over de bouwhoogtes, inclusief setback. De bewoners ervoeren de oorspronkelijke plannen als te massaal en met behoud van het totale volume is dit vervolgens de stedenbouwkundige schets aangepast. In de stedenbouwkundige schets is de bebouwing aan beide zijden van de Klaprozenweg beter in balans met elkaar. Deze overeengekomen balans is in het Concept Stedenbouwkundig Plan nu teniet gedaan en zonder aanwijsbare reden opzij geschoven .

5. Extra brede bouwblokken Klaprozenweg ter beëindiging van de zijstraten

De bouwblokken van de straten die uitkomen op de Klaprozenweg knijpen aan het eind iets toe. Het ‘knijpen’ van de bebouwing aan weerszijde van de dwarsstraten versterkt de massaliteit van de gevelwand langs de Klaprozenweg en ondermijnt daarmee een goede dwarsverbinding tussen de twee buurten.

6. Lay-out bouwblokken GVB-remise

Om onduidelijke redenen is de structuur van bouwblokken ter plaatse van de GVB-remise veranderd. Twee bouwblokken zijn samengetrokken tot één groot bouwblok. Dit leidt tot een onwenselijke maat en schaal van de stedenbouwkundige ruimte. Bovendien wordt hierdoor de ontsluitingsroute naar de Buiksloterdijk, zoals voortgekomen uit het participatieproces, onmogelijk gemaakt.

7. Lay-out bouwblok Tennet-kavel Klaprozenweg-kant

Ook de structuur van het Tennet bouwblok aan de Klaprozenwegkant is aangepast. De drie losse blokken die aan de groenstrook staan, lopen nu naar binnen toe, daar waar er eerder een rechte lijn was. Hierdoor wordt de groenstrook ter hoogte van het laatste losse blok smaller en komt de bebouwing dichter bij de woonboothaven, wat onwenselijk is.

8. Het landje

Het landje, dat oorspronkelijk een indrukwekkende kop van de Groene Draak was en een ruimtelijke groenbeleving bood aan het einde van een ‘slank’ dijkpark, is door diverse ingrepen aangetast. De grote hap die uit het landje genomen wordt om de oever te openen, verkleint het gebied aanzienlijk en laat veel bomen en groen verdwijnen. Ook wordt het gasontvangststation op het landje geplaatst en loopt de verbindingsweg naar de Buiksloterdijk nu over het landje i.p.v. via de uit het participatieproces voortgekomen voorkeursroute. Aan deze weg is een extra parkeerplaats ingetekend. Waar door ’t landje zowel aan de zuidzijde als aan de oostzijde geflankeerd zal worden door een rij auto’s. De groen en natuurbeleving op het landje wordt daarmee sterk aangetast. Hierdoor wordt de kop van de Kadoelerscheg afgeremd en niet vloeiend het stedelijk landschap ingetrokken.

9. Dijkwoningen

De dijkwoningen zouden gerealiseerd worden met twee voorkanten, om verrommeling en gesloten aanzicht vanaf de Buiksloterbreek te voorkomen. We vragen de gemeente om de ontsluiting en oriëntatie van deze woningen nader te bestuderen, waarbij de toezeggingen gehandhaafd blijven.

10. Ontsluitingsroute naar Buiksloterdijk

Het participatietraject heeft een voorkeursroute opgeleverd voor de ontsluiting van de Buiksloterdijk die deels via de Draaierweg zou lopen en dan de route zou vervolgen tussen de huidige kavels van het GVB en Tennet. Er is zonder vorm van overleg voor de huidige route gekozen die een grote impact heeft op ‘t Landje en de woonbootbewoners. Aan deze weg is ook op ’t landje een extra parkeerplaats ingetekend, waardoor zowel aan de zuidzijde als aan de oostzijde het landje afgebakend zal worden door een rij auto’s. Het CSP behelst het eindbeeld van het te ontwikkelen projectgebied. Het feit dat het GVB de komende jaren niet zal verplaatsen is dan ook geen argument voor het verleggen van de route in het CSP.

11. Parkplein

Het parkplein is zonder enige vorm van overleg komen te vervallen als plein. Het plein vormt een van de bouwstenen van de uit het participatietraject voortgekomen visie voor het gebruik van de openbare ruimte in het plangebied. Daarnaast verdwijnt hiermee de vloeiende overgang tussen steen en groen die ook een van de pijlers van het ontwerp is dat is voortgekomen uit het participatieproces.

12. De versmalling van de Kamperfoelieweg

De versmalling van de Kamperfoelieweg zal tot gevolg hebben dat de Buiksloterbreek steeds vaker gebruikt zal worden als (sluip)route vanuit het plangebied richting IJ-doornlaan en A10. Nu al gebruiken veel automobilisten de Buiksloterbreek als sluiproute. Het verkeer door de Buiksloterbreek zal alleen maar toenemen. Er komen immers veel meer mensen te wonen, en ook het aantal bedrijven met veel bezoekers neemt toe in het gebied. Wij vragen daarom, in samenspraak met de bewoners van Buiksloterbreek en Marjoleinterrein, een nadere, betere studie naar de te nemen verkeersmaatregelen en de impact op maatregelen als versmalling op de aanpalende buurten, uit te voeren.

Overigens verwachten we ook dat de foutieve kaart met de autoverbindingen wordt verwijderd uit het stedenbouwkundig plan.

13. Het ontwerp van het Buiksloterdijkpark

De dijk is een belangrijk beeldbepalend onderdeel van het ontwerp, Het ontwerp van het Buiksloterdijkpark moet nog verder worden uitgewerkt. In het licht van de afgelopen participatie, vragen wij opnieuw een overduidelijke toezegging dat de bewoners van de omliggende buurten worden betrokken bij dit ontwerp. Het behoud van de bestaande bomen is daarbij overigens een van de uitgangspunten van de bewoners. Het ontwerp van het fietspad dat ook een onderdeel is van het park is ook van belang, dat is inclusief de lage verlichting waarover nu wordt gesproken. Daarnaast wordt In het stedenbouwkundig plan voorgesteld de dijk te versmallen. Wij pleiten ervoor in ieder geval de dijk op de huidige hoogte te behouden.

Bezwaar op onvoldoende borging van afspraken

1. Veiligheid & oversteekbaarheid Klaprozenweg

De Klaprozenweg is momenteel een doorgaande weg met een aparte busbaan. De weg wordt door bewoners als zeer gevaarlijk ervaren met oversteken, vooral met jonge kinderen. In de toekomst zullen veel kinderen naar school gaan in de Klaprozenbuurt, er worden twee basisscholen gerealiseerd. Zonder verkeer vertragende maatregelen en veilige oversteekplaatsen zal dit tot grote problemen leiden.
De gemeente heeft deze weg aangemerkt als toekomstige stadsstraat. Wij hebben als belangrijke zorg dat de Klaprozenweg door de gemeentelijke dienst Verkeer nog steeds wordt aangemerkt als belangrijke verbindingsweg, waardoor er geen verkeer vertragende maatregelen genomen mogen worden. Dit gaat niet samen met de ambitie om van de Klaprozenweg een gezellige stadsstraat te maken.

De veiligheid en oversteekbaarheid van de Klaprozenweg wordt wel benoemd in het Concept SP, maar niet geborgd. Concreet is er geen oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ingetekend tussen o.a. de Maagdenpalmstraat en de Draaierweg en zijn er geen verkeer vertragende maatregelen ingebracht.

2. Bouwhoogtes aan Klaprozenweg

De variabele hoogtes van de bebouwing en de setbacks aan de Klaprozenweg zijn niet vastgelegd in het plan, waardoor de afspraak over maximale hoogte niet is geborgd. Er wordt gesproken over ca 6 lagen en maximaal 21,5 m aan de straatkant. Dat is royaal hoger dan de 15m aan de zuidkant van de straat. De gemeente heeft aangegeven open te staan voor ontwikkelaars die bewust willen afwijken van de bouwhoogte ten gunste van een aanzienlijke kwaliteitsverhoging. Hiermee kunnen alle afspraken uit het participatieproces teniet worden gedaan, waarbij kwaliteitsverhoging nog weleens verward wordt met maximale winst.
Wij willen de gemeente vragen om de maximale hoogte van plint en setback van de verschillende kavels afzonderlijk al in dit stadium vast te leggen.

3. Natuur inclusief bouwen

In het plan zijn de integratie van ‘groen en rood’ vanaf het begin leidend geweest. Om het groen in de wijk en in de architectuur zo goed mogelijk te borgen stellen wij voor om de aanbevelingen over natuurinclusief bouwen (zie p. 77 van CSP) als eis op te nemen in de kavelregels.

Tot slot

Met grote verbazing en zorg kijken wij naar hoe een bijzonder goed proces in korte tijd teniet gedaan lijkt te zijn vanwege een gebrek aan respect voor de participatieve democratie. We vragen de gemeente dan ook om de hierboven benoemde wijzigingen terug te draaien en gemaakte afspraken uit het participatieproces beter te borgen in het Concept Stedenbouwkundig Plan.

Hartelijke groet,
De bewoners van Zijkanaal I, Buiksloterbreek en Buiksloterham

BIJLAGE
Bezwaar bewoners Zijkanaal I op onderdelen van het concept stedenbouwkundig plan:

1. Open Oever
Wij hebben grote bezwaren tegen het openen van de oever van Zijkanaal I zoals voorgesteld in het CSP. De hap die uit het landje wordt genomen om zicht op het Zijkanaal te geven, zorgt ervoor dat 6 woonboten verplaatst moeten worden, als ook de tuinen en de opstallen. Daarnaast zal de openbare steiger aan het uiteinde van de hap voor grote (geluids)overlast zorgen. De woonbootbewoners verliezen hun privacy en hun woongenot wordt daardoor aangetast. Het uitzicht vanuit de woonboten zal veranderen, alsmede de lichtinval. De boten zijn ontworpen op hun huidige ligging.
Er wordt gesteld dat er niet gezwommen mag worden op deze plek, maar het zal een vrijwel onmogelijke opgave zijn om maatregelen te treffen waardoor dit ook daadwerkelijk niet gebeurt. Indien er een helofytenfilter wordt geplant om het zwemmen te ontmoedigen, zal het zicht op zijkanaal I deels verdwijnen. Een slecht onderhouden helofytenfilter zal bovendien snel openingen krijgen waardoor het water weer eenvoudig toegankelijk wordt voor zwemmers. Voor wat betreft de overlast dat een dergelijk openbaar zwembad met zich mee brengt, verwijzen wij naar alle artikelen over de steiger aan de Borneokade die de afgelopen maanden in Het Parool hebben gestaan.
De richting van de opening is Zuid West. Daar de wind meestal uit deze richting waait, zal de opening een fuik worden voor vuilnis.

Tijdens het participatieproces is dit ontwerp ter tafel gekomen. Omdat de impact hiervan zo ontzettend groot is, is na overleg tussen het projectteam en het DB van Amsterdam Noord de uitdrukkelijke belofte gedaan dat deze variant voorgoed van tafel zou zijn. Dat nu juist deze variant in het CSP staat, verbaast ons zeer.

Een andere geschonden belofte is de toezegging die meerdere malen is uitgesproken tijdens het participatieproces en dat is dat er ‘niets zal gebeuren, zonder dat de bewoners hiermee instemmen’. Onder deze voorwaarde hebben de woonbootbewoners zich vol energie ingezet voor het participatieproces.

Het onderwerp van de Open Oever is NIET tijdens het participatieproces geagendeerd. Ook niet in de workshop Blauw en Groen die hiervoor bedoeld was. Participerende woonbootbewoners hebben hier wel diverse malen op aangedrongen. Op verzoek van de woonbootbewoners is er een bijeenkomst belegd nadat het participatietraject reeds beëindigd was. Op deze bijeenkomst werden toezeggingen gedaan voor vervolgbijeenkomsten tijdens welke gesproken zou worden over het alternatief van de bewoners –een waterpartij op het landje, vergroening en mogelijke verlaging van de tuinafscheidingen – als ook over het parkeren voor bewoners. Ook deze afspraken zijn niet nagekomen. Ter vergelijk; met de Oost-Brekers en de Marjoleiners zijn er nog drie bijeenkomsten geweest.

De hap die uit het landje genomen wordt, verkleint het landje aanzienlijk, waardoor deze prachtige plek van ontmoeting ook verkleind wordt. Er zullen vele bomen en struiken geofferd worden.
Van het landje blijft maar weinig over daar ook de gasontvangststations hier geplaatst worden. Dit zijn twee gebouwen beiden met een afmeting van zo’n 10×10 meter. Opvallend hierbij is dat de gasontvangststations aan de kant van de woonboten zijn geplaatst en niet aan de kant van de nieuwbouw. Ook de ontsluitingsroute van de Buiksloterdijk verkleint het landje, en dus deze plek van spel en ontmoeting voor alle oude en nieuwe bewoners, aanzienlijk.

Door ervoor te kiezen zes woonboten te verplaatsen, worden de woonbootbewoners in het gehele gebied weer vogelvrij verklaard. Als ontwerpers en bestuurders het mooi vinden, kunnen zij dus besluiten woningen te verplaatsen. Ook al zijn de ligplaatsen vastgelegd in het bestemmingsplan en heeft de gemeente Amsterdam het wonen op het water als volwaardige woonvorm erkend.

2. Parkeren woonbootbewoners
Over het parkeren is met de enige bewoners IN het gebied het gehele participatieproces niet gesproken, ook al is hier diverse malen om gevraagd. De woonbootbewoners hebben om diverse redenen bezwaren tegen de ingetekende parkeerplaats op ’t Landje. Omdat er nooit met de bootbewoners gesproken is over het parkeren, is de plankaart voor ons dan ook onduidelijk. Heel duidelijk zien wij een grote parkeerplaats aan de zuidzijde van het landje. Daarnaast zien wij een parkeerplaats aan de weg die over het landje gaat. Het lijkt ons onlogisch dat deze voor bewoners bedoeld zouden zijn. Daarnaast zien wij mogelijk parkeervakken ingetekend langs delen van de weg die aan beide kanten op het landje langs de woonboten liggen. Omdat de situatie ons niet duidelijk is, is het lastig om hier zorgvuldig mee om te gaan in dit document. Toch proberen wij dat te doen.

a. Er wordt een massaal veld van blik gecreëerd aan een zijde van het landje, een barrière van auto’s tussen de woonboten en het groen. Op het moment dat zij deze barrière hebben genomen stuiten zij op de volgende barrière; De gasontvangststations.
De gasontvangststations en de grote parkeerplaats stoppen hier het groen, terwijl een van de uitgangspunten juist het versterken van de Kadoelerscheg was en het groen verder het stedelijk landschap intrekken. Dat gebeurt in het CSP slechts met een smalle strook groen, naast de woonbotenhaven.

b. In de huidige situatie kunnen de bewoners van ’t landje voor de deur parkeren. Een smalle weg, met op diverse plaatsen parkeerhavens geeft een veel rustiger beeld en een mooiere overgang naar het groen dan een massale parkeerplaats. (mogelijk is dit dus nog wel het geval voor een deel van de woonboten, zie bovenstaande opmerking)

c. De bewoners uit de woonbotenhaven worden geacht ook op de grote parkeerplaats op ’t landje te parkeren. Dat betekent dat daar 20 tot 25 parkeerplaatsen bij zullen moeten komen.

d. Ons inziens hoeft er geen massale parkeerplaats op het landje te komen, maar slechts een smalle weg met insteekhavens tussen het groen. Deze smalle weg kan doorgetrokken worden om de woonbotenhaven heen, richting de Klaprozenweg. Ook aan die kant kunnen insteekhavens in het groen worden gecreëerd. Wij kunnen niet exact uitrekenen of er op deze manier voldoende parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. Mogelijk moet er wel aanvulling zijn van een kleine parkeerplaats op het landje.

3. Gasontvangstations landje
Het gasontvangststation is naast de parkeerplaats aan de zuidzijde van het landje geplaatst. Het ontneemt daardoor het open zicht op het landje en het groen voor een deel van de bewoners. Daarnaast is geheel onduidelijk hoeveel geluid het gasontvangststation zal produceren en wat de effecten op de gezondheid van de huidige bewoners zal zijn. Ook is ons niet duidelijk met welke andere risicofactoren de dichtstbijzijnde woonbootbewoners te maken zullen krijgen.
Het valt ons op dat het gasontvangststation vlakbij de woonboten is geplaatst en niet vlakbij nieuw te bouwen appartementen. De bestaande situatie voor de woonbootbewoners verslechtert hierdoor. Nieuwe bewoners komen in een nieuwe situatie terecht en zullen zelf de keuze maken wel of niet in de buurt van een gasontvangststation te gaan wonen.
Tijdens de workshop Groen en Blauw zijn hele mooie ideeën ontstaan om het gasontvangststation in te pakken in bijvoorbeeld een groot urban speeltoestel, een klimberg. Dat dan uiteraard wel toegankelijk moet zijn voor onderhoud e.d. De deelnemers van de workshop waren hier enthousiast over. Hierover is niets terug te vinden in het CSP

4. Ontsluitingsroute Buiksloterdijk
Uit het participatietraject is een voorkeursroute voortgekomen die via de Draaierweg loopt en dan vervolgd wordt tussen de kavels van Tennet en het GVB. Deze route heeft de voorkeur van de participerende bewoners omdat hiermee het landje niet extra wordt belast, maar ook omdat het een ‘lastiger’ route is met meer afslagen i.p.v. de nu gekozen directere route. De huidige route werkt de al bestaande sluipweg naar de ring A10 in de hand. In de toekomst zal hier nog veel meer gebruik van gemaakt worden. Nu al staat de kamperfoelieweg vast tijdens de spits. Met meer bewoners in het gebied zal dat alleen maar toenemen. Het handhaven van de route zoals opgenomen in het CSP zal een grote belasting betekenen voor de Buiksloterdijk en de Kadoelerscheg.

Op het landje is aan deze weg een parkeerplaats voor zo’n 20 voertuigen ingetekend. Voor wie zijn deze parkeerplaatsen bedoeld? Het is een onlogische plek voor parkeerplaatsen voor woonbootbewoners. Indien deze parkeerplaats is bedoeld voor bewoners en bezoekers van de nieuwbouw dan zou deze gesitueerd moeten worden tussen het steen en niet in het groen.
Door de keuze van de weg met parkeerplaats op het landje is er een harde confrontatie tussen Groen en Grijs i.p.v. een vloeiende overgang waarbij het groen de nieuwe wijk ingetrokken wordt.

In een mondelinge toelichting van het projectteam werd gesteld dat de huidige route 1. De voorkeur heeft van de stedenbouwkundige omdat hij deze route logischer vindt. 2. Gekozen is voor deze route omdat het GVB nog vele jaren in het gebied zal blijven en er daarom geen ruimte is voor de voorkeursvariant die het participatietraject heeft opgeleverd.
De voorkeur van de bewoners zou hier leidend moeten zijn en niet die van de stedenbouwkundige. Daarnaast betreft het CSP het eindbeeld van het projectgebied waarbij het GVB niet meer aanwezig is. Derhalve is ook het tweede argument niet steekhoudend.

5. Plaats restaurant De Klaproos
Tijdens het participatieproces is enkele keren kort gesproken over restaurant De Klaproos. Architect Gus van Oppen –een van de begeleiders van het traject – heeft tijdens een van de bijeenkomsten helder uiteen gezet dat er op het huidige kavel geen ruimte is voor een restaurant met de omvang die nu voorzien is. Er moet namelijk rekening worden gehouden met twee verschillende tijdspaden. Het restaurant valt niet onder dezelfde tijdsplanning als de rest van het plangebied, dat gefaseerd zal veranderen. Pas over 5 tot 7 jaar zal er gebouwd worden op en rond het Tennetkavel en zal daar meer ruimte ontstaan door het terugleggen van de grens van het bouwkavel. Als dat het geval is, zal er meer ruimte ontstaan, maar ook dan moet bezien worden of die ruimte afdoende is voor een omvang van het restaurant zoals besproken. Indien het restaurant eerder gebouw zal worden dan de hierboven genoemde termijn komt er groot gebouw op een veel te klein kavel te staan, zoals ook bevonden door Gus van Oppen.
Het restaurant staat in het CSP ook dichter bij de woonboten gesitueerd dan het huidige horecakavel en zal dus een nog grotere impact hebben op de leefomgeving en de privacy van de woonbootbewoners. Zeker als het een gebouw met twee verdiepingen zal blijven met een terras op het dak.

Voorts is er geen enkele onderbouwing waarom er voor het restaurant zoals getekend in het CSP geen parkeergelegenheid noodzakelijk is.

6. Opheffen parkeerplaatsen woonbotenhaven (kant Klaprozenweg)
Samenhangend met het bovenstaande is in het CSP de parkeerplaats aan de Klaprozenweg geheel verdwenen. Wij wijzen het projectteam erop dat Amsterdam de CROW norm onderschrijft die een acceptabele loopafstand van 100 meter stelt tussen een woning in parkeerplaats. De woonbootbewoners vallen –wat betreft het parkeervergunningenbeleid- onder de oude normen en er zal dus rekening moeten worden gehouden met tenminste het huidige aantal parkeerplekken binnen een acceptabele loopafstand.

7. Bereikbaarheid woonbotenhaven hulpdiensten
In het CSP is er geen toegang naar de woonbotenhaven voor gemotoriseerde voertuigen. Er is dan ook onrust over voldoende bereikbaarheid voor de bewoners in de haven voor hulpdiensten. Hier moet rekening mee worden gehouden in het ontwerp.

Hartelijke groet,

Namens de woonbootbewoners van Zijkanaal I
Zie bijgevoegde handtekeningen/adressenlijst