Nota beleid tuin en water

Stand van zaken. De inspraakprocedure over de nota tuin en water is op 19 maart afgelopen. Daarna worden alle inspraakreacties samengevat in een eindverslag. Vervolgens beoordeelt het dagelijks bestuur of de beleidsnota wordt aangepast. Dan zal de beleidsnota ter advisering aan de raadscommissie Leefomgeving worden voorgelegd en daarna ter besluitvorming aan de deelraad.