Nota Varen Deel 1

Ondanks het dat het niet direct een woonbotenkwestie is, is er vanuit het  WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord een brief geschreven naar de gemeente Amsterdam. Zie hieronder.

Informatie over Nota Varen Deel 1 vindt u hier. Let er s.v.p. op dat u beide stukken (Nota Varen Deel 1 en Verordening binnenwater 2010 met leeswijzer) bekijkt.

Bent u het niet eens met de Nota Varen Deel 1 dien dan een inspraakreactie in. U kunt tot 6 februari 2019 uw officiële reactie geven op de Nota Varen Deel 1 en op de wijziging Verordening op het binnenwater aan de gemeente. Het inspraakformulier vindt u op bovenvermelde website.

Inspraak van het WBK op de nota Varen deel 1

Gemeente Amsterdam
Programma Varen
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Mijne dames. heren,

Bij deze ontvangt u de Inspraak reaktie van WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord op uw
Nota Varen deel 1 en wijziging Verordening op het binnenwater 2010.

Deze nota is inconsequent en daarmee onredelijk in de beleidsconsekwenties.

A. Deze nota constateert dat toerisme de druk op de openbare ruimte te water onleefbaar maakt. Dit kan alleen slaan op met name de commerciële partijen die huurvaartuigen en rondvaart aanbieden. Alleen op hoogtijdagen is er heel veel pleziervaart, voor een groot deel afkomstig van buiten Amsterdam. Maar de daardoor ontstane onkosten worden in deze nota verhaald op de inwoners van Amsterdam die er als particulier een pleziervaartuig op na houden. Zo worden hier de commerciële veroorzakers van overlast gepromoot ten koste van de Amsterdammers.
B. De overlast en kosten voor handhaving en onderhoud aan kades zoals beschreven in de nota hebben overwegend betrekking op de grachtengordel en een stuk Amstel. Maar de eigenaren van pleziervaartuigen op alle gemeentelijke wateren worden daarvoor aangeslagen, terwijl niet zij de dagelijkse overlast bezorgen.
C. De door commerciële partijen veroorzaakte drukte op het water binnen de grachtengordel met bijbehorende opstoppingen gaat minstens 18 uur, 7 dagen per week door, daarmee zijn deze commerciële exploitanten de voornaamste veroorzakers van zowel schades aan kades als de uitstoot. Niet de Amsterdammer met een bootje, die hooguit een paar keer per jaar varend van zijn binnenstad komt genieten.
D. De voorgestelde verdubbeling van liggelden plus de voorgenomen emissievrije uitstoot vanaf 2025 voor de pleziervaart op alle gemeentewateren, maakt het bezit van een bootje in Amsterdam tot een elitair vermaak, want voor de gemiddelde Amsterdammer wordt dit te duur en dus onbereikbaar.
Het gevolg van dit voorgenomen beleid zal zijn dat het gros van de Amsterdammers geweerd gaat worden van het water en een tocht door de grachten voorbehouden blijft tot exploitatie van toeristen en aan onze kapitaalkrachtige medeburgers.
E. De proefballon een Amsterdams vaarbewijs te gaan eisen, zal juridisch nog een kluif worden. Afgezien daarvan, op de huidige rondvaart vloot wordt nu heel vaak met dispensatie van het Groot Vaarbewijs gevaren. Vergeet ook niet dat vaarbewijzen verstrekt worden op basis van theoretische kennis, zonder enige garantie voor praktische nautische bekwaamheid en levert daarmee geen enkele bijdrage aan verhoging van de veiligheid.

Om Amsterdam een stad van alle Amsterdammers te laten blijven, overeenkomstig het coalitieakkoord, hebben wij de volgende opmerkingen en aanbevelingen:

1. Na de vorige nota varen 2.1 2013 met exorbitante verhoging van het liggeld tot gevolg, is het onredelijk na 2019 alweer een verdubbeling van het liggeld te eisen voor pleziervaartuigen, zeker waar die buiten het centrumgebied / grachtengordel hun ligplaats hebben.
2. Om de schade aan de kades die vooral door commerciële partijen wordt veroorzaakt met hun 18/7 vaart binnen de grachtengordel, moeten de kosten van onderhoud juist op diezelfde commerciële partijen verhaald worden, niet op de eigenaren met een pleziervaartuig op alle overige gemeentewateren, tot ver buiten die grachtengordel. Pas daarmee wordt een verdedigbare invulling gegeven aan het uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’.
3. Om de overlast van commerciële partijen tegen te gaan is het niet meer dan logisch dat het aantal uitgegeven vergunningen voor passagiersvaart drastisch wordt teruggebracht, inplaats van uitgebreid zoals de nota nu aangeeft.
4. Om de geconstateerde opstoppingen te water te voorkomen, een vlotte en veilige doorvaart te bevorderen, ligt het voor de hand dat de lengte van commerciële vaartuigen teruggebracht wordt van 23 meter loa. naar maximaal 15 meter loa. zodat er geen tijdrovende steekmanoeuvres meer nodig zijn bij het bochtenwerk.
5. Inplaats van nieuwe regels te ontwerpen, zal handhaven van de bestaande maximum snelheid en optreden tegen onverschillig en voorrang afdwingend vaargedrag van de commerciële rondvaart al aanzienlijk bijdragen aan de leefbaarheid. Nu jakkeren schippers van rondvaartboten om binnen 1½ uur hun toeristen weer op tijd af te leveren voor de volgende bus- of vliegetappe in hun Europa-in-7-dagen-reis.
6. Het zou helpen als klachten over overlast direkt behandeld gaan worden en dat die niet pas de volgende dag gebruikt worden, maar dan alleen om de statistiek bij te werken.
7. Uitstootvrije vaart te water vanaf 2025 blijft een mallotig voornemen met weinig draagvlak zolang er tegelijkertijd auto’s met verbrandingsmotoren langs de grachten blijven rijden, vliegtuigen over de stad vliegen en er nog altijd centrales nodig zullen zijn om de misleidend als schoon gesuggereerde elektriciteit op te wekken.
8. Als overgangsregeling bij invoering van een eventuele uitstootvrije vaart op gemeentewater, zou het de gemeente sieren voor Amsterdamse eigenaren van pleziervaartuigen met een motor op fossiele brandstof ontheffing te verlenen op dat vaartuig om van doorgaande hoofdvaarwaters naar de ligplaats langszij hun woonboot in Amsterdam te kunnen komen, een regeling te vergelijken met bestemmingsverkeer.

Hierbij verzoek ik u om een ontvangst bevestiging.

Met vriendelijke groeten,
namens WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord,

secretariaat: Grasweg 16A
1031 HW Amsterdam
wbkamsterdamnoord@gmail.com