Onwerpbestemmingsplannen Banne Buiksloot II en Kadoelen-Oostzanerwerf III

Onwerpbestemmingsplannen Banne Buiksloot II en Kadoelen-Oostzanerwerf III, zijn met ingang van 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegd bij het stadsdeel Amsterdam-Noord.

Iedere bewoners kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan deze moet uiterlijk op 9 april bij het stadsdeel binnen zijn (u kunt onderaan dit bericht de voor u relevante stukken inzien dan wel downloaden). Als ook de nota’s van inspraak (beantwoording op de inspraakreacties) Banne Buiksloot II en Kadoelen-Oostzanerwerf III.

Beantwoording Kadoelen-Oostzanerwerf III (KO III), de tuinen aan de Buiksloterdijk en Appelweg zijn nu ook bestemd als Tuin 3. Bij elke woonboot is nu 30m2 meter bebouwing toegestaan, zonder onderscheid te maken in bergingen en garages. De hoogte is ook aangepast naar drie meter. Ook de erfafscheiding is naar 2 meter aangepast (i.p.v 1 meter).  De doorvaarhoogte van bruggen wordt in de toelichting aangepast.

Commentaar WBK

Toch zijn er punten in de Nota Inspraak en overleg waar het WBK het niet mee eens is. Wij vinden dat er geen sprake is van een voortuin. Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat de onderberm gebruikt mag worden als tuin en erven en worden bijgebouwen toegestaan. De tuinen en erven liggen onder aan de dijk en ligt op sommige plekken 3 meter lager dan de weg. De overgangsbepaling in het vigerende bestemmingplan verschilt van het ontwerpbestemmingsplan KO III en betekent dat de bijgebouwen zonder vergunning nu als illegaal bestempeld kunnen worden. Sommige schuren stonden er al voor het eerste bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf er was. In het vigerende bestemmingsplan KO-II is een overgangsregel opgenomen, dat aangeeft “ wat strijdig is met het bestemmingsplan mag blijven staan en in stand gehouden mag worden (zie inspraakreactie WBK- KO III).”

Banne Buiksloot II (BBII), het bestemmingsplan is aangepast en de tuinen zijn nu bestemd als Tuin 4.  De bouwregeling van maximaal 30m2 bergingen en/of /garages is toegestaan maar verschilt van KO III, waar 30m2 meter bebouwing is toegestaan, zonder onderscheid te maken in bergingen en garages.

Commentaar WBK

Wij zullen opnieuw verzoeken om een eenduidige regeling in beide bestemmingsplan m.b.t. betreft het toestaan van 30m2 meter bebouwing, zonder onderscheid te maken in bergingen en garages. De tuin wordt als voortuin gezien en een erfafscheiding van 1 meter toegestaan, terwijl bij KO III twee meter wordt toegestaan. De beantwoording geeft aan dat In BBII dat bebouwing zonder vergunning als illegaal wordt bestempeld en niet onder het overgangsrecht valt. Onder het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek 1992, geeft het overgangsrecht wel degelijk aan dat bebouwing zonder vergunning conform dit overgangrecht in stand gehouden c.q. voortgezet mocht worden. Net als in het nieuwe bestemmingsplan KO III kan dit dezelfde gevolgen hebben voor bewoners die onder bestemmingsplan BB II vallen. Ook daar staan schuren al vele 10 tallen jaren voor het eerste bestemmingsplan. Uit reactie punt 8 blijkt dat het stadsdeel vindt dat illegaal gebruik van gronden niet onder het overgangsrecht vallen en geen verworven rechten geeft.

Een bestemmingsplan geeft aan waar in een gebied wel en niet gebouwd mag worden en waar de bebouwing voor gebruikt mag worden, waar ruimte is voor woningen, kantoren, horeca, landbouw en wegen. Wij zullen dan ook met klem verzoeken om de passage over illegaal gebruik van gronden te verwijderen omdat dit niet in een Nota inspraak hoort te staan.

Het WBK zal voor beide bestemmingsplannen op die punten die noodzakelijk zijn zienswijzen indienen en zal de vigerende en nieuwe overgangsbepalingen door een jurist/advocaat laten onderzoeken, wat de wettelijke mogelijkheden zijn, om te voorkomen dat de bewoners in het ergste geval hun schuur zouden moeten afbreken.

Banne Buiksloot II ontwerpbestemmingsplan (een heel groot bestand!)
Kennisgeving Banne Buiksloot II
kaart I Banne Buiksloot II
kaart II Banne Buiksloot II
kaart III Banne Buiksloot II
Nota van inspraak Banne Buiksloot II

Kadoelen Oostzanerwerf II ontwerpbestemmingsplan regels
Kadoelen Oostzanerwerf II ontwerpbestemmingsplan toelichting
Kennisgeving Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad A Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad B Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad C Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad D Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad E Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad F Kadoelen Oostzanerwerf II
Blad G Kadoelen Oostzanerwerf II
Nota van inspraak Kadoelen Oostzanerwerf II

Ter info: fasen bestemmingsplan, hoe zit het ook alweer?