Baggeren Zijkanaal I

Amsterdam,
19 december 2022

Aan: J.den Hartogh,

Onderwerp: pilot besluit College

Hierbij bericht ik u dat ik helaas verhinderd ben voor de bewonersbijeenkomst op 20 december a.s. Daarom wil ik via deze weg reageren op het besluit van het pilot van het College.

De woonboten zijn opgenomen in het bestemmingsplan, hebben een permanente ligplaatsvergunning en betalen liggeld voor woonschepen (precariobelasting). De precariobelasting gaat naar de algemene middelen.

De gemeente Amsterdam heeft de plicht dat bootbewoners veilig van de woonboot/ark of schip naar de wal kunnen er dient dan ook een goede beschoeiing aanwezig te zijn.

Lees verder “Baggeren Zijkanaal I”

Rechtszaken

In woonbotenland lopen er de laatste tijd enorm veel rechtszaken. Het lijkt mode te zijn geworden om bij verschil van mening met een uitvoerende dienst van de gemeente het al in een vroeg stadium op een rechtszaak te laten aankomen. Voorkom als het enigszins kan zo lang mogelijk rechtszaken. Schat altijd eerst zelf in of er veel kans is dat je ooit gelijk krijgt. Je weet ook nooit of er in de uitspraak bij een rechtszaak bijkomende schade zal zijn. Ga met de overheid in overleg in plaats van in een vroeg stadium naar de rechter te stappen. Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie en gaat niet af op welk indrukwekkend verhaal dan ook over het onrecht een bootbewoner aangedaan.
Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie. Veel jurisprudentie is ook voor leken makkelijk terug te lezen op het internet. Doe dat dus altijd eerst. Lees verder “Rechtszaken”

Vernieuwing kades en bruggen

In het programma vernieuwing van kademuren en bruggen in Amsterdam moeten er in totaal 1.700 woonboten verplaatst worden. Het hele projekt gaat daardoor nog minstens 20 jaar voortduren. Voor grote complicaties in de uitvoering zijn al alternatieven aangedragen. Zo kan de vaarweg geheel afgesloten worden, zijn bootbewoners -tijdelijk- elders te huisvesten of de woonbooteigenaar moet uitgekocht worden.

In het geval dat over de verplaatsingen en het terugkomen daarvan rechtszaken aangedragen worden door een groep bootbewoners met dezelfde belangen, is de gemeente bereid daar financieel aan bij te dragen. Maar niet bij door individuen aangespannen juridische procedures.

De gemeente zal op de definitieve ligplaatsen op haar kosten nieuwe elektra /water /gaskasten plaatsen die per stuk meer dan € 20.000,– gaan kosten.

RVB Rijksvastgoedbedrijf

Met de nieuwe huurwet op ligplaatsen blijven vermoedelijk de vervelendste clausules in de huurcontracten met RVB van kracht. Dat zijn:

  • de mogelijkheid om eens in de 3 jaar een nieuw huurprijs voorstel te doen door òf de verhuurder òf de huurder als private partijen.
  • de te volgen taxatie procedure met drie taxateurs na onenigheid over een voorstel tot ‘aanpassing’ van de huur.

RVB als dienst is van het Ministerie van Financiën over geheveld naar Binnenlandse Zaken. In 2023 vervalt weer de driejaarlijkse termijn voor eventuele verhoging van de huur. Waarschijnlijk laat RVB het deze keer zitten -na in werking treden van de wet op ligplaatshuur- om een prijsverhoging te verlangen.

Bescherming ligplaatshuur

De Wet huurbescherming van de ligplaats van woonboten is per 1 juli 2022 in werking getreden. Opzegging van ligplaatshuur is gelijkgetrokken aan de wettelijke termijn: 3 tot 6 maanden; Net zoals bij opzegging van een woning in de vrije sector en de ligplaatscontracten op Rijkswater.
Komende twee jaar is de huurverhoging maximaal dezelfde als die is vastgesteld voor de vrije sector.
De huurbescherming zelf gaat pas in per 1 juli 2024.
Ligplaatshuur valt onder privaat recht, dus inclusief de naar eigen inzicht door de verhuurder te bepalen voorwaarden. Een verhuurder heeft geen plicht een huurder te accepteren. Voor een huurder betekent dat ‘graag of niet’. Lees verder “Bescherming ligplaatshuur”

Update nulmeting

De aanvankelijke bedoeling van de nulmeting was om na opheffing van de stadsdelen een inventarisatie te maken en controle te houden op afmetingen, status en welstand van de woonboten in Amsterdam. Het werd uiteindelijk het oplossen van sociale problemen, van illegaliteit, van onvergunde zaken en van veiligheidskwesties.

Onder de 2.800 woonboten zaten er 400 probleem gevallen, daarvan zo’n 80 excessen. In veel gevallen is handhaving uitgelopen op kort gedingen. De gemeente gebruikt de Woningwet en zorgplicht als instrumenten. maar laat de beoordeling van de zaak over aan een extern bureau. In meerdere situaties zijn Zorg & Wonen en de GGD ingeschakeld. Aan de beoordeling van welstand wordt niet meer toegekomen.

Ook in Noord zijn er een paar schrijnend situaties opgemerkt. Soms was er een nieuwe woonboot nodig. Andere keren waren de schulden zo hoog opgelopen dat voor vervangende woonruimte op de kant is gezorgd. Voor dit laatste heeft zich ook de afdeling van Rijkswaterstaat, die toezicht houdt op de waterkwaliteit, ingezet als er nog steeds niet was aangesloten op het riool.

Aan de besturen van woonbotenkomitees in Amsterdam: Open brief aan WVA

Precarioheffing

Zoals te verwachten was, heeft de rechter begin mei 2022 de WVA eis afgewezen om de precarioheffing op ligplaatsen voor woonboten te herzien.
Niet verwonderlijk omdat de jurisprudentie hierover sinds 2004, voor iedere leek terug te vinden op internet, eenduidig luidt dat de gemeenteraad in deze in zijn recht staat. Al vanaf 2019 hebben we als WBK herhaaldelijk in gesprekken met diverse vertegenwoordigers van WVA erop gewezen dat deze rechtsgang niets zou opleveren voor zover het om verlaging van de precario zou gaan. Al helemaal geen slim voornemen omdat bekend is dat zelfs binnen Amsterdam door sommige bootbewoners al jarenlang veel meer betaald wordt dan de omstreden € 13,- / m2.
Wij betreuren het dat jullie tegen beter weten in vele Amsterdamse bootbewoners toch valse hoop hebt gegeven met het doorzetten van deze rechtsgang. Lees verder “Aan de besturen van woonbotenkomitees in Amsterdam: Open brief aan WVA”

Rijkswater 

De laatste verhoging van de huurtarieven stamt uit 2009. Inmiddels geldt er na de jaarlijkse indexaties een laag RVB tarief van rond de € 11,- per m² en en hoog tarief van ruim boven de € 18,- per m². De meeste woonschepen op het Buiten IJ vallen onder het lage tarief.
Destijds hebben de bootbewoners door het hele land twee jaar lang gezamenlijk gesteggeld met het Rijksvastgoedbedrijf RVB dat toen nog Domeinen heette. De steen des aanstoots was de dubieuze taxatie door de -na een ander taxatie schandaal in Enschede- opgeheven huistaxateur DTZ Zadelhoff. Deze taxatie was met een WOB procedure opgevraagd. Tot drie keer toe is met acties de Tweede Kamer gehaald. Daar kwamen wat magere verzachtingen van huurvoorwaarden uit voort en het schrappen van 1 van de 3 verschillende tarieven. Over het hele land accepteerden echter steeds meer bootbewoners de nieuwe tarieven en daarmee verdween het draagvlak voor verdere acties. Een geplande collectieve rechtsgang werd daarmee ongeloofwaardig en had bovendien het risico dan toch weer in een taxatietraject met onvoorspelbare uitkomst terecht te komen. Mogelijk zelfs hoger dan waar we tegen protesteerden.
Een handvol bootbewoners is toch op persoonlijke titel rechtsprocedures aangegaan, die pas in 2021 tot een uitspraak hebben geleid. Het resultaat is dat de ligplaatshuur toch weer vastgesteld moet worden op basis van -dubieuze- taxaties. Aan de andere kant is voor deze bootbewoners het uiteindelijke tarief per m² iets lager uitgekomen dan het hoge RVB tarief.